Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
49Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Studiul Vechiului Testament

Studiul Vechiului Testament

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 5,135|Likes:
Published by Florentin Duban

More info:

Published by: Florentin Duban on Oct 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/15/2013

pdf

text

original

 
 Prefa
ţă
 
Biblia este o carte foarte mare. Con
ţ
inutul ei dep
ăş
e
ş
te orice în
ţ
elegereomeneasc
ă
(1 Corinteni 2:12-15, Fapte 8:30-31). În timp ce Domnul a fost milostiv îna-
Ş
i face cunoscut adev
ă
rul S
ă
u c
ă
ut
ă
torului sincer, este nevoie de o via
ţă
întreag
ă
destudiu sincer pentru ca s
ă
începi numai, sa în
ţ
elegi Cuvântul lui Dumnezeu.Cheia pentru o în
ţ
elegere corect
ă
a Sfintei Biblii, o reprezint
ă
contextul maimare. Un verset nu poate fi în
ţ
eles corect f 
ă
ă
versetele care-l înconjoar 
ă
; cheia c
ă
treversetele al
ă
turate este dat
ă
de c
ă
tre capitol, lumina corect
ă
asupra capitolului seg
ă
se
ş
te în cartea respectiv
ă
, carte care trebuie s
ă
fie în
ţ
eleas
ă
în cadrul testamentuluisi testamentul, la rândul s
ă
u, s
ă
fie în
ţ
eles în contextul întregii Biblii. Pentru a în
ţ
elegecorect un singur verset (s
ă
spunem Geneza 49:3), este nevoie sa fii familiarizat cuîntregul con
ţ
inut al c
ă
ţ
ii în care acesta se afl
ă
(Geneza).Acest tip de privire de ansamblu este cel mai greu de realizat pentru cititorulîncep
ă
tor sau obi
ş
nuit. Pentru ca cineva sa poat
ă
împ
ă
ţ
i corect cuvântul adev
ă
ruluieste necesar ca o mare cantitate de material s
ă
fie v
ă
zut
ă
ca un întreg
ş
i trebuiest
ă
 pânite bine elementele-cheie, tema principal
ă
, precum
ş
i inten
ţ
ia autorului.Este scopul meu ca, în acest volum, s
ă
permit cititorului s
ă
beneficieze de ceitreizeci de ani ai mei de citire
ş
i studiu, precum
ş
i de sutele de ani de studiu, aleînv
ăţă
torilor mei. În aceast
ă
lucrare vei g
ă
si fiecare carte împ
ă
ţ
it
ă
în a
ş
a fel încâtînv
ăţă
turile sale esen
ţ
iale
ş
i de baz
ă
, s
ă
poat
ă
fi asimilate u
ş
or. În multe cazuri va fi parcurs fiecare capitol al unei c
ă
ţ
i întregi. Faptul cel mai important este acela c
ă
veifi în stare s
ă
observi desf 
ăş
urarea continu
ă
a revela
ţ
iei biblice, a istoriei lui Israel, a promisiunilor mesianice
ş
i vei putea în
ţ
elege cum pot diferitele c
ă
ţ
i care alc
ă
tuiescVechiul Testament al nostru, s
ă
se sprijine
ş
i s
ă
se amplifice una pe alta, în prezentarea adev
ă
rului lui Dumnezeu.Cea mai mare bucurie si scopul vie
ţ
ii mele, este acela de a cerceta scripturile
ş
i de a transmite mai departe acele descoperiri, acelora care socotesc pre
ţ
ioasecuvintele vie
ţ
ii. Este speran
ţ
a si rug
ă
ciunea mea ca studiile care se g
ă
sesc în acestmaterial, s
ă
te ajute s
ă
sapi mai u
ş
or dup
ă
comorile ascunse de Domnul nostru iubitor,în paginile Cuvântului S
ă
u cel sfânt.
 
