Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
việt nam thời bao cấp

việt nam thời bao cấp

Ratings: (0)|Views: 4,438|Likes:
Published by Jane A

More info:

Published by: Jane A on Oct 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
 1
Vi
t Nam, nhìn l
i 20 n
ă
m chính sách “
đổ
i m
i”
t
n
ă
m 1986
đế
n nay, nhà n
ướ 
c c
ng s
n Vi
t Nam
đ
ã tr 
i qua g
n 20 n
ă
m
đổ
i m
ớ 
i. Nh
ư
ng t
n
ă
m1975
đế
n 1986 Vi
t nam
đ
ã có giai
đ
o
n 11 n
ă
m kinh t
ế
b
ế
t
c, dân tình
đ
ói kém, nhà n
ướ 
c cai tr 
trongs
kh
ng ho
ng c
a ch
ngh
 ĩ 
a giáo
đ
i
u. Trong hai tu
n
đầ
u tháng 12, báo Tu
i Tr 
tr 
s
ở 
 
ở 
TP.HCM
đ
ã làm nhi
u
độ
c gi
trong ngoài n
ướ 
c ng
c nhiên, khi toà so
n
đư
a lên m
ng 12 bài phóng s
 
đượ 
c cholà nói th
ng vào s
th
t l
ch s
.Lo
t bài mang t
a
đề
 
Đ
êm Tr 
ướ 
c
Đổ
i M
ớ 
i, mô t
nhi
u tình ti
ế
t và giai tho
i c
a c
nh
đ
êm dài 11 n
ă
m,tr 
ướ 
c khi
đạ
i h
i
đả
ng c
ng s
n Vi
t Nam l
n th
6 quy
ế
t
đị
nh
đổ
i m
ớ 
i, làm n
n t
ng cho th
ờ 
i k 
m
ở 
 c
a sau này.
Đ
ây chính là
đề
tài cho m
c
đọ
c báo trong n
ướ 
c trên m
ng hôm nay.Lo
t bài nhi
u ng
ườ 
i vi
ế
t
Đ
êm Tr 
ướ 
c
Đổ
i M
ớ 
i c
a báo Tu
i tr 
Online, gây
đượ 
c s
chú ý m
nh m
 trong d
ư
lu
n. Các phóng viên và c
ng tác viên c
a t
ờ 
báo
đ
ã
đ
i tìm nh
ng nhân ch
ng th
ờ 
i cu
c
để
t
l
i m
t giai
đ
o
n u t
i nh
t c
a l
ch s
, mà h
g
i là
Đ
êm Tr 
ướ 
c
Đổ
i M
ớ 
i.
Ứ 
c Th
ờ 
i S
G
o
Bài th
nh
t
Đ
êm Tr 
ướ 
c
Đổ
i M
ớ 
i: Ký
Ứ 
c Th
ờ 
i S
G
o. Ng
ườ 
i
đọ
c ch
c
n xem ph
n d
n nh
 p c
a toàso
n Tu
i tr 
, thì
đ
ã có th
hình dung l
i nh
ng gì x
y ra sau n
ă
m 1975. Nh
ng hàng ch
in
đậ
m vi
ế
t
ng, Hoà bình r 
i, ti
ế
ng reo vui ch
ư
a
đượ 
c bao lâu thì ng
ườ 
i dân hai mi
n Nam-B
c ph
i
đố
i m
t v
ớ 
i bi
ế
t bao gian nan. C
n
ướ 
c ch
y g
o
ă
n t
ng b
a. Nhi
u ng
ườ 
i v
n còn gi
nh
ng t
ờ 
tem phi
ế
u, s
g
ong
màu
vàng th
ờ 
i gian, g
ợ 
i cho h
c
m
t quãng
đờ 
i mà ng
ườ 
i ta quen g
i là th
ờ 
i bao c
 p.Sau khi
đọ
c lo
t bài
Đ
êm Tr 
ướ 
c
Đổ
i M
ớ 
i, m
t ph
n
 
