Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Marketing Diploma Course - Questions on Unit 3

Marketing Diploma Course - Questions on Unit 3

Ratings: (0)|Views: 48|Likes:
Published by Sandro Ananiashvili

More info:

Published by: Sandro Ananiashvili on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2010

 
Fmuih|bjk Lbsdofm Aoxuqh ‑ ]xhq|bojq oj Xjb| \guhh
Mdhiqmjluh Mjmjbmqgpbdb ‑ Q=52;0
 
Jmfh o` q|xlhj|> Mdhiqmjluh Mjmjbmqgpbdb 'Q=52;0"Jmfh o` dha|xuh> Fmuih|bjk Lbsdofm AoxuqhLm|h o` mqqbkjfhj|> 1=/Fmr/5332Mqqbkjfhj| \b|dh> Mjq{hu |gh ]xhq|bojq oj Xjb| \guhhHwahqq suolxa|boj amsmab|r gmq jo{ amxqhl |gh aofsmjr |o uh&hwmfbjh b|q |mukh| mjl roxgmph ehhj mqihl$ bj |gh uodh o` fmuih|bjk mqqbq|mj|$ |o suopblh bj`oufm|boj oj |gh @oddo{bjk>=*
 
dbihdr jh{ |mukh| fmuih|q
Eh||mqoms bq m fmjx`ma|xuhu o` qibj adhmjhuq |gm| muh xqhl bj m pmubh|r o` fmuih|q$ qxag mqbjlxq|ubmd `bufq* Mq m `mq|&fopbjk aojqxfhu kool db}xbl qoms bj sxfs&ma|boj eo||dhq bq qodl xjlhu |ghEh||mqoms eumjl jmfh |o uh|mbdhuq$ `ou bjq|mjah go|hd mjl am|hubjk* \ghr uh}xbuh dmukh }xmj|b|bhq o` |ghadhmjqbjk suolxa| `ou |ghbu {oui`ouah mq |ghr xqh |gh suolxa| eo|g `ou |ghbu hfsdorhhq mjl `ou pbqb|ouq*\gh jh{ |mukh| fmuih|q |gm| {h amj |mih xjlhu aoj|uod muh bjlxq|ubhq {ghuh adhmjqhuq muh phurbfsou|mj| `ou ihhsbjk gbkg um|h o` grkbhjh* @ou bjq|mjah$ goqsb|mdq$ sxedba sdmahq dbih dbeumubhq ou|ghm|uhq$ abjhfmq qagoodq$ xjbphuqb|bhq$ q{bffbjk sood ahj|huq$ h|a* \ghuh`ouh$ {h gmph jo{ |o amxqhaofsmjr uh&hwmfbjh b|q |mukh| fmuih|q*
5*
 
mj ox|dbjh o` |gh lb``huhj| jhhlq |gm| |gh suolxa| qhuphq bj |ghqh jh{ |mukh| fmuih|q mjl|gh h``ha| o` |ghqh jhhlq oj |gh suolxa| sou|`odbo
Mq B mduhmlr fhj|bojhl meoph$ |gh jh{ |mukh| fmuih|q |gm| {h amj |mih xjlhu aoj|uod muhbjlxq|ubhq {ghuh adhmjqhuq muh phur bfsou|mj| `ou ihhsbjk gbkg um|h o` grkbhjh* Ghmd|gr qibj bq md{mrqumlbmj|$ `uhh o` edhfbqghq mjl dhmq| qxqahs|bedh |o bj`ha|bojq* Go{hphu$ b| bq bfsou|mj| |o ihhs ghmd|grqibj |gm| {mr* Mq |bfh smqqhq mjl lxh |o `ma|ouq dbih soddx|boj$ adbfm|ba agmjkhq$ goufojmd agmjkhq$ h|aqibj {bdd q|mu| qgo{bjk qbkjq o` ehbjk m``ha|hl* \ghuh`ouh$ b| bq bfsou|mj| |o suopblh suo|ha|boj bj |gh`ouf o` adhmjqbjk mjl |ojbjk* Uhsdhjbqgbjk doq| jx|ubhj|q `uof qibj bq bfsou|mj| |oo*B| fhmjq$ `ou bjq|mjah$ b` {h suopblh xjbphuqb|bhq mjl qagoodq er Eh||mqoms adhmjqhuq$ axq|ofhuq{bdd eh q|xlhj|q mjl |x|ouq* Hphur |obdh| bj |gh exbdlbjk gmq |o eh h}xbsshl er |gh adhmjqhuq |gm| {bddghds aojqxfhuq |o ihhs grkbhjh* \gh qmfh {h amj qmr meox| dbeumubhq* Shosdh jhhl |o qb| bj `uoj| o` eooiq `ou qhphumd goxuq m lmr$ sbaibjk mjl |oxagbjk |goxqmjlq o` eooiq |gm| fmr eh muh jo| xqhl `ouqhphumd {hhiq$ mjl qo m`|hu xqbjk |gm| eooi$ fmreh rox lhablh |o gmph m dxjag |gm| bq mduhmlr lmjkhuoxqb` rox lo jo| {mqg roxu gmjlq* Jo{ {h qhh |gh jhhl o` adhmjqhuq |gm| {h muh kobjk |o suopblh |ghdbeumubhq {b|g* Go{hphu$ |gh qb|xm|boj bj amqh o` goqsb|md bq m eb| lb``baxd|* B| jhhlq fxag fouh adhmjqhuqm lmr$ mq {h mdd ijo{ goqsb|mdq muh sdmahq {ghuh hphur|gbjk fxq| eh mq adhmj mq soqqbedh* Loa|ouq muhgmpbjk aoj|ma| {b|g sm|bhj|q$ {b|g shosdh {go jhhl qofh qxukhubhq/oshum|bojq qo |ghr gmph |o {mqg|ghbu gmjlq hphur |bfh eh`ouh lobjk |ghbu noe* Hphj |gh ado|g |gm| loa|ouq muh {hmubjk fxq| eh jb|* [gm||gbq mdd fhmj? [h gmph m ebk fmuih| {ghuh {h amj suofo|h oxu suolxa|* [h amj fmih mdd |ghqhbjlxq|ubmd `bufq mq oxu axq|ofhuq$ aojqxfbjk Eh||mqoms suolxa|boj*=
 
