Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
akuserstvo

akuserstvo

Ratings: (0)|Views: 11,682|Likes:
Published by Dusan Kovacevic

More info:

Published by: Dusan Kovacevic on Oct 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

 
 Prvo poglavlje
Anatomija
KARLICA ŽENE 
Karlica
(pelvis)
 je koštani prsten na spoju kičmenog stuba u donjih udova. Ona se sastoji izčetiri kosti: dve karlične, krsne i trtične. Kosti koje grade karlicu međusobno su spojenezglobovima i vezama.Pored toga sto se na karlicu naniže nastavljaju donji ekstremiteti, ona sa donje strane i pozadiograničava jedan dio trbušne duplje i u njoj su smešteni organi trbušne duplje i male karlice.Preko karlice se teret kičmenog stuba, odnosno trupa, prenosi na donje udove. Dejstvo pritiska kičmenog stuba i potiska preko donjih udova u fazi razvoja u velikoj meri utiče naformiranje i oblik karličnog prstena, što u akušerstvu ima poseban značaj.
O
S
 
COXAE
- K 
ARLIČNA
 
KOST
 
Karlična kost (os coxae) je velika, pljosnata kost, oblika vitla (elise) sa središtem, kojeodgovara zglobnoj čašici (acetabulum). U detinjstvu je sastavljena iz tri kosti bedrene, preponske i sedalne, koje su u to vrijeme međusobno spojene hrskavicom u predeluacetabuluma. Od puberteta hrskavica okoštava, te se ove kosti spajaju u jedinstvenu karličnukost.
 Bedrena kost 
(os ilium)
 
 je gornji, pljosnati dio karlične kosti. Većim delom ona gradi bočnizid velike karlice, a manjim donjim delom, ispod lučne linije ulazi u sastav male karlice. Nanjoj razlikujemo unutrašnju glatku i lako udubljenu, i spoljnu, takođe glatku, delom ravnu,delom lako udubljenu stranu. Na prednjoj i zadnjoj ivici bedrene kosti vide se po dve bodlje:spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca posterior superior,spina iliaca posterior inferior.Greben bedrene kosti (crista iliaca) počinje od s.i.a.s i završava se na s.i.p.s. Greben je širok,rapav, oblika izduženog slova ,,S" sa spoljnom i unutrašnjom ivicom.
Distantio spinarum
- Rastojanje između lijeve i desne s.i.a.s. predstavlja jednu odspoljnih mjera kartice. S.i.p.s čine bočne uglove Mihaelisovog romboida.
Distantio cristarum
- Rastojanje između spoljnih ivica dvaju najudaljenijihsimetričnih tačaka cristae illiacae naziva se distantio cristarum i jedna je od četirispoljne mere kartice. On takode ima značaj u merenju kartice. Pomenute mere, iakose odnose na veliku karticu, daju predstavu o pravilnosti i prostranstvu ulaza malekartice.
 Sedalna kost 
(os ischii)
 
sastoji se iz tela i grane. Telo sedalne kosti u sastavu je zglobnečašice i svojim donjim delom obrazuje sedalnu kvrgu (tuber ischiadicum). Grana sedalnekosti pruža se od sedalne kvrge napred, naviše i unutra, u susret donjoj grani preponske kosti.Sedalna kvrga je zaobljeno neravno ispupčenje na spoju tela i grane sedalne kosti. Ona bočnoograničava izlaz male karlice i na nju se oslanjamo pri sedenju. Od zadnje ivice tela sanjegove unutrašnje strane pruža se nazad i unutra koštani nastavak nazvan sedalna bodlja(spina ischiadica).
Interspinalna linija
– spaja obje sedalne bodlje predstavlja najkraći prečnik u malojkartici. Ova interspinalna linija predstavlja, orijentir akušeru pri određivanju visine prednjačećeg dijela ploda i napredovanja porođaja.
 Preponska kost 
(os puhis)
 
sastoji se iz tela i dve grane: gornje horizontalne i donje silazne.Telo je vrlo kratko i ulazi u sastav acetabuluma. Gornja horizontalna grana ide odacetabuluma napreci do sinifize. Donja grana preponske kosti od sinifize silazi naniže i upoljeu susret grani sedalne kosti sa kojom se spaja. Međusobni vezivnohrskavičav spoj leve idesne preponske kosti u nivou ugla koji grade njihove horizontalne i donje silazne granenaziva se stidni most ili preponska simfiza (symphisis pubica). Preponska sinifiza predstavlja1
 
 prednji zid male karlice i od nje se pružaju unazad pravi prečnici male karlice. Od donje ivicesinifize unazad naniže i upolje razilaze se donje grane preponskih kostiju, gradeći međusobnokod žena stidni luk, a kod muškaraca stidni ugao. Od razmaknutosti i dužine grana, odnosnood veličine ovog luka umnogome zavisi tok i ishod porođaja.
OS
 
