Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
The Voice 6-44 (e-book) (1-10-2010)

The Voice 6-44 (e-book) (1-10-2010)

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:
Published by ko myoe
The Voice Weekly Ebook 6-44
The Voice Weekly Ebook 6-44

More info:

Published by: ko myoe on Oct 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2011

pdf

text

original

 
1
Monday, October 4 - 10, 2010
The
V
OICE
trsKd;om;'Drkdua&pDtiftm;pk atmifEkdifa&;½k H;opfzGif U
Weekly
 
The
V
OICE
Vol.6 / No.44Monday, October 4 - 10 , 2010
 pm pm pm pm pm
8
]jrefrmUEk difiHa&;[m ykpämta[mif;jzpfayr,fUtajztopfvkdygw,f}
trsKd;om;'Drd kua&pDtiftm;pkygwD\ urm&GwfjrdKY e,fjynfol h vTwfawmfuk d,fpm;vS,favmif; OD;ausmfrif;vI difESif UawGY qH kjcif;
jynfytvkyftuk dif at*sifpDtrsm;pkrav;&S m;tvkyftuk difuk dom t"du0ifaiG&vkyfief;tjzpf ajymif;vJvkyfuk dif
 pm pm pm pm pm
11
odef;q,fcsDwef wpfyGif h pdefrsm;ud kom OD;pm;ay;0,f
 pm pm pm pm pm
3
 pm pm pm pm pm
23Pg
 
