Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
siginak yönetmeliği 2010 yeni

siginak yönetmeliği 2010 yeni

Ratings: (0)|Views: 7,069 |Likes:
Published by yduarch
siginak yönetmeliği 2010 yeni
resmi gazete
siginak yönetmeliği 2010 yeni
resmi gazete

More info:

Published by: yduarch on Oct 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
29 Eylül 2010 ÇAR 
Ş
AMBA
Resmî Gazete
 Say
ı
: 27714
YÖNETMEL
İ
 Bay
ı
nd
ı
rl
ı
k ve
İ
skan Bakanl
ı
ğ
ı
ndan:
3194 SAYILI
İ
MAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENM
İŞ
BULUNAN
İ
MAR 
 
YÖNETMEL
İ
KLER 
İ
NE SI
Ğ
INAKLARLA
İ
LG
İ
L
İ
EK YÖNETMEL
İ
KTE
 
DE
ĞİŞİ
KL
İ
K YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMEL
İ
 
MADDE 1 – 
25/8/1988 tarihli ve 19910 say
ı
l
ı
Resmî Gazete’de yay
ı
mlanan 3194Say
ı
l
ı
 
İ
mar Kanununa Göre Düzenlenmi
ş
Bulunan
İ
mar Yönetmeliklerine S
ı
ğ
ı
naklarla
İ
lgili Ek Yönetmeli
ğ
in ba
ş
l
ı
ğ
ı
“S
ı
ğ
ı
nak Yönetmeli
ğ
i” olarak de
ğ
i
ş
tirilmi
ş
tir.
MADDE 2 – 
Ayn
ı
Yönetmeli
ğ
in 5 inci maddesinin birinci f 
ı
kras
ı
n
ı
n (a) bendia
ş
a
ğ
ı
daki
ş
ekilde de
ğ
i
ş
tirilmi
ş
tir.“a) Özel s
ı
ğ
ı
naklar: Özel veya kamuya ait yap
ı
lar 
ı
n en alt bodrum katlar 
ı
nda veyatopra
ğ
a oturan k 
ı
s
ı
mlar 
ı
nda veya uygulama imar plan
ı
yada planda hüküm yoksa2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer say
ı
l
ı
Resmî Gazete’de yay
ı
mlanan Planl
ı
Alanlar Tip
İ
mar Yönetmeli
ğ
i ile belirlenen yap
ı
yakla
ş
ma mesafesine ayk 
ı
ı
olmamak ve ana yap
ı
ile bu Yönetmeli
ğ
e uygun olarak korunakl
ı
ba
ğ
lant
ı
sa
ğ
lanmakkayd
ı
yla bahçelerinde, yer üstünde veya yeralt
ı
nda radyoaktif serpinti etkilerine, kimyasal ve biyolojik harpmaddelerine, nükleer silahlar 
ı
n zay
ı
flam
ı
ş
bas
ı
nç ve
ı
s
ı
tesirlerine ve konvansiyonelsilahlar 
ı
n parça tesirlerine kar 
ş
ı
korunmak amac
ı
yla in
ş
a edilen serpinti s
ı
ğ
ı
naklard
ı
r.”
MADDE 3 – 
Ayn
ı
Yönetmeli
ğ
in 6 nc
ı
maddesinin birinci f 
ı
kras
ı
n
ı
n (b) bendia
ş
a
ğ
ı
daki
ş
ekilde de
ğ
i
ş
tirilmi
ş
tir.“b) Serpinti s
ı
ğ
ı
naklar 
ı
: Radyoaktif serpinti etkilerine kar 
ş
ı
korunmak amac
ı
ylain
ş
a edilen s
ı
ğ
ı
naklard
ı
r. Bu s
ı
ğ
ı
naklar; kimyasal ve biyolojik harp maddelerine, nükleer silahlar 
ı
n zay
ı
flam
ı
ş
bas
ı
nç ve
ı
s
ı
tesirlerine ve konvansiyonel silahlar 
ı
n parça tesirlerinekar 
ş
ı
da korunmay
ı
sa
ğ
lar.Serpinti s
ı
ğ
ı
naklar 
ı
bina ve tesislerin en alt bodrum katlar 
ı
nda veya topra
ğ
a oturankatlar 
ı
nda yap
ı
l
ı
r. Mümkün olmad
ı
ğ
ı
takdirde, uygulama imar plan
ı
veya planda hükümyoksa Planl
ı
Alanlar Tip
İ
mar Yönetmeli
ğ
i ile belirlenen yap
ı
yakla
ş
ma mesafesine ayk 
ı
ı
olmamak ve ana yap
ı
ile bu Yönetmeli
ğ
e uygun olarak korunakl
ı
ba
ğ
lant
ı
sa
ğ
lanmak kayd
ı
yla bahçelerinde, topra
ğ
ı
n yap
ı
s
ı
na göre yer üstünde veya tamamen veya k 
ı
smenyeralt
ı
nda yap
ı
l
ı
r. Ancak tamamen topra
ğ
ı
n alt
ı
nda kalmak ko
ş
uluyla, parselin yolcepheleri hariç yan ve arka bahçe yap
ı
yakla
ş
ma mesafeleri içinde de biti
ş
ik parseldekiyap
ı
lar 
ı
hiçbir 
ş
ekilde etkilememek ko
ş
uluyla s
ı
ğ
ı
nak yap
ı
labilir.Serpinti s
ı
ğ
ı
naklar 
ı
n
ı
n yer üstünde veya k 
ı
smen yeralt
ı
nda yap
ı
lanlar 
ı
TAKShesab
ı
na dâhil edilir. Ana yap
ı
dan ayr 
ı
tamamen topra
ğ
ı
n alt
ı
nda kalanlar ise TAKShesab
ı
na dâhil edilmez.S
ı
ğ
ı
naklar emsal hesab
ı
na dâhil de
ğ
ildir.”
MADDE 4 – 
Ayn
ı
Yönetmeli
ğ
in 7 nci maddesi ba
ş
l
ı
ğ
ı
ile birlikte a
ş
a
ğ
ı
daki
ş
ekildede
ğ
i
ş
tirilmi
ş
tir.
 