SACRUM
- K 
RSNA
 
KOST
 
sastavljena je iz 5 čvrsto sraslih krsnih pršljenova i ima oblik širokog i od spreda ka unazadspljoštenog tupog klina, čija je baza okrenuta naviše i zglobljava se sa donjom stranom petogslabinskog pršljena. Vrh krsne kosti je zatupljen i u vezi je sa trtičnom kosti. Na njoj se, osim baze i vrha, razlikuju i dve strane, prednja i zadnja i dve bočne ivice. Telo ili središni diokrsne kosti grade tela međusobno čvrsto sraslih krsnih pršljenova. Sa obje strane tela nalazese krila krsne kosti (alae ossis ilii). Na spoju tela i krila sa obje strane nalaze se po 4 paraotvora kroz koje iz kičmenog kanala izlaze krvni sudovi i živci. Prednja glatka i izdubljenastrana krsne kosti čini zadnji zid karlice, odnosno dno krsnog udubljenja. Bočne ivice krsnekosti gornjim delom zglobljavaju se sa zadnjim ivicama bedrenih kostiju u krsnobedrenezglobove, a donjim delom su slobodne i grade slobodnu ivicu krsnobedrenih useka. Donjimkrajem krsna kost se zglobljava sa trtičnom kosti i gradi krsnotrtični zglob, pokretan odspreda unazad, što prilikom porođaja u poslednjoj fazi doba istiskivanja ploda omogućava dase poveća pravi prečnik karličnog izlaza. Obje ove kosti čine zadnji zid male karlice.
OS
 
COCCYGIS
- T
RTIČNA
 
KOST
 
 je malena kost klinastog oblika sastavljena iz 4—5 međusobno čvrsto sraslih trtičnih pršljenova. Ona kod čoveka predstavlja rudimentaran ostatak repa i pasivno je pokretna odspreda unazad.
ZGLOBOVI I VEZE MALE KARLICE 
Kosti karlice međusobno su povezane zglobovima i vezama.
 Symphysis
 
- Spreda su, po srednjoj liniji male karlice, obje preponske kosti međusobnoučvršćene fibrozno hrskavičavim spojem, koji se naziva stidni most ili preponska simfiza.Ona je čvrst, nepokretan spoj, koji obezbeduje celinu karličnog prstena i na taj način olakšavakretanje.U trudnoći, usled nabubrelosti tkiva koje je gradi, simfiza dopušta minimalno razmicanje preponskih kostiju. Mogućnost razvlačenja simfize i time izvjesnog proširenja izlaza porođajnog kanala od velike je koristi u porođaju.Pri forsiranim porođajima, sa izraženom disproporcijom između ploda i karlice majke u faziistiskivanja ploda postoji opasnost znatnog razmicanja ili čak i kidanja simfize, što zahteva blagovremenu dijagnozu i pravilno lečenje u babinjama. Loše sprovedena terapija kod ovekomplikacije ostavlja dugotrajne posledice, presvega patkast nepravilan hod.
 A rt. sacro iliaca
- predstavlja zglob krsne sa bedrenom kosti. Krsnobedreni zglobovidopuštaju vrlo ograničenu pokretljivost krsne prema bedrenim kostima unapred i unazad. Kaoi kod simfize i u krsnobedrenim zglobovima usled sukulentnosti zglobne čahure i veza predkraj trudnoće i u porođaju dolazi do neznatnog povećanja pokretljivosti.
 Iunctura sacrococcygea
-
spoj krsne sa trtičnom kosti. Van trudnoće on je nepokretan, a utrudnoći usled sukulentnosti olabave zglobne veze, te se trtična u odnosu na krsnu kost za 2— 3 cm može da pomera unazad. Na taj način se tokom porođaja pravi prečnik izlaza malekarlice od 9 produžuje na 11 do 12 cm.
 Sakrolumbalni z glob
-
 je spoj V lumbalnog sa I sakralnim pršljenom. Prednja strana njihovihtela zaklapa tup ugao, čije teme u vidu ispupčenja Strci na ulazu male karlice gradeći karličnirt ili promontoiijum. Od njega se prema simfizi mere pravi prečnici ulaza male karlice. Oblik i ispupčenost promontorijuma utiču na oblik i prostranstvo karličnog ulaza, te znatno utiču namehanizam, tok i ishod porođaja.
 Zglob kuka
 
 je slobodan pokretan zglob karlične i butne kosti. Glava butne kosti ulazi uzglobnu čašicu karlične kosti, u acetabulum. Nepravilnosti u razvoju zgloba kuka mogu dadovedu do deformacije male karlice, što bitno utiče na tok porođaja.2
 
