Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Privilegiile Speciale Asupra Anumitor Bunuri Imobile

Privilegiile Speciale Asupra Anumitor Bunuri Imobile

Ratings: (0)|Views: 1,317|Likes:
Published by cristianmilitaru

More info:

Published by: cristianmilitaru on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
Privilegiile speciale asupra anumitor bunuri imobile1. Noţiune
Conform
a
rt.
1722 Cod civil
, “
 privilegiul 
este un drept ce dă unui creditor calitatea creanţei sale de a fi preferit celorlalţi creditori, fie chiar ipotecari
”.În literatura de specialitate,
privilegiul
a fost definit ca fiind
dreptul unuicreditor de a fi plătit cu prioritate faţă de alţi creditori, în considerarea calităţiicreanţei sale.
Privilegiile speciale asupra anumitor bunuri imobile sunt în fond ipoteci privilegiate, în sensul că
trec chiar înaintea ipotecilor propriu-zise.
In fond, aceste privilegii întrunesc caracterele drepturilor reale, ele
conferind titularului lor
atât
dreptul de urmărire,
cât şi
dreptul de preferinţă
.
Pentru conservarea acestor  prerogative este necesar ca titularul conserve privilegiul prin efectuareaformalităţilor de publicitate, care sunt asemănătoare celor privind publicitateaipotecilor.
2. Enumerarea privilegiilor imobiliare.Art. 1737 C. civ.
enumera cinci privilegii speciale imobiliare, şi anume:a)
 privilegiul nzătorului unui imobil, pentru prul neîncasat al imobilului;
 b)
 privilegiul celui ce a împrumutat bani cumpărătorului pentru plataimobilului către vânzător;
în fond, acest privilegiu rezultă din subrogareaîmprumutătorului în drepturile vânzătorului plătit, astfel încât urmează regulile privilegiului vânzătorului;
c) privilegiul copărtaşului;d) privilegiul arhitectului, constructorilor şi al lucrătorilor asupraimobilului construit, pentru plata lucrării;e) privilegiul celui ce a împrumutat bani pentru plata lucrătorilor constructori;
în fond, şi acest privilegiu decurge din subrogarea împrumutătoruluiîn drepturile lucrătorilor plătiţi, astfel încât se confundă cu privilegiul acestora.La privilegiile menţionate se mai adaugă
 privilegiul rezultând din separaţiade patrimonii
, consacrat în mod indirect în art. 1743 C. civ.
3.Privilegiul vânzătorului imobilului.
Conform prevederilor 
art. 1737, alin.(1) , teza I a Cod Civ.
 ,,Creditorii privilegiaţi asupra imobilelor sunt […]
Vânzătorul 
pe imobilul vândut, pentru plata preţului. “
Dacă s-au făcut mai multe vânzări succesive pentru care nu s-a plătit preţul,
teza a II-a
a aceluiaşi text de lege, dispune că
 ,, Dacă s-au făcut maimulte vânzări succesive, pentru care a rămas datorit preţul în total sau în parte,
întâiul vânzător 
se preferă celui de-al doilea,
cel de-al doilea
celui de-al treilea şiaşa înainte. “
 
Art.
 
1740, teza I a ,Cod Civ.
reglementând
modul în care se conservă
 privilegiul
 
arată
 
,,
Vânzătorul privilegiat conserprivilegiul său printranscripţia
titlului care a transferat proprietatea
cumpărătorului, şi care titluconstată că i se datoreşte
întregul preţ 
sau
 parte din el 
“.
 
Aşa fiind,
valoarea (câtimea)
 
 privilegiului vânzătorului 
- la care se referăart. 1737, alin.(1),Cod Civ.
este egală
, după caz,
cu preţul -
dacă nu fost plătitnimic din acesta,
 
ori,
cu partea din preţ ce nu s-a plătit -
dacă a fost plătit numaio parte din preţ
.
Sub aspectul
condiţiei de
 
formă ,, ad validitatem” ,
titlul care a transferat proprietatea cumpărătorului asupra imobilului , potrivit
art. 2, alin.(1)
din
Titlul X
al
legii nr. 247/2005
- pentru imobile terenuri , precum şi al prevederilor 
art. 10
1
,
alin.(1)
din
legea nr. 114/1996
- pentru imobile construcţii, sub sancţiuneanulităţii absolute, trebuie încheiat în
formă autentică.4. Privilegiul celui ce a împrumutat pe cumpărător cu preţul imobilului
Potrivit
art. 1737, alin.(2) , teza I a Cod Civ.
 ,,Creditorii privilegiaţiasupra imobilelor sunt […]
 Acei 
ce au dat banii care au servit la
achiziţia unui imobil.
Altfel spus, deoarece textul de lege nu distinge cu privire lacalitatea ,,
acelora ce au dat banii
, persoanele fizice sau juridice care auîmprumutat bani cumpărătorului, pentru plata preţului unui imobil către vânzător,dobândesc prin lege un privilegiu imobiliar asupra imobilului ce a făcut obiectulvânzării – cumpărării.În ceea ce privte
modul de constatare
a privilegiului celui ce aîmprumutat pe cumpărător cu preţul imobilului ,
art. 1737, alin.(2) , teza a II-aCod Civ.
arată că
 ,,Trebuie însă 
 să fie constatat 
într-un mod 
autentic,
prin
actul de împrumutare
 , că suma era destinată a fi întrebuinţată la aceasta; asemeneatrebuie
 să fie constatat 
prin
chitanţa
vânzătorului că plata preţului s-a făcut cubanii împrumutaţi “.
Art. 1740, teza a II-a ,Cod Civ.
reglementând
modul în care se conservă
 privilegiul imobiliar al celui ce a împrumutat pe cumpărător cu preţul imobilului ,arată că
 ,,asemenea şi acela care a dat bani pentru cumpărarea unui imobil,conform alineatului 2 de la art. 1737, conservă privilegiul său prin
transcripţiatitlului 
care constată destinaţia împrumutării şi
trecerea asupra sa a tuturor drepturilor vânzătorului 
. Aşadar potrivit acestui text de lege ,
împrumutătorul  se subrogă în drepturile vânzătorului plătit 
. Urmarea acestui fapt, constă în aceeacă , se vor aplica regulile privilegiului imobiliar al vânzătorului.Potrivit art.
1740, teza I a ,Cod Civ. ,,
Vânzătorul privilegiat conservă  privilegiul u prin transcriia
titlului care a transferat proprietatea
cumpărătorului, şi care titlu constată că i se datoreşte
întregul preţ 
sau
 parte dinel 
“.
Sub aspectul
condiţiei de
 
