Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HD Orcad

HD Orcad

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Đỗ Nam Tiệp
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Đỗ Nam Tiệp on Oct 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2014

pdf

text

original

 
H
ướ
ng d
n s
d
ng Orcad c
ơ
b
n
Gi
i thi
u
Orcad là ph
n m
m thi
ế
t k
ế
m
ch
đ
i
n c
a công ty Cadence, nói chính xác h
ơ
n Orcad làm
t b
ph
n m
m bao g
m nhi
u ph
n m
m tr 
giúp cho chúng ta trong quá trình thi
ế
t k
ế
m
ch.Orcad Capture
để
v
s
ơ
 
đồ
nguyên lý, Layout
để
v
m
ch in, Pspice
để
gi
l
p … Ngoài Orcad racòn r 
t nhi
u ph
n m
m khác giúp chúng ta thi
ế
t k
ế
m
ch
đ
i
n nh
ư
Protel, Eagle, Winboard… Tuich
n Orcad
để
gi
i thi
u vì tính ph
bi
ế
n c
a nó h
ơ
n n
a ph
n m
m này khá m
nh. (Theo ngu ýc
a tui thì Orcad m
nh ph
n v
m
ch nguyên lý, còn Layout thì c
ũ
ng …. th
ườ
ng thôi).C
ũ
ng vì tính ph
bi
ế
n c
a Orcad mà ng
ườ
i h
c tìm
đượ
c nhi
u s
tr 
giúp t
các
 Đạ
i hi
pti
n b
i, d
dàng
đ
em
đặ
t m
ch in, d
dàng chia s
… Orcad b
n x
n trên th
tr 
ườ
ng
đắ
t kh
ngkhi
ế
p, nh
ư
ng tình hình chung… 8 K là Ok ! V
y là chúng ta có Orcad
để
luy
n, còn giáo trình, theotui bi
ế
t thì có sách c
a V
ươ
ng Khánh H
ư
ng, Hoàng V
ă
n
 Đặ
ng…Nh
ư
ng th
i bu
i này thì b
n cùngb
t
đắ
c d
 ĩ 
lên m
ng không tìm
đượ
c thì m
i ra ngoài mua sách,
đấ
y c
ũ
ng chính là lý do tui vi
ế
t cáib
n
đ
ang
đọ
c này. Tr 
ướ
c
đ
ây,anh falleaf (
 Đ
oàn Hi
p) có vi
ế
t v
Orcad
đọ
c c
c kì d
hi
u, các b
nc
ũ
ng nên
đọ
c (t
i di
n
đ
àn picvietnam).Trong tài li
u này tui s
l
n l
ượ
t gi
i thi
u cách v
m
ch nguyên lý b
ng Orcad Capture,m
ch in b
ng Orcad Layout và k
 ĩ 
thu
t làm m
ch in, chúng ta có 3 bài.Bài 1. H
ướ
ng d
n v
m
ch nguyên lý b
ng Orcad CaptureBài 2. V
m
ch in v
i Orcad LayoutBài 3. Làm m
ch in t
i nhàNói thêm, tui vi
ế
t tài li
u này d
a trên cách tui dùng Orcad, vì v
y khó mà tránh kh
i thi
ế
uxót, mong các bác b
quá cho, sai các bác b
o cho em s
a,
đ
úng thì các bác c
v
ũ
m
t tí… th
ế
 nh
ỉ 
! Ok ?!. Bây gi
, chúng ta b
t
đầ
u bài 1.
 
Bài 1 H
ướ
ng d
n v
m
ch nguyên lý b
ngOrcad Capture
H
ướ
ng d
n cài
đặ
t
V
cách cài
đặ
t Orcad thì b
n có th
tham kh
o t
i diendandientu, r 
t nhi
u b
n
đ
ã vi
ế
t v
 v
n
đề
này, tui c
ũ
ng
đ
ã vi
ế
t, b
n lên
đ
ó xem nhe ! V
y là ta xong ph
n
đầ
u
Orcad Capture
Màn hình c
a Orcad Capture nh
ư
trên. Nói thêm, Orcad Capture và Capture CIS thì c
ũ
ngnh
ư
nhau c
thôi, ch
ỉ 
khác là CIS có thêm c
ơ
s
d
li
u v
m
t s
linh ki
n (gi
ng nh
ư
sách tratransistor).
 Để
b
t
đầ
u, b
n ch
n File - New - Project … ho
c File - New - Design
 
H
ướ
ng d
n OrCAD c
ơ
b
n
Ph
m Thái Hòa - T
Đ
H1 - K48 -
Đ
HBKHN
3
 Ph
n name giúp b
n
đặ
t tên cho project c
a mình, b
n ch
n PC Board Wizard n
ế
u mu
ngi
l
p, còn tui thì th
ườ
ng ch
n Schematic, cài này ch
ỉ 
m
ch nguyên lý. Ph
n Location ch
ỉ 
rab
n
đặ
t file mình thi
ế
t k
ế
 
 
đ
âu. Theo tui m
i project b
n nên làm m
t th
ư
m
c riêng
để
sau nàyd
tìm ki
ế
m, b
i vì m
i project, Orcad có th
t
o ra khá nhi
u file. Ví d
b
n có th
t
oC:\Orcad\Work\Nguon hay C:\Orcad\Work\Hengio ch
ng h
n, hai th
ư
m
c
đ
ó b
n l
ư
u b
n thi
ế
t k
ế
,hay m
ch in c
a mình v
i hai project t
ươ
ng
ng là Nguon và HengioVí d
, bài 1 ta ch
n nh
ư
sau:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->