Karlični prsten deli se na veliku karlicu (pelvis maior) i malu karlicu (pelvis minor).
V
ELIK 
 
A
 
KARLICA
 
sa strane ograničavaju krila bedrene kosti a pozadi gornje strane krila krsne kosti i kičmenistub. Spreda je velika karlica otvorena i njen prednji zid, u stvari, gradi donji dio trbušnihmišića. Donju granicu velike karlice predstavlja linea terminalis - linija koja odvaja veliku odmale karlice. Ona polazi od gornje ivice simfize, pruža se gornjom ivicom i pecten ossis pubisi linea arcuata ossis illi. Zatim prelazi na art sacroilliaca i prednjegornje ivice krila sakruma izavršava se na promontorijumu. Velika karlica nema veliki akušerski značaj. U njoj se nalazii raste materica sa plodom posle 3. meseca trudnoće.
M
ALA
 
KARLICA
(
PELVIS
 
MINOR 
)
Koštani cilindar spolja i iznutra obložen mišićima i vezivnim tkivom. Mala karlica je odozdozatvorena mišićnovezivnom prečagom, a naviše je otvorena prema velikoj karlici i prekogornjeg otvora nastavlja se u trbušnu duplju, čiji najniži dio u stvari i predstavlja. U dupljimale karlice nalaze se unutrašnji polni organi žene, rektum i mokraćna bešika. Gravidnamaterica tek na kraju 3. meseca napušta malu karlicu i preko medašne linije prelazi u trbušnuduplju. Na kraju trudnoće mala karlica predstavlja koštani dio porođajnog kanala. Kroz nju plodizlazi u spoljašnji svet. Mala karlica ima oblik lučnog cilindra, lako savijenog naniže iunapred. Prednji zid tog valjka čini zadnja strana simfize i unutrašnja strana obeju grana pubičnih kostiju. Bočne zidove male karlice grade unutrašnje strane ishiadične i ilijačne kostiu predelu acetabuluma ispod linea arcuata , a zadnji zid čine sacrum i coccygeum. Na malojkarlici razlikujemo gornji i donji otvor ili ulaz i izlaz karlice, karličnu duplju, karličnuosovinu i nagib karlice.
Apertura pelvis superior - g ornji otvor (ulaz) karlice. 
U stvari je određen je lineomterminalis koja odvaja malu od velike karlice. U žena je ovalno bubrežastog oblika sa poprečnom dužom osovinom i lako isturenim promontorijumom, dok je kod muškaraca višetrouglastog oblika. Na ulazu karlice razlikujemo više prečnika dijametara (si. 54).
Conjugata anatomica
(11-11,5 cm).
- pravi ili prednje-zadnji anatomski prečnik spaja promontorijum sa gornjom ivicom simfize.
Conjugata vera
 
(10,5 cm)
- drugi pravi, odnosno porodiljski ili akušerski, prečnik ulaza male karlice spaja promontorijum sa najispupčenijom tačkom na zadnjoj ivici preponske simfize.
Conjugata diagonalis
(12— 12,5 cm)
- Treći, prednjezadnji, odnosno dijagonalni prečnik spaja promontorijum sa donjom ivicom simfize i iznosi. Važnostdijagonalnog prečnika je u tome što se on, za razliku od prethodnih jedini možedirektno da izmeri na porodilji. Od njega odbijamo 1,5 do 2 cm i izračunavamo pravi prečnik karličnog ulaza.
 Diametar obliquus
-
(12—12,5 cm).
- Dva kosa prečnika, polaze od art. sacroilliacado bedrenočešljastih ispupčenja sa suprotne strane. Razlikuju se: prvi ili desni, koji polazi od desnog art. sacroilliaca i ide do levog bedrenočesljastog ispupčenja, idrugi ili levi, koji polazi od levog art. sacroilliaca i završava se na desnom bedrenočešljastom ispupčenju.
 Diameter transversus maximus
(13,5 cm)
- Najveći poprečni prečnik ulaza karlicespaja dve najudaljenije simetrične tačke na linea arcuata. On je nešto bliži promontorijumu nego simfizi.
 Diameter transversus centralis
(12,8 cm),
spaja dve simetrične tačke na lučnimlinijama i prolazi po sredini pravog prečnika, odnosno na podjednakom rastojanjuizmeđu simfize i promontorijuma.
Apertura pelvis inferior s . exitus pelvis - d onji otvor ili izlaz male karlice. 
Oblika romba.3

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
Dragica Djurik added this note
Akuserstvo
Azira Malic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
efendi liked this
efendi liked this
drmarinko liked this
ludidoktor liked this
Ana Drašković liked this
Mirnes Delic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->