ở 
Saigon s
ng qua hai ch
ế
 
độ
nói v
nh
ng ngàytháng sau n
ă
m 1975: “
 Ngh
ĩ 
i chuy
n th
ờ 
i
đ 
ó c
ứ 
nh
ư 
c
ổ 
tích, h
i
đ 
ó quá kh
ổ 
s
ở 
mà ng 
ườ 
i ta t 
ự 
nhiêncó th
ể 
quên
đ 
i h
ế 
t…
đ 
ang t 
ừ 
quá kh
ổ 
s
ở 
mà lên s
ướ 
ng m
t chút nên ng 
ườ 
i ta quên ph
ắ 
đ 
i h
ế 
t. M 
ấ 
 y bà già chúng tôi ng 
i l 
i v
ớ 
i nhau nh
ắ 
c l 
i cái th
ờ 
i x
ế 
 p hàng mua bán,
đ 
i mua mà nh
ư 
van l 
 y.
M
t ph
n
 
ở 
Saigon s
ng qua hai ch
ế
 
độ
:
“ Ngh
ĩ 
i chuy
n th
ờ 
i
đ 
ó c
ứ 
nh
ư 
c
ổ 
tích, h
i
đ 
ó quá kh
ổ 
s
ở 
 mà ng 
ườ 
i ta t 
ự 
nhiên có th
ể 
quên
đ 
i h
ế 
t…
đ 
ang t 
ừ 
quá kh
ổ 
s
ở 
mà lên s
ướ 
ng m
t chút nên ng 
ườ 
i ta quên ph
ắ 
đ 
i h
ế 
t. M 
ấ 
 y bà già chúng tôi ng 
i l 
i v
ớ 
i nhau nh
ắ 
c l 
i cái th
ờ 
i x
ế 
 p hàng mua bán,
đ 
i mua mà nh
ư 
 van l 
 y.”
 Bài ký
c th
ờ 
i s
g
o, các phóng viên báo Tu
i Tr 
m
ượ 
n câu chuy
n c
a m
t giáo viên nghèo s
ng t
iSaigon trong nh
ng n
ă
m 80, m
t th
ờ 
i k 
 
đ
ói kém khó lòng di
n t
. Gia
đ
ình ng
ườ 
i giáo viên s
ng b
ngtiêu chu
n g
o m
i
đầ
u ng
ườ 
i 13kg tháng, nh
ư
ng th
ườ 
ng ch
 
đượ 
c lãnh 3kg g
o, còn l
i qui
đổ
i lúc thì bo bo, lúc b
t mì, lúc mì s
ợ 
i v
n, lúc khoai lang. Bài báo Ký
Ứ 
c Th
ờ 
i S
G
o, c
ũ
ng bàn s
ơ 
v
cu
c c
it
o công th
ươ 
ng liên quan t
ớ 
i ngành v
n t
i hành khách. Theo Tu
i Tr 
, tr 
ướ 
c n
ă
m 1975 b
ế
n xe mi
ntây r 
t phát tri
n,
ở 
 
đ
ó có nhi
u hãng xe t
ư
nhân n
i ti
ế
ng v
ớ 
i ph
ươ 
ng ti
n
đắ
t ti
n nh
ư
Hi
 p Thành, PhiLong, Á
Đ
ông. V
ớ 
i chính sách c
i t
o công th
ươ 
ng nghi
 p t
ư
s
n t
ư
doanh, t
t c
xe c
l
ớ 
n nh
 
ở 
b
ế
n xemi
n Tây c
ũ
ng nh
ư
m
i n
ơ 
i khác
đề
u ph
i vào công t
ư
h
ợ 
 p doanh. Th
c t
ế
là ch
xe ph
i bán l
i chonhà n
ướ 
c v
ớ 
i giá ch
b
ng 1% giá th
t. M
t chi
ế
c xe
đ
ò bán cho nhà n
ướ 
c, ch
xe
đượ 
c m
t kho
n ti
n
đủ
mua chi
ế
c xe xích lô.C
ũ
ng trong
Đ
êm Tr 
ướ 
c
Đổ
i M
ớ 
i, bài Ký
Ứ 
c Th
ờ 
i S
G
o, Tu
i tr 
Online còn
đề
c
 p t
ớ 
i tình hình
ở 
 ngoài b
c vào lúc
y. Bài báo có
đ
o
n, Hà N
i Sau Ni
m Hân Hoan là nh
ng th
c t
ế
ph
ũ
phàng, d
atheo câu chuy
n c
a m
t n
công nhân l
ớ 
n tu
i c
a nhà máy d
t 8 tháng 3. Cán b
công nhân viên s
ng b
ng nhu y
ế
u ph
m phân ph
i nh
ư
ng c
ơ 
quan có cái gì thì cung c
 p th
 
