Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phong trào nông dân thế kỉ 18-phong trào tây sơn

Phong trào nông dân thế kỉ 18-phong trào tây sơn

Ratings: (0)|Views: 91 |Likes:
Published by Jane A

More info:

Published by: Jane A on Oct 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2010

pdf

text

original

 
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
 
 
 
GIAÙO TRÌNH
PHONG TRAØO NOÂNG DAÂN THEÁKYÛ XVIII VAØ PHONG TRAØOTAÂY SÔN
BUØI VAÊN HUØNG
 
Chieán tranh noâng daân theá ky
  û
 XVIII 
 
vaø phong traøo Taây Sôn - 2
 Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû
MUÏC LUÏC
 
Chieán tranh noâng daân theá ky
  û
 XVIII 
 
vaø phong traøo Taây Sôn - 3
 Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû
MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU, YÙ NGHÓA KHOA HOÏC CUÛA VAÁN ÑEÀ
Theá kyû XVIII, cheá ñoä phong kieán Vieät Nam böôùc vaøo giai ñoaïn khuûng hoaûng suy vong moät caùchtoaøn dieän. Söï toàn taïi cuûa hai theá löïc phong kieán lôùn (Leâ – Trònh ôû ñaøng Ngoaøi vaø Nguyeãn ôû ñaøng Trong)chính laø vaät caûn lôùn treân con ñöôøng phaùt trieån cuûa lòch söû daân toäc. Caùc theá löïc phong kieán naøy ngaøy caøngtha hoùa, khoâng ngöøng tranh giaønh xaâu xeù nhau ñöa ñeán nhöõng cuoäc chieán tranh lieân mieân gaây ra nhöõngtoån haïi ñau thöông cho daân toäc Vieät Nam.Ñôøi soáng cuûa noâng daân heát söùc cöïc khoå vì chieán tranh, maát muøa, ñoùi keùm, vì naïn tham quan oâ laïi, vìgaùnh naëng thueá khoaù… Khoâng coøn con ñöôøng naøo khaùc, hoï buoäc phaûi ñöùng leân ñaáu tranh ñeå töï giaûiphoùng cho mình. Trong suoát theá kyû naøy, haøng traêm cuoäc khôûi nghóa noâng daân ñaõ buøng noå khaép ñaøngNgoaøi laãn ñaøng Trong taïo thaønh moät cuoäc chieán tranh noâng daân roäng lôùn, quyeát lieät laøm rung chuyeån heäthoáng thoáng trò cuûa caùc taäp ñoaøn phong kieán. Ñænh cao cuûa chieán tranh noâng daân theá kyû XVIII laø phongtraøo Taây Sôn vôùi nhöõng coáng hieán vó ñaïi trong lòch söû phaùt trieån cuûa daân toäc.Theá kyû XVIII vôùi nhöõng bieán coá lôùn lao nhö vaäy ñaõ ñöôïc meänh danh laø “Theá kyû noâng daân khôûinghóa”. Nghieân cöùu veà vaán ñeà naøy khoâng nhöõng laøm roõ moät theá kyû ñaáu tranh cuûa giai caáp noâng daânchoáng laïi giai caáp ñòa chuû phong kieán maø coøn goùp phaàn laøm saùng toû söùc maïnh cuûa giai caáp naøy trong quùatrình phaùt trieån cuûa lòch söû daân toäc. Nhaát laø trong thôøi ñaïi ngaøy nay khi giai caáp noâng daân ñang cuøng vôùicaùc giai caáp khaùc trong xaõ hoäi Vieät Nam döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam gaéng söùc xaâydöïng ñaát nöôùc tieán vaøo kyû nguyeân môùi, phaán ñaáu cho moät muïc tieâu “daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coângbaèng, daân chuû, vaên minh”.Moân hoïc laø moät chuyeân ñeà khoa hoïc thuoäc chuyeân ngaønh Lòch söû Vieät Nam coå trung ñaïi nhaèm ñisaâu giaûi quyeát moät vaán ñeà cô baûn cuûa Lòch söû Vieät Nam theá kyû XVIII. Treân cô sôû ñoù, sinh vieân ñöôïc tieápcaän vôùi nhöõng phöông phaùp nghieân cöùu moät vaán ñeà cô baûn cuûa khoa hoïc lòch söû vaø ñöôïc trang bò nhöõngkieán thöùc chuyeân saâu thuoäc vaán ñeà naøy.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->