Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Euroatlantski tjednik br. 10

Euroatlantski tjednik br. 10

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 28|Likes:
Published by OPSA-NAPO
Weekly bulletin Euroatlantic weekly of North Atlantic Promotion Organization in Croatia (NAPO) in Croatian

Tjedni bilten Euroatlantski tjednik Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA)
Weekly bulletin Euroatlantic weekly of North Atlantic Promotion Organization in Croatia (NAPO) in Croatian

Tjedni bilten Euroatlantski tjednik Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA)

More info:

Published by: OPSA-NAPO on Jul 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA)www.opsa.hr
26. lipnja 2008.Broj 10., godina 1.
Euroatlantskitjednik
Č 
etvrtkom...
Scheffer: KFOR i dalje ostaje na Kosovu
 
G
lavni tajnik NATO-a
Jaap de Hoop Scheffer
u ponedjeljak je stigao u jednodnevni posjet kosovskoj metropoli Prištini. Tamo je jasno naglasio kako je misija KFOR neutralna i da nastavlja djelovati u okviru ovlasti UN-ove Rezolucije 1244 iz 1999. godi-ne. U vojnom dijelu prištinskog aerodroma u Slatini,
č
elnik NATO-a je rekao da KFOR na Kosovu mora osigurati mir i sigur-nost te zaštititi i ve
ć
inske i manjinske zajednice.Sve one koji smatraju da je Sjevernoatlantskisavez protiv nezavisnosti Kosova, Scheffer je podsjetio da nisu sve države
č
lanice priznaleRepubliku Kosovo. Bez obzira na to, sve sudržave uklju
č
ene u KFOR i ostaju na Kosovu.Ina
č
e, snage KFOR-a na Kosovu uživaju veli-ki ugled i povjerenje doma
ć
eg stanovništva.Kosovari su NATO-u zahvalni što je prijedevet godina zaustavio režim
Slobodana Mi-loševi
ć
a
.KFOR 
ć
e ubrzo po
č
eti obu
č
avati sigurnosnesnage Kosova. Biti
ć
e to multietni
č
ke snagekoje ne
ć
e promijeniti mandat KFOR-a kao ninjihovu neutralnost. Jaap de Hoop Scheffer rekao je da to nije dovelo do zamrzavanjaodnosa sa Vojskom Srbije.- U stalnim smo kontaktima sa našim prijate-ljima u Beogradu – rekao je glavni tajnik.Francuski general i zapovjednik KFOR-a
Xavier de Marnhac
i glavni tajnik Scheffer još uvijek ne mogu re
ć
i kada
ć
e to
č
no tesigurnosne snage biti spremne da preuzmuodgovornost za sigurnost u najmla
đ
oj eu-ropskoj republici, ali su se složili da
ć
eKFOR i bliskoj budu
ć
nosti ostati na Koso-vu.Glavni tajnik NATO je rekao i da podjelaKosova nije predvi
đ
ena nikakvim planom ida, iako je to politi
č
ko pitanje, nije ni u pla-nu NATO-a. Scheffer se sastao i s novimšefom UNMIK-a
Lambertom Zannierom
išefom EULEX-a
Yvasom de Kermbanom
.O
č
ekuje se da
ć
e uskoro Europska unija naKosovo poslati svojih 2.200 vojnika koji bitrebali pomo
ć
i UN-ovoj misiji UNMIK kojane uživa simpatije lokalnog stanovništva.
Ana Marija Vojkovi
ć
 
Euroatlantski tjednik 
Bilten Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA)Za ovaj broj pišu: Ana Marija Vojkovi
ć
, Vedran Obu
ć
ina i Tomislav PiliKontakt:opsa@opsa.hr  
Posjetihttp://opsa.blog.hr 
 
