Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo _lại bích ngọc

Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo _lại bích ngọc

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
Published by Jane A

More info:

Published by: Jane A on Oct 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2010

pdf

text

original

 
Tp chí Nghiên cu Tôn giáo
Th ba, 21/12/2004
 
S 
thng trm ca Giáo hi công giáo Tây Âu thi trung i(Th k XI ± Th k XV) (
S 
4 (28)/2004)
 
Vua chúa phong kin (qúy tc th tc) i din cho vng quyn và Giáohoàng, Giáo hi Công giáo (quý tc tng l) i din cho thn quyn. Hai bphn này hp thành giai cp phong kin thng tr  Tây Âu trong sut thi kìtrung i (th k V - XVI).
Trong sut lch s hình thành, phát trin và suy vong ca ch  phong kin TâyÂu, mi quan h gia vng quyn và thn quyn ã din ra rt phc tp  nhiucung bc khác nhau. Khi thì ôn hòa, gn bó, khi thì ng  quyt lit, gay gt.Tùy thuc vào bi cnh lch s c th ca tng giai on mà vai trò, v trí cavng quyn hay thn quyn c  cao hoc suy gim. thi s k (th k V - X), khi qúa trình xác lp ch  phong kin din ra mnhm và trit  trên toàn lãnh th  quc Phrng, thì mi quan h gia quý tc phong kin va mi c hình thành vi Giáo hi Công giáo din ra khá tt p.Qúy tc Phrng ã s dng Giáo hi Công giáo nh mt sc mnh tinh thn cóhiu lc  phc v qúa trình xâm lc, m rng lãnh th và khng nh nn thngtr ca mình  Tây Âu. Còn Giáo hi Công giáo li tìm thy  qúy tc Phrng mtsc mnh vt cht, mt th lc có th em li cho mình nhng quyn li ln vrung t, v ca ci. Cui th k V, u th k VI, Clovít - quc vng Phrng và bn con trai ca ông ã c Giáo hi ht sc ng h trong các cuc chinh chin,m rng lãnh th.  tr n tng lnh và Giáo hi, ông ã thc hin ch  ³ânt´ rt rng rãi. Ông hào phóng ban tng cho h nhiu rung t và chin li phm. Nm 751, Pêpanh ³lùn´ - t tng ca quc vng ã c Giáo hoàngRôma và qúy tc Phrng ng h trong cuc chính bin, lt  Vng triuMêrôlanhgiêng, thit lp Vng triu Carôlanhgiêng. c Giáo hoàng PônII ã làm l ng quang, công nhn ngôi vua Phrng cho Pêpanh.  t n Giáohoàng ã giúp  mình, nm 756, Pêpanh ã em quân chinh phc vùng trung Italia.Thng trn, Pêpanh em vùng t này tng cho Giáo hoàng
(1)
. T ó,  Tây Âu, xuthin thêm mt quc gia mi, ó là nc ca Giáo hoàng Rôma. T thi im này,Giáo hoàng không nhng là v giáo ch ti cao ca Giáo hi mà còn là mt lãnhchúa th tc ln nht Tây Âu by gi. Nm 768, Pêpanh qua i, con trai là Sácl lên cm quyn. K tc s nghip cavua cha, Sácl ã da vào quý tc Phrng và Giáo hoàng Rôma, tin hành hn 50cuc vin chinh  m rng lãnh th n mc ti a cho vng quc Phrng.Sácl ã ban tng rt nhiu ca ci, châu báu do cp c trong các cuc chinhchin cho Giáo hoàng. Mt khác, di li gm chinh phc ca Sácl, o Cônggiáo c truyn bá rng rãi trên toàn lãnh th  quc Phrng.  n n cvua, ngày 24/12/800, Giáo hoàng Lêô III ã ban mt ân sng ln là tng cho Sácl 
 
chic chìa khóa bng vàng phn m thánh Phêrô và lá c thành Rôma. Sau ó,Giáo hoàng ã c hành l ng quang cho Sácl ti nhà th thánh Xanh Pie. Sácl thành kính trong l phc hoàng  qùy trc m thánh Phêrô và c Giáo hoàngLêô III trang trng trong phm phc i l, t tay t vng min vàng lên uhoàng 
(2)
. Nh vy, quc vng Sácl chính thc c tôn vinh ngôi hoàng , quc Phrng tr thành  quc Salmanh. Cho mãi n th k IX, X, khi cácvng quc Pháp, c và Italia ra i, mi quan h gia Giáo hoàng, Giáo hiRôma và các vua chúa Tây Âu v c bn là tng i bng lng. Vì c hai bên ucòn cn n nhau  cng c thêm quyn lc ca mình. Cha bên nào vt trihn lên   sc ln át, khng ch i phng. Nhng quy c thông l vn cc hai bên thi hành. Chng hn, ngôi Giáo hoàng vn do bu c, nhng khi c c,Giáo hoàng phi làm l tuyên th trung thành vi hoàng . Hoàng  cng cquyn tham gia vào mt s công vic ca Giáo hi nh các hoàng  Rôma trcây tng làm. Ngoài ra, trên lãnh th ca nc Giáo hoàng Rôma, hoàng  vn cói din ca mình  kim soát các công vic th tc. i vi các hoàng  trckhi lên ngôi, cho dù là k tha hay bu c, bt buc phi c Giáo hoàng làm lgia min. Chính Hoàng  Salmanh là ngi m u cho nghi thc này t nm800. Nhng quy nh có tính thông l và nghi l trên ây trong mi quan
 