đ
ó. Ch
ng h
n ba tháng li
n l
 ĩ 
nh
 
 2v
i mà không có xà phòng. Ho
c công ty s
n xu
t s
tích
đ
i
n, thì tr 
l
ươ 
ng công nhân b
ng s
tích
đ
i
n, công ty cao su tr 
l
ươ 
ng b
ng cao su, công nhân lãnh v
c
ũ
ng không bi
ế
t
đ
em vb
 
đ
âu
để
làm gì.
ế
t bài Ký
Ứ 
c Th
ờ 
i S
G
o, Tu
i Tr 
Online trích l
ờ 
i chuyên gia kinh t
ế
Lê V
ă
n Vi
n nói r 
ng,
đ
ó là b
i c
nh chung c
a
đờ 
i s
ng ng
ừơ 
i dân n
ướ 
c c
ng hoà xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a Vi
t Nam tr 
ướ 
c n
ă
m 1986. H
unh
ư
nh
ng m
t hàng thi
ế
t y
ế
u
đề
u
đế
n tay ng
ườ 
i tiêu dùng qua kênh phân ph
i b
ng hi
n v
t, tem phi
ế
u
đị
nh l
ượ 
ng b
ng ch
tiêu.
Vòng Kim Cô
Đ
êm Tr 
ướ 
c
Đổ
i M
ớ 
i, bài th
hai mang t
a Vòng Kim Cô.
Đ
o
n d
n nh
 p trình bày r 
ng, Nh
ng câuchuy
n bi hài c
a th
ờ 
i k 
tr 
ướ 
c
đổ
i m
ớ 
i th
t khó t
ưở 
ng t
ượ 
ng
đượ 
c, n
ế
u không ph
i là ch
ng nhân th
ờ 
i
 
đ
ó. T
t c
 
đề
u ch
y theo và ch
y
đ
ua v
ớ 
i ch
tiêu
đượ 
c
n t
trên xu
ng b
t ch
 p qui lu
t th
tr 
ườ 
ng.Bài báo có
đ
o
n trích l
ờ 
i ông Tr 
n V
ă
n Khang, nguyên giám
đố
c công ty công t
ư
h
ợ 
 p doanh
đ
i
u hành b
ế
n xe mi
n Tây, ông Khang k 
l
i r 
ng, sau gi
i phóng vài n
ă
m thì x
ă
ng không
đủ
c
 p cho xe ch
y.V
n theo l
ờ 
i ông Khang, nh
ng xe ch
y x
ă
ng là lo
i hi
n
đạ
i vào th
ờ 
i
đ
ó, máy móc t
t nh
ư
ng ch
ng l
 
để
 
đắ
 p chi
ế
u.M
t
đề
tài khoa h
c
đượ 
c tán d
ươ 
ng vào th
ờ 
i
đ
ó
đ
ã
đượ 
c áp d
ng, ng
ườ 
i ta
đ
ã
đ
i lùi l
i hàng tr 
ă
m n
ă
mv
ớ 
i vi
c c
i t
o xe ch
y x
ă
ng thành xe ch
y than. Nh
ng chi
ế
c xe ch
y êm nh
v
ớ 
i t
c
độ
nhanh, theoông Khang,
đ
ã tr 
ở 
thành con quái v
t, xe ch
y
đế
n
đ
âu l
a x
than r 
ơ 
i vãi ra
đườ 
ng
đế
n
đ
ó và l
a t
nglàm cháy r 
ng khi xe
đ
i ngang qua r 
ng núi.
Khi Ch
ợ 
Tr
ờ 
i B
 