Geneza
Vechiul Testament con
ţ
ine 23.214 de versete, 592.439 de cuvinte, 929 decapitole si 2.728.100 de litere. Versetul din mijlocul Bibliei noastre este Psalmul118:8. Versetul din mijlocul Vechiului Testament este 2 Cronici 20:17. Capitolul dinmijlocul Vechiului Testament este Iov 29.Cel mai scurt verset din Vechiul Testament este 1 Cronici 1:25. Cel mai lungcuvânt este Mahershalalhashbaz. Ezra 7:21 are toate literele alfabetului, cu excep
ţ
ialui j. Daniel 4:37, Iosua 7:24, I Regi 1:9, 1 Cronici 12:40, 2 Cronici 36:10, Ezechiel28:13, Hagai 1:1, au toate literele, cu excep
ţ
ia lui q, iar 2 Regi 16:15, I Cronici 4:10,au toate literele, mai pu
ţ
in litera z.Eu nu
ş
tiu dac
ă
Dumnezeu te va întreba dac
ă
tu cuno
ş
ti aceste lucruri, în ziua judec
ăţ
ii, dar dac
ă
El o va face, tu vei fi preg
ă
tit.Geneza este cartea începuturilor 
ş
i a fost cunoscut
ă
, mai întâi, ca Prima Cartea lui Moise. Ea con
ţ
ine 1533 versete, 38.267 de cuvinte
ş
i 1156 de versete încep cucuvântul
ş
i
.Cartea Geneza acoper 
ă
primii 2.000 de ani din istoria omenirii, de la crea
ţ
iaomului
ş
i pân
ă
la a
ş
ezarea în Egipt a poporului ales de Dumnezeu. Cartea esteîmp
ă
ţ
it
ă
în sec
ţ
iuni, de c
ă
tre genera
ţ
iile diferite care se g
ă
sesc în cuprinsul s
ă
u.Exist
ă
astfel zece diviziuni, iar cartea se împarte, dup
ă
cum urmeaz
ă
:Povestea crea
ţ
iei (1:1-2:3), apoi1. Genera
ţ
iile cerurilor 
ş
i a pamântului (2:4-4:26).2. Genera
ţ
iile lui Adam (5:1-6:8).3. Genera
ţ
iile lui Noe (6:9-9:28).4. Genera
ţ
iile fiilor lui Noe (10:1-11:9).5. Genera
ţ
iile lui Shem (11:10-26).6. Genera
ţ
iile lui Terah (11:27-25:11).7. Genera
ţ
iile lui Ishmael (25:12-18).8. Genera
ţ
iile lui Isaac (25:19-35:29).9. Genera
ţ
iile lui Esau (36:1-43).10. Genera
ţ
iile lui Iacob (37:2-50:26).Tot ce a avut Dumnezeu de f 
ă
cut la crea
ţ
ie, a fost numai s
ă
vorbeasc
ă
,
ş
icrea
ţ
ia a fost înf 
ă
 ptuit
ă
. Totul a fost a
ş
ezat
ş
i sus
ţ
inut de cuvântul puterii Lui. Nuexist
ă
nici un argument, în Geneza 1, pentru existen
ţ
a lui Dumnezeu, pentru c
ă
nueste nevoie s
ă
fie. Cartea Romani, capitolul 1, spune c
ă
to
ţ
i oamenii sunt crea
ţ
i cucuno
ş
tin
ţ
a lui Dumnezeu
ş
i a
ş
eza
ţ
i unde sunt, de c
ă
tre Creatorul lor.În Noul Testament, cartea Geneza este citat
ă
 
ş
i la ea se face referire, de
ş
aizecide ori. Din ea sunt citate patruzeci
ş
i trei de capitole, din cele cincizeci, ale sale. Numai Filimon, 2 Ioan si 3 Ioan, nu fac referin
ţă
la cartea Geneza. Împreun
ă
cu cartealegii, din care face
ş
i ea parte, i se atribuie calitatea de autor al ei, lui Moise, de c
ă
treDomnul Isus Cristos
ş
i de c
ă
tre apostoli (Matei 19:4-6, Marcu 12:26, Luca 2:22, Ioan7:23, Faptele Apostolilor 13:39;15:5; 28:23, 1 Corinteni 9:9
ş
i Ebrei 10:28). Nu po
ţ
is
ă
crezi în Domnul Isus Cristos
ş
i s
ă
nu crezi cartea Geneza.Cartea începe cu cuvintele
ÎN început Dumnezeu
,
ş
i se termin
ă
cu cuvintele
ÎNtr-un sicriu în Egipt
. Noi cunoa
ş
tem astfel ca, în timpul desf 
ăş
ur 
ă
riievenimentelor din aceast
ă
carte, ceva merge foarte r 
ă
u.Crea
ţ
ia universului este prezentat
ă
în Geneza 1:1. El cade în ruin
ă
larebeliunea lui Satan (1:2), dup
ă
care Dumnezeu începe s
ă
-l refac
ă
, în Geneza 1:3. În
 
restul capitolului El nu mai creeaz
ă
nimic, cu excep
ţ
ia mamiferelor marine (1:21)
ş
i aomului (1:27). A creea înseamna s
ă
faci ceva din nimic. A face înseamn
ă
s
ă
formezi
ş
i s
ă
modelezi, din ceea ce exist
ă
deja. Verific
ă
aceste cuvinte, în Geneza 1,
ş
icontroversa ia sfâr 
ş
it.Genesa 1 demonteaz
ă
tot ce este fals în ideile
ş
i teoriile oamenilor, cu privirela Dumnezeu
ş
i la univers. Simpla afirma
ţ
ie cu care începe Cuvântul lui Dumnezeu,respinge, cel pu
ţ
in
ş
ase doctrine false.- Ea respinge
 Eternitatea Materiei. ‚În început’.
A existat un început. Cerurile
ş
i pamântul au avut un început; ele nu au fost eterne. Vechimea universului dep
ăş
e
ş
tecapacitatea de num
ă
rare a omului, dar a existat un timp când acesta nu a existat.- Ea respinge
 Ateismul 
. Ateistul spune ca nu exist
ă
nici un Dumnezeu, dar Biblia începe prin a-I declara existen
ţ
a. Geologia
ş
i astronomia pot estima o vechimede o sut
ă
de milioane de ani pentru existen
ţ
a universului îns
ă
, oricând ar fi începutacesta,
 Dumnezeu era acolo
. EL nu a început.
 El este etern – care se nume
 ş
te EU SUNT 
. Ateismul creeaz
ă
o mul
ţ
ime de probleme
ş
i nu rezolv
ă
nici una.- Ea respinge
 Politeismul 
. Dac
ă
crea
ţ
ia ar fi lucrarea mai multor dumnezei,atunci unitatea universului ar trebui s
ă
fie atribuit
ă
 
