Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
9. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Plan (eski programa göre)

9. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Plan (eski programa göre)

Ratings: (0)|Views: 5,395 |Likes:
Published by Kimya Bilimi
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı 9. Sınıf Kimya Dersi yıllık plan örneğidir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 9. Sınıf Kimya Dersinde yeni program uygulanmaya başlamıştır. Sitemizde yeni programa uygun 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 9. Sınıf Kimya Dersi yıllık plan örneği de vardır.
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı 9. Sınıf Kimya Dersi yıllık plan örneğidir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 9. Sınıf Kimya Dersinde yeni program uygulanmaya başlamıştır. Sitemizde yeni programa uygun 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 9. Sınıf Kimya Dersi yıllık plan örneği de vardır.

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Kimya Bilimi on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

 
1
SINIRKENT
LĠSESĠ
 
2012
 –
 2013
EĞĠTĠM –
 
ÖĞRETĠM YILI
9. SINIFLAR
KĠMYA DERSĠ ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI
 
SÜRE
ÜNĠTE I: KĠMYANIN
 
GELİŞİMİ
 
   A   Y   H   A   F   T   A   S   A   A   T
KAZANIMLAR KONULAR
ÖĞRENME
-
ÖĞRETME
  YÖNTEM VE
TEKNĠKLERĠ
 KULLANILAN
EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ,
 
 ARAÇ VE GEREÇLERĠ
 
DEĞERLENDĠRME
 
(
Kazanımlara
 
Ulaşma Düzeyi)
 
   E   Y   L    Ü   L
   1 .   H   A   F   T   A 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
------------------------ --------------------------
-------------------
   2 .   H   A   F   T   A 
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
------------------------- ---------------------------
--------------------
   3 .   H   A   F   T   A 
1 1
Ġnsanların maddeye bakıĢının tarihsel geliĢimini kavratılması
 
ğrencilere m
üfredat
 programının tanıtılması
 Simyadan Kimyaya
Eski çağlarda keĢfedilen
maddeler Simya
 
2
   4 .   H   A   F   T   A 
1 1
Ka
zanımlar 
 
1. Eski çağ insanlarının, sınama
-
yanılma yoluyla yararını keĢfettiği
maddelere örnekler verir.
2. Simyanın uğraĢ alanını geçmiĢ zaman insanının hayali ile iliĢkilendirir.
 
3. Simyadan kimya bilimine aktarılan bulguların önemini örneklerle açıklar.
 
4. Antik dönem “element” kavramı ile erken dönem “kimyasal element” kavramını karĢılaĢtırır.
 
5. Elementi “kendinden daha basit maddelere dönüĢmeme” temelinde tanımlamanın sakıncalarına örnekler verir.
 
6. Element kavramını atomlardaki proton sayısı temelinde açıklar.
 
Element kavramının tarihi geliĢimi
 
Element fikrinin doğuĢu
 
Atom kavramı
 
Anlatım
, Soru- Cevap, Örnekleme,
Tümevarım
, Problem Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
 
Ders Kitabı,
Bilgisayar, Projeksiyon,
Eğitim
CD'leri,
Yardımcı
Kaynaklar
SÜRE
ÜNĠTE
II:
BĠLEġĠKLER 
 
   A   Y   H   A   F   T   A   S   A   A   T
KAZANIMLAR KONULAR
ÖĞRENME
-
ÖĞRETME
  YÖNTEM VE
TEKNĠKLERĠ
 KULLANILAN
EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ,
 
 ARAÇ VE GEREÇLERĠ
 
DEĞERLENDĠRME
 (
Kazanımlara
 
Ulaşma Düzeyi)
 
     E     K       Ġ     M
 
   1 .   H   A   F   T   A
1 1
 
Kimyanın Temel kanunlarının kavratılması Kazanımlar 
 
1. Kimyanın bilim olma sürecinin deneysel ölçümlerin yorumu ile baĢladığını fark eder.
 2. Kimyasal
olaylarda, Kütlenin Korunumu Kanununu açıklar.
 
