Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5418, 4.10.2010]

Dnevni avaz [broj 5418, 4.10.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 775|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
BO@IDAR MALJKOVI]
Jugoplastika je najbolji timu historiji
Gra|ani BiH dali veliku podr{ku Fahrudinu Radon~i}u, koji je, prema posljednjim informacijama, vodiotijesnu borbu s kandidatom SDA Bakirom Izetbegovi}em
Katastrofalan rezultat Harisa Silajd`i}a
P
rema sino}njim prvimpreliminarnim rezulta-tima koje je oko 23 sataobjavila Centralna izbo-rna komisija (CIK) BiH, a naosnovu 47 posto obra|enih bi-ra~kih mjesta, Bakir Izetbego-vi} (SDA) osvojio je 71.803 gla-sa, odnosno 33,49 posto, a Fahr-udin Radon~i} (SBB BiH)68.039 glasova, odnosno 31,73posto.Haris Silajd`i} (SBiH) osvo-jio je 57.325 glasova, odnosno26,74 posto.
 2. strana
IZBORI 2010
CIK objavio prve nezvani~ne rezultate
Kakanj:Izbjegnuta katastrofa u rudniku
HTJELI UKRASTIKABL ZA ZRAKRUDARIMA
Iscjelitelji:Marokanac najavio dolazak u BiH
TOBRAVIJEVE SEANSEU DVORANI ZETRA
14. strana10. str.
MRTVA TRKA ZAPREDSJEDNI[TVO BiH
 Na ovim op}im izborima zabilje`ena je znatno ve}a izlaznost nego 2006. godine
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 4. 10. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5418
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
ZLATAN MUSLIMOVI]
Treba nampobjeda uTirani
   6   9 .  s   t  r .
 36.-37. str.
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,4. oktobar/listopad 2010.
2
Svi smo ohrabreni i pozitivnoocjenjujemo visoku izlaznost bira~ana izbore u BiH, izjavio je ameri~kiambasador u BiH Patrik Mun (Pa-trick Moon), nakon {to je Centralnaizborna komisija (CIK) sino} sa-op}ila podatke o odzivu bira~a naop}e izbore, prenosi Onasa.- Mi smo spremni da radimo snovom vladom BiH. Smatramo daje zaista va`no da BiH bude spre-mna na korake potrebne za napre-dak ka evroatlantskim integracija-ma. Bit }e puno posla, mo`da }e zato biti potrebno i mnogo vremena,ali rezultat toga }e biti prosperitet,puno bolja ekonomska situacija imnogo ~vr{}a demokratija - kazaoje ameri~ki ambasador prilikom po-sjete privremenom sjedi{tu CIK-a uzgradi institucija BiH u Sarajevu.Ponovio je da }e SAD nastavi-ti pru`ati podr{ku na{oj zemlji natom putu.
 Mun u CIK-u: Bit }e puno posla
Patrik Mun, ameri~ki ambasador u BiH
SAD spremne raditi snovom vladom BiH
Va`no je da BiH bude spremna na korake potrebneza napredak ka evroatlantskim integracijama
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Francuska se o{tro usprotivila ukidanju viznog re`ima za BiH 
- Takav odnos prema BiH najve}a je{amar~ina s obzirom na to da se ovdje to-liko krvi prolilo za slobodarske i demokr-atske tekovine od prije 60 godina naovamo. Pa, samo u [paniji jefa{isti~ki re`im obitavao jo{ sedamdesetih godina, a ~lanica jeEU, pa i jedna Njema~ka nije dovoljno ka`njena za sve zlo koje jepo~inila u proteklim ratovima.
(Sanimir Mahmutovic)
PORTAL - komentar dana
Visoki predstavnik u BiH Vale-ntin Incko (Inzko) kazao je sino}novinarima u Sarajevu da }e ove~etiri godine odlu~iti o budu}no-sti BiH.- Ove ~etiri godine }e odlu~itio budu}nosti BiH u smislu da li }ebiti br`e priklju~enje u ~lanstvoNATO-a, da li }e BiH sljede}e~etiri godine dobiti status kandi-data za EU - rekao je Incko, preno-si Fena.Istakao je da je izlaznost bira~ajako va`na, te da je i on sam ape-lirao da ljudi iza|u na izbore, daglasaju o svojoj budu}nosti.- Ono {to sam do sada ~uo da jeizlaznost visoka, to sam ve} osjetio,bio sam u Vare{u, na Palama, u Vo-go{}i i ba{ mi je drago - kazao je si-no} visoki predstavnik Valentin In-cko u Parlamentarnoj skup{tini BiHgdje je privremeno smje{tena Centr-alna izborna komisija BiH.
