Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
9. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Plan (2012-2013)

9. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Plan (2012-2013)

Ratings: (0)|Views: 5,394 |Likes:
Published by Kimya Kulübü
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı 9. Sınıf Kimya Dersi yıllık plan örneğidir.
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı 9. Sınıf Kimya Dersi yıllık plan örneğidir.

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Kimya Kulübü on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

 
1
SINIRKENT
LĠSESĠ
 
2012
 –
2013
EĞĠTĠM –
 
ÖĞRETĠM YILI
9. SINIFLAR 
KĠMYA DERSĠ ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI
 
SÜRE
ÜNĠTE I: KĠMYANIN
 
GELİŞİMİ
 
   A   Y   H   A   F   T   A   S   A   A   T
KAZANIMLAR KONULAR 
ÖĞRENME
-
ÖĞRETME
  YÖNTEM VE
TEKNĠKLERĠ
 KULLANILAN
EĞĠTĠMTEKNOLOJĠLERĠ,
 
 ARAÇ VE GEREÇLERĠ
 
DEĞERLENDĠRME
 
(
Kazanımlara
 
Ulaşma Düzeyi)
 
   E   Y   L    Ü   L
   1 .   H   A   F   T   A 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
------------------------ --------------------------
-------------------
   2 .   H   A   F   T   A 
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
------------------------- ---------------------------
--------------------
   3 .   H   A   F   T   A 
11
Ġnsanların maddeye bakıĢının tarihsel geliĢimini kavratılması
 
Öğrencilere m
üfredat
 programının tanıtılması
 Simyadan Kimyaya
Eski çağlarda keĢfedilen
maddelerSimya
 
2
   4 .   H   A   F   T   A 
11
Ka
zanımlar 
 
1. Eski çağ insanlarının, sınama
-
yanılma yoluyla yararını keĢfettiği
maddelere örnekler verir.
2. Simyanın uğraĢ alanını geçmiĢ zaman insanının hayali ileiliĢkilendirir.
 
3. Simyadan kimya bilimine aktarılan bulguların öneminiörneklerle açıklar.
 
4. Antik dönem “element” kavramı ile erken dönem “kimyasalelement” kavramını karĢılaĢtırır.
 
5. Elementi “kendinden daha basit maddelere dönüĢmeme”temelinde tanımlamanın sakıncalarına örnekler verir.
 
6. Element kavramını atomlardaki proton sayısı temelinde açıklar.
 
Element kavramının tarihigeliĢimi
 
Element fikrinin doğuĢu
 
Atom kavramı
 
Anlatım
, Soru- Cevap,Örnekleme,
Tümevarım
, ProblemÇözme, Kavram
Haritası, Animasyon
 
Ders Kitabı,
Bilgisayar,Projeksiyon,
Eğitim
CD'leri,
Yardımcı
Kaynaklar
SÜRE
ÜNĠTE
II:
BĠLEġĠKLER 
 
   A   Y   H   A   F   T   A   S   A   A   T
KAZANIMLAR KONULAR 
ÖĞRENME
-
ÖĞRETME
  YÖNTEM VE
TEKNĠKLERĠ
 KULLANILAN
EĞĠTĠMTEKNOLOJĠLERĠ,
 
 ARAÇ VE GEREÇLERĠ
 
DEĞERLENDĠRME
 (
Kazanımlara
 
Ulaşma Düzeyi)
 
     E     K       Ġ     M
 
   1 .   H   A   F   T   A
11
 
Kimyanın Temel kanunlarının kavratılmasıKazanımlar 
 
1. Kimyanın bilim olma sürecinin deneysel ölçümlerinyorumu ile baĢladığını fark eder.
 2. Kimyasal
olaylarda, Kütlenin Korunumu Kanununu açıklar.
 
3. Sabit Oranlar Kanunu ile Dalton Atom Teorisi arasında iliĢki kurar.
 
4. Dalton Atom Teorisinden yola çıkarak Katlı Oranlar Kuralının nasıltahmin edildiğini açıklar.
 
Kimyanın Temel Kanunları
 Kütlenin Korunumu KanunuSabit Oranlar Kanunu
Katlı oranlar Kanunu
 Dalton Atom Teorisi
BirleĢen Hacim Oranlar 
 
Anlatım
, Soru- Cevap,Örnekleme,
Tümevarım
, ProblemÇözme, Kavram
Haritası, Animasyon
 
Ders Kitabı,
Bilgisayar,Projeksiyon,
Eğitim
CD'leri,
Yardımcı
Kaynaklar
   2 .   H   A   F   T   A
11
 
Kimyanın Temel kanunlarının kavratılmasıKazanımlar 
 
1. Gaz haldeki elementlerin birleĢen hacim oranlarınıaçıklamada Dalton Atom Teorisinin yetersiz kalıĢına örnekler verir.
 
2.BirleĢen hacim oranları ile ilgili hazır denel bulguları kullanarak bazıelementlerin moleküllerden oluĢtuğu çıkarımını yapar.
 