2
Broj 10., godina 1.
N
ema više sumnje, globalna recesija skojom se ve
ć
neko vrijeme suo
č
ava svi- jet te s njom povezana kriza nafte i hraneuzrokovati
ć
e velike glavobolje vode
ć
imsvjetskim organizacijama koje brinu oglobalnoj, odnosno regionalnoj sigurnos-ti i stabilnosti. Astronomske cijene bare-la nafte prate, iako pomalo u drugom planu, tako
đ
er jednako visoke cijenekilograma brašna ili riže. Tako je cijenaovih dviju osnovnih prehrambenih na-mirnica, porasla u posljednjih godinudana za 120 %, odnosno 75 %. Sve to prisiljava siromašne obitelji u zemljamau razvoju da
č
ak 80 % svog ku
ć
nog bu-džeta troše na hranu. Da je situacija iviše nego alarmantna, upozorava ovihdana i Svjetska banka koja na svojiminternetskim stranicama navodi kako bi porast cijena hrane mogao ugroziti iona-ko fragilne mirovne procese u subsahar-skoj Africi ili Karibima.Subsaharska Afrika posebno je ugrožena jer ta regija uvozi 45 % svojih potreba za pšenicom i
č
ak 84 % potreba za rižom.Ako se uzme u obzir da pšenica, riža ikukuruz
č
ine osnovu prehrane u toj regi- ji, ne trebaju
č
uditi vijesti o uli
č
nim ne-mirima posljednjih mjeseci. Porast cije-na hrane posebno je opasan jer se ve
ć
inazemalja u regiji oporavlja od posljedica brutalnih gra
đ
anskih ratova, stoga bikriza u opskrbi ili
č
ak povremeni prekidiu opskrbi osnovnim namirnicama mogliuzrokovati trenutni slom mirovnog pro-cesa. Naime, u postkonfliktnim afri
č
kim druš-tvima proces razoružanja, demobilizacijei reintegracije bivših vojnika sukobljenihstrana (tzv. DDR program) jedan je odtemelja procesa izgradnje mira kojim se pokušavaju ukloniti korijeni sukoba irevitalizirati država i društvo. No, DDR  program rijetko je gdje uspio u svojoj posljed-njoj fazi, reintegraciji bivših vojnika. Ve
ć
inomnezaposleni – jer ni nemaju gdje raditi – tenau
č
eni na plja
č
ku tijekom rata, ove velikedruštvene grupe (u prosjeku oko 50.000 ljudi) predstavljaju kriti
č
nu masu koja može
č
ak iobnoviti sukob. Kriza hrane može uzrokovati ida brojni pokušaji redukcije siromaštva, jed-nog od glavnih uzroka sukoba, ostanu samo borba protiv vjetrenja
č
a.Osim subsaharske Afrike, ugrožen je i RogAfrike, srednja Amerika i Karibi ali i nekeazijske države, poput Indonezije, Filipina, Bur-me ili Afganistana. U travnju su svjetsku paž-nju privukle vijesti iz ionako ne previše mirnogHaitija u kojem su izbili uli
č
ni neredi zbogodluke predsjednika Prevala kojim je pove
ć
anacijene riže. Iako je kasnije stanje stabilizirano,neredi su predstavljali veliki izazov za me
đ
u-narodne snage u toj zemlji, a jedan pripadnik snaga UN-a je i poginuo. Ipak, ono što poseb-no zabrinjava je
č
injenica da porast cijena pre-hrambenih namirnica ne može uzrokovati pro- bleme samo u postkonfliktnim društvima, ve
ć
 u i zemljama u razvoju koje do sada, nasre
ć
u,nisu iskusile rat, ali imaju veliki postotak gra-
