Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Kaunas 2010-09-10

15min Kaunas 2010-09-10

Ratings: (0)|Views: 149|Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2010-09-10
15min - nemokamas dienraštis, 2010-09-10

More info:

Published by: 15min PDF on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2014

pdf

text

original

Prieš rudens sesiją
populizmo protrūkis
Prieš šiandien prasidedančią Seimo ru-
dens sesiją parlamentarai jau sulau-
kė kritikos ir perspėjimų, kad privalo
vengti populizmo, ypač rengdami ki-
tų metų biudžetą. Tuo tarpu ekono-
mistai parlamento darbe pasigenda
gebėjimo efektyviai spręsti esmines
valstybės problemas.
Seimo pirmininkė Irena De-
gutienė akcentuoja, kad tarp svar-
biausių Seimo rudens sesijos dar-
bųįstatymų, reikalingų kovai su
korupcija, priėmimas. Taip pat lau-
kia energetikos sistemos pertvar-
kos – ketinama svarstytiįstatymų
projektus, susijusius su naujos
atominės elektrinės statyba, elekt-
ros energijos ir dujų sektoriaus per-
mainomis, jų gamybą atskiriant
nuo perdavimo sistemos. Be to,
valdantieji kalba apie struktūri-
nes reformas „Sodroje“, keičiant
pensijų mokėjimo tvarką ir ilginant
pensinį amžių. Toliau turi būti tę-
siamos švietimo, sveikatos apsau-
gos, valstybės valdymo reformos.
Žadama nepamiršti ir ekonomikos
skatinimo, kitų sričių, be to, Sei-
mas turėtų priimti 2011 metų ša-
lies biudžetą. Valdantieji neslepia,
kad ketina toliau taupyti – šiemet
8 proc. siekiantį biudžeto de citą
sumažinti dar 2–3 proc.
Tačiau jau dabar akivaizdu,
kad svarbiems darbams trukdys
ne tik balsų trūkumas valdančio-
joje daugumoje, bet ir populiz-
mo apraiškos, kurias dažniausiai
kursto kitų metų vasarį vyksiantys
savivaldos rinkimai. I.Degutienė
vakar prakalbo, kad prieš rudens
sesiją parlamentarai kaip niekad
aktyvūs teisėkūros srityje – pri-
registravo daugįstatymų patai-
sų, „kurios absoliučiai yra popu-
listinės“.
Vakar su Seimo valdyba su-
sitikusi ir rudens darbus aptaru-
si prezidentė Dalia Grybauskaitė
suskubo perspėti, kad parlamen-
tui ruošiant kitų metų biudžetą, ji
itin griežtai seks, „kad biudžetas
netaptų rinkimų pažadų komplek-
tu“. „Rinkėjų pirkimas biudžetu,
dar ir esant sudėtingai ekonomi-
nei situacijai, nebus toleruojamas.
Tokioįstatymo nepasirašysiu“, –
pareiškė prezidentė.
Tuo tarpu ekonomistas Ri-
mantas Rudzkis, kalbėdamasis su
„15min“, ragino Seimą mažiau dė-
mesio skirti politinėms intrigoms ir
daugiau – valstybei svarbiems rei-
kalams. „Norėtųsi, kad Seimas pra-
dėtų strategiškai mąstyti ir rimtai
dirbti, o ne imituoti veiklą, ne vien
ieškoti, kaip nulinčiuoti savo ko-
legas, o nors trumpam sustoti, su-
simąstyti, kas laukia Lietuvos po
5 metų, kur yra didžiausios grės-
mės, ir susitelkti jas spręsti. Pavyz-
džiui, kas mūsų laukia po 5 metų,
jei jaunimo emigracija nemažės?“ –
klausė ekonomistas.
Nukeltaį 6 psl.
Rudens sesijoje Seimas turės priimti kiek-
vienam Lietuvos piliečiui svarbų įstaty-
mą – valstybės biudžetą, kuris lems, kaip
šalis gyvens 2011-aisiais. I.Gelūno nuotr.
2010M.RUGSĖ
JO10D.,PENK
TADIENIS
Tiražas5000
0egz.(audit
uojamasUAB
Ernst&Young
Baltic)|Nr
.98(933)
|ISSN1882-5
322|
KAUNAS
ORŲ PROGNOZĖ/ 2 psl.
RYTOJ
PORYT
www.ikrauk.
lt
SPORTAS/ 13 psl.
Lietuviai pusf nalyje!!!
PRAMOGOS/ 15 psl.
Penktadienio interviu
su Vaiva Mainelyte
AKTUALIJOS/ 5 psl.