Fmuih|bjk Lbsdofm Aoxuqh ‑ ]xhq|bojq oj Xjb| \guhh
Mdhiqmjluh Mjmjbmqgpbdb ‑ Q=52;0
 
1*
 
`ma|ouq |gm| |gh aofsmjr qgoxdl aojqblhu {ghj SUBABJK$ SUOFO\BJK mjlLBQ\UBEX\BJK b|q suolxa|SUBABJK
uh`huq |o lhabqboj oj |gh subah |o eh agmukhl `ou qhddbjk suolxa|q |o axq|ofhuq* \ghuhmuh `oxu fmbj aojqblhum|bojq bj |gh subabjk lhabqboj* \ghqh muh>
o
 
Subabjk oenha|bph
o
 
Axq|ofhuq+ {bddbjkjhqq mjl amsmab|r |o smr
o
 
Aoq|q o` fmjx`ma|xubjk mjl qhddbjk |gh suolxa| 
o
 
Aofsh|b|bojSubabjk oenha|bph
uh`huq |o go{ |gh subabjk jhhlq |o aoj|ubex|h |o |gh |o|md mssuomag |o fmuih|bjk|gm| suolxa|* Subabjk oenha|bphq muh o`|hj mqqoabm|hl {b|g |{o lbq|bja| subabjk q|um|hkbhq & shjh|um|bojsubah mjl qibffbjk subah* Shjh|um|boj subah mbfq m| shjh|um|bjk fmuih| |o hq|medbqg m dojk&|huflofbjmjah bj |gh fmuih|* @ou |gbq sxusoqh$ b| bq eh||hu |o ihhs |gh suolxa| subah do{ |o suhphj|aofsh|b|ouq |o huolh roxu soqb|boj* Bj qibffbjk subah$ |gh `oaxq bq oj qgou|&|huf kmbjq um|ghu |gmjdojk&|huf fmuih| lofbjmjah* \ghuh`ouh$ qibffbjk subah$ dbih qibffbjk auhmf `uof |os o` fbdi$ mbfqm| fmibjk fmwbfxf suo`b| bj bjb|bmd q|mkhq {ghj |ghuh bq jo aofsh|b|boj$ mjl dhmpbjk |gh fmuih| oshj|o |gh aofsh|b|boj m| dm|hu q|mkhq*
Axq|ofhuq‒ {bddbjkjhqq mjl amsmab|r |o smr
gmq fmnou bfsma| }xmj|b|r o` qmdhq soqqbedh m|lb``huhj| subahq* M aofsmjr fxq| aojqblhu |gbq mjl lhablh {gm| aofebjm|boj o` subah mjl qmdhq podxfhuhqxd| bj fmwbfxf suo`b| `ou |gh aofsmjr*
Aoq| o` fmjx`ma|xubjk mjl qhddbjk |gh suolxa| 
bq mjo|ghu bfsou|mj| `ma|ou bj subabjk* Bj `ma|$ qofhaofsmjbhq fmr emqh |ghbu subahq qodhdr oj |gh aoq|* Go{hphu mq aoq| shu xjb| fmjx`ma|xuhl |hjlq |opmur {b|g |gh podxfh o` suolxa|boj mjl qmdh$ b| bq eh||hu |o |ur mjl `bw m Subah |gm| kbphq fmwbfxf suo`b||mibjk bj|o aojqblhum|boj eo|g lhfmjl mjl aoq| ehgmpbouq*\gh foq| |ubair `ma|ou bj subabjk lhabqboj bq |gh jm|xuh o` 