Visoki predstavnik Valentin Incko
Naredne ~etiri godine }eodlu~iti o budu}nosti BiH
 Incko: ^lanstvo u NATO-u
Prema prvim nezvani~nim re-zultatima izbora za ~lanove Pre-dsjedni{tva BiH, utrka za bo{-nja~kog ~lana izuzetno je neizvje-sna, dok su, na osnovu podatakapoliti~kih stranaka, najbli`i mje-stu u Predsjedni{tvu BiH iz redahrvatskog i srpskog naroda @eljkoKom{i} i Neboj{a Radmanovi}.
Kom{i}eva prednost
Predsjednica Centralne izbor-ne komisije (CIK) BiH IrenaHad`iabdi} sino} je saop}ila da jenakon pregledanih 47 posto bi-ra~kih mjesta Bakir Izetbegovi},kandidat za Predsjedni{tvo BiH,imao 71.803 glasa ili 33,49 posto.Predsjednik Saveza za boljubudu}nost BiH Fahrudin Ra-don~i} dobio je 68.039 glasova ili31,73 posto, dok je Haris Silajd`i},kandidat SBiH, dobio 57.325 gla-sova ili 26,74 posto.Ibrahim \edovi} (DNZ) 4.261(1,99 posto), Mujo Demirovi}(BPS - Sefer Halilovi}) 4.119 gla-sova (1,92 posto), Ibrahim Spahi}(GDS) 3.243 (1,51 posto), D`ema-ludin Lati} (A-sda) 2.906 (1,36 po-sto), Izudin Ke{etovi} (BOSS)1.683 glasa (0,78 posto), Aida Ju-si}, nezavisni kandidat, 1.039 (0,48posto).Kandidat SDP-a BiH @eljkoKom{i}, prema onome {to je sa-op}ila Had`iabdi}, u ubjedljivoj jeprednosti nad ostalim kandidati-ma za Predsjedni{tvo BiH iz redahrvatskog naroda.- @eljko Kom{i} dobio je152.242 glasa ili 55,64 posto. Bor-jana Kri{to iz HDZ-a BiH dobilaje 62.659 glasova ili 22,98 posto.Martin Ragu`, kandidat Koalici-je HDZ 1990 - HSP BiH dobio je33.199 glasova ili 12,13 posto. Je-rko Ivankovi} Lijanovi} dobio je23.753 glasa ili 8,68 posto - nave-la je Had`iabdi}.Ovi rezultati dobiveni su naosnovu podataka da je ukupan br-oj registriranih glasa~a u FBiH bio1.947.052, a u momentu objave po-dataka ukupan broj va`e}ih glaso-va bio je 488.034, neva`e}ih je bi-lo 34.829, obra|enih glasova biloje 47,33 posto, a obra|enih bi-ra~kih mjesta 47,16 posto.Za srpskog ~lana Predsje-dni{tva BiH ukupan broj glasa~a uRS bio je registriran na 1.181.386,od ~ega je ukupno va`e}ih glasovasino} pred zaklju~enje ovog izda-nja na{eg lista bilo 307.496, ne-va`e}ih 30.616, a obra|enih glaso-va bilo je 53,83 posto, dok jeobra|enih bira~kih mjesta bilo50,93 posto.Iz reda srpskog naroda u utrciza Predsjedni{tvo BiH u vodstvuje Neboj{a Radmanovi} iz SNSD-a sa 153.893 glasa ili 50,05 posto.Mladen Ivani} dobio je 144.988 ili47,15 posto, na osnovu obra|enih50,3 posto bira~kih mjesta. RajkoPapovi} osvojio je 8.115 glasova ili2,5 posto.Izetbegovi} je sino} izjavio da,prema podacima njegove stranke,on najvjerovatnije ulazi u Predsje-dni{tvo BiH.
Gra|anska podr{ka
- Mislim da se osnovano mo`etvrditi da }u ja pobijediti. Nadam seda }e stranka, ~ak i ne{to bolje odmene pro}i - rekao je Izetbegovi}.Predsjednik Glavnog odboraSBB BiH Fehim [kalji} rekao jeda je „masivan odziv gra|ana naizbore“ potvrdio njihovo opredje-ljenje da mijenjaju situaciju.- Na{ politi~ki projekt ponudioje nova lica, novu BiH. Ono {to mibilje`imo ovdje u Izbornom {tabu,govori da smo dobili gra|anskupodr{ku - kazao je [kalji}.Iz SBB BiH nagla{avaju da seradi o nepotpunim rezultatima, jernisu u cijelosti prebrojani glasoviiz velikih gradova BiH.Izborni {tab Saveza nezavisnihsocijaldemokrata (SNSD) saop}ioje da je njihov kandidat za ~lana Pr-edsjedni{tva BiH Neboj{a Radma-novi} u prednosti nad kandidatomKoalicije „Zajedno za Srpsku“Mladenom Ivani}em.