E.Čekanavičius žalą
įvertino 1,5 mln. Lt
AKTUALIJOS/ 9 psl.
Kelnaičių „versliukas“
„Superkame dėvėtas apatines
kelnaites po 40 Lt“, – toks „darbo
pasiūlymas“ moksleivėms ir stu-
dentėms pasirodė internete.
2
2010 RUGSĖJO 10 D.,P E N K T A D I E N I S
/ KAUNAS
orai
Šiandien oro temperatūra 15–19 °C
šilumos. Vietomis galimas trumpas lietus.
Ateinančią naktį bus 9–13 °C, rytoj
dieną 15–18 °C šilumos. Kai kur palis.
Sekmadienį ir pirmadienį oras dar labiau šils,
dienomis temperatūra sieks apie 19–20 °C.
+ 1 0
+ 1 1
+ 1 2
+ 1 6
+ 1 7
+ 1 7
+ 7
+ 8
+ 1 0
Artimiausiomis dienomis
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
09-11N A K
09-11D IE N Ą
09-12N A K
09-12D IE N Ą
VILN IU S
+ 1 5
ŠIAU LIA I
+ 1 5
KAUNAS
+ 1 5
KLAIPĖDA
+ 1 7
PAN EVĖŽYS
+ 1 6
UTENA
+ 1 5
Atėnai
Berlynas
Londonas
Madridas
Maskva
Minskas
Oslas
Šiandien Europoje
+ 2 6
+ 1 9
+ 1 8
+ 2 5
+ 1 3
+ 1 7
+ 1 4
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt/orai
Paryžius
Praha
Ryga
Roma
Stokholmas
Talinas
Varšuva
+ 1 9
+ 1 9
+ 1 5
+ 2 6
+ 1 7
+ 1 5
+ 1 8
+ 1 8
+ 1 9
+ 1 8
5PIETRYČIŲ
Lietuvoje
Žinomus kauniečius į savo įkurtą vi-
suomeninį judėjimą „Vieningas Kau-
nas“ sukvietęs milijonierius Visval-
das Matijošaitis turi toli siekiančių
planų – pirmiausia žadama gelbė-
ti merdėjantį miestą.
Judėjimo lyderis neslepia
ambicijų kitų metų pradžioje
vyksiančių savivaldos rinkimų
metu gauti didžiąją dalį Kauno
miesto tarybos mandatų.
Visose Europos šalyse veik-
lą vykdančių „Vičiūnųįmonių
grupės savininkas V.Matijošaitis,
kalbėdamas apie tai, kodėl ry-
žosi steigti visuomeninį judė-
jimą, paminėjo Kauno niekaip
iš savo gniaužtų nepaleidžian-
čiąst ag naciją.
„Pats esu senas kaunietis.
Pastaruosius 20 metų daug ke-
liauju po pasaulį ir po Lietuvą,
matosi, kad Kauno vystyma-
sis labai stipriai atsilieka nuo
kitų regionų ir nuo kitų šalių.
Jaučiasi, kad miestas tuštėja.
Jei valdžia susikoncentruojaį
vieno kampo tvarkymą, visi ki-
ti kampai skursta. Miesto val-
dyme trūksta kokybės, trūksta
profesionalų dalyvavimo. Kiek-
vienas tarybos narys apsivelka
kostiumą irįsivaizduoja, kad jis
yra politikas. Miestą turi valdy-
tiūkininkai, mokytojai, archi-
tektai, kultūros veikėjai. Miestą
turi valdyti geriausi savo sričių
profesionalai“, – kritikos dabar-
tinei miesto valdžiai negailėjo
V.Matijošaitis.
Kandidatų į
merus netrūksta
53 metų verslininkas neslė-
pė, jog jo vadovaujamo judėji-
mo nariai ketina dalyvauti kitų
metų vasarį vyksiančiuose sa-
vivaldybių tarybų rinkimuose.
Tiesa, V.Matijošaitis pabrėžė, jog
„Vieningas Kaunas“ niekuomet
netaps politine partija. Paklaus-
tas, ar sėkmingai susiklosčius
rinkimams jis pats siektų tap-
ti Kauno meru, vyras nuo tie-
saus atsakymo išsisuko.
„Jokio skirtumo, kas yra
Kauno meras. Svarbu, kad jis
būtų gerasūkininkas, kad su-
gebėtų suvaldyti visą savivaldy-
bės mechanizmą ir kad tas me-
chanizmas dirbtų visų miestie-
čiųlabui. Mūsųorga ni zacijoje
yra begalė puikių jaunų žmo-
nių, galinčių tapti meru“, – kal-
bėjo V.Matijošaitis.
