Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cladiri Cu Structura Celulara

Cladiri Cu Structura Celulara

Ratings: (0)|Views: 48 |Likes:
Published by Cri Stroe

More info:

Published by: Cri Stroe on Oct 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2012

pdf

text

original

 
319Aceastd
multc
nivcle
a
caproiect
de
nouA
solufie
de
fost
aplicati
de
execu!iepentru
Suprafafa
totald
a
unuirurn
este0p0
^m':
Consumul
total
de
olel
pe
In
figura
5.41e
esteprezentatd
o
5,9.
CLADIRT
CU,STRUCTURA
--J
o
de
418000
m2,
iar
suprafafa
utildturnafost
de
78
000
tone.
[aza
din
Iimpul
nronta.ju
lLri.
qELULARA
(I]UNDLND
TUBE)
de
214
structufd
de
rezistenli
pcntrrr
clldirile
cu
foar.te
ecnlpadc
proicctanli
Skitlmor.c.
Owings
&
Mcrili,
turnul
firmei
SEARS
din
Chicago
[5.i9].
1r0
-.----.----90--_
50
Ii;.- < 1.-.!-, ^
,;.
_r.+.
L
tit(t
cit
5L-als
 
Clldirea
are
110
etaje
;i
cu
indllimeade
442
deasupra
terenului,
la
ora
actuall
fiind
cca
mai
inalti
clldire.
Suprafaqa
totali
a
plan;eelor
este
de
peste
400
000
mr din
care
pentru
birouri
362
000
mr.
La
bazra
structula
estc
formatd
din
noud
celule liecare cu dimensiunile
22,86
m
x
22,86
m
a;ezatc
pe
trei
rdnduri,
dimensiunile
in
plan
alc
clddirii
fiind
de
68,58
m
x
68,58
m.
Accastdsecfiune
rdrnAne
consiantl
pAnd
la
eta.jul
50.
Pe
indllime
sc reduc
unele
celuleastlbl cd de
la
etajul
90
structura este
formatd
numai
din
doui
cclulc
(fig.5.a1. La
unele
ctaje
gi
in
special
la
cele
la
care
sec{iunca
orizontall
a
structurii
estc
modificatd
prin
reducerca
unorcelule,
sunt
montatc
centun,
cxecutate
din
grinzicu
zdbrele
care asigurii
o
menlinere
a
secliunii
transversalc,
o
mai
bunl
repartizarc
a
for{elor vcrticale
in
special
la
nivelelede
modillcare
de sectiunetransvcrsald
a
clddirii
;i
o
mirire
a
rigiditdlii
transversale
a
chesoanelor.
Acestt:
ccnturi
sunt
amplasate
la
nivelele tchnicc.
Pc
conturul
liecdreicelulc
sunt
agezali
stAlpicu
secliunea
dublu
T
cu
indllimea
de
990
m,
lcgali
la
fiecare
nivel
cu
grinz-i
cu scclirine
dLrblu
T
cu
indllimea de
I
067
nim
(fig.
-5.43).
Secliunilc
acestor elemcnte
ale structurii
sunt
modificate
ca
Fi€1.5.-+.1.
Pattott
dc
stalpi
si
ri;lc
2i5
 
Fig.
5.44.
Distlibulia
etbrrur.ilor
axiale
din
actiunea vantului
Oscilafiilc
datorate
vantului
sunt
Iundamentald
de
7,8
sec.
Solulia
staticd
a
structurii,foarteellcientd.
de
ordinul
7,5
mm,
iarperioada
de
vibrafie
cu
un
consum
de
cca
160
kg/m,,
s-adovedit
5.I0. ALTE
SISTEMB
o
solufic
neobitnuitapentru
structurade rezistenld
a
unei
clrdiri
cu
multe
nivelc
cste
ce
a
folositi
pentru
imobil
nl
Federal
Reserve
Bank
din
Mineaoolis
(suA)
[5.20].Structurade'r'ezistenl5cste
conceputd
sub
forma
unui pod
suspendai,
cu
diferen{a
cr
ccle
doud
cabluri
carc preiau
o
parte
din efectul
incdrcrrilor
verticale
sunt ancolate
ir-r
dour
noduriale
unei
grinzi
cu
zdbrelecare
preiau
componenta
orizontald
a
efortului
care
sedezvoltd
in
ccle
dour
cabluri,
precum
gi
o
partedin
efectul
incrrchrilor
verticale
(fig.
5.45).
cele
doud
grinzicu
zibrele
sunt
rezemate
pe
dourturnuri
executate
din
beton-armat.
Efectullbrfelor
orizontale
carc
acfioneazd
pe
faladelelatqrale
ale
clddirii
este
preluat
de
trei
contravdntuiri
orizontrlc
sittiatc
lanivclulcelor
clourtalpi,
supcrioarr
;i
infcriour.i
alc
grlnzi
cttzdbrclc
5i
le
nivclul
inlbr:ior
ul
pelclilor
Iatcralircacfiunilc
lor.(rr.izonla
transnrisc
cclor
doui
turnuli.Cclc
doul
tLrnuri
de-
Ia
extrcmitd{i
au=o
inlllimc
de
6i,0.rn
qi
d
imc'qulr
in-p.lan
ltl.6
nr
x
7.50
m.
Stlirctula
tjin
beton-armai
a
ficclrui
turl
cstc
dc
ig_r
I
lihui
dnblu
T
cu
glosimca
tilpilor
de
1,20
m,
;i
grosimea
i{mii
de-O
In
iniErfurui
tu.nJui
,iunt
amplasritC'ascenrou.",
,il.i
dc
siguransanltale.
216

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->