Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

9.2.2. Caùc giaû thieát
9.2.3. Coâng thöùc tính öùng suaát tieáp
8.2.4. Coâng thöùc tính bieán daïng
9.2.5. Ñieàu kieän beàn – ñieàu kieän cöùng
9.3. XOAÉN THANH THAÚNG TIEÁT DIEÄN CHÖÕ NHAÄT
9.4. TÍNH LOØ XO XOAÉN HÌNH TRUÏ COÙ BÖÔÙC NGAÉN
9.5. BAØI TOÙAN SIEÂU TÓNH
CAÙC VAÁN ÑEÀ SINH VIEÂN CAÀN NAÉM VÖÕNG ÔÛ CHÖÔNG 9
CHÖÔNG 10: THANH CHÒU LÖÏC PHÖÙC TAÏP
10.1. KHAÙI NIEÄM
10.1.1. Ñònh nghóa
10.1.2. Phaïm vi nghieân cöùu
10.2. UOÁN XIEÂN (UOÁN 2 PHÖÔNG)
10.2.1. Ñònh nghóa:
10.2.2. Coâng thöùc tính öùng suaát phaùp
10.2.3. Ñöôøng trung hoøa vaø bieåu ñoà öùng suaát
10.2.4. Öùng suaát phaùp cöïc trò vaø ñieàu kieàn beàn
10.2.5. Tính toaùn ñoä voõng
10.3. UOÁN COÄNG KEÙO HAY NEÙN
10.3.1. Ñònh nghóa
10.3.2. Coâng thöùc tính öùng suaát phaùp
10.3.3. Ñöôøng trung hoøa vaø bieåu ñoà öùng suaát phaùp
10.3.4. Öùng suaát phaùp cöïc trò vaø ñieàu kieàn beàn
10.3.5. Thanh chòu keùo hay neùn leäch taâm
10.3.6. Loõi tieát dieän
10.4. UOÁN COÄNG XOAÉN
10.4.1. Ñònh nghóa:
10.4.2. Thanh tieát dieän chöõ nhaät:
10.4.3. Thanh tieát dieän troøn:
10.5. THANH CHÒU LÖÏC TOÅNG QUAÙT:
10.5.1. Ñònh nghóa:
10.5.2. Thanh tieát dieän chöõ nhaät
10.5.3. Thanh tieát dieän troøn:
CAÙC VAÁN ÑEÀ SINH VIEÂN CAÀN NAÉM VÖÕNG ÔÛ CHÖÔNG 10
CHÖÔNG 11: OÅN ÑÒNH CUÛA THANH THAÚNG CHÒU NEÙN
11.1. KHAÙI NIEÄM
11.1.1. Ñònh nghóa:
11.1.2. Caùc loaïi oån ñònh vaø can baèng:
11.1.3. Phaân tích oån ñònh vaø can baèng:
11.1.4. YÙ nghóa thöïc tieãn:
11.2. LÖÏC TÔÙI HAÏN CUÛA THANH THAÚNG CHÒU NEÙN ÑUÙNG TAÂM
11.2.1. Thanh lieân keát khôùp 2 ñaàu:
11.2.2. Thanh coù caùc lieân keát khaùc
11.2.3. Phaïm vò aùp duïng coâng thöùc Euler
11.3. OÅN ÑÒNH NGOAØI MIEÀN ÑAØN HOÀI
11.3.1. YÙÕ nghóa
11.3.2. Coâng thöùc thöïc nghieäm Iasinski
11.4. PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HAØNH TÍNH OÅN ÑÒNH THANH CHÒU NEÙN
11.4.1. Phöông phaùp tính
11.4.2. Ba baøi toaùn cô baûn
11.4.3. Choïn maët caét ngang vaø vaät lieäu hôïp lí
CAÙC VAÁN ÑEÀ SINH VIEÂN CAÀN NAÉM VÖÕNG ÔÛ CHÖÔNG 11
CHÖÔNG 12: UOÁN NGANG VAØ UOÁN DOÏC ÑOÀNG THÔØI
12.1. ÑAËC ÑIEÅM
12.2. PHÖÔNG PHAÙP CHÍNH XAÙC
12.3. PHÖÔNG PHAÙP GAÀN ÑUÙNG
12.4. ÖÙNG SUAÁT VAØ KIEÅM TRA BEÀN
CAÙC VAÁN ÑEÀ SINH VIEÂN CAÀN NAÉM VÖÕNG ÔÛ CHÖÔNG 12
CHÖÔNG 13: TAÛI TROÏNG ÑOÄNG
13.1. KHAÙI NIEÄM
13.1.1. Taûi troïng ñoäng & tónh
13.1.2. Caùc giaû thieát chinh:
13.1.3. Phöông phaùp nghieân cöùu
13.2. THANH CHUYEÅN ÑOÄNG VÔÙI GIA TOÁC LAØ HAÈNG SOÁ
13.3. DAO ÑOÄNG CUÛA HEÄ MOÄT BAÄC TÖÏ DO
13.3.1. Khaùi nieäm
13.3.2. Phöông trình vi phaân dao ñoäng cöôõng böùc cuûa heä 1 baäc töï do
13.3.3. Dao ñoäng töï do
13.3.4. Dao ñoäng töï do coù caûn
13.3.5. Dao ñoäng cöôõng böùc coù caûn
13.3.6. HIeän töôïng coäng höôûng
13.3.7. Noäi löïc toaøn phaàn
13.4. PHÖÔNG PHAÙP THU GOÏN KHOÁI LÖÔÏNG
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai_giang_SBVL_2

Bai_giang_SBVL_2

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by lopxb08

More info:

Published by: lopxb08 on Oct 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 50 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->