h giavng quyn và thn quyn li chính là nhng vn  mu cht, nhy cm nhtlàm bùng n mâu thun ngày càng gay gt, quyt lit gia Giáo hoàng, Giáo hi vàvua chúa Tây Âu trong sut thi trung k trung i. Bc thng trm ca Giáohoàng, Giáo hi Công giáo Tây Âu c th hin rõ rt và sâu sc trong sut hn ba th k (th k XI - u th k XV).Cuc i u gia thn quyn và vng quyn  thi kì trung i c din ratrong mt bi cnh lch s c bit. Ch  phong kin Tây Âu ã hoàn toàn cxác lp. Các quc gia phong kin ln nh c, Pháp, Italia ã ra i. Nn kinh tt nhiên, t cung t cp trong các lãnh a là c s cho s phát trin ca ch  phong kin phân quyn. Các lãnh chúa phong kin va có chc tc, quyn lc liva c s hu rung t ln, cho nên mi lãnh a phong kin ã tr thành mtn v kinh t, hành chính c lp, óng kín, mt nhà nc thc s. Các lãnh chúa phong kin ln, nh ã to nên mt bc thang ng cp ràng buc và ph thucnhau theo quan h phong quân bi thn mà nhà vua cng ch là mt phong quân.Khi quyn lc kinh t, chính tr và quân s ca các lãnh chúa c cng c thì s ph thuc ln nhau gia các lãnh chúa và gia các lãnh chúa vi nhà vua càng tr nên lng lo, phai nht. H chng i gây chin tranh  tiêu dit ln nhau, bànhtrng th lc, chng li nhà vua. Vì th thc quyn ca nhà vua rt nh yu, ch bó hp trong lãnh a ca mình. Nn kinh t hàng hóa tin t  th k XI va mi phát trin, thành th, th dân va mi ra i. Do vy, c s kinh t ca vngquyn ht sc hn ch. Các qúy tc thc s là nhng ông vua  các a phng,i u vi vng quyn.Cho n th k XI, th lc kinh t và chính tr ca Giáo hoàng, Giáo hi ã rt ln.
 
 Ngoài nc Giáo hoàng  min trung Italia, Giáo hi còn có rt nhiu lãnh a ln  ri rác khp ni, nhiu nht là  c, chim ti 30% t ai  ây. Nông nô cày cytrong các lãnh a ca Giáo hi còn b bóc lt nng n hn nhng nông nô trong cáclãnh a th tc. Ngoài ra, Giáo hi còn c hng thu 1/10 ca tt c nông nôTây Âu. Nh vy, Giáo hoàng, Giáo hi Công giáo cng giàu có chng kém gì cácvua chúa phong kin th tc. T sau các cuc Thp t chinh (th k XI - XIII), thlc kinh t ca Giáo hoàng, Giáo hi li càng c tng cng. ây là mt trongnhng iu kin tin   Giáo hoàng, Giáo hi u tranh vi các vua chúa phongkin, khuch trng th lc chính tr ca mình.Trong nhng th k XI - XIII, do s thng tr ca ch  phong kin phân quynnên quyn lc chính tr ca vua chúa Tây Âu, nht là Hoàng  c cha c cngc vng mnh. Hn na, do s tham lam, hiu chin nên quyn lc ca các vua chúaTây Âu b suy gim trong sut 200 nm tham gia các cuc Thp t chinh.Vy là t th k XI, bi cnh lch s và mi tng quan lc lng gia vngquyn và thn quyn bt u thay i không còn nh  thi s kì phong kin. Nhng các vua chúa Tây Âu vn mun duy trì quyn lc ³truyn thng´ ca mìnhlà chi phi và lãnh o Giáo hi. Ngôi Giáo hoàng tuy do các tng l Rôma bu ranhng nhiu khi li do hoàng  trc tip la chn.  các a phng, Giáo hi bl thuc vào các lãnh chúa phong kin th tc. Quý tc th tc thng li dngquyn hành ca mình  chi phi Giáo hi, nht là vic tuyn chn các chc vtng l. H thng chn các tng l n cánh vi mình  sai khin, hoc a concháu, ngi thân vào gi nhng chc v quan trng trong t chc Giáo hi.  ctình hình càng phc tp hn. Nc Giáo hoàng li nm trong lãnh th ca  qucc. Do ó,  mc  nht nh, Giáo hoàng Rôma vn b Hoàng  c khngch. ó là iu mà các Giáo hoàng không th chp nhn, luôn tìm cách chng likhi có iu kin. Các hoàng  c luôn gây chin tranh  sáp nhp vùng bcItalia vào lãnh th ca mình. Chính iu này ã gây ra s chng i quyt lit cac dân các thành th  ây i vi hoàng  c. H ã luôn ng h Giáo hoàngchng li các hoàng  c. Kinh t c li lc hu nht  Tây Âu. Th lc Giáohi li rt mnh. Các lãnh chúa c luôn tìm cách chng i ln nhau và chng lihoàng . Trong bi cnh y, các hoàng  c ã tr thành mc tiêu tn công utiên ca Giáo hoàng Rôma.Trc ht, Giáo hoàng mun gt b s can thip, iu khin ca Hoàng  cvào công vic ca Giáo hoàng, Giáo hi. Giáo hoàng không mun chính quyn phong kin nhúng tay vào công vic ca giáo triu Rôma và  các a phng.Vic bu c Giáo hoàng, cng nh các chc sc cao cp trong Giáo hi không philà vic ca hoàng  cng nh ca các lãnh chúa phong kin. Tc là, vng quynkhông có quyn ³dính líu´ n thn quyn. Mc tiêu ca Giáo hoàng không chdng li  vic giành ly toàn quyn lãnh o th gii tôn giáo, mà xa hn na,Giáo hoàng mun giành ly quyn chi phi, khng ch lãnh o th gii th tctoàn Tây Âu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->