3. Sabit Oranlar Kanunu ile Dalton Atom Teorisi arasında iliĢki kurar.
 
4. Dalton Atom Teorisinden yola çıkarak Katlı Oranlar Kuralının nasıl tahmin edildiğini açıklar.
 
Kimyanın Temel Kanunları
 Kütlenin Korunumu Kanunu Sabit Oranlar Kanunu
Katlı oranlar Kanunu
 Dalton Atom Teorisi
BirleĢen Hacim Oranlar 
 
Anlatım
, Soru- Cevap, Örnekleme,
Tümevarım
, Problem Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
 
Ders Kitabı,
Bilgisayar, Projeksiyon,
Eğitim
CD'leri,
Yardımcı
Kaynaklar
   2 .   H   A   F   T   A
1 1
 
Kimyanın Temel kanunlarının kavratılması Kazanımlar 
 
1. Gaz haldeki elementlerin birleĢen hacim oranlarını açıklamada Dalton Atom Teorisinin yetersiz kalıĢına örnekler verir.
 
2.BirleĢen hacim oranları ile ilgili hazır denel bulguları kullanarak bazı elementlerin moleküllerden oluĢtuğu çıkarımını yapar.
 
3. Avogadro Hipotezinin kimyasal bağın anlaĢılmasındaki önemini
fark eder.
4. Deneysel verilerin yorumlanması ve bunlardan yeni hipotezler 
in
oluĢturulmasının, bilimsel yöntem için esas olduğu çıkarımını yapar.
 Avagadro Hipotezi
Kimyasal Bağ Kavramının GeliĢimi
 Maddenin halleri ve
kimyasal bağlar
Elektriksel çekme ve itme kuvvetleri
Ġyonlar Arası Bağ
 
Anlatım
, Soru- Cevap, Örnekleme,
Tümevarım
, Problem Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
, Deney-Etkinlik
Ders Kitabı,
Bilgisayar, Projeksiyon,
Eğitim
CD'leri,
Yardımcı
Kaynaklar
 
3
   3 .   H   A   F   T   A
1 1
 
Kimyasal bağ kavramının kavratılması
 
Kazanımlar 
 
1. Atomların ve moleküllerin birbirine bağlanma olgusunun Dalton atom teorisi ile neden açıklanamayacağını irdeler.
 
2. Maddenin farklı hâllerinde atomlar, iyonlar ve moleküller arası  bağların varlığını ve sağlamlığını örneklerle açıklar.
 3. Asa
l gaz elektron düzeni ile atomların bağ yapma yatkınlıkları arasında iliĢki kurar.
 
4. Kimyasal bağları elektriksel çekme
-
itme kuvvetleriyle iliĢkilendirir.
 
imyasal bağ kavramının geliĢimi
 
Anlatım
, Soru- Cevap, Örnekleme,
Tümevarım
, Problem Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
 
Ders Kitabı,
Bilgisayar, Projeksiyon,
Eğitim
CD'leri,
Yardımcı
Kaynaklar
   4 .   H   A   F   T   A
1 1
 
Elektron dizilimi, iyon yükünün kavratılması
 
Kazanımlar 
 1. Periyodik cetvelde verilen elektron dizilimlerini kullanarak, elementlerin elektron alma-
verme ortaklaĢma eğilimlerini,
asal gaz elektron dizilimi üzerinden irdeler.
2. Elektron alma/ verme eğilimi ile metallik/ ametallik özelliklerini iliĢkilendirir.
 
3. Ġyon yükü ve yükseltgenme
.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bilim ve Teknik için Sınır Yoktur özdeyiĢini açıklama
 
BileĢikler nasıl oluĢur 
 
Katman elektron diziliĢi
 
Okted kuralı
 Elementlerin elektron alma
verme ve ortaklaĢma eğilimleri
Metalik Özellik Ametallik Özellik
29 EKĠM
CUMHU
RĠYET BAYRAMI
 Atatürk'ün "Bilim ve Teknik
Ġçin Sınır Yoktur" özdeyiĢi
 
Anlatım
, Soru- Cevap, Örnekleme,
Tümevarım
, Problem Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
 
Ders Kitabı,
Bilgisayar, Projeksiyon,
Eğitim
CD'leri,
Yardımcı
Kaynaklar SÜRE
ÜNĠTE II: BĠLEġĠKLER 
 
   A   Y    H   A   F   T   A    S   A   A   T
KAZANIMLAR KONULAR
ÖĞRENME
-
ÖĞRETME
 YÖNTEM VE
TEKNĠKLERĠ
 KULLANILAN
EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ,
 ARAÇ VE
GEREÇLERĠ
 
DEĞERLENDĠRME
 
(
Kazanımlara
 
UlaĢma Düzeyi)
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Erol Aydın liked this
Fatih Kırcı liked this
Gamze Ekren liked this
Gamze Ekren liked this
cakmizarf liked this
Kimya Gündem liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->