Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tu vung triet - than

tu vung triet - than

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 715|Likes:
Published by troibovo07

More info:

Published by: troibovo07 on Apr 26, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2015

pdf

text

original

 
 Dedication to my dear fraters,particularly in Ngoïc Quang Community,as a honest appreciation for the life
 
 TÖØ VÖÏNG TRIEÁT THAÀN VIEÄT ANH
 PHILOSOPHICO – THEOLOGICAL  LEXICON 
 Vietnamese – English1
 
2
 
LÔØI NGOÛ
Taäp saùch naøy ñeán vôùi baïn thaät tình côø vaø cuõng tình côøngay caû vôùi ngöôøi thöïc hieän noù. Ai cuõng thöøa nhaän khoâng deã gì chuyeån ñöôïc nhöõngthuaät ngöõ chuyeân moân giöõa caùc ngoân ngöõ vôùi nhau vaø giöõangoân ngöõ Vieät-Anh khoâng phaûi laø moät ngoaïi leä. Vì nhu caàu hoïchoûi, caàu tieán, chuùng toâi vaãn öôùc mong coù ñöôïc nhöõng boä töøñieån haún hoi
 Anh – Vieät, Vieät – Anh
trong laõnh vöïc chuyeânmoân toân giaùo noùi chung, caùch rieâng Coâng Giaùo (ñaëc bieät trieát hoïc vaø thaàn hoïc), hieän taïi nhöõng gì coù ñöôïc trong taàm tay thaät laø haïn cheá;
Töø ñieån thaàn hoïc tín lyù Anh – Vieät 
cuûa Lm. VuõKim Chính, SJ chuû bieân,
Töø vöïng trieát thaàn caên baûn Anh –Vieät 
cuûa Ngoâ Minh vaø Nguyeãn Theá Minh (taát caû ñeàu khoâng ñaày300 trang) vaø moät soá taøi lieäu rieâng leû khaùc coù theå tin caäy ñöôïc veà maët chuyeân moân. Nhö vaäy cöù cho Anh – Vieät laø taïm oån, theá coøn Vieät – Anh thì sao ? Ít ra ñoái vôùi chuùng toâi thì tôùi giôø xemnhö hoaøn toaøn tay traéng !Ñang luùc muoán taïo rieâng cho mình moät taäp soå tay töø vöïng chuyeân moân Vieät – Anh trieát thaàn, thì qua maùy ñieän toaùnchuùng toâi coù ñöôïc nhöõng taøi lieäu noùi treân vaø vôùi nhöõng gì chopheùp veà maët kyõ thuaät vaø hieåu bieát, chuùng toâi ñaõ gaéng goå thöïchieän cuoán töø vöïng naøy. Ñaây laø cuoán
 Vieät – Anh
ñaûo ngöôïc töøcuoán
Töø vöïng trieát thaàn caên baûn
 Anh – Vieät 
 
cuûa Ngoâ Minh vaøNguyeãn Theá Minh maø thoâi, ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù thamkhaûo moät soá taøi lieäu khaùc vaø theâm vaøo moät soá muïc töø trong ñoùcoù nhöõng töø chuyeân moân nhaø Phaät phoå thoâng. Ñang khi chôøñôïi nhöõng coâng trình chuyeân moân cuï theå ñaày ñuû cuûa nhöõngbaäc thöùc giaû, ñaønh chaáp nhaän vaäy.
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
Dinh Huan added this note
anh cho xem xin bản word file này được không ạ? mail: huandinhvan@gmail.com; cám on a nhiều
Dinh Huan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->