Iš Kauno darys
saldainiuką
Verslininkas, kurio turtas
yra vertinamas 165 mln. Lt,
tvirtino, jog judėjimas „Vienin-
gas Kaunas“ turės ne daugiau
nei 200 aktyvių narių. Paklaus-
tas, kiek Kauno tarybos man-
datų tikimasi iškovoti artėjan-
čiuose savivaldos rinkimuose,
V.Matijošaitis nusijuokė: „Ma-
žiausiai dvidešimt vieną.“
Visuomeniniam judėjimui
„Vieningas Kaunas“ taip pat
priklauso architektas ir grupės
„Antis“ lyderis Algirdas Kauš-
pėdas, Lietuvos futbolo federa-
cijos prezidentas Liutauras Va-
ranavičius, meno vadybos spe-
cialistė Ina Pukelytė bei kiti ži-
nomi kauniečiai.
„Esu Kauno entuziastas.
Čia matau didžiulįpot enc i a-
lą. Manyčiau, kad Kaunui ne-
pelnytai yra atitekusi trečiaei-
lė pozicija Lietuvoje. Gaivin-
ti miestą pats kviesiu tuos vil-
niečius, kurie kažkada buvo
kauniečiai. Esuįsitikinęs, kad
iš Kauno galima padaryti sal-
dainiuką“, – tvirtino Vilniuje gi-
męs, tačiau vėliau Kaune gyve-
nęs A.Kaušpėdas.
Tarpukariu klestėjęs, o dabar be-
namių landyne virtęs buvęs kino
teatras „Daina“ neatsigina nelai-
mių. Birželį jame rastas nužudy-
tas vyras, o užvakar degė pasta-
te buvusios šiukšlės.
Įtariama, kad gaisrąsukėlė
buvusioje žiūrovų salėje „gy-
venę“ asocialūs asmenys.
Pranešimas apie Savano-
rių pr. 74 degantį
buvusį kino teatrą
gautas trečiadienį.
Atvykę gelbėtojai
nustatė, kad ap-
leisto pastato vi-
duje, buvusioje
žiūrovų kino sa-
lėje, degė šiukš-
lės. Mūriniame
dviaukščiame pas-
tate nelaimės me-
tu buvo du žmo-
nės – nuolatinės
gyvenamosios vietos netu-
rintys vyrai. Abu juos ugnia-
gesiai išvedė iš prirūkusio ki-
no teatro. Pavojus jų sveikatai
ir gyvybei negresia.
„15min“ primena, kad ši
nelaimė – ne pirmoji šiemet,
įvykusi apleistame kino teat-
re. Birželį pastate rastas be-
namio lavonas. Nužudymu
įtariami kartu girtavęl i k i mo
draugai.
Nuosavo būsto įsigyti dar nespė-
ję ir netradicinių erdvių nebijan-
tys kauniečiai kitąmet galės įsi-
kurti „loftuose“.
Iš išorės – niūroki pastatai,
tačiau jų viduje – erdvūs butai.
Toks apgaulingasįspūdis daž-
nai lydi buvusius gamybinius
pastatus, kuriuoseįkuriamos
gyvenamosios erdvės, vadina-
mieji loftai. Vilniuje ir Klaipė-
dojeįsigyti tokių būstų siūlo-
ma jau ne vieneri metai, tuo
metu Kaune pirmieji netra-
diciniai butai pirkėjams bus
pasiūlyti kitąmet.
Nestandartiniai butai ku-
riami Žaliakalnyje, P.Kalpoko
gatvėje, esančiose gamykli-
nėse patalpose, kurios jau
daugelį metų nenaudojamos.
Planuojama, kad remontas
1958-aisiais statytame name
bus pradėtas spalį, o baigsis
kitų metų viduryje.
Pasak vieno iš projekto
vystytojų, nekilnojamojo tur-
to bendrovės „REES“ vadovo
Martyno Židonio, pramoninė-
se patalposeįrengti butai tu-
ri pranašumų prieš standarti-
nius. Pirmiausia – savo išskir-
tine erdve.
„Kaune rekonstruojamose
gamyklinėse patalpose aukš-
tis yra nuo 5,2 m, tad erdvę ga-
lima padalintiį du lygius ar-
baįsirengti antresoles“, – sa-
kė M.Židonis. Paskaičiuota,
kad iš daliesįrengtų patal-
pų „lofte“ 1 kv. metro kaina
sieks apie 2 tūkst. Lt. Visame
pastate planuojamaįrengti
20–25 „loftus“, taip pat admi-
nistracines patalpas.