aofsh|b|boj
hwbq|bjk mjl |gh dbihdruhqsojqh o` aofsh|b|ouq* Qofh aofsmjbhq `bw |ghbu subah qodhdr bj uhdm|boj |o |gh aofsh|b|ouq subah$ ex||gbq mkmbj bq jo| dbihdr |o eh phur kool mssuomag hwahs| `ou aoffolb|r suolxa|q {b|g fmjraofsh|b|ouq*
SUOFO\BJK
B| {bdd jhhl m fxd|b&`mah|hl mssuomag |o kh| axq|ofhuq hwab|hl meox| qofh|gbjk|ghr amjjo| qhh* M doko `ou |gh suolxa| bq m kool sdmah |o q|mu|* \gh doko jhhlq |o aojphr |gh pmdxhqmqqoabm|hl {b|g |gh aofsmjr+q hwbq|bjk eumjl uhsx|m|boj$ mq {hdd mq qofh|gbjk jh{ mjl hwab|bjk |gm|axq|ofhuq {bdd jo| {mj| |o fbqq* [h gmph |o fmih axq|ofhuq gxjkur `ou fouh*M [he qb|h bq mdqo m fxq|&gmph `ou oxu suolxa| dmxjag* B lo jo| fhmj ojdr m [he smkh*** B mf|mdibjk meox| m aofsdh|h$ q|mjlmdojh [he qb|h* [h {bdd jhhl m sdmah |o hwsdmbj {gm| |gh jh{ suolxa|bq$ go{ b| {bdd bfsuoph oxu axq|ofhuq+ dbphq$ mjl {gr b| bq qo hwab|bjk* [h hphj amj |ur mj mjbfm|hl@dmqg smkh* Foq| bfsou|mj|dr$ {h gmph |o bjadxlh m `ouf `ou qb|h pbqb|ouq |o uh}xhq| fouh bj`oufm|boj*[h {bdd {mj| |o km|ghu |ghbu aoj|ma| lm|m `ou o|ghu sgmqhq o` roxu fmuih|bjk amfsmbkj*\o lubph |um``ba |o oxu qb|h$ aojqblhu m fxd|b&suojkhl mssuomag* Euoagxuhq mjl `drhuq muh shu`ha|`ou qmdhq uhsq* \bhuhl bjqhu|q muh mj os|boj$ |oo* M qbfsdh h&Edmq| bq m kuhm| {mr |o jo|b`r hwbq|bjkaxq|ofhuq mjl o|ghu mxlbhjahq meox| oxu suolxa| dmxjag* O|ghu [he |oodq$ qxag mq smbl [hemlphu|bqbjk$ edokq$ mjl suhqq uhdhmqhq lbq|ubex|hl pbm SU Jh{q{buh {bdd khjhum|h [he |um``ba$ |oo*@bjmddr$ aojqblhu kobjk phur ebk* [h amj |gbji meox| ebddeomulq ou \P mlq$ hphj umlbo mlq$ fmih mSU sxqg$ |oo* Sxedba uhdm|bojq |oodq qxag mq suhqq aoj`huhjahq$ kxhq| msshmumjahq$ mu|badhq bj |umlhfmkm~bjhq mjl khjhumd sxedbam|bojq$ mjl aoj`huhjahq mjl hphj|q muh kuhm| {mrq |o qsuhml |gh {oul*5
 
Fmuih|bjk Lbsdofm Aoxuqh ‑ ]xhq|bojq oj Xjb| \guhh
Mdhiqmjluh Mjmjbmqgpbdb ‑ Q=52;0
 
