Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Luc Van Tien

Luc Van Tien

Ratings: (0)|Views: 14 |Likes:
Published by giangnam45
Tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu
Tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu

More info:

Published by: giangnam45 on Oct 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2010

pdf

text

original

 
L
c Vân Tiên
Nguy
n
 ình Chi
u
1. Vân Tiên T
Th
y Xin V
 
i Thi
Tr
ư
c
èn xem chuy
n Tây MinhG
m c
ư
i hai ch
nhân tình éo leH
i ai l
ng l
ng mà ngheD
r
ă
n vi
c tr
ư
c, lành dà thân sauTrai th
i trung hi
u làm

uGái th
i ti
t h
nh là câu trau mìnhCó ng
ư
i
qu
n Ðông ThànhTu nhân tích

c s
m sinh con hi
nÐ
t tên là L
c Vân TiênTu
i v
a hai tám, ngh
chuyên h
c hànhTheo th
y n
u s
sôi kinhTháng ngày bao qu
n sân Trình lao
aoV
ă
n
à kh
i ph
ng

ng giaoVõ thêm ba l
ư
c sáu thao ai bìX
y nghe m
h
i khoa thiVân Tiên vào t
tôn s
ư
xin v
:"B
y lâu c
a Thánh d
a k
 Ðã t
ươ
i khí t
ư
ng l
i xuê tinh th
nNay
à g
p h
i long vânAi ai mà ch
ng l
p thân bu
i này.Chi l
ă
m b
n nh
n ven mâyDanh tôi

ng r
ng, ti
ng th
y bay xaLàm trai trong cõi ng
ư
i taTr
ư
c lo báo b
, sau là hi
n vang"Tôn s
ư
bàn lu
n tai nànG
m trong s
h
khoa tràng còn xaMáy tr
i ch
ng dám nói raXui th
y th
ươ
ng t
xót xa trong lòngSau d
u t
n
i

c trongPh
i toan m
t phép

phòng h
thânRày con xu
ng ch
n phong tr
nTh
y cho hai

o phù th
n
em theoCh
ng may mà g
p lúc nghèoXu
ng sông c
ũ
ng v
ng, lên
èo c
ũ
ng anTôn s
ư
tr
l
i h
u
àngVân Tiên ng
ơ
ng
n lòng càng sanh nghiCh
ng hay mình m
c vi
c chiTôn s
ư
ng
ư
i d
y khoa k
còn xaHay là b
i r
i vi
c nhàHay là

c b
c hay là tài s
ơ
 B
y lâu ra s
c công th
ư
 H
i này ch
ng g
p còn ch
h
i naoNên h
ư
ch
ng bi
t làm saoChi b
ng h
i l
i l
nào cho minh
 
Ð
ng cho rõ n
i s
tìnhNgõ sau ngàn d
m
ă
ng trình m
i anTôn s
ư
ng
i hãy th
thanNgó ra tr
ư
c án th
y chàng tr
H
i r
ng: V
n lý tr
ư
ng

 Sao ch
ư
a c
t gánh tr
vô vi
c gìHay là con hãy h
nghiTh
y bàn m
t vi
c khoa k
ban tr
ư
aVân Tiên nghe nói li
n th
ư
aTi
u sinh ch
ư
a bi
t n
ng m
ư
a th
nàoSong
ư
ng tu
i h
c
ã caoXin th
y nói l
i âm hao con t
ư
ngTôn s
ư
nghe nói thêm th
ươ
ngD
t tay ra ch
n ti
n
ư
ng coi tr
ă
ngNhân c
ơ
tàng s
d
n r
ng:Vi
c ng
ư
i ch
ng khác vi
c tr
ă
ng lên tr
iTuy là soi kh
p n
ơ
i n
ơ
iKhi m
, khi t
, khi v
ơ
i, khi

ySau con c
ũ
ng t
l
nàyL
a là tr
ư
c ph
i h
i th
y làm chiS
con hai ch
khoa k
 Khôi tinh
ã r
ng, t
vi thêm lòaHi
m vì ng
a ch
y

ng xaTh
v
a ló bóng, gà
à gáy tanBao gi
cho t
i b
c phangG
p chu
t ra
àng, con m
i nên danhSau d
u

ng ch
hi
n vinhM
y l
i th
y d
y ti
n trình ch
ng saiTrong c
ơ
b
 ĩ 
c
c thái laiGi
mình cho v
n vi
c ai ch
s
nVân Tiên v
i vã t
 