3. Avogadro Hipotezinin kimyasal bağın anlaĢılmasındaki önemini
fark eder.
4. Deneysel verilerin yorumlanması ve bunlardan yeni hipotezler 
in
oluĢturulmasının, bilimsel yöntem için esas olduğu çıkarımını yapar.
 Avagadro Hipotezi
Kimyasal Bağ KavramınınGeliĢimi
 Maddenin halleri ve
kimyasal bağlar 
Elektriksel çekme ve itmekuvvetleri
Ġyonlar Arası Bağ
 
Anlatım
, Soru- Cevap,Örnekleme,
Tümevarım
, ProblemÇözme, Kavram
Haritası, Animasyon
,Deney-Etkinlik
Ders Kitabı,
Bilgisayar,Projeksiyon,
Eğitim
CD'leri,
Yardımcı
Kaynaklar
 
3
   3 .   H   A   F   T   A
11
 
Kimyasal bağ kavramının kavratılması
 
Kazanımlar 
 
1. Atomların ve moleküllerin birbirine bağlanmaolgusunun Dalton atom teorisi ile neden açıklanamayacağını irdeler.
 
2. Maddenin farklı hâllerinde atomlar, iyonlar ve moleküller arası bağların varlığını ve sağlamlığını örneklerle açıklar.
 3. Asa
l gaz elektron düzeni ile atomların bağ yapma yatkınlıklarıarasında iliĢki kurar.
 
4. Kimyasal bağları elektriksel çekme
-
itme kuvvetleriyle iliĢkilendirir.
 K
imyasal bağ kavramınıngeliĢimi
 
Anlatım
, Soru- Cevap,Örnekleme,
Tümevarım
, ProblemÇözme, Kavram
Haritası, Animasyon
 
Ders Kitabı,
Bilgisayar,Projeksiyon,
Eğitim
CD'leri,
Yardımcı
Kaynaklar
   4 .   H   A   F   T   A
11
 
Elektron dizilimi, iyon yükünün kavratılması
 
Kazanımlar 
 1. Periyodik cetvelde verilen elektron dizilimlerinikullanarak, elementlerin elektron alma-
verme ortaklaĢma eğilimlerini,
asal gaz elektron dizilimi üzerinden irdeler.
2. Elektron alma/ verme eğilimi ile metallik/ ametallik özellikleriniiliĢkilendirir.
 
3. Ġyon yükü ve yükseltgenme
.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bilim ve Teknik için Sınır Yoktur özdeyiĢini açıklama
 
BileĢikler nasıl oluĢur 
 
Katman elektron diziliĢi
 
Okted kuralı
 Elementlerin elektron alma
verme ve ortaklaĢmaeğilimleri
Metalik ÖzellikAmetallik Özellik
29 EKĠM
CUMHU
RĠYET BAYRAMI
 Atatürk'ün "Bilim ve Teknik
Ġçin Sınır Yoktur" özdeyiĢi
 
Anlatım
, Soru- Cevap,Örnekleme,
Tümevarım
, ProblemÇözme, Kavram
Haritası, Animasyon
 
Ders Kitabı,
Bilgisayar,Projeksiyon,
Eğitim
CD'leri,
Yardımcı
KaynaklarSÜRE
ÜNĠTE II: BĠLEġĠKLER 
 
   A   Y    H   A   F   T   A    S   A   A   T
KAZANIMLAR KONULAR
ÖĞRENME
-
ÖĞRETME
 YÖNTEM VE
TEKNĠKLERĠ
 KULLANILAN
EĞĠTĠMTEKNOLOJĠLERĠ,
 ARAÇ VE
GEREÇLERĠ
 
DEĞERLENDĠRME
 
(
Kazanımlara
 
UlaĢma Düzeyi)
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Erol Aydın liked this
Fatih Kırcı liked this
Gamze Ekren liked this
Gamze Ekren liked this
cakmizarf liked this
Kimya Gündem liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->