Ihhs oxu fmuih|bjk oenha|bphq bj fbjl mq {h qh| xs roxu amfsmbkj$ mjl uhfhfehu |gm| hmagsgmqh o` oxu amfsmbkj bq ojh smu| o` m dmukh&qamdh$ qosgbq|bam|hl fmuih|bjk suokumf* Smr m||hj|boj |oqgou|&|huf mjl dojk&|huf |ma|baq*Sxddbjk o`` m dmukh&qamdh amfsmbkj dbih |gbq |mihq aooulbjm|boj* [h gmph |o eh qxuh oxu fhqqmkh bqaojqbq|hj|$ oxu eumjlbjk bq aojqbq|hj| mjl |gh |bfbjk o` hmag sgmqh o` |gh fhlbm amfsmbkj fmihq qhjqh*Bj qgou|$ B {mj| hphur sbhah o` oxu fmuih|bjk |o bj|hkum|h qhmfdhqqdr* Gmpbjk m qbjkdh sobj| o` aoj|ma||o sdmj mjl hwhax|h oxu sxedbab|r sxqg {bdd mddo{ xq$ oxu qmdhq |hmf$ mjl o|ghu q|mihgodlhuq |o `oaxq ojoxu uodhq bj |gh exqbjhqq*
LBQ\UBEX\BOJ
\ghuh muh |guhh euoml os|bojq &
bj|hjqbph$ qhdha|bph mjl hwadxqbph lbq|ubex|boj
>
 Bj|hjqbph lbq|ubex|boj
mbfq |o suopblh qm|xum|boj aophumkh o` |gh fmuih| er xqbjk mdd mpmbdmedhox|dh|q* @ou fmjr suolxa|q$ |o|md qmdhq muh lbuha|dr dbjihl |o |gh jxfehu o` ox|dh|q xqhl* Bj|hjqbphlbq|ubex|boj bq xqxmddr uh}xbuhl {ghuh axq|ofhuq gmph m umjkh o` maahs|medh eumjlq |o agooqh* Bj o|ghu{oulq$ b` ojh eumjl bq jo| mpmbdmedh$ m axq|ofhu {bdd qbfsdr agooqh mjo|ghu*
Qhdha|bph lbq|ubex|boj
bjpodphq m suolxahu xqbjk m dbfb|hl jxfehu o` ox|dh|q bj m khokumsgbamd muhm|o qhdd suolxa|q* Mj mlpmj|mkh o` |gbq mssuomag bq |gm| |gh suolxahu amj agooqh |gh foq| mssuosubm|h ouehq|&shu`oufbjk ox|dh|q mjl `oaxq h``ou| oj |ghf* Qhdha|bph lbq|ubex|boj {ouiq ehq| {ghj aojqxfhuq muhsuhsmuhl |o %qgos muoxjl% & bj o|ghu {oulq & |ghr suh`hu m smu|baxdmu eumjl ou subah mjl {bdd qhmuag ox||gh ox|dh|q |gm| qxssdr*
 Hwadxqbph lbq|ubex|boj
bq mj hw|uhfh `ouf o` qhdha|bph lbq|ubex|boj bj {gbag ojdr ojh {godhqmdhu$uh|mbdhu ou lbq|ubex|ou bq xqhl bj m qshab`ba khokumsgbamd muhm*
<*
 
Mjr o|ghu bqqxhq |gm| rox `hhd Eh||mqoms qgoxdl aojqblhu {ghj fmuih|bjk b|q umjkh o` adhmjqbjk suolxa|q*
\gh bqqxhq |gm| fmr eh aojqblhuhl {ghj fmuih|bjk |gh umjkh o` adhmjqbjk suolxa|q amj eh>
Suolxa| Bqqxhq
\gh jm|xuh o` |gh suolxa| o`|hj lba|m|hq |gh lbq|ubex|boj os|bojq mpmbdmedh hqshabmddr b` |gh suolxa|uh}xbuhq qshabmd gmjldbjk*
Suofo|boj Bqqxhq
Ehqblhq bqqxhq uhdm|hl |o sgrqbamd gmjldbjk o` suolxa|q$ lbq|ubex|boj lhabqbojq muh m``ha|hl er |gh|rsh o` suofo|bojmd ma|bpb|bhq jhhlhl |o qhdd |gh suolxa| |o axq|ofhuq* @ou suolxa|q jhhlbjk hw|hjqbphqmdhqshuqoj&|o&axq|ofhu aoj|ma|$ |gh lbq|ubex|boj os|bojq muh lb``huhj| `uof `ou suolxa|q {ghuhaxq|ofhuq |rsbamddr uh}xbuh jo qmdhq mqqbq|mjah*
Subabjk Bqqxhq
\gh lhqbuhl subah m| {gbag m fmuih|hu qhhiq |o qhdd |ghbu suolxa| amj bj`dxhjah go{ |ghr agooqh |olbq|ubex|h* \gh bjadxqboj o` uhqhddhuq bj m fmuih|hu‒q lbq|ubex|boj q|um|hkr fmr m``ha| m suolxa|‒q subabjkqbjah hmag fhfehu o` |gh agmjjhd qhhiq |o fmih m suo`b| `ou |ghbu aoj|ubex|boj |o |gh qmdh o` |gh1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->