Projekto autoriai neabe-
joja, kad Kaune atsiras norin-
čiųapsig y vent i net rad ici nėje
erdvėje. Vilniaus ir Klaipėdos
pavyzdžiai rodo, kad dažniau-
siai tokio būsto pirkėjai – jau-
ni žmonės. Nekilnojamojo
turtoįmonių atstovai paste-
bi, kad šiuo metu susidomė-
jimas „loftais“ auga: paklau-
sa viršija pasiūlą.
Pirmieji Kauno „loftai”
atsiras Žaliakalnyje
Degė buvęs kino teatras
Politikos naujokai
gaivins miestą
Šeštadienį Kaune bus bandoma pa-
siekti naują rekordą.
Prekybos miestelyje „Ur-
mas“ 12 val. vyksiančioje akci-
joje „Apsikabinkim!“ laukiama
maždaug tūkstančio dalyvių,
kurie apsikabins keliais būdais:
kiekvienas apkabins savo kai-
myną, po to per tam tikrą lai-
ką bandys apkabinti kuo dau-
giau kitų akcijos dalyvių ir ga-
liausiai vienu metu apsikabins
visi akcijos dalyviai. Renginy-
je dalyvaus ir agentūros „Fac-
tum“, registruojančios rekor-
dus, atstovai.
„Tik nuo kiekvieno mūsų pri-
klauso, ar pavyks kauniečiams
pasiekti apsikabinimų rekordą“,
– nelikti abejingiems ragino ak-
cijos organizatoriai.
Nuo trečiadienio iki šiandie-
nos, pristatant akciją „Apsika-
binkim!“, Laisvės alėjoje jauni-
mas jau dalina nemokamus ap-
sikabinimus. Pasak jaunuolių,
nepasitaikė nė vieno, kuris bū-
tų sureagavęs agresyviai. Tiesa,
apsikabinti sutikdavo maždaug
kas penktas praeivis.
Apsikabindami
sieks rekordo
gaisras
RAIMONDA
MIKALČIŪTĖ
r.mikalciute
@15min.lt
TOMAS
GRIGALEVIČIUS
t.grigalevicius
@15min.lt
Žaliakalnyje įrengti
„loftai“ turėtų sudo
minti išskirtinių erd
vių ieškančius kau
niečius. „REES“ nuotr.
Nors Seimas neleido savivaldybių tarybų rinkimuose kelti
visuomeninių organizacijų sąrašų, kandidatuoti į miestų ta
rybas galės joms priklausantys žmonės. E.Ovčarenko nuotr.
Į Kauno gatves
grįžta šviesa
3
2010 RUGSĖJO 10 D.,P E N K TA D I E N I S
KAUNAS/
Sulaukęs Lietuvos krepšinio federa-
cijos pasiūlymo vadovauti pasiren-
gimo 2011 metų Europos krepšinio
čempionatui Kaune grupei iš Kau-
no miesto savivaldybės administ-
racijos direktoriaus posto traukia-
si Vygantas Gudėnas.
„Taip, tai tiesa. Prašymas,
kad abipusiu sutarimu būčiau
atleistas iš šiuo metu užimamų
pareigų, nuo spalio 1 dienos jau
įteiktas merui“, – vakar „15min“
patvirtino V.Gudėnas. Jis ne-
slėpė, kad, gavęs viliojan-
tį darbo pasiūlymą, ilgai
nedvejojo. Tačiau užtik-
rino, jog apsisprendimui
neturėjoįtakos jokie ta-
riami nesutarimai
savivaldybė-
je ar konser-
vatorių greto-
se. „Tai ne-
buvo vienos
dienos sprendimas. Gavęs pa-
siūlymą jį apsvarsčiau ir priė-
miau. Su niekuo – nei valdan-
čiaisiais, nei opozicija – nesi-
pykau ir nesipykstu“, – teigė
V.Gudėnas.
Apie galimus kandidatusį
laisvą administracijos direkto-
riaus postą kol kas garsiai ne-
kalbama. Tačiau pats konser-
vatorius V.Gudėnasįsitikinęs,
kad tinkamą pamainą jam val-
dantieji suras savo gretose. „Ma-
nau, kad kandidatas turėtų bū-
ti iš koalicijos (Kauno Sėkmės
koalicijoje yra Tėvynės Sąjun-
ga (konservatoriai), Lietuvos
krikščionys demokratai, Lie-
tuvos liberalų sąjūdis ir parti-
ja „Jaunoji Lietuva“ – red.).