“Serpinti s
ı
ğ
ı
naklar
ı
n
ı
n yap
ı
lacaklar
ı
yer, tesis ve yap
ı
lar
 
MADDE 7 – 
Serpinti s
ı
ğ
ı
naklar 
ı
, bu maddede belirlenen istisnalar d
ı
ş
ı
nda her türlütesis ve binalarda yap
ı
l
ı
r.Onayl
ı
yap
ı
ruhsat
ı
eki mimari projesinde;a) 12 ve daha az ba
ğ
ı
ms
ı
z bölümü olan sadece konut kullan
ı
ml
ı
yap
ı
larda, b) Emsal hesab
ı
na konu alan
ı
1500 m2’den az konut d
ı
ş
ı
kullan
ı
ml
ı
yap
ı
larda,c) Konut kullan
ı
ml
ı
ba
ğ
ı
ms
ı
z bölüm say
ı
s
ı
12 ve daha az olup, emsal hesab
ı
nakonu alan
ı
1500 m2’den az olan konutla birlikte ayn
ı
zamanda konut d
ı
ş
ı
kullan
ı
ml
ı
 yap
ı
larda,ç) Toplam yatak say
ı
s
ı
50 ve daha az olan yurt, ko
ğ
u
ş
, misafirhane, yatakhane, bak 
ı
mevi, otel, pansiyon, hastane gibi kal
ı
c
ı
veya geçici konaklama yap
ı
lan tesislerde,d) Toplam yatak say
ı
s
ı
50 ve daha az olan yurt, ko
ğ
u
ş
, misafirhane, yatakhane, bak 
ı
mevi, otel, pansiyon, hastane gibi kal
ı
c
ı
ve geçici konaklama tesislerinden farkl
ı
kullan
ı
mlar 
ı
da içeren, emsal hesab
ı
na konu alan
ı
1500 m2’den az tesislerde,e) Emsal hesab
ı
na konu alan
ı
3000 m2’den az olan her türlü sanayi tesisleri,akaryak 
ı
t ve LPG istasyonu, depo, antrepo, besihane, tavuk çiftli
ğ
i, sera ve benzeri olarak  belirlenen ve ba
ş
kaca bir kullan
ı
m içermeyen yap
ı
larda,f) Ceza infaz kurumlar 
ı
, tutukevleri gibi yo
ğ
un güvenlik gerektiren ve önlemal
ı
nan yap
ı
larda,g) Tamam
ı
8 inci maddede belirlenen ölçü ve standartlarda yap
ı
lm
ı
ş
olan ve buYönetmeli
ğ
in 5 inci maddesinin (a) bendinde say
ı
lan tehlikelere kar 
ş
ı
korunakl
ı
olarak in
ş
aedilen yap
ı
larda,s
ı
ğ
ı
nak yapma zorunlulu
ğ
u aranmaz.Bir imar parselinde ayn
ı
veya farkl
ı
kullan
ı
m karar 
ı
na haiz birden fazla bina bulunmas
ı
durumunda, s
ı
ğ
ı
nak hesab
ı
her bina için ayr 
ı
ayr 
ı
yap
ı
l
ı
r. Bu maddeye göres
ı
ğ
ı
nak gerektirdi
ğ
i tespit olunan her yap
ı
için ayr 
ı
ayr 
ı
s
ı
ğ
ı
nak yeri ayr 
ı
labilece
ğ
i gibi, buyap
ı
lar ile korunakl
ı
bir ba
ğ
lant
ı
sa
ğ
lanmak ve s
ı
ğ
ı
nak gerektirdi
ğ
i tespit olunan yap
ı
lar 
ı
ntoplam ihtiyac
ı
n
ı
kar 
ş
ı
layacak büyüklükten az olmamak kayd
ı
yla parselde ortak bir veya birden fazla s
ı
ğ
ı
nak yap
ı
labilir.Uygulama imar plan
ı
karar 
ı
ile toplu yap
ı
kapsam
ı
na al
ı
nan ve ortak kat mülkiyetikurulan birbirine biti
ş
ik parsellerde, ana yap
ı
lar ile korunakl
ı
ba
ğ
lant
ı
sa
ğ
lanmak kayd
ı
yla,s
ı
ğ
ı
nak gerektiren yap
ı
lar 
ı
n toplam ihtiyac
ı
n
ı
kar 
ş
ı
layacak büyüklükte tek bir serpintis
ı
ğ
ı
na
ğ
ı
yap
ı
labilir. Ancak bu yap
ı
larda, her parselde bu Yönetmelik kapsam
ı
nda s
ı
ğ
ı
nak incelemesi yap
ı
l
ı
 p s
ı
ğ
ı
nak yeri tespit ve tahsis olunmad
ı
kça kat mülkiyeti bozulamaz, yeniyap
ı
ruhsat
ı
düzenlenemez.Bu maddedeki ölçü ve miktarlar 
ı
n üzerinde olan tar 
ı
m, hayvanc
ı
l
ı
k ve sanayitesislerinin do
ğ
rudan üretimle ilgili yap
ı
lar 
ı
nda s
ı
ğ
ı
nak yeri aran
ı
 p aranmayaca
ğ
ı
na,
 
