Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
STPM Trial 2010 Bahasa Malaysia 1 (Kedah)

STPM Trial 2010 Bahasa Malaysia 1 (Kedah)

Ratings:
(0)
|Views: 137|Likes:
Published by Junly Jiang
910/1
910/1

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Junly Jiang on Oct 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2014

pdf

text

original

 
sULIT*
910/1
PEPERIKsAAN PERCUBAAN BERsAMA
slJlL TlNGGI PERsEKOLAHAN MALAYsIA(sTPM)2010
ANJURAN BERsAMA
JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
DAN
PERslDANGAN KEBANGsAAN PENGETuA冖
PENGETuA
sEKOLAH MENENGAH MALAVsIA(Pκ
PsM)KEDAH
Arahan kepad。
calon:
JANGAN Buκ
A KERTAs soALAN lNI sEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBuAT
DEMIKIAN1
da enarn puIuh soa`an dafa〃
,kerfas fn`.
-扌
jap soa`a刀
diiku″
o`ef,empat pilihan
丿
wapanr anda dl圮
hendak`memilihJawapa刀
yang pa|ing fepar dan menandakannya padaBorang Jawapa刀
neka Plliha刀
yang oeras加gan.
Baca arahan pada BOrang JaM/apa刀
Aneka PiIiha刀
″dengan re拓
Jawab semua soa/an.n以
rkah∶idak akan dr。rak ba歹
wapan yang sarah.Jum/ah markah
anda da/am pepe″
ksaan kerras jh`庀
Pl D'`angan soafan ya冖
gd犭aM/aD dengan0efu∴
Kertas soaIan∶
ni menganoungI26haIaman bercetak91G`1 [Lihat sebeIah
*Kertas soa丨an ini sUL丨
T sehingga pepeHksaan kertas initamat. suLIT★
 
910/1
Soafan1h加
gga4berdasarkan peti昀
n‘
Dawaf,jh∴
Pelbagai kemudahan dibeH kepada pem】
1∶
iu swasta da|am pembinaan
rumah kos rendah, namun masalahnya masih belurn selesai. Rumah kos rendah
sukar diperoleh kerana penlalu swasta kurang berrη
inat untuk menyediakannya
wa丨
aupun diarah oleh ker刨
aan.Keengganan pem刨
u swasta mematuhi kouta
pembinaan rumah kos rendah akibat untung yang rendah menyebabkan mereka
seHng dipersalahkan kerana tidak mematuhi obⅡ
gasi sosial da丨
am pembangunan
negara.Pelbagaifaktor me叫
adikan pem钊u swasta kurang berminat untuk membinarumah kos rendah, sekiranya faktor perniagaan diambⅡ
kira, tentulah tidak ada
syarikat di negara kita yang sanggup Iηenerima untung rrlargina丨
yang rendah.KOs
pembinaan telah meningkat kebelakangan ini. Keadaan ini ber丨
aku disebabkan
kenaikan harga bahan binaan dan kadar upah.Syarikat swasta boleh1η
engirnbang
kekurangan untung atau1ηenutup kerugian atas rumah kos rendah1η
elalui subsidi
silang.Melalui kaedah ini, pem刨
u terpaksa menaikkan harga rumah kos
sederhana dan rumah kos rnewah.Namun dernikian,kenaikan harga ini pula akan
membebankan pengguna yang丨
ain.
setiap unit rumah kos rendah ditetapkan pada harga RM 25,000. VValaubagaimanapun,harga ini masih rendah dan tidak menguntungkan pem刨
u.o丨
eh⒒
u,
ker刨
aan terpaksa mengk刽
i kemung陌
nan menaikkan harga rumah kos rendahdaHpada RN1 25,000 kepada RM 35,000 berdasarkan lokasi。Keadaan ini
berFη
akna harga rumah kos rendah di bandar besar lebih tinggi daripada di luar
bandar。
l丬
a丨
ini denlikian kerana kos pembinaan di bandar besar lebih tinggi.
sekiranya keadaan ini beHaku, go丨
ongan berpendapatan rendah yang tinggal di
bandar besar be丨um tentu dapat rnerniⅡ
ki rumah kos rendah kerana harganya telahmeningkat.
Ker钊
aan peHu mengambⅡ
kira kemampuan bakal pembeli dan faktor
ekonorni yang lain bagi rnemberi peluang kepada go丨
ongan yang berpendapatan
rendah untuk merrliⅡ
ki rumah kos rendah di bandar besar, Dana perumahan kos
rendah bol0h disa丨
urkan kepada pembeⅡ
dan bukannya kepada pemalu.Dana ini
boleh diberi da丨
am bentuk pinjaman kepada pembeⅡdengan kadar faedah yang
ditetapkan oleh ker钊
aan.Cara ini akan meningkatkan kemampuan memili㈨
rumah
atau kediaman yang se丨
esa bagi golongan berpendapatan rendah di bandar besar.
sesungguhnya,kediaman yang se丨
esa haruslah disediakan kepada rakyat,terutama sekaⅡ
yang berpendapatan rendah. Rumah yang selesa sudah tentu
dapat melahirkan anakˉ
anak yang cemerlang dalam pendidikan. Rumah yang
se丨
esa juga dapat menjadi faktor penolak berlakunya gejala sosia丨
. Rumah
sebenarnya merupakan pehcorak awal kepada kanak-kanak kerana sega丨
galanya berrnula dao rumah。
 
(Dipetik dan diubahsuai daripada Berita Ffa‘
ian,
26Januari2009)
910/1
*Kertas soa丨
an ini SULlT sehingga peperiksaan kertas initamat.
sULlT米
 
sULIT丨
3
1 Apakah fokus perbincangan pet∶
kan di atas?
l
ll
IIl
IV
mengabaikan untung
memberi subsidi s"ang
menampung kenalkan kadar upah
menerima untung rnarginaI yang rendah
l dan IIl dan IⅡ
"dan IV
I"dan IV3 Mesej utama yang ingin disampaikan penuⅡ
s da丨
1perenggan akhirialahsemua golongan harus disediakan rumah
sega丨
a aspek kehiduρ
an berrnuIa daH rumahrumah rnenjadi pencorak kepada kanakˉ
kanak
kecemerIangan pendidikan ditentukan o丨
eh suasana rumah.4sikap pernalu swasta dapat digambarkan sebagai
Α
BCD
Masa丨
ah rumah kos rendahRakyat dan rumah kos rendah
Rumah kos rendah di Ma丨aysia
Rumah kos rendoh tidak rnencukupi
Pemal凵
ˉ
ernalu perumahan swasta enggan membina rumah kos rendah kerana
ketidaksanggupan rnereka
9iOr1
2
Α
BCD
ABCD
l
ll
Ill
IV
takut
dogⅡ
tamak
umbang
l dan II
Idan I"
lI dan I"
"dan lV
910/1Kertas soalan ini suLlT sehingga pepeHksaan keFtas∶
n⒈
tamat.
ABCD
su凵
T涞

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Silva Audrey added this note
Sangat berguna... =)
Silva Audrey liked this
peggy_ng_2 liked this
peggy_ng_2 liked this
NorsidahMohdTahir liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->