Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5416, 2.10.2010]

Dnevni avaz [broj 5416, 2.10.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 1,073|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2012

pdf

text

original

 
IZBORI 2010
Kakopravilnoglasati
SLU^AJ „TURKOVI]“
Uhap{enMuamerZahitovi}
REPREZENTACIJA
Muslimovi}naknadnopozvan
 Velika nagradna igra „Avaz nagra|uje vjernost“
   1   5 .  s   t  r .   4 .  s   t  r .
67. str.
O
tvaranje ponude {vic-arske kompanije „Al-piq“ AG iz [vicarske,koja za „Elektropriv-redu BiH“ treba, kao strate{kipartner, graditi blok 7 Termoe-lektrane Tuzla, predsjednik Na-dzornog odbora EPBiH ZijadD`emi} smatra gre{kom.- Sve {to sada radi Upravakompanije, s Amerom Jerla-gi}em na ~elu, naravno da nemo`e biti obavezuju}e - kazao jeu izjavi za „Dnevni avaz“ D`e-mi} .
9. strana
AFERE
O
tvorena ponuda {vicarske kompanije
Afere:Za{to je otpu{ten in`injer Ajanovi}
VLADA PRODAJE’HIDROGRADNJU’?
Lanac sre}e:Hap{enja u Hrvatskoj
BiH NA OPREZU ZBOGPIRAMIDALNE PREVARE
God išn j ice
   1   0 .  s   t  r .
S ju~era{njeg izvla~enja dobitnika „Avazove“ nagradne igre: Obradovani brojni ~itaoci 
(Foto: F. Fo~o)
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
subota, 2. 10. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5416
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
D@EMI]: IZBOR ’ALPIQA
URA\EN JE NEZAKONITO!
Penzioner dobio 5.000 KM
   1   1 .  s   t  r .
11. strana
Ugovara se isporuka struje
Ponuda nema nikakvu obavezu ni pravnu posljedicu
To treba poni{titi i poslatiu historiju
Od EPBiH se nastoji napraviti privatna firma
 Va`na novembarska sjednica Skup{tine
 