D
jrefrmEd kifiHod k h  vdifpdwf<uaq;rsm;w&m;r0if 0ifa&muf
rEåav;
BarCamp
2011ESpfqef;wGif usif;yrn
 f
 rEÅav;? pufwifbm 29 rEÅav;? pufwifbm 29 rEÅav;? pufwifbm 29 rEÅav;? pufwifbm 29 rEÅav;? pufwifbm 29
 jrefrmEdkifiHwGif 'kwd, tMuD ;qHk ;
ICT
 e,fy,f wnf&S  d &m rEÅ av;Nrd KUawmf wG ifyxrOD ;  qk  H ;tBud rfusif ;yrnf  h 
BarCampMandalay
 ukd 2011ck ES pf wG if  usif ;yEd k if &efpD pOfvsuf &S  d aMumif ;  tqd k ygyG  J jzpf ajrmuf &efpD pOf vsuf  &S  d ol tcsKd UxH rSpk  H prf ;od &S  d &onf/  ,if ;ok  d Yusif ;yEd k if &ef twG uf  pnf;½Hk;a&;tzJGY zGJUpnf;&ef tpnf ;ta0;uk  datmuf wd k bmv  10&uf aeYwG ifuG ef ysLwmynm&S if  toif ;
MCPA
 pm pm pm pm pm
8
EkdifiHa&;ygwD37 ckrSvTwfawmfudk,fpm;vS,favmif; 3000 ausmfa&G;aumufyGJwGif 0ifa&muf,SOfNyKdifrnf
 &efukef? pufwifbm 24 &efukef? pufwifbm 24 &efukef? pufwifbm 24 &efukef? pufwifbm 24 &efukef? pufwifbm 24
POLITICS
 rmEdkifiHwGif q,fpkESpfESpfcktwGif; yxrOD;qHk;tBudrf rmEdkifiHwGif q,fpkESpfESpfcktwGif; yxrOD;qHk;tBudrf rmEdkifiHwGif q,fpkESpfESpfcktwGif; yxrOD;qHk;tBudrf rmEdkifiHwGif q,fpkESpfESpfcktwGif; yxrOD;qHk;tBudrf rmEdkifiHwGif q,fpkESpfESpfcktwGif; yxrOD;qHk;tBudrf usif;yrnf  h ygwDpkHtaxGaxG a&G;aumufyG  JwGif usif;yrnf  h ygwDpkHtaxG axG a&G;aumufyGJ wGif  usif;yrnf  h ygwDpkHtaxGaxG a&G;aumufyG  JwGif usif;yrnf  h ygwDpkHtaxG axG a&G;aumufyGJ wGif  usif;yrnf  h ygwDpkHtaxGaxG a&G;aumufyG  JwGif EkdifiH a&;ygwD 37ckrS vT wfawmfuk  d,fpm;vS,f EkdifiHa&;ygwD 37ckrS vT wfawmfukd ,fpm;vS,f  EkdifiH a&;ygwD 37ckrS vT wfawmfuk  d,fpm;vS,f EkdifiHa&;ygwD 37ckrS vT wfawmfukd ,fpm;vS,f  EkdifiH a&;ygwD 37ckrS vT wfawmfukd ,fpm;vS,f  avmif; 3000 ausmf avmif; 3000 ausmf avmif; 3000 ausmf avmif; 3000 ausmf avmif; 3000 ausmf0ifa&muf,SOfNyKdifrnfjzpfaMumif; jrefrmEkdifiHjcm;a&;0efBuD; OD;ÓPf0if;u 0ifa&muf,SOfNyKdifrnfjzpfaMumif; jrefrmEkdifiHjcm;a&;0efBuD; OD;ÓPf0if;u 0ifa&muf,SOfNyKdifrnfjzpfaMumif; jrefrmEkdifiHjcm;a&;0efBuD; OD;ÓPf0if;u 0ifa&muf,SOfNyKdifrnfjzpfaMumif; jrefrmEkdifiHjcm;a&;0efBuD; OD;ÓPf0if;u 0ifa&muf,SOfNyKdifrnfjzpfaMumif; jrefrmEkdifiHjcm;a&;0efBuD; OD;ÓPf0if;u ( ( ( ( ( 65 65 65 65 65 ) ) ) ) )Budrfajrmuf ukvor*¾ taxGaxGnDvmcH Budrfajrmuf ukvor*¾ taxGaxGnDvmcH  Budrfajrmuf ukvor*¾ taxGaxGnDvmcH Budrfajrmuf ukvor*¾ taxGaxGnDvmcH  Budrfajrmuf ukvor*¾ taxGaxGnDvmcH wGifajymMum;onf/ wGifajymMum;onf/ wGifajymMum;onf/ wGifajymMum;onf/ wGifajymMum;onf/ tar&duef jynfaxmifpke,l ;  a,muf Nrd KU&S  duk vor*¾XmecsKyf wG if  puf wif bmv 28 &uf aeUu usif ;y  jyKvkyfaom ukvor*¾taxGaxG nD vmcH wG ifjref rmud k ,f pm;vS ,ftzG  J U  acgif;aqmif Ekdif iHjcm;a&;0ef BuD ;u  txufygtwkdif;ajymMum;jcif;jzpf onf/ vmrnf  ha&G ;aumuf yG  J wG ifwk  d if ;  &if;om;vlrsKd;pkrsm;udk udk,fpm;jyK onf  hygwD rsm; tygt0ifEk  d if iH a&;ygwD  37 ygwD a&G ; aumuf yGJ 0if NyKd if rnf jzpf  NyD; jynfolUvTwfawmf? trsKd;om; vTwfawmfESifh wkdif;a'oBuD;
jref
 (ok  d Ur[k wf ) jynf e,f vT wf awmf ae&m  1171 ae&mtwG ufvT wf awmf uk  d ,f pm;  vS ,favmif; 3000 ausmf 0ifa&muf ta&G ;cs,f cH Murnf jzpf aMumif ; ¤if ;u  &S if;vif ; ajymqk  donf/  jref rmtpk  d ;&onf2010 taxG axG  a&G;aumuf yG  J ud k atmif jrif pG m usif;y  Ek  d if a&; BuKd ;yrf ;aqmif &G uf &efpd wf yk  d if ;  pm pm pm pm pm
11
trsKd;om;'Drk dua&pDtiftm;pkatmifEkdifa&;½k H;opfzGif U
Pg
 
A
rEåav;qnfawmfav;teD;aus;&G mrsm; ½kwfw&ufa&BuD;
 pm pm pm pm pm
26
]rJay;wJ UtcsdefrS mawmUjynfolvlxkpOf;pm;NyD; ay;zkdvkdygw,f}
vyGwÅmNrKdY e,fESif UarmfvNrdKifuRef;NrKde,ftrsKd;om;vTwfawmf rJqE´e,fuk d,fpm;vS,favmif; aZmwduOD;cifvI difESif UawGY qk Hjcif;
Pg
 