ş
i trebuie s
ă
fie pus
ă
numai peseama ipotezei c
ă
Dumnezeu, Acea Minte Etern
ă
, a creeat totul.- Ea respinge
 Panteismul 
. Acesta înva
ţă
c
ă
Dumnezeu
ş
i natura sunt una
ş
iastfel nu face distinc
ţ
ie între minte
ş
i materie, corect
ş
i gre
ş
it, bine
ş
i r 
ă
u
ş
i, în final,face confuzie între toate lucrurile care sunt opuse. Dar aceast
ă
eroare d
ă
un
ă
toare î
ş
ig
ă
se
ş
te
ă
spunsul aici: Dumnezeu a creeat cerurile
ş
i pamântul
ş
i, a
ş
a cum El nu a putut s
ă
Se creeze pe Sine, înseamn
ă
c
ă
El
ş
i cerurile
ş
i p
ă
mântul nu pot fi una.- El respinge
 Agnosticismul 
. Acesta afirm
ă
c
ă
nu se poate
ş
ti dac
ă
exist
ă
saunu, un Dumnezeu. Universul, îns
ă
, reprezint
ă
un efect
ş
i el trebuie s
ă
fi avut unCauzator suficient; aceast
ă
cl
ă
dire trebuie s
ă
fi avut un Arhitect; acest regat trebuie s
ă
 aib
ă
un Rege
ş
i aceast
ă
familie trebuie s
ă
aib
ă
un Tat
ă
. Cauza legitim
ă
provoac
ă
 
ş
idiscrediteaz
ă
agnosticismul.- Ea respinge
 Fatalismul 
. Ra
ţ
iunea este contra fatalit
ăţ
ii
ş
i a întâmpl
ă
rii. Acestunivers minunat nu putea s
ă
fie o întâmplare, pur 
ş
i simplu. Dumnezeu a ac
ţ
ionat înlibertatea Fiin
ţ
ei Sale eterne
ş
i în acord cu mintea Sa infinit
ă
 
ş
i ceea ce El
Ş
i-a propus,a fost
ş
i este
ş
i nu poate fi nimic altceva, decât dac
ă
El nu vrea aceasta.Zilele din Genesa 1 reprezint
ă
, literar, o perioad
ă
de timp de dou
ă
zeci
ş
i patrude ore. Dumnezeu
ş
tie ce este o zi. Aceasta este format
ă
dintr-o noapte
ş
i o diminea
ţă
.Acest fapt reiese clar din cartea Exod 20:9, 11 unde se spune c
ă
zilele de lucru
ş
i deodihn
ă
ale omului, sunt egale la num
ă
r cu zilele crea
ţ
iei din Genesa 1.
 Ş 
ase zile tu veilucra,
ş
i
ă
toat 
ă
munca ta : C 
ă
ci în
ş
ase zile DOMNUL a f 
ă
cut cerul 
ş
i p
ă
mântul, marea,
ş
i tot ce este în ele,
ş
i s-a odihnit în ziua a
ş
aptea : pentruaceasta DOMNUL a binecuvântat ziua sabatului,
ş
i a sfin
ţ 
it-o.
Lucr 
ă
rile lui Dumnezeu, specifice celor 
ş
apte zile, sunt urm
ă
toarele:1. Dumnezeu face lumin
ă
,2. El fixeaz
ă
firmamentul, numit cer,3. Sunt formate uscatul
ş
i vegeta
ţ
ia,4. Apar soarele, luna
ş
i stelele. Po
ţ
i întreba, „De ce crezi într-o zi care esteformat
ă
, literal, din dou
ă
zeci
ş
i patru de ore?”5. In a cincea zi Dumnezeu a creat pe
ş
tii, animalele
ş
i p
ă
s
ă
rile. Observ
ă
  progresia : în prima zi lucrurile f 
ă
ă
suflet, a treia zi via
ţ
a vegetal
ă
, acincea zi via
ţ
a animal
ă
.6. Animalele de uscat
ş
i omul.Aceste zile sugereaz
ă
lucrarea lui Dumnezeu in via
ţ
a unui individ.1. Omul este
ă
cut de c
ă
tre Dumnezeu într-un mod înfrico
şă
tor 
ş
i minunat.

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dan Ratiu liked this
Dan Ratiu liked this
Vasea Manica liked this
valentinian82 liked this
Mi108 liked this
Tincu Mihai liked this
Daniel Budeanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->