SUTRA POKLON U DNEVNOM AVAZU CDNAJBOLJIH PJESAMA HALIDA BE[LI]A
 
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
Umjesto grobara firme, na sudmoraju radnici „Hidrogradnje“ 
- Pitam se samo gdje su u svemu ovo-me sindikati. Oni su ti koji su trebali orga-nizovati ove radnike i odgovaraju}im akci-jama prisiliti „Hidrogradnju“ da ili isplatizaostala primanja i obaveze, ili ode u ste~aj. Firma koja samo jo{dublje tone u dugove nije nikome od koristi, kao {to ni posao kojise radi bez plate ne zna~i ni{ta radnicima koji su gladni.
(albertf)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, subota,2. oktobar/listopad 2010.
2
Poruka visokog predstavnika Valentina Incka
Prioritet za BiH je dagra|ani iza|u na izbore
To je odgovornost prema sebi i budu}im generacijama, poru~io Incko
Visoki predstavnik u BiH Va-lentin Incko (Inzko) poru~io jeju~er da je ovih dana prioritet zaBiH da gra|ani u nedjelju iza|una glasanje i da glasaju, jer„glasanje predstavlja jedno odnajmo}nijih oru|a koje gra-|ani imaju da utje~u na bu-du}nost svoje zemlje i vlasti-tu budu}nost“.- Stvarna mo} 3. oktobrane}e biti u rukama politi~ara ilivisokog predstavnika, ve}u rukama vas, gla-sa~a. Molimvas, iza|ite iglasajte u ne-djelju! To jene samo va{edemokratskopravo, to je iva{a odgovo-rnost premasebi, premava{oj zemljii prema budu}im generacijama -naglasio je Incko, saop}eno je izOHR-a.Incko je istakao va`nost izborakako bi se BiH vratila na put eko-nomskog oporavka i ~lanstva u EU.- Ne dozvolite da budeteodvra}eni govorom koji vodipodvojenosti. Pa`ljivo po-gledajte listu i siguran samda }ete na}i kandidate kojizaslu`uju va{e povjerenje- kazao je Incko.
Na podru~ju BiH 2. i 3. oktobra
Zabranjen prijevoz eksplozivnih materija
U povodu odr`avanja op}ihizbora u BiH, u skladu srje{enjem Federalnog ministar-stva prometa i komunikacija, Fe-deralna uprava policije zabranju-je prijevoz eksplozivnih materijana podru~ju FBiH 2. i 3. oktobra.Tako|er, sutra je na podru~juFBiH zabranjeno kretanje motor-nih vozila nosivosti ve}e od 3,5tona, javila je Fena.Sli~na rje{enja za teritorijumanjeg bh. entiteta donio je iMUP RS.Centar za humanu poli-tiku mi{ljenja je da ovogo-di{nji izbori u BiH ne}ebiti po{teni zbog „korup-tivne izborne kampanje,ozbiljnog ugro`avanjaizbornih prava, strana~kihorgana za provo|enje izbo-ra i jalovih tu`ila{tava“.- Centralna izborna ko-misija i 20 tu`ila{tava uBiH nisu ni{ta preduzelida sprije~e i sankcionirajuodgovorne zbog 100 miliona ne-zakonito osiguranih sre-dstava za finansiranje ovo-godi{nje predizborne ka-mpanje i masovno po-dmi}ivanje bira~a, rje{ava-njem komunalnih proble-ma, zapo{ljavanjem u ja-vnom sektoru, nov~animpla}anjem i nu|enjem ne-ke druge li~ne koristi zaglasanje na izborima - ka`ese u saop}enju Centra, kojeje potpisao njegov predsje-dnik Momir Dejanovi}.
Saop}enje Kolegija „Dnevnog avaza“
Nevi|eno piratstvoTihi}a i Izetbegovi}a
@alosno je {to su neodgovorni ljudi na ~elu SDAju~er poku{ali napraviti konfuziju na tr`i{tu {tampe
Povodom nezapam}enog pira-tstva koje je po~inila SDA i svojprljavi predizborni bilten na 16stranica „Bosanska stvarnost“ pla-sirala kroz ve} zakonito za{ti}enidizajn „Dnevnog avaza“, ~ime se,uz prljavi udarac prema vi{e dru-gih stranaka, htjela nanijeti fina-nsijska {teta i {teta profesiona-lnom rejtingu „Dnevnog avaza“,izdava~ „Avaz-roto press“ podnioje ju~er nadle`nim tu`ila{tvimakrivi~ne prijave.Tako|er, s obzirom na to da jeSDA oficijelno potpisana kaoizdava~ tog biltena, bit }e podne-sena posebna tu`ba i od{tetni za-htjev u vi{emilionskom iznosuprema toj stranci i njenom pre-dsjedniku Sulejmanu Tihi}u i ka-ndidatu za ~lana Predsjedni{tvaBakiru Izetbegovi}u, ~iji su poli-ti~ki motivi i ambicije doveli dopodle medijske avanture SDA,koja }e, nesumnjivo, najvi{e {tetenanijeti upravo njima.@alosno je {to su neodgovorniljudi na ~elu SDA ju~er poku{alinapraviti konfuziju na tr`i{tu{tampe.Time je i ovo obja{njenje ja-vnosti prakti~no iznu|en ~in, jerna{i vjerni i uva`eni ~itaoci treba-ju znati istinu i sve detalje preva-re koja se htjela u~initi na {tetunajtira`nije i najutjecajnije novi-ne u BiH, saop}io je Kolegij„Dnevnog avaza“.
 Dejanovi}:Sankcije protiv odgovornihTihi} i Izetbegovi}: Autori prljavog pamfleta