Tuomet būtų užtikrintai
tęsiami pradėti darbai“,
– sakė V.Gudėnas.
Kauno miesto savival-
dybės administra-
cijos vadovu
V.Gudėnas
dirbo beveik
trejus me-
tus.
Visus metus tamsoje skendęs Kaunas
vėl bus apšviestas. Sprendimas at-
šaukti gatvių šviestuvus užtemdžiu-
taupymo režimą turėtų įsigalioti
nuo spalio mėnesio pradžios.
Kaunas baigia pamiršti
sunkmetį. Tokia mintis per-
šasi girdint argumentus, ku-
riuos pažėrė miesto politi-
kai, nutarę vėl apšviesti vi-
sas Kauno gatves.
„Matome truputį geresnę
biudžeto surinkimo padėtį.
Be to, šįmet buvo sumažin-
tas gatvių apšvietimoįkai-
nis, – tvirtino miesto meras
Andrius Kupčinskas. – Tokios
kritinės padėties, kaip per-
nai, nebėra. Nebetaupysime
saugumo sąskaita. Pernai iš-
ties buvo kritinė situacija, kai
nebuvo už ką atsiskaityti už
sunaudotą elektrą.“
Praė jusių metų rudens
pradžioje bendrovei VST už
elektros tiekimą prasiskoli-
nusi savivaldybė nutarė iš-
jungti dalį miesto gatvėse
stovinč ių šviestuvų .
Nors pritemusiose gat-
vėse iš karto padaugėjo eis-
moįvykių bei kitų nelaimių,
o Kauno policijos vadovai pa-
ragino atšaukti šį taupymo
planą, pavasarį gatvių ap-
švietimas buvo sumažintas
dar labiau.
Miesto meras A.Kupčins-
kas, dabar paprašytasįvertinti
šiuos miesto politikų spren-
dimus, pabrėžė, jog tuo metu
jie buvo neišvengiami.
„Braukti (išlaidas – red.
past.) turėjome visose sri-
tyse. Mes privalėjome vers-
tis su tuo, ką turėjome, – tei-
gė Kauno vadovas. – Aišku,
dabartinė s technologijos
naktį, kai visi miega, ap-
šviestumą leidžia sumažinti
50 proc., bet mes tokios tech-
nologijos nesameįsidiegę.
Tai kainuotų ne vieną mili-
joną litų .“
V.Gudėnas koordinuos
pasiruošimą čempionatui
Savaitgalį Kaune vyks tra-
dicinė Rudens gėrybių ir ama-
tų mugė. Šeštadienį ir sekma-
dienį, 10–20 val., Laisvės alėjo-
je rudens gėrybėmis prekiaus
ūkininkai, smulkieji verslinin-
kai, savo dirbiniusįsigyti siū-
lys amatininkai ir dailininkai,
prekybininkai ir tautodailinin-
kai iš visos Lietuvos.
Viena pagrindinių šių me-
tų mugės naujovių – senovės
lietuvių tautinių rūbų paroda-
pristatymas. Jis vyks šalia res-
torano „Miesto sodas“, prie pa-
grindinės renginio scenos.
Praėjusiais metais organi-
zatoriai sulaukė apie 300 mu-
gės dalyvių. Šiemet jų skaičius
bus panašus.
Šiemet mugėje daugiau-
sia dėmesio bus skiriama ša-
lies istorinio, kultūros bei ku-
linarijos paveldo pristatymui.
Rengėjai planuoja, kad pre-
kystaliai, kurie bus išrikiuo-
ti nuo Centrinio pašto iki So-
boro, Laisvės alėjoje, bus nu-
krauti autentiškais dirbiniais,
maisto gaminiais.
Savaitgalį
laikas į mugę
RAIMONDA
MIKALČIŪTĖ
r.mikalciute
@15min.lt
Šviestuvai ir pinigai
26 tū kst. – tiek šviestuvų yra Kauno miesto gatvėse.
1 m ln. Lt – neo cialiais duomenimis, tiek pinigų per metus
sutaupė apšvietimą sumažinusi miesto savivaldybė.
5 m ln. Lt – tiek pinigų per metus už sunaudotą elektros ener-
giją sumokėdavo Kauno savivaldybė.
V.GUDĖNAS
TOMAS GRIGALEVIČIUS
t.grigalevicius@15min.lt
Nuo spalio 1 d. ketina-
ma uždegti kiekvieną iš
maždaug 26 tūkst. miesto
gatvėse stovinčių šviestu-
vų. E.Ovčarenko nuotr.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->