đ
ana koji žive na rubu granice siromaštva. Za-to ne treba
č
uditi da su do kraja travnja ovegodine u više od 30 zemalja svijeta izbili ma-sovni prosvjedi zbog visokih cijena hrane. Ka-ko je današnji svijet ne više umrežen nego premrežen, posljedice mogu
ć
ih socijalnih nere-da zbog hrane svakako
ć
e osjetiti i bogati Za- pad.Što je uzrok globalnom porastu cijena hrane?Može se re
ć
i da je uzroka nekoliko od kojih suneki tradicionalni (npr. suše, poplave) ali pos-toji i nekoliko novovjekih koje ipak (skoro)nitko nije mogao predvidjeti. Prvi od njih jesve ve
ć
e korištenje obradivih površina u drža-vama Zapada za uzgoj kultura (uljana repica,kukuruz) koje se koriste za proizvodnju biogo-riva. Iako Europska unija, svjetski predvodnik korištenja biogoriva, na taj na
č
in pokušavasmanjiti emisije stakleni
č
kih plinova, ali i re-ducirati ovisnost o ruskim energentima, izgle-da da ''od šume nije vidjela drvo''. Ekološkiaktivisti ve
ć
nekoliko godina upozoravaju da
ć
e uzgoj poljoprivrednih kultura za proizvod-nju biogoriva umjesto za prehranu uzrokovativelike poreme
ć
aje u opskrbi hranom, ali izgle-da da ih nitko nije shva
ć
ao ozbiljno. Do sad.Drugi je razlog promjena u prehrambenim na-
Ratovi zbog hrane pogoršavaju globalnu sigurnost
EUROATLANTSKI TJEDNIK 
vikama stanovništva novih gospo-darskih sila, Indije i Kine. Situacija je posebno naglašena u Kini gdjenovostvorena i sve brojnija srednjaklasa želi konzumirati sve više me-sa i piti sve više mlijeka, što opetuzrokuje pove
ć
anu ratarsku proiz-vodnju samo za sto
č
nu hranu. Kadse svemu dodaju pove
ć
ane cijenegnojiva zbog sve ve
ć
e cijene nafte, pove
ć
anje cijena hrane name
ć
e sekao logi
č
ni odgovor.Globalna kriza hrane ne ostavljaravnodušnim ni NATO, kako zbogširih sigurnosnih razloga i ugroza,tako i zbog mogu
ć
eg utjecaja namisiju ISAF u Afganistanu. Kako jeAfganistan jedna od najsiromašnijihzemalja na svijetu, porast cijene brašna za 60 % u roku godine dananije mogao pro
ć
i nezapaženo. Kakonavodi NATO Review, prehrambe-na kriza mogla bi uzrokovati ozbilj-ne sigurnosne probleme kao što sumasovni uli
č
ni prosvjedi, prelazak mladih na stranu talibana ili napadina konvoje s hranom. Sve to dodat-no komplicira ionako složenu misi- ju NATO-a koja je u neku ruku presudna za Savez. Problem svaka-ko traži zajedni
č
ki pristup NATO-ai UN-a u Afganistanu i najavljujeda
ć
e u sljede
ć
im mirovnim misija-ma dostava hrane i osiguranje njezi-ne sigurne proizvodnje biti vrlovažan dio mirovnog procesa. Ipak,u afganistanskom slu
č
aju mogu
ć
e jeda se opet ponovi stara izreka''svako zlo za neko dobro'' – porastcijena pšenice mogao bi potaknutiafganistanske seljake da umjestoopijumskog maka uzgajaju pšenicu. No, vrijeme
ć
e pokazati ho
ć
e liuistinu biti tako.
Tomislav Pili
Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA) -www.opsa.hr-opsa@opsa.hr
 