Đ
ánh S
p
Đ
êm Tr 
ướ 
c
Đổ
i M
ớ 
i bài th
ba mang t
a
đề
Khi Ch
ợ 
Tr 
ờ 
i B
 
Đ
ánh S
 p. Toà so
n Tu
i tr 
d
n nh
 p,chuy
n mua bán th
ờ 
i bao c
 p v
ớ 
i c
nh ng
ă
n s
ng c
m ch
ợ 
, giá d
ướ 
i
đấ
t giá trên tr 
ờ 
i, mua không
đượ 
c bán không xong…là k 
ế
t qu
c
a quá trình si
ế
t ch
t nóng v
i m
nh tay. Ông Hà
Đă
ng, nguyên t
ng biênt
 p báo Nhân Dân g
i
đ
ó là m
t
đ
êm
đ
ánh s
 p ch
ợ 
tr 
ờ 
i. Bài báo mô t
tình hình s
n xu
t và phân ph
itheo kênh m
u d
ch qu
c doanh, nhà n
ướ 
c
đị
nh giá mua s
n ph
m nh
ư
 
ă
n c
ướ 
 p và bán phân ph
i v
ớ 
i giánh
ư
cho. Thí d
nông dân ph
i gi
u g
o gi
u lúa, vì nhà n
ướ 
c thu mua l
ượ 
ng lúa g
o v
ượ 
t
đị
nh m
c
n
đị
nh v
ớ 
i giá th
 p h
ơ 
n giá s
n xu
t r 
t nhi
u. Các nhà máy qu
c doanh s
n xu
t ra hàng hoá c
ũ
ng b
bu
cxu
t bán cho ngành n
i th
ươ 
ng d
ướ 
i m
c giá thành. D
t Thành Công lúc
đ
ó làm ra 1 mét vuông v
ioxford chi phí h
ế
t 10
đồ
ng nh
ư
ng ph
i bán cho nhà n
ướ 
c v
ớ 
i giá 9
đồ
ng.Tu
i tr 
trích l
ờ 
i ông Tr 
n
Đứ
c Nguyên, c
u tr 
ưở 
ng ban nghiên c
u c
a Th
T
ướ 
ng cho r 
ng, t
thumua ngh
 ĩ 
a là v
a thu v
a mua
đượ 
c hình thành t
th
c t
ế
v
a nói. Còn dân gian g
i
đ
ó là mua nh
ư
 c
ướ 
 p. Và chuy
n thu mua t
n t
i d
ướ 
i nhi
u hình th
c, nh
ư
mua theo giá ngh
 ĩ 
a v
, mua theo giá khuy
ế
nkhích, bán theo c
ơ 
ch
ế
có th
ưở 
ng. Theo ông Tr 
n
Đứ
c Nguyên, m
c
đ
ích c
a nhà n
ướ 
c vào th
ờ 
i
đ
ó làlo
i b
th
tr 
ườ 
ng t
do nh
ư
ng v
th
c t
ế
nhà n
ướ 
c không có
đủ
hàng hoá. Còn v
lý thuy
ế
t nhà n
ướ 
cv
n ph
i c
ă
n c
theo giá ch
ợ 
 
để
hình thành giá qu
c doanh. Ông Nguyên k 
ế
t lu
n, m
c
đ
ích là xoá b
 th
tr 
ườ 
ng t
do, nh
ư
ng th
tr 
ườ 
ng chính th
ng rõ ràng l
i ph
thu
c vào th
tr 
ườ 
ng t
do.
Không th
hình dung n
i
M
t thanh niên
ở 
TP.HCM nói v
ớ 
i chúng tôi r 
ng nh
ờ 
lo
t bài
Đ
êm Tr 
ướ 
c
Đổ
i M
ớ 
i mà anh bi
ế
t
đượ 
cnh
ng
đ
i
u không th
hình dung:
“ Trong th
ờ 
i gian 11 n
ă 
m kinh kh
ng 
đ 
ó tôi còn nh
ắ 
m nên ch
ư 
a bi
ế 
 gì. Nay nh
ờ 
 
đọ
c lo
t bài
 Đ
êm tr 
ướ 
c
 Đổ 
i M 
ớ 
i mà bi
ế 
đượ 
c nhi
ề 
u s
ự 
ki
n không th
ể 
hình dung n
ổ 
i, không ng 
ờ 
 
đấ 
t n
ướ 
c l 
i có th
ờ 
i k 
 ỳ
nh
ư 
v
 y.”
 