 E. D. A.
CIK
Objavljeni prvi preliminarni rezultati op}ih izbora
Mrtva utrka izme|u
Radon~i}a i Izetbegovi}a
Predsjednik SBB BiH Fahrudin Radon~i} prema CIK-u ima mali zaostatak zaIzetbegovi}em, s tim da je bilo prebrojano manje od pola glasova
Na uzorku od 30.000 prebro-janih glasova za predsjednika RS,kandidat SNSD-a Milorad Do-dik vodi u odnosu na kandidatakoalicije „Zajedno za Srpsku“Ognjena Tadi}a sa 57 prema 43posto glasova, saznaje Srna uIzbornom {tabu SNSD-a.
Dodik vodi ispredTadi}a za predsjednika RS
 Radon~i} dolazi na glasa~ko mjesto Izetbegovi}: Stranka osvojila vi{e glasova Kom{i}: Ubjedljivo prvi 
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,4. oktobar/listopad 2010.
3
 Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
Promjena se(ni)je dogodila
Za razliku od srpskih i hrvatskih glasa~a, koji suostali uz svoje stare miljenike, Bo{njaci su jediniodgovorili na zov politi~kih promjena
Gra|ani su, sude}i prema masovnom izlasku na glasa~ka mjesta,shvatili koliko je bitno da se izjasne na ju~era{njim op}im izborima.Izlaznost od gotovo 60 posto dala je ovim izborima visoki formalnilegitimitet. O su{tinskom }e se mo}i govoriti tek nakon {to se provje-ri regularnost samog glasanja, odnosno prebrojavanja prema kojemje ususret izborima ispoljavano mnogo sumnji~avosti.Rezultati izbora jo{ su enigmati~ni, jer ovaj broj na{eg lista za-klju~ujemo prije nego {to su saop}eni bilo kakvi slu`beni podaci. Jedno je, ipak, nedvojbeno: promjena o kojoj se prije izbora mnogogovorilo, kao o nasu{noj potrebi koja proisti~e iz lo{ih u~inaka do-sada{nje vlasti, nije se dogodila u mjeri u kojoj je to ovoj zemljimo`da potrebno.Prema nepotpunim, ali indikativnim rezultatima, Savez neza-visnih socijaldemokrata (SNSD) potvrdio je dominaciju u sr-pskom glasa~kom korpusu; miljenica hrvatskih bira~a opet je Hr-vatska demokratska zajednica (HDZ). To }e re}i da }emo u posto-ktobarskoj vlasti imati dva stara znanca: Milorada Dodika i Draga-na ^ovi}a. Oni su sa~uvali `ezlo vlasti.Ma koliko bili krnji u trenutku pisanja ovog komentara, izbor-ni rezultati u bo{nja~kom politi~kom korpusu potvr|uju pre-dvi|anja da }e jedino na tom terenu zov promjena nai}i na adekva-tan odziv. Tradicionalno vode}e stranke, SDA i SBiH, izgubile sudosada{nje bira~ko povjerenje: u vrh su nahrupili glasa~i `eljni po-liti~kih inovacija, koji su svoje povjerenje ukazali Socijaldemokra-tskoj partiji (SDP) i Savezu za bolju budu}nost BiH (SBB BiH).Ve} sada se mo`e kazati da je ove izbore, ustvari, obilje`io izbor-ni rezultat Saveza za bolju budu}nost BiH: u na{em pora}u nije-dna nova politi~ka partija nije ostvarila ni pribli`no takav glasa~kisaldo kakav ima stranka pod vodstvom Fahrudina Radon~i}a. Toje o~igledno politi~ka snaga pred kojom je ogromna perspektiva.Ova promjena vjerovatno }e biti izra`ena i u novom sastavu Pre-dsjedni{tva BiH. Borba za bo{nja~ku stolicu bila je vrlo zanimljiva, a ikrajnji ishod mogao bi biti tijesan. U svakom slu~aju, pokazalo se daHaris Silajd`i} nema popularnost ni pribli`nu onoj iz 2006. godine. Pr-edstavnik Bo{njaka u dr`avnom vrhu, prema prvim naznakama, prije}e biti Fahrudin Radon~i} ili Bakir Izetbegovi} negoli stari umi{ljenilider koji je u protekle ~etiri godine iznevjerio povjerenje nacije.Izborne kutije su zatvorene, ali bubanj rezultata jo{ se vrti. Kadase ovih dana zaustavi, sa kona~nim ciframa, vidjet }emo u kolikojmjeri se o~igledna promjena u bira~kim glavama precizno dogodila.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
IZBORI 2010
Kako su u strankama ~ekali rezultate op}ih izbora
Mu~na atmosfera u
[
tabu Stranke za BiH
Mali broj zvani~nika stranaka razgovarao s novinarima
Evidentanpad stranke Harisa Silajd`i}a
^lanovi rukovodstva SBiH [tab SDA: Mali broj aktivista
Potpuno mrtvilo u Izbornom{tabu Stranke za BiH (SBiH), ve}neposredno nakon zatvaranja gla-sa~kih mjesta, bilo je jasan znakda je partija Harisa Silajd`i}a,obilje`ena brojnim kriminalnimaferama, na op}im izborima do`i-vjela totalni potop!