Posjetiwww.opsa.hr 
 
3
Broj 10., godina 1.
P
ovodom Dana državnosti na zagreba
č
-kom Trgu bana Josipa Jela
č
i
ć
a uprili
č
e-no je sve
č
ano postrojavanje Hrvatskevojske i policije kojemu je nazo
č
io cijelidržavni vrh, a koje je prenošeno uživokao i prošle godine na prvom programuHRT-a.Ispred predsjednika Republike, Sabora iVlade te mnogobrojnih uzvanika sve
č
a-no su se pod ravnanjem kontraadmirala
Ante Urli
ć
a
 postrojili ešaloni hrvatskihratnih zastava, Kopnene vojske, Ratnogzrakoplovstva i Mornarice, policije, Za- povjedništva za potporu, Hrvatskogavojnog u
č
ilišta te Bojne za specijalnadjelovanja. Nakon pregleda postroja, hrvatski pred-sjednik 
Stjepan Mesi
ć
 
s govornice je poru
č
io da je 25. lipnja 1991., kad jeHrvatski sabor donio Deklaraciju o prog-lašenju suverene i samostalne Hrvatske, jedan od najvažnijih datuma u hrvatskoj povijesti budu
ć
i da je odredio hrvatskudemokratsku budu
ć
nost. Podsjetio je da je tada Hrvatska ve
ć
bila izložena veli-kosrpskoj agresiji te je zahvalio svimakoji su tada i tijekom Domovinskog ratastali u njezinu obranu i sudjelovali uuspostavi njezine demokracije, a posebi-ce onima koji su u obrani slobode dalisvoj život. Tako
đ
er je podsjetio da jeHrvatska od uspostave samostalnosti,obrane i razvoja demokracije prešla te-žak put, isti
č
u
ć
i da svoj razvojni putnastavlja u procesu pristupanja EU i NATO-savezu.Ulazak u EU strateški je cilj hrvatske politike budu
ć
i da je, rekao je predsjed-nik Mesi
ć
, hrvatski narod u punoj mjeridio Europe. EU je izraz prirodne težnjeza jedinstvom kojega Hrvatska mora bitidio te omogu
ć
ava Hrvatskoj da svoj raz-voj uskladi s europskim razvojnim stan-dardima, dodao je. Istaknuo je kako vje-ruje da se problemi vezeni uz prihva
ć
a-nje Lisabonskog ugovora ne
ć
e negativnoodraziti na hrvatske pregovore i što sko-rije
č
lanstvo u EU. Predsjednik je napo-menuo da je pozivnica za
č
lanstvo u NATO-savezu velik korak za Hrvatsku jer pridonosi njezinoj afirmaciji kao bit-nom
č
imbeniku osiguranja mira i sigur-nosti.Iako je Hrvatska nastavila proces demokratiza-cije društva i pokrenula mnoge reforme, rekao je, još ne može potpuno biti zadovoljna u
č
inje-nim te treba nastaviti reforme i zakonodavnuaktivnost, ali tako da se zakoni primjenjuju te pridonose gospodarskom razvoju i smanjenjunezaposlenosti."Trebamo ostvariti više stope rasta, koje
ć
e potaknuti ve
ć
e zapošljavanje i izvoz, te sa
č
u-vati Hrvatsku kao socijalnu državu iako to uuvjetima globalizacije ne
ć
e biti lako", poru
č
io je predsjednik Mesi
ć
te hrvatskim gra
đ
anima
č
estitao Dan državnosti.Prije postrojavanja na Jela
č
i
ć
evom trgu u Vla-di je održana sve
č
ana sjednica kojoj je prisus-tvovao i Predsjednik Mesi
ć
.Prisje
ć
aju
ć
i se 25. lipnja 1991., kada je Hrvats-ki sabor donio Deklaraciju o hrvatskoj samos-talnosti i suverenosti, predsjednik Vlade dr.sc.
Ivo Sanader
se na sjednici zahvalio svima kojisu hrvatski narod, od osamostaljenja i obraneslobode u Domovinskom ratu do danas, vodilikroz mnoge teško
ć
e i izazove. Posebice je zah-valio hrvatskim braniteljima, koji su s puškomu ruci, stijegom na ramenu i Lijepom našom nausnama u tim presudim vremenima stali u ob-ranu Hrvatske, te prvome hrvatskom predsjed-niku
Franji Tu
đ
manu
i njegovoj odlu
č
nojviziji slobodne domovine koju su podupiralesve hrvatske stranke.Sanader je istaknuo da Hrvatska, na pragu pu-noljetnosti svoje samostalnosti, kao zrela iodgovorna država nastavlja raditi na dobrobitsvojih gra
đ
ana, da sve pobjede i prepreke koje je prebrodila obvezuju na još ve
ć
u odgovor-nost za vlastitu budu
ć
nost."Naš posao nije još dovršen, naš naraštaj ima još odgovornosti da potpuno i neupitno osiguraHrvatskoj mjesto u obitelji slobodnoga i demo-kratskog svijeta, te poduzmemo sve što je pot-rebno da našim budu
ć
im naraštajima ostavimoHrvatsku kao ulju
đ
enu demokratsku zemlju",rekao je. Istaknuo je kako državna vlast upravotako i postupa, unato
č
sve zahtjevnijim odnosi-ma u Europi i svijetu, svjesna da svijet postajesve složeniji, da me
đ
unarodne odnose obilježa-vaju neizvjesnost i nepoznanice, posebice zbog potresa na svjetskome financijskom tržištu,rasta cijena energenata, sirovina, hrane, zbogklimatskih promjena.
Sve
č
ano postrojavanje na Jela
č
i
ć
evu trgu povodom Dana državnosti
EUROATLANTSKI TJEDNIK 
"Zato je potrebno udvostru
č
iti na- pore kako svijet ne bi propustio povijesnu priliku i nastavimo obli-kovati me
đ
unarodni poredak, surad-nju umjesto sukoba. Svjesni smo ida Hrvatska svojom politikom treba pridonijeti oblikovanju takvog svi- jeta i upravo to i
č
inimo", rekao jeSanader. Naglasio je kako Hrvatska danasima najbolji i najsigurniji me
đ
una-rodni položaj koji jam
č
i njezin unu-tarnji razvoj, da je blizu pristupanja NATO-savezu i EU, da
ć
e svoj po-ložaj potvrditi reformama i u prego-vorima o ulasku u EU te biti sposo- bna uvijek se suo
č
iti s izazovima nadobrobit svojih gra
đ
ana. "EU, una-to
č
problemima, nije nikada naza-dovala, nego napredovala", rekao je predsjednik Vlade.
ET/OPSA
Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA) -www.opsa.hr-opsa@opsa.hr
 
Kratke vijesti
Potpredsjednica Vlade
Đ
ur
đ
aAdleši
č
boravila u Afganistanu
 
Lavrov: Rusija ne želi širenjeNATO-a na istok
 
NATO uspješno protjerao taliba-ne iz Kandahara
 
Odbor za NATO referendum dos- tavio Saboru "propalu" peticiju 
Jandrokovi
ć
poslao pismo glav-nom tajniku NATO-a Schefferu ukojem potvr
đ
uje interes Hr-vatske za
č
lanstvo u NATO-u 
ET/OPSA

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->