 bölgenin özelli
ğ
i ve tesislerin ülke ve bölge aç
ı
s
ı
ndan stratejik önemine ili
ş
kin olarak MilliSavunma Bakanl
ı
ğ
ı
,
İ
çi
ş
leri Bakanl
ı
ğ
ı
ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
n
ı
nuygun görü
ş
ü al
ı
narak il idare kurullar 
ı
nca karar verilir.
İ
mar planlar 
ı
ile bu Yönetmeli
ğ
e ayk 
ı
ı
hükümler getirilemez.”
MADDE 5 – 
Ayn
ı
Yönetmeli
ğ
in 8 inci maddesi ba
ş
l
ı
ğ
ı
ile birlikte a
ş
a
ğ
ı
daki
ş
ekilde de
ğ
i
ş
tirilmi
ş
tir.
“Serpinti s
ı
ğ
ı
naklar
ı
n
ı
n özellikleri ve yap
ı
l
ı
ş
lar
ı
 
MADDE 8 – 
Özel s
ı
ğ
ı
naklardan olan serpinti s
ı
ğ
ı
naklar 
ı
n
ı
n in
ş
as
ı
nda a
ş
a
ğ
ı
dakihususlara uyulur.a) Büyüklük: Ki
ş
i ba
ş
ı
na en az net bir metrekarelik s
ı
ğ
ı
nak yeri ayr 
ı
l
ı
r.S
ı
ğ
ı
naklarda yap
ı
lacak wc, du
ş
ve mutfak ni
ş
i bu alana dâhil de
ğ
ildir.Ki
ş
i adedi, konutlarda her bir ba
ğ
ı
ms
ı
z bölüm için dört olarak al
ı
n
ı
r. Yurt, ko
ğ
u
ş
,misafirhane, yatakhane, bak 
ı
mevi, otel, pansiyon ve hastane gibi kal
ı
c
ı
veya geçicikonaklama amaçl
ı
tesislerde onayl
ı
mimari projesinde belirlenen yatak say
ı
s
ı
n
ı
n yüzdeyirmi artt
ı
ı
lmas
ı
sonucu bulunur. Di
ğ
er bina ve tesislerde veya konut ve kal
ı
c
ı
veya geçicikonaklama içermeyen mekânlarda, ki
ş
i say
ı
s
ı
emsale konu alan
ı
n 20 say
ı
s
ı
na bölünmesisonucu ç
ı
kan say
ı
d
ı
r.Yönetmeli
ğ
e göre yap
ı
lacak hesaplamada s
ı
ğ
ı
nak yap
ı
lmas
ı
zorunlu olan akaryak 
ı
tve LPG istasyonu, depo, antrepo ile besihane, tavuk çiftli
ğ
i, sera gibi tar 
ı
m ve hayvanc
ı
l
ı
tesisleri ve her türlü sanayi tesislerinin do
ğ
rudan üretimle ilgili yap
ı
lar 
ı
nda ki
ş
i adedi,i
ş
letme ruhsat
ı
na esas onayl
ı
yap
ı
ruhsat
ı
eki mimari projesinin ekinde yer alan fizibiliteetüt raporunda belirtilen bir vardiyada ayn
ı
anda çal
ı
ş
acak en fazla personel say
ı
s
ı
d
ı
r.S
ı
ğ
ı
nak alan