23
 "mwfyHk - jrifhrdk;ndK "mwfyHk - jrifhrdk;ndK "mwfyHk - jrifhrdk;ndK "mwfyHk - jrifhrdk;ndK "mwfyHk - jrifhrdk;ndK
ICT
ukPDav;ckyl;aygif; zGif Uonf U
 
Ruby Mart
atmufwd kbmvqef;zGifUrnf
 
Monday, October 4 - 10, 2010
2
The
V
OICE
 
3
Monday, October 4 - 10, 2010
The
V
OICE
'k  dYwm0efta&;ok  H;yg;
 -jynf axmifpkrNyKd uG  Ja&; 'kd Yta&;  -wk  dif;&if ;om;pnf ;vk  H ;  nD nGwf rI rNyKd uG  J a&; 'kd Yta&;  -tcsKyf tjcmtmPm 'kd Yta&; wnfwHh ck  d if NrJ a&;
 jynfolY oabmxm;
 -jynf ytm;uk  d ;yk qd ef ½kd ; tqk  d;jrif 0g'Drsm;  tm; qefYusif Mu/ -Ek  d if iH awmfwnf Nid rfat;csrf ;a&;ESif  h Ek  d if iH  awmf wk  d ;wuf a&;uk  daES mif  h ,S uf zsuf qD ;ol  rsm;tm; qefYusifMu/ -Ek  dif iH awmf \ jynf wG if;a&;ukd0if a&muf  pG uf zuf aES mif  h,Sufaom jynf yEk  d if iH rsm;  tm; qefYusif Mu/ -jynfwGif;jynfy tzsuform;rsm;tm; bk  H &efoltjzpfowfrS wf acsrI ef;Mu/
 EkdifiHa&;OD;wnfcsuf (4) &yf
 -Ekd if iHawmf wnf Nidrf a&;? &yf&Gmat;csrf ;  om,ma&;ESif  h w&m;Oya'pkd ;rk  d;a&;/  -trsKd ;om; jyef vnf pnf ;vk  H ;nD nG wf a&;/  -ckdifrmonfhzGJUpnf;ykHtajccHOya'opf jzpfay:vma&;/ -jzpf ay:vmonf  hzG  J Upnf ;yk  H tajccH Oya'opf  ES if  h tnDacwf rD zG  H UNzKd ;wk  d ;wufaom Ek  d if iH  awmf opf wpf&yfwnfaqmuf a&;/
 pD ;yGm;a&;OD;wnfcsuf (4) &yf
 -pk  duf ysKd;a&;uk  dtajccHí tjcm;pD;yGm;a&;  u@rsm;ukd vnf ; buf pkH zG  HUNzKd ;wk  d ;wuf  atmif wnf aqmuf a&;/ -aps;uG ufpD ;yG m;a&;pepf yD jyifpG mjzpfay:  vma&;/ -jynf wG if ;jynf yrStwwf ynmES if  ht&if ;  tES  D ;rsm;zd wf ac:í pD ;yG m;a&;zG  H UNzKd ;wk  d ;wuf  atmif wnf aqmuf a&;/ -Ek  d ifiHawmfpD;yG m;a&;wpf&yf vkH ;uk  d zef wD ;  Ek  d if rI pG rf ;tm;onfEk  d if iH awmf ES if  hwk  d if ;&if ;  om;jynf ol wkd Y\ vuf 0,fwG if&S  da&;/
 vlrIa&;OD;wnfcsuf (4) &yf
 -wpf rsKd ;om;vkH ;\ pdwf "mwfES ifhtusifh  pm&d wå jrif  hrm;a&;/  -trsKd ;*k Pf?Zmwd *k Pf jrif  h rm;a&;ES if  h,Of aus;  rI tarG tES pf rsm;? trsKd ;om;a&;vu© Pm  rsm; raysmuf ysuf atmifxd ef ;od rf ;apmifh  a&S mufa&;/ -rsKd ;cspf pd wf "mwf &S if oef xuf jruf a&;/  -wpf rsKd ;om;vk  H ; usef ;rmBuH  h ck  d if a&;ES if  h ynm  &nf jrif  hrm;a&;/
 
