Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quan Tri Hoc

Quan Tri Hoc

Ratings:
(0)
|Views: 633|Likes:
Published by tazaki90
quan tri hoc - nguyen huu quyen
quan tri hoc - nguyen huu quyen

More info:

Published by: tazaki90 on Oct 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

 
B CÔNG THƯƠNGTRƯNG ðI HC CÔNG NGHIP TP. H CHÍ MINH _______________________ 
 
ð cương bài gingLưu hành ni bTS. NGUYN HU QUYNNăm 2010
 
Tài liu hc tp môn “Qun tr hc”
______________________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tin sĩ Nguyn Hu Quyn (www.kynangquanly.com.vn– www.365ngay.com.vn
 
)
1
Chương 1ðI CƯƠNG V QUN TR VÀ NHÀ QUN TR
____________
1. Khái nim qun tr1.1. Khái nim
Thut ng qun tr ñưc gii thích bng nhiu cách khác nhau và có thnói là chưa có mt ñnh nghĩa nào ñưc tt c mi ngưi chp nhn hoàntoàn. Mary Parker Follett cho rng “qun tr là ngh thut ñt ñưc mc ñíchthông qua ngưi khác”. ðnh nghĩa này nói lên rng nhng nhà qun tr ñtñưc các mc tiêu ca t chc bng cách sp xp, giao vic cho nhng ngưikhác thc hin ch không phi hoàn thành công vic bng chính mình.Thut ng
Qun tr
: là mt phương thc làm cho hot ñng hưng timc tiêu ñưc hoàn thành vi mt hiu qu cao, bng và thông qua nhngngưi khác. Phương thc này bao gm nhng chc năng hay hot ñng cơ  bn mà nhà qun tr có th s dng, ñó là hoch ñnh, t chc, ñiu khin, vàkim soát.
Nhaân löïcVaät löïcTaøi löïcThoâng tin
QUAÙTRÌNHQUAÛN LYÙ
Keát quaû
 
Nhaân löïcVaät löïcTaøi löïcThoâng tin
QUAÙTRÌNHQUAÛN LYÙ
Keát quaû
 
Hình 1.1 – Mô t thut ng qun tr
Koontz và O’Donnell ñnh nghĩa: “Có l không có lĩnh vc hot ñngnào ca con ngưi quan trng hơn là công vic qun lý, bi vì mi nhà quntr  mi cp ñ và trong mi cơ s ñu có mt nhim v cơ bn là thit k vàduy trì mt môi trưng mà trong ñó các cá nhân làm vic vi nhau trong cácnhóm có th hoàn thành các nhim v và các mc tiêu ñã ñnh.”Mt ñnh nghĩa gii thích tương ñi rõ nét v qun tr ñưc JamesStoner và Stephen Robbins trình bày như sau: “Qun tr là tin trình hochñnh, t chc, lãnh ño và kim soát nhng hot ñng ca các thành viêntrong t chc và s dng tt c các ngun lc khác ca t chc nhm ñtñưc mc tiêu ñã ñ ra”. T tin trình trong ñnh nghĩa này nói lên rng các
 
Tài liu hc tp môn “Qun tr hc”
______________________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tin sĩ Nguyn Hu Quyn (www.kynangquanly.com.vn– www.365ngay.com.vn
 
)
2
công vic hoch ñnh, t chc, lãnh ño và kim soát phi ñưc thc hintheo mt trình t nht ñnh. Khái nim trên cũng ch ra rng tt c nhng nhàqun tr phi thc hin các hot ñng qun tr nhm ñt ñưc mc tiêumong ñi. Nhng hot ñng này hay còn ñưc gi là các chc năng qun tr bao gm:(1) Hoch ñnh: Nghĩa là nhà qun tr cn phi xác ñnh trưc nhngmc tiêu và quyt ñnh nhng cách tt nht ñ ñt ñưc mc tiêu;(2) T chc: ðây là công vic liên quan ñn s phân b và sp xpngun lc con ngưi và nhng ngun lc khác ca t chc. Mc ñ hiu quca t chc ph thuc vào s phi hp các ngun lc ñ ñt ñưc mc tiêu;(3) Lãnh ño: Thut ng này mô t s tác ñng ca nhà qun tr ñi vicác thuc cp cũng như s giao vic cho nhng ngưi khác làm. Bng victhit lp môi trưng làm vic tt, nhà qun tr có th giúp các thuc cp làmvic hiu qu hơn; và(4) Kim soát: Nghĩa là nhà qun tr c gng ñ ñm bo rng t chcñang ñi ñúng mc tiêu ñã ñ ra. Nu nhng hot ñng trong thc tin ñang cós lch lc thì nhng nhà qun tr s ñưa ra nhng ñiu chnh cn thit.ðnh nghĩa ca Stoner và Robbins cũng ch ra rng nhà qun tr s dngtt c nhng ngun lc ca t chc bao gm ngun lc tài chính, vt cht vàthông tin cũng như ngun nhân lc ñ ñt ñưc mc tiêu. Trong nhng ngunlc trên, ngun lc con ngưi là quan trng nht và cũng khó khăn nht ñqun lý. Yu t con ngưi có th nói là có nh hưng quyt ñnh ñi vi vicñt ñưc mc tiêu ca t chc hay không. Tuy nhiên, nhng ngun lc kháccũng không kém phn quan trng. Ví d như mt nhà qun tr mun tăngdoanh s bán thì không ch cn có chính sách thúc ñy, khích l thích hp ñivi nhân viên bán hàng mà còn phi tăng chi tiêu cho các chương trình qungcáo, khuyn mãi.Mt ñnh nghĩa khác nêu lên rng “Qun tr là s tác ñng có hưngñích ca ch th qun tr lên ñi tưng qun tr nhm ñt ñưc nhng kt qucao nht vi mc tiêu ñã ñnh trưc”. Khái nim này ch ra rng mt hthng qun tr bao gm hai phân h: (1) Ch th qun tr hay phân h qun trvà (2) ði tưng qun tr hay phân h b qun tr. Gia hai phân h này baogi cũng có mi liên h vi nhau bng các dòng thông tin (Hình 1.2).

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
toiyeubom liked this
Tung Do liked this
vanthoa liked this
SHBoy08 liked this
qtkthanh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->