formă ,, ad validitatem” ,
titlul care a transferat proprietatea cumpărătorului asupra imobilului , potrivit
art. 2, alin.(1)
din
Titlul X
al
legii nr. 247/2005
- pentru imobile terenuri , precum şi al prevederilor 
art. 10
1
,
alin.(1)
din
legea nr. 114/1996
- pentru imobile construcţii, sub sancţiuneanulităţii absolute, trebuie încheiat în
formă autentică.
Aşa fiind,
valoarea (câtimea)
 
 privilegiului celui ce a împrumutat pecumpărător cu preţul imobilului 
- la care se referă art. 1737, alin.(2) , Cod Civ.
este egală
, după caz,
cu preţul plătit
ori ,
cu partea din preţ ce s-a plătit dinbanii împrumutaţi
. Altfel spus , această valoare nu poate fi mai mare decât preţul
 
 plătit. Ceea ce s-a împrumutat şi depăşeşte preţul imobilului , constituie o datoriecare nu are legătură cu imobilul.
5. Privilegiul imobiliar al băncii-creditor în calitate de finanţator
Privilegiul imobiliar reglementat de
art. 1737 pct. 2 Cod civil
, este ogaraie reala imobiliara de care beneficiază persoana care a împrumutat banicumpărătorului pentru plata imobilului către vânzător băncii.Privilegiul imobiliar conferă băncii atât dreptul de urmărire a bunului înna oricui s-ar si, t şi dreptul de a se îndestula cu prioritate fata de alţicreditori, inclusiv ipotecari, din sumele obţinute prin executarea silita a imobiluluigrevat de privilegiu.
 Privilegiul imobiliar al băncii-creditor în calitate de finanţator 
se constata prin
contractul de credit 
, care trebuie încheiat in
 forma autentică
si seînregistrează la cartea funciara după privilegiul vânzătorului.Contractul de credit este contractul prin care o banca (institutie similara),denumita imprumutator, se obliga sa puna la dispozitia unei persoane fizice sau juridice, denumite imprumutat, o suma de bani (creditul).Banca dobândeşte calitatea de împrumutător privilegiat prin încheiereacontractului de credit în forma autentica având ca obiect achiziţionarea de bunuriimobile de către împrumutaţi. Opozabilitatea fata de terţi a privilegiul se realizează prin înscrierea acestuia în cartea funciara a imobilului. Banca îşi conserva privilegiu prin
inscripţia contractului de credit 
la cartea funciara a imobilului.In cazul in care preţul imobilului urmează a se achita ulterior încheieriicontractului de nzare-cumpărare, la data încheierii nzare-cumpărarevânzătorul dobândeşte asupra imobilului privilegiul pentru preţul neîcasat alimobilului prevăzut de art. 1737 alin. l Cod civil, iar banca are al doilea privilegiuin calitate de finanţator. La data achitării preţului din sumele acordate cu titlu decredit, banca se subroga in dreptul vânzătorului plătit, devenind creditor privilegiatin locul acestuia.Valoarea admisa în garanţie a imobilului, rezultă din rapoartele de evaluareîntocmite la acordarea creditului şi nu este necesară menţionarea acesteia incontractele prin care se constată privilegiul.
4.Privilegiul copărtaşilor.
Potrivit
art. 1737 pct. 3
, copărtaşii sunt privilegiaţi asupra imobilelosuccesiunii pentru garanţia împărţelii şi a sumelor pe care aceştia şi le datoreazăîntre ei.Se admite că privilegiul copărtaşilor este recunoscut oricare ar fi fost cauzaindiviziunii - cumpărare în comun, uzucapiune, succesiune etc. Acest privilegiu,care urmăreşte să asigure egalitatea dintre copărtaşi, se referă de regulă la garanţiaîmpotriva evicţiunii acestora ori garanţia pentru plata sultei stabilite.În privinţa bunurilor grevate, dacă bunul imobil indiviz a fost adjudecat prinlicitaţie asupra unuia dintre copărtaşi, privilegiul poartă asupra acestui bun.In caz de
 plată a unei sulte,
 
copărtaşul îndreptăţit la sultă are privilegiul asupra imobilelor acelor copărtaşi care îi datorează sulta
(art. 1737 şi art. 1741

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andreea Ursache liked this
Diana Vlad liked this
Corina Pasc liked this
Gyori Ildiko liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->