Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

I. Âéa mãöm vaì äø âéa mãöm
II. ÄØ âéa cæïng
III. Quaï trçnh khåíi âäüng maïy tênh trong DOS
IV. CDROM (Compact Disk Read Only Memory)
I. Maìn hçnh (Monitor)
II. Baìn phêm (Keyboard)
III. Chuäüt (Mouse)
IV. Maïy in (Printer)
I. Caïc thaình pháön cáön thiãút
II. Duûng cuû
III. Cáøn tháûn våïi doìng âiãûn ténh
IV. Caïc bæåïc thæûc hiãûn
1. Xaïc âënh så bäü mäüt säú cáúu hçnh
5. Làõp âàût äø âéa
7. Báût nguäön vaì khåíi âäüng maïy
1. Setup caïc thaình pháön càn baín (Standard CMOS Setup)
6. Hæåïng dáùn BIOS Setup:
5. Quaï trçnh khåíi âäüng cuía Windows 95
1. Caìi caïc Font tiãúng viãût
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bao Tri May Tinh

Bao Tri May Tinh

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Hoang Thanh Hai

More info:

Published by: Hoang Thanh Hai on Oct 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 53 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 57 to 68 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->