 
 3Trong th
ờ 
i gian 11 n
ă
m kinh kh
ng
đ
ó tôi còn nh
l
m nên ch
ư
a bi
ế
t gì. Nay nh
ờ 
 
đọ
c lo
t bài
Đ
êmtr 
ướ 
c
Đổ
i M
ớ 
i mà bi
ế
t
đượ 
c nhi
u s
ki
n không th
hình dung n
i, không ng
ờ 
 
đấ
t n
ướ 
c l
i có th
ờ 
i k 
 nh
ư
v
y.Bài th
ba trong lo
t bài
Đ
êm Tr 
ướ 
c
Đổ
i M
ớ 
i, báo tu
i tr 
ế
t bài r 
ng, các chuyên gia kinh t
ế
th
ờ 
i k 
  bao c
 p ngh
 ĩ 
ng, Nhà n
ướ 
c bán r 
d
ướ 
i giá thành cho dân nh
ng m
t hàng thi
ế
t y
ế
u thì Nhà n
ướ 
c c
ũ
ng ph
i mua s
n ph
m c
a dân v
ớ 
i giá r 
d
ướ 
i giá thành. Ph
n chênh l
ch s
 
đượ 
c tính t
ươ 
ng
đươ 
ng nhau,không bên nào b
thi
t mà v
n
n
đị
nh
đượ 
c nhu c
u c
a mình. Nh
ư
ng theo nhà báo Tu
i Tr 
, c
xã h
ilúc
y tr 
ở 
thành m
t th
tr 
ườ 
ng mua không
đượ 
c bán c
ũ
ng không xong. Và khi không
đủ
hàng hoá
để
 cung c
 p, s
th
t thoát gi
a các khâu phân ph
i trung gian quá l
ớ 
n thì th
ươ 
ng m
i qu
c doanh tr 
ở 
thànhm
t th
ân s
ng
đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i tiêu dùng.Th
ờ 
i k 
11 n
ă
m tr 
ướ 
c
đổ
i m
ớ 
i, nhà n
ướ 
c
đ
ã không th
xoá b
th
tr 
ườ 
ng t
do m
t cách tri
t
để
mà ch
 không ng
ng bóp ch
t th
tr 
ườ 
ng này. Báo Tu
i Tr 
cho r 
ng h
u qu
đẻ
ra môi tr 
ườ 
ng m
u m
ỡ 
chonh
ng th
 
đ
o
n tiêu c
c nh
ư
móc ngo
c, chà
đạ
 p, tham ô,
đầ
u c
ơ 
. Hàng hoá
đ
ã khan hi
ế
m l
i b
 
đủ
th
 trò mánh mung, thi
t thòi nh
t v
n là k 
mua, ng
ừơ 
i tiêu th
mà báo Tu
i tr 
ví von là m
t mày th
ườ 
ngc
nh
ư
ng
ườ 
i b
m
t s
g
o.
tr 
ướ 
c chúng tôi
đ
ã t
ng h
ợ 
 p ba bài
đầ
u lo
t phóng s
nhi
u k 
 
Đ
êm Tr 
ướ 
c
Đổ
i M
ớ 
i c
a báo Tu
iTr 
Online,
đ
ó là các bài Ký
Ứ 
c Th
ờ 
i S
G
o, Vòng Kim Cô và Khi Ch
ợ 
Tr 
ờ 
i B
 
Đ
ánh S
 p. Hôm naychúng tôi tr 
ở 
l
i v
ớ 
i Các bài phóng s
ti
ế
 p theo.
Đ
êm Tr 
ướ 
c
Đổ
i M
ớ 
i
đượ 
c ph
bi
ế
n r 
ng rãi t
ớ 
i
độ
c gi
 trong ngoài n
ướ 
c, các bài phóng s
mô t
giai
đ
o
n 11 n
ă
m kh
n khó t
1975
đế
n 1986
ở 
Vi
t Namd
ướ 
i th
ờ 
i kinh t
ế
bao c
 p, s
n ph
m c
a ch
ngh
 ĩ 
a b
o th
giáo
đ
i
u. Và m
i s
 
đổ
i m
ớ 
i cu
i th
ế
20
đầ
u th
ế
21
ở 
n
ướ 
c Vi
t Nam Xã H
i Ch
Ngh
 ĩ 
a
đề
u nh
ờ 
vào nh
ng s
xé rào phá c
ơ 
ch
ế
. Ông Nguy
n Qu
c Thái m
t nhà báo t
ng s
ng và làm vi
c qua c
hai ch
ế
 