Vol.6 / No.44 - October 4 - 10 , 2010
3
T
HE
V
OICE
W
EEKLY
N
EWS
odef;q,fcsDwefwpfyGifUpdefrsm;udkom OD;pm;ay;0,f ? jynfwGif; pdef0,f,lrIykHpHajymif;
 &efukef?pufwifbm 28 &efukef?pufwifbm 28 &efukef?pufwifbm 28 &efukef?pufwifbm 28 &efukef?pufwifbm 28
 jynf wG if ;wG if,cif u pd ef 0,f  ,l onfh yk  HpHrS m tao;pm;pdefvkH ;av;  rsm;ukd pDjc,fxm;onfh vuf0wf &wemrsm;ud k om OD ;pm;ay;0,f ,l MuNyD ;  ,ckaemufykdif;wGif t&nftaoG; aumif ;aom wpfyG if  hwnf;pdef rsm;ud k  om 0,f ,l Muonf[k umwD ,mpdef  wd k uf vk yf ief ;&S ifa'guf wmatmif aX;  u ajymMum;onf/]]t&ifwkef;u pdefao;ao; av;awG pDjc,f xm;wJ  h vuf 0wf&  wemawGudkt"d uOD;pm;ay;0,fMu wm/ tcku t&nftaoG;aumif; aumif ;? tyG if  hwpfyG if  h wnf ;eJ Updef awG  ud k 0,fvmMuw,f}} [k¤if ;u &S if;  jyonf/wpfyGifhwnf;pdefrsm;udk0,f ,l Mu&mwG ifusyf od ef ; 40 ES if  h50 wef  wpf yG if  h wnf ;pd ef rsm;ygonf  hpd ef xnf  rsm;ta&mif ;oG ufaMumif ; a'guf wm  atmifaX;u qufvufajymqkd onf/ vwfwavm jynfwGif;pdef a&mif;0,fa&;aps;uGufwGif a&G; aumuf yGJ eDD ;uyf vmonfh twG ufpd ef  ta&mif;t0,ftenf;i,fyg;vm aMumif;aps;uGufowif;tcsuf tvuf rsm;t& od &Sd &onf/
rav;&S m;Ek difiH&S d
SONY
vQyfppfypönf;puf½kHjrefrmtvkyform;&mcsDac:,l
 &efukef?pufwifbm 28 &efukef?pufwifbm 28 &efukef?pufwifbm 28 &efukef?pufwifbm 28 &efukef?pufwifbm 28
 rav;&S m;Ek  difiH wG if&if;ES  D;jr§ Kyf ES  H xm;onf  hemrnf ausmf
SONY
 vQyf ppfypö nf ;xk wfvk yf a&;puf ½k  Hu jref rmtvk yf orm; &mcsD ac:,l rnfjzpf aMumif ;  &ef ukef NrdKUawmf tajcpkd uf jynf ytvkyftuk  dif at*sifpD tokd if;t0d kif;rS pk  Hprf;od &Sd &onf/  &ef uk ef Nrd KUawmf&Sdjynfytvk yf tud k if at*sif pD rsm;onf 
SONY
 vQyf ppfypö nf;xkwfvkyfa&;puf½k  H\tvkyfac:pmukdrQa0&&Sd xm;NyD;trsKd;om;rsm;  omru trsKd;orD;rsm;ukdyg ac:,l rnfjzpfaMumif; tqkd ygtokdif;t0kdif ;xHok  dU ar;jref;csufrsm;t& od &Sd &onf/ ]]ac:wJ  h ta&twG ufawmf awmf rsm;w,f/ wcsKd Uat*sif pD awG u
SONY
 vQyf ppf ypö nf ;xkwf vk yfa&;puf½k  H twGuftvk yf orm;wpf &m ac:pm&w,f/  wcsKdUat*sifpDawGu tvkyform;okH;q,fac:pm&w,f/ pkpkaygif;&if tvkyform;ESpf&mavmufawmh&Sdr,f}}[k oCFef;uRef;NrdKUe,frS jynfy tvk yftuk  d ifat*sifpD wm0ef &Sd ol wpf OD;u ajymMum;onf/
SONY