ı
wc, du
ş
ve mutfak ni
ş
i hariç net dokuz metrekarenin alt
ı
nda belirlenemez. Serpinti s
ı
ğ
ı
naklar 
ı
nda her yüz ki
ş
i için erkek ve kad
ı
n olmak üzere ayr 
ı
ayr 
ı
 birer wc ve lavabo yeri ayr 
ı
l
ı
r. Küsuratlar 100 say
ı
s
ı
na tamamlan
ı
r.Ki
ş
i say
ı
s
ı
n
ı
n hesaplanmas
ı
nda onayl
ı
imar plan
ı
veya yap
ı
ruhsat
ı
eki mimari proje esas al
ı
n
ı
r. Ki
ş
i say
ı
s
ı
dâhil s
ı
ğ
ı
naklara ili
ş
kin hususlar 
ı
n mimari projenin ilgili paftalar 
ı
na i
ş
lenmesi zorunludur.S
ı
ğ
ı
naklar 
ı
n iç yüksekli
ğ
i net 2.40 metreden a
ş
a
ğ
ı
olamaz. b) S
ı
ğ
ı
na
ğ
ı
çevreleyen duvar kal
ı
nl
ı
ğ
ı
: En az 60 cm. beton, 75 cm. tu
ğ
la veya ta
ş
ya da tamamen topra
ğ
ı
n alt
ı
nda kalmak ko
ş
uluyla 90 cm. s
ı
ı
ş
t
ı
ı
lm
ı
ş
topraktan olmal
ı
d
ı
r.Bu yap
ı
eleman
ı
ve malzemeleri ile bunlar 
ı
n yerine veya bunlarla birlikte kullan
ı
lacak di
ğ
er yap
ı
eleman
ı
ve malzemeleri, radyoaktif serpintiye kar 
ş
ı
geçirgenlik ve korunmakatsay
ı
lar 
ı
da dikkate al
ı
narak, yap
ı
n
ı
n, yap
ı
eleman
ı
n
ı
n ve malzemenin özelli
ğ
ine,direncine ve geçirgenli
ğ
ine göre mimari proje, statik proje ve mekanik tesisat projemüelliflerince gerekli hesap yap
ı
lmak ve projelerde gösterilmek suretiyle tamamen veya
ı
smen birbirlerinin yerine kullan
ı
labilir. Yer ve tavan dö
ş
eme kal
ı
nl
ı
klar 
ı
için de ayn
ı
ölçülere uyulur. Ana yap
ı
ile s
ı
ğ
ı
nak aras
ı
nda yap
ı
lacak ba
ğ
lant
ı
eleman
ı
n
ı
n duvar, yer vetavan dö
ş
eme kal
ı
nl
ı
klar 
ı
için de bahçede yer alt
ı
nda veya yer üstünde olmas
ı
na bak 
ı
lmaks
ı
z
ı
n ayn
ı
ölçüler dikkate al
ı
n
ı
r. Ba
ğ
lant
ı
eleman
ı
n
ı
n geni
ş
li
ğ
i 1.20 metreden az

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Savas Yilmaz liked this
yduarch liked this
tselmy liked this
lamedeer12345 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->