Ambasadori Danske, Nor-ve{ke i [vedske u BiH uputili subira~ima u na{oj zemlji porukupred op}e izbore u kojoj ih pozi-vaju da iza|u na izbore, uz napo-menu da samo tako mogu biti upoziciji da podsje}aju politi~arena njihova obe}anja.- Ako `elite promjene, morateglasati. Samo tada mo`ete datisvoj doprinos promjenama i bitiu poziciji da kasnije podsje}atepoliti~are na njihova obe}anja -poru~ili su ambasadori Danske,Norve{ke i [vedske u svom~lanku pred predstoje}e izbore,saop}eno je iz Ambasade [vedskeu BiH.Dalje se navodi da ve}ina sta-novnika i politi~kih lidera u ovojzemlji podr`ava put evropskihintegracija i nastojanja BiH dapostane punopravna ~lanica Evr-opske unije i NATO-a.Ambasadori dodaju kako imljudi u BiH s kojima se susre}u~esto ka`u da u ovoj zemlji stvarinikada ne}e krenuti nabolje, da ni-je bitno glasate li za ovog ili onogpoliti~ara te da politi~ari neslu{aju `elje svojih bira~a i da susuvi{e okupirani vlastitim `eljama.- Sve i da je tako, jedno je si-gurno - ako ljudi odlu~e da osta-nu kod ku}e i ne glasaju, ondanemaju razloga ni da o~ekuju pr-omjene. A osim toga, gra|anskaapatija ne dozvoljava vam da sekasnije `alite - upozoravajuambasadori, izra`avaju}i naduda }e bh. politi~ke partije mo}isagledati {ire od svojih uskihinteresa.
PORUKE
Obra}anje ambasadora glasa~ima u BiH
Gra|anska apatija vam nedozvoljava da se kasnije `alite
Ako `elite promjene, morate glasati, poru~ili su bh. gra|anima ambasadoriDanske, Norve{ke i [vedske u BiH
- Izbori zakazani za 3. okto-bar bit }e prilika za promjene,ali samo ako gra|ani BiH u~inesvoj dio posla. Pozivamo ljudeBiH da u~estvuju u demokra-tskom procesu i iza|u na izbore- naveli su ambasadori Danske,Norve{ke i [vedske u BiH.
Prilika zapromjene
 Ambasada [vedske u BiH: Jasna poruka
Visoki predstavniku BiH ValentinIncko (Inzko) i nje-gov prvi zamjenikRoderik Mur (Rod-erick Moore) posje-tit }e sutra birali{taradi pra}enja tokaizbornog procesa.Incko i Mur u 10.30 sati po-sjetit }e birali{te u Osnovnoj{koli „Vare{„ u Vare{u, u 12.10sati u Osnovnoj {koli „Zahid Ba-ru~ija“ u Vogo{}i i u 13.20 sati uDomu kulture na Palama, sa-op}eno je iz OHR-a.
Incko i Mur posjetit }e birali{ta
 Incko: Najmo}nijeoru|e
Centar za humanu politiku
Izbori ne}e biti po{teni
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,2. oktobar/listopad 2010.
3
 Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir
@
 avaz.ba)
Ma~kana}ilimu
Ono {to se na{lo u ud`beniku za sedmi razredosnovne {kole, neodoljivo podsje}a na ~uvenogOgulina ]ulibrka Oglu i njegove eksperimente
U sjajnim epizodama kultnih „Nadrealista“ Branko \uri}\uro je u ulozi Ogulina ]ulibrka Ogle izvodio eksperimente izalternativne medicine. Besmisleni eksperimenti i predmeti potre-bni za njih, uz fenomenalnu \urinu rolu, tjerali su gledaoce nasmijeh do suza.U~enici sedmog razreda osnovne {kole, 14-godi{njaci, vjerova-tno nikada, ili bar ve}ina njih, nisu gledali „Nadrealiste“ i legenda-rnog Ogulina ]ulibrka Oglu. Da im taj propust nadomjeste, pobri-nuli su se autori ud`benika fizike (Aziza Skoko i Kasim Imamovi},vrijedi zapamtiti), koji su im ilustriranim primjerom poku{ali obja-sniti kako izvesti stati~ki eksperiment i stvoriti elektricitet. Ni ma-nje ni vi{e - povla~enjem ma~ke po }ilimu! Ono {to se na{lo uud`beniku, neodoljivo podsje}a na Oglu i njegove eksperimente.Te{ko je ne zamisliti \uru kako nam obja{njava da nam je „zaovi eksperiment potrebna ma~ka s tigrastim dezenom ili neki po-godan maljavi predmet, dijete uzrasta od dvije do tri godine,uti~nica s naponom od 220 volti, vilju{ka pogodna za guranje uspomenutu uti~nicu i }ilim, {areni“. Dijete bi, onda, trebalo umra~noj sobi povla~iti ma~ku tamo-amo po }ilimu, dok ne zavar-ni~i. Ma~ka, a ne }ilim ili dijete samo.Autori ud`benika, mrtvi-ozbiljni, ponudili su u~enicima ovajeksperiment. Da stvar bude jo{ gora, nisu ga ni sami smislili, ve}su ga prepisali od nekakvih ameri~kih ogla i zafrkanata.Ovaj primjer, kao i nebrojene druge gluposti koje se nalaze uud`benicima, poput vukova koji `ive na drvetu, najbolje oslikavatrenutno stanje u bh. obrazovanju. Njime vladaju podobni stra-na~ki kadrovi, neznanje, java{luk i korupcija. Na kraju krajeva, zaud`benike u kojima vukovi `ive na drvetu i ma~ke povla~e po }il-imu nisu krivi (samo) polupismeni plagijatori koji se potpisujukao autori, ve} oni koji su dozvolili da se takav ud`benik uop}eukori~i i zavr{i u dje~ijim rukama.Ogulin ]ulibrk Oglo tjerao nas je na smijeh do suza. „Autori“ud`benika, korumpirani recenzenti, izdava~i i ministarstva obra-zovanja tako|er nas tjeraju na suze, ali gorke. Jer, ovo {to oni rade,mentalno sakate}i i raspame}uju}i budu}e generacije, nije nimalosmije{no. Naprotiv.