 vQyf ppf ypö nf ;xk wf vk yf a&;puf ½k  H wG iftrsKd ;om;a&m?trsKd ;orD ;yg wpf &uf vQifrav;&S m;ok  H ; aiG21 &if ;*pf &&S  d rnf jzpf NyD ; wpf &uf vQif  &Spfem&D tvkyf vkyf &rnfjzpf aMumif ;? tcsdefyk  dtvk yftwGuftcsd efyd kaMu;&&SdrnfjzpfaMumif; aps;uGuf owif;tcsuftvuf rsm;t&od &Sd&onf/  tqkdyg
SONY
 vQyfppfypö nf;xkwfvkyfa&;puf&kHwGifoGm;a&muf tvkyfvkyfrnfqkdvQif jynfytvkyftukdifat*sifpDrsm;ESifhqufoG,fEkdifNyD; 0ef aqmifcrSmrlat*sifpD ukd vd kuf NyD; tenf;qk  H; usyf ajcmufod ef ;cGJ rS 12 odef ;cGJ xd &Sd Ekd ifaMumif; jynf ytvkyftuk  dif at*sifpDrsm;xH rS pk  Hprf;od &Sd & onf/  rav;&S m;Ek  d if iHuG mvmvrf yl Nrd KUwG iftvk yf vk yf aeaom jref rmtvk yf orm;wpf OD ;url]]Ek  d if iH jcm;u vmNyD ;&if ;ES  D ;jr§ Kyf ES  H wJ  hjynf ypuf ½k  H? tvk yf ½k  H awG rS mu  tvk yf orm;tcG if  h ta&;awG &Muw,f/ rav;&S m;tvk yf &S if awG qD rS mvk yf &wmxuf pm&ifEk  d if iH jcm;uk rÜ PD puf ½k  H? tvk yf ½k  H awG rS m vk yf &wm ouf aomif  h ouf  om&Sdw,f/ t&rf;BuD;zd ESdyfwmrsKd;r&S  dbl;}} [kokH ;oyfajymMum;onf/
 rmvlrsKd;wkdY\ pdef0,f,lrIykHpHonf ,cifESpfrsm;ESifhrwl ykHpHajymif;vJoGm;NyD; t&nftaoG;aumif;onfh odef;q,f*Pef;csD t&nftaoG;aumif rmvlrsKd;wkdY\ pdef0,f,lrIykHpHonf ,cifESpfrsm;ESifhrwl ykHpHajymif;vJoGm;NyD; t&nftaoG;aumif;onfh odef;q,f*Pef;csD t&nftaoG;aumif rmvlrsKd;wkdY\ pdef0,f,lrIykHpHonf ,cifESpfrsm;ESifhrwl ykHpHajymif;vJoGm;NyD; t&nftaoG;aumif;onfh odef;q,f*Pef;csD t&nftaoG;aumif rmvlrsKd;wkdY\ pdef0,f,lrIykHpHonf ,cifESpfrsm;ESifhrwl ykHpHajymif;vJoGm;NyD; t&nftaoG;aumif;onfh odef;q,f*Pef;csD t&nftaoG;aumif rmvlrsKd;wkdY\ pdef0,f,lrIykHpHonf ,cifESpfrsm;ESifhrwl ykHpHajymif;vJoGm;NyD; t&nftaoG;aumif;onfh odef;q,f*Pef;csD t&nftaoG;aumif ; ; ; ; ; wpfyGifhpdefrsm;udkom 0,f,lvmMuaMumif; jynfwGif;pdefa&mif;0,fa&;aps;uGuftwGif;rS pkHprf;od&Sd&onf/ wpfyGifhpdefrsm;udkom 0,f,lvmMuaMumif; jynfwGif;pdefa&mif;0,fa&;aps;uGuftwGif;rS pkHprf;od&Sd&onf/ wpfyGifhpdefrsm;udkom 0,f,lvmMuaMumif; jynfwGif;pdefa&mif;0,fa&;aps;uGuftwGif;rS pkHprf;od&Sd&onf/ wpfyGifhpdefrsm;udkom 0,f,lvmMuaMumif; jynfwGif;pdefa&mif;0,fa&;aps;uGuftwGif;rS pkHprf;od&Sd&onf/ wpfyGifhpdefrsm;udkom 0,f,lvmMuaMumif; jynfwGif;pdefa&mif;0,fa&;aps;uGuftwGif;rS pkHprf;od&Sd&onf/
jref
EMPLOYMENTMARKET

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->