ơ
nTr
ă
m n
ă
m d
c gi
keo s
ơ
n m
t l
i.
2. Vân Tiên Lên
ư
ng G
p L
ũ
S
ơ
n Dài
Ra
i v
a r
ng chân tr
iNgùi ngùi ngó l
i nh
n
ơ
i h
c
ư
ngTiên r
ng : Thiên các nh
t ph
ươ
ngTh
y
eo
o
n th
m, t
v
ươ
ng m
i s
uQu
n bao thân tr
dãi d
uMang
ai T
L
qu
y b
u Nhan UyênBao gi
cá n
ư
c g
p duyênÐ
ng cho con th
o ph
 
nguy
n tôi ngayK
t
tách d
m

n nayM
i mê tính
ã m
y ngày xông s
ươ
ngÐoái nhìn phong c
nh thêm th
ươ
ngV
ơ
i v
ơ
i d
m c
ũ
, n
o
ư
ng còn xaChi b
ng ki
m ch
lân giaTr
ư
c là tìm b
n sau là ngh
 ĩ 
chânVi
c chi than khóc t
ư
ng b
ngÐ
u
em nhau ch
y vào r
ng lên nonTiên r
ng : B
chú cõng conVi
c chi nên n
i bon bon ch
y hoàiDân r
ng: Ti
u t
là aiHay là m
t l
ũ
s
ơ
n
ài theo tao
 
Tiên r
ng: c
s
làm saoHãy d
ng gót l
i mà trao m
t l
iDân nghe ti
ng nói khoan thaiKêu nhau

ng l
i vài l
i phân quaNhân rày có

ng lâu laTên là Ð
D
, hi
u là Phong LaiNhóm nhau
ch
n s
ơ
n
àiNg
ư
i

u s
nó có tài khôn
ươ
ngBây gi
xu
ng c
ư
p thôn h
ươ
ngTh
y con gái t
t qua
ư
ng b
t
iXóm làng ch
ng dám nói chiC
m th
ươ
ng hai gã n
nhi m
c nàn.Con ai vóc ng
c mình vàng
ào mày li
u dung nhan l
nh lùngE khi m
c

ng hành hungU
ng trang th
c n
sánh cùng th
t phuThôi thôi ch
ng dám nói lâuCh
y
i cho kh
i k
o âu t
i mìnhVân Tiên n
i gi
n lôi
 ìnhH
i th
ă
m l
ũ
nó còn
 ình n
ơ
i naoTôi xin ra s
c anh hàoC
u ng
ư
i cho kh
i lao
ao bu
i này.Dân r
ng: L
ũ
nó còn
âyQua xem t
ư
ng b
u th
ơ
ngây
ã
ànhE khi h
a h
b
t thànhKhi không mình l
i xô mình xu
ng hang.Vân Tiên ghé l
i bên
àngB
cây làm g
y nh
m làng xông vô.Kêu r
ng: B
 

ng hung

 Ch
quen làm thói h
 

h
i dânPhong Lai m
t

ph
ng ph
ngTh
ng nào l
i dám l
y l
ng vào
ây.Tr
ư
c gây vi
c d
t
i màyTruy
n quân b
n phía ph
vây b
t bùngVân Tiên t
 

t h
u xungKhác nào Tri
u T
m
vòng Ð
ươ
ng dangLâu la b
n phía v
tanÐ
u qu
ă
ng g
ươ
m giáo tìm
àng ch
y ngayPhong Lai tr
ch
ng k
p tayB
Tiên m
t g
y thác r
ng thân vong
3. Vân Tiên C
u Ki
u Nguy
t Nga
D
p r
i l
ũ
ki
n chòm ong,H
i: Ai than khóc
trong xe này?Th
ư
a r
ng: tôi thi
t ng
ư
i ngaySa c
ơ
nên m
i l
m tay hung

 Trong xe ch
t h
p khôn phôCúi

u tôi l
y c
u cô tôi cùngVân Tiên nghe nói

ng lòng,Ðáp r
ng: Ta
ã tr
dòng lâu laKhoan khoan ng
i
ó ch
raNàng là ph
n gái ta là ph
n traiTi
u th
ư
con gái nhà aiÐi
âu

n n
i mang tai b
t k
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->