Kratke izjave
Prema izvje{taju na{e ekipe,atmosfera je bila mu~na, a stra-na~ki ~elnici bili su vrlo nervozniu i{~ekivanju prvih rezultata.Mali broj novinara posjetio jeIzborni {tab SBiH. Ni{ta odatmosfere koja je na istom mjestuvladala 2006. godine. Stekao seutisak da su strana~ki funkcione-ri jedva ~ekali da napuste Centra-lu svoje partije.Sino} oko 21 sat odr`ana je pr-es-konferencija, koja je trajalasvega nekoliko minuta, a na kojojse pojavio {ef Izbornog {tabaOmer Vatri}.On je tada rekao da rezultatiispunjavaju njihova o~ekivanja,ali ih nije `elio saop}iti, pravda-ju}i se malim uzorkom prebroja-nih glasova. Na pitanje novinara„Avaza“ za{to predsjednik stra-nke Haris Silajd`i} nije do{ao uIzborni {tab, Vatri} je odgovorioda }e novinari to morati pitatinjega.U [tabu je bilo tek nekolikokandidata stranke, me|u kojimasu Vahid He}o, Ramiz Kadri},Beriz Belki} i Safet Halilovi},Sven Alkalaj, Amer Jerlagi}, Re-mzija Kadri}... Svi su bili nelju-bazni prema novinarima.
Tihi aktivisti
Niko od zvani~nika Stranke de-mokratske akcije (SDA) sino} nijebio s novinarima u Pres-centru ovepartije dok su se ~ekali prvi rezulta-ti izbora, a prije zaklju~enja ovogizdanja „Dnevnog avaza“. Zamje-nik predsjednika ove stranke AsimSarajli} dao je samo kratku izjavu ukojoj je izrazio o~ekivanje da }e po-bijediti, ali funkcioneri ove strankebili su izdvojeni u strana~kim ka-ncelarijama, gdje novinarima nijebilo pristupa.Ne{to kasnije, predsjednikSDA Sulejman Tihi} dao je izjavuu kojoj je ustvrdio da njihov ka-ndidat za ~lana Predsjedni{tvaBiH Bakir Izetbegovi} ubjedljivovodi, ne navode}i na osnovu ko-jih rezultata.Atmosfera u Izbornom {tabu,u kojem je bila nekolicina aktivi-sta, bila je neuobi~ajeno tiha zava`nu izbornu no}. Neki od~lanova ove stranke samo supro{li pored novinara, poput Ba-kira Alispahi}a i Farisa Gavra-nkapetanovi}a, te u{li u partijskeprostorije.
 E. D. A.
Novinari koji su rezultate izbo-ra do~ekivali u hotelu „Evropa“,gdje je bio smje{ten Izborni {tabSDP-a, do momenta pisanja ovogteksta, ne{to iza 22 sata, skoro danisu imali nikakvih informacija ode{avanjima u tom {tabu, niti sumogli osjetiti atmosferu me|u str-ana~kim funkcionerima.Pripadnici sedme sile bili susmje{teni u jednu podrumsku pr-ostoriju, koja je fizi~ki potpunoodvojena od prostorije u kojoj susmje{teni ~lanovi stranke. [ef Pr-es-centra SDP-a Damir Ma{i} si-no} je bio suzdr`an u izno{enjuprocjena, ~ekaju}i pouzdanije re-zultate.
SDP BiH ~ekao pouzdanije rezultate
Tokom cijele ve~eri u Savezuza bolju budu}nost - SBB BiHvladala je odli~na atmosfera. Vo-dstvo stranke i njeno ~lanstvo bilisu odu{evljeni i slavili su. Naime,iako je rije~ o stranci koja se prviput pojavljuje na izborima, ostvar-eni su fenomenalni rezultati!Iz cijele BiH pristizale su infor-macije da SBB BiH i njegov kandi-dat za Predsjedni{tvo BiH Fahru-din Radon~i} vode i da su dobiliogromnu podr{ku gra|ana Bosne iHercegovine. Nizali su se gradoviBugojno, Donji Vakuf, Zenica...gdje su ostvareni odli~ni rezultati.No, do trenutka pisanja ovogizvje{taja kona~ni rezultati nisubili poznati.
Gra|ani BiH dali veliku podr{ku SBB BiH
 Izborni {tab SBB BiH: Pobjedni~ka atmosfera

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Amela Ha liked this
Mirsad Durmisevic liked this
rumenko51 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->