độ
 
ở 
TP.HCM nh
n
đị
nh v
s
 ki
n xé rào:
“Vi
t Nam
đ 
ã 
đ 
ang và s
ẽ 
c
n nh
ữ 
ng ng 
ườ 
i dám nói dám làm, xé rào trong hoàn c
nh xã h
inào
đ 
ó là c
n thi
ế 
t, b
ở 
i vì không có nh
ữ 
ng ng 
ườ 
i d 
ũ
ng c
m
đ 
ó thì Vi
t Nam không có
đượ 
c b
u khí trong sáng h
ơ 
n.”
Th
ờ 
i k 
h
ợ 
p tác hoá
Đ
êm Tr 
ướ 
c
Đổ
i M
ớ 
i bài th
t
ư
trên Tu
i tr 
Online mang t
a
đề
Công Phá Lu
Tre. Các tác gi
XuânTrung Quang Thi
n mô t
l
i c
nh bi hài nh
ng n
ă
m sau th
ng nh
t. Hàng lo
t ch
tr 
ươ 
ng chính sách
ở 
 mi
n B
c
đượ 
c áp d
ng
đồ
ng lo
t t
i mi
n Nam, b
phá s
n
đư
a t
ớ 
i h
u qu
khôn l
ườ 
ng. Toà so
n Tu
iTr 
d
n nh
 p r 
ng, Thành trì h
ợ 
 p tác xã nông nghi
 p v
a si
ế
t l
i
ở 
mi
n Nam
đ
ã
đư
a
đẩ
y ng
ườ 
i dân vàoc
nh bát c
ơ 
m
độ
n v
ớ 
i ngô khoai. M
i ng
ườ 
i
đề
u c
m th
y b
c bách tìm
đườ 
ng thoát. Và cái chuy
nng
ă
n sông c
m ch
ợ 
i c
ũ
ng b
công phá n
t.Bài vi
ế
t k 
l
i, cu
i n
ă
m 1978 t
nh An Giang quy
ế
t
đị
nh thành l
 p H
ợ 
 p Tác Xã Hoà-Bình-Th
nh, huy
nChâu Thành làm nhân t
 
đ
i
n hình
để
m
ở 
ng phong trào h
ợ 
 p tác hoá. Trên nguyên t
c linh h
n c
ah
ợ 
 p tác xã và các t
 p
đ
oàn s
n xu
t là công h
u hoá t
ư
li
u s
n xu
t, bao g
m ru
ng
đấ
t và nông c
. Các phóng viên báo Tu
i tr 
 
đ
ã tìm g
 p m
t nhân ch
ng s
ng,
đ
ó là ông Sáu Ki
t, nguyên ch
nhi
m h
ợ 
 p tácxã Hoà-Bình-Th
nh. Ông Sáu Ki
t k 
l
i khi v
n
độ
ng bà con vào h
ợ 
 p tác xã, công an d
ng bên b
ờ 
 ru
ng yêu c
u nông dân phá h
ế
t rau
để
giao
đấ
t cho h
ợ 
 p tác xã. Sau khi Hoà- Bình-H
nh ti
ế
n hành h
ợ 
 ptác hoá, t
ờ 
báo k 
ng dù không g
 p thiên tai nh
ư
ng n
ă
m nào c
ũ
ng nh
ư
m
t mùa, c
nh cha chung khôngai khóc. Cu
i v
thóc thu ho
ch ch
b
ng 1/4 th
ờ 
i ch
ư
a vào h
ợ 
 p tác. Ai dành d
m
đượ 
c chút lúa thì ph
i bán cho nhà n
ướ 
c, c
m mang ra ch
ợ 
. Giá nhà n
ướ 
c mua ch
b
ng 1/10 giá ch
ợ 
và không
đủ
hoàn v
n
đầ
u t
ư
. Tr 
ướ 
c gi
i phóng, bà con xã Hoà-Bình-Th
nh làm ch
t nhi
u máy móc ph
c v
s
n xu
t nôngnghi
 p. Toàn xã 900 h
gia
đ
ình có h
ơ 
n 70 c
máy cày, máy b
a, máy b
ơ 
m máy x
ớ 
i.

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vu Linh Nguyen liked this
Nhài Vũ liked this
Thảo Linh liked this
Vu Trong liked this
Phùng Tuấn liked this
Phùng Tuấn liked this
Gà Ngố-shop liked this
Tu Alex liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->