Komentar dana
Ve}ina gra|ana BiH `eli integ-raciju u Evropsku uniju, kojazna~i podr{ku odr`ivom miru,ekonomskom rastu, novim ra-dnim mjestima i novim prilika-ma, izjavila je ju~er za „Dnevniavaz“ Maja Kocijan~i}, portparolvisoke predstavnice EU za va-njsku politiku i sigurnost KetrinE{ton (Catherine Ashton).- Sutra }e gra|ani BiH ponovoizraziti svoju politi~ku volju naop}im izborima. Kao {to smo topotcrtali na sarajevskoj konfere-nciji 2. juna ove godine, EU po-tvr|uje nedvosmislenu predanostevropskoj perspektivi va{e ze-mlje. Unija podr`ava Dejtonskisporazum i teritorijalni integritetBiH - navodi Kocijan~i} preno-se}i predizboru poruku KetrinE{ton gra|anima BiH.Prema njenim rije~ima, BiHje postigla napredak u ispunjava-nju uvjeta za ukidanje viza, ali sunapori potrebni i za druge refor-me u procesu integracije u EU,kako bi dr`ava mogla na~initi kr-upan korak naprijed.- Lideri koji budu izabrani 3.oktoba bit }e odgovorni za ostvar-ivanje istinskog progresa na evro-pskom putu. Evropska unija po-ziva i hrabri sve gra|ane da iza|una izbore, jer je svaki glas neo-phodan kako bi se osigurao svje`zamah za doma}e reforme koje bimogle donijeti takav progres -isti~e portparol visoke predsta-vnie EU u izjavi za na{ list.
T. L.
BRISEL
Poruka Ketrin E{ton, visoke predstavnice EU
Svaki glas neophodan zasvje` reformski zamah
Ve}ina gra|ana podr`ava evropski put koji zna~i ekonomski rast, nova radnamjesta i nove prilike, prenosi Maja Kocijan~i}, portparol E{ton
Nepostojanje strategije me|-unarodne zajednice, institucio-nalizacija etni~ke podjele teslo`ena ekonomska i politi~ka si-tuacija i dalje optere}uju ukupnostanje i odnose u BiH, neki su odzaklju~aka istra`ivanja „Neza-vr{eni mir: Potreba za dugo-ro~nom strategijom u BiH“, pre-dstavljenog ju~er u Sarajevu, akoje su zajedni~ki realizirali Na-nsen dijalog centar (NDC) Sara-jevo i me|unarodna nevladinaorganizacija „Saferworld“.Ambasador Norve{ke u BiH Jan Bratu (Braathu) istakao je darezultati istra`ivanja svjedo~e otome da u percepciji bh. gra|anapreovladava osje}aj sigurnosti usvakodnevnom `ivotu, ali ne i nadu`e staze, javila je Fena.Me|u preporukama za preva-zila`enje aktuelnog stanja u BiHistaknuto je da se me|unarodnazajednica treba dogovoriti o ja-snoj strategiji za BiH.
 E{ton tokom boravka u Sarajevu: Lideri odgovorni za progres
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
 Bratu: Nesigurnost na du`e staze
Predstavljeni rezultati istra`ivanja
Potrebna me|unarodna strategija za BiH
[ef komiteta Evropskog parla-menta za jugoisto~nu EvropuEduard Kukan izjavio je da su pa-rtije na vlasti u BiH 2006. godineobe}ale ustavne promjene, refor-me, borbu protiv kriminala i kor-upcije, ubrzanje povratka, sma-njenje bud`etske potro{nje.- Ni{ta od toga nisu izvr{ili. Toje tu`na, ali realna slika situacijeu BiH pred ove izbore. To je i ra-zlog velikog zaostajanja BiH izasvake zemlje u regionu - rekao jeKukan na briselskoj Konferencijio dijaspori i evropskim integraci-jama BiH, koju je organiziralaholandska ~lanica Evropskog pa-rlamenta Emine Bozkurt, javila jeSrna.On je dodao da je trenutak dase od politi~kih vo|a u BiH za-tra`e stvarne, a ne samo deklara-tivne promjene, te da }e EU mor-ati imati strategiju uvjetovanjaprema BiH, o ~emu ne smije bitinikakvog kompromisa.Predsjednik socijalista u Evr-opskom parlamentu Hanes Svo-boda (Hannes Swoboda) rekao jeda se nada da }e izbori predsta-vljati korak naprijed, kao i da }emorati biti promijenjen Ustav,kako bi se BiH pomakla od De-jtona.
 Kukan: Tu`na slika u BiH Svoboda: Korak  naprijed 
Konferencija o dijaspori i evropskim integracijama BiH
Kukan: Vlasti u BiH ni{taod obe}anja nisu ispunile
To je i razlog velikog zaostajanja BiH, smatra Kukan

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Д-р Петар Поповски liked this
Mirsad Durmisevic liked this
Mirsad Durmisevic liked this
Salkanović Enver liked this
Lejla Halilovic liked this
Mirsad Durmisevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->