Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Euroatlantski tjednik br. 11

Euroatlantski tjednik br. 11

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 89|Likes:
Published by OPSA-NAPO
Weekly bulletin Euroatlantic weekly of North Atlantic Promotion Organization in Croatia (NAPO) in Croatian

Tjedni bilten Euroatlantski tjednik Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA)
Weekly bulletin Euroatlantic weekly of North Atlantic Promotion Organization in Croatia (NAPO) in Croatian

Tjedni bilten Euroatlantski tjednik Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA)

More info:

Published by: OPSA-NAPO on Jul 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA)www.opsa.hr
3. srpnja 2008.Broj 11., godina 1.
Euroatlantskitjednik
Č 
etvrtkom...
Francusko predsjedanje EU ve
ć
u po
č
etku obilježeno problemima
S
lavlje nakon francuskog preuzimanja šestomjese
č
-nog predsjedanja Europskom unijom nije se ni sti-šalo, a ve
ć
su stigle najave brojnih problema. Naj-gore od svega, problemi zahva
ć
aju najvažnije pita-nje
č
ije je rješavanje francuski predsjednik 
Nicho-las Sarkozy
postavio kao neku vrstu misije tijekom predsjedanja svoje zemlje Europskoj unijom, a to jespašavanje ve
ć
ozbiljno na
č
etog
Lisabonskog ugo-vora
. Nakon što su gra
đ
ani Irske na referendumu12. lipnja odbacili Lisabonski ugovor, najvažnije"
č
edo" francuskog predsjednika suo
č
eno je s novimizazovom: mogu
ć
im poljskim odbijanjem ratifika-cije Ugovora. Naime, poljski predsjednik 
LechKaczynski
izjavio je kako ne namjerava potpisatiratificiraju
ć
i dokument što je posljednji
č
in u pro-cesu ratifikacije Lisabonskog ugovora u Poljskoj jer je parlament (Sejm) odobrio njegovu ratifikaci- ju.
 
Objašnjavaju
ć
i poljskom dnevniku
Dziennik 
svojedvojbe, Kacyznski smatra kako nakon irskog odbijanja daljnja ratifikacija Lisabonskog ugovora gubi svaki smisao. - To je sada besmisleno. Ali teško je re
ć
i kako
ć
e cijela stvar završiti – rekao je Kacyznski. Paradoksalno, upravo je Kacyznski, iako slovi zaeuroskeptika, pomogao u pregovorima prilikom usuglašavanja Lisabonskog ugovora, ali tada njegova stranka nije bila u oporbi. Na predsjednikove izjave reagirao je i poljski premijer 
Donald Tusk 
kratko komentiraju
ć
i "kako je ratifikacija Lisabonskogugovora u interesu Poljske".Tako se francuski predsjednik u vrlo kratko vrijeme suo
č
io s velikim proble-mom koji dodatno zaoštrava i
Č
eška u kojoj
ć
e Ustavni sud odlu
č
iti je li u duhu
č
eškog ustava ratifikacija takvog jednog me
đ
unarodnog ugovora samo u parla-mentu. Me
đ
utim, Sarkozy je u komentaru na izjave poljskog predsjednika daodo znanja kako nema mjesta panici. – On (Kacyznski) je
č
ovjek koji nikad nije prekršio svoju rije
č
i koji ima obvezu ispred svojih 26 europskih partnera. Nesumnjam ni jedne minute da ne
ć
e ispuniti svoju obvezu – rekao je Sarkozy novi-narima. Predsjednikove izjave ponovio je i francuski ministar vanjskih poslova
Bernard Kouchner
: - Mislim da je Poljska odlu
č
ila da
ć
e ratificirati Ugovor, alida poljski predsjednik iz njemu znanih razloga trenutno to ne želi u
č
initi. Ali jasam više ili manje uvjeren da
ć
e na kraju potpisati. – izjavio je Kouchner. Neus- pjeh Lisabonskog ugovora ili
č
ak njegovo novo reduciranje bio bi veliki udaracza Francusku koja upravo spašavanjem Lisabonskog ugovora želi dokazati kako je jedna od najvažnijih
č
lanica EU i njezin "motor". Stoga ne treba
č
uditi zalaga-nje francuskog predsjednika koji sve više pribjegava i diplomatskom pritisku.
Tomislav PiliSlika:www.president.pl
 
Euroatlantski tjednik 
Bilten Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA)Za ovaj broj pišu: Ana Marija Vojkovi
ć
, Vedran Obu
ć
ina, Tomislav Pili i Denis Avdagi
ć
 Kontakt:opsa@opsa.hr  
Posjetiwww.opsa.hr 
Lech Kaczynski
s veleposlanicimazemalja
č
lanica EU i zemalja kandi-data u Poljskoj
 
2
Broj 11., godina 1.
Admiral Giampaolo di Paola
 preuzeo je položaj predsjedavaju-
ć
eg NATO-ovog vojnog odbora i tako postao najviši vojni dužno-snik NATO-a. Zamjenio je kanadskog generala
Raya Henaulta
koji odlazi u mirovinu. Dosadašnji
č
elnik talijanske obrane naja-vio je nastavak reforme i transformacije koju je zapo
č
eo njegov prethodnik.- Moja prva misao ide prema skoro 70 tisu
ć
a žena i muškaracakoji služe pod NATO-ovom zastavom i služe za mi rod Kosova preko Iraka do Afganistana, rekao je Di Paola i naglasio kako jeizgradnja veza s novim partnerima i novim budu
ć
im
č
lanovimanjegov glavni prioritet. General Heanult je pak spomenuo svojezadovoljstvo što je služio u vrijeme velikog zna
č
aja za Savez.Položaj najvišeg
č
asnika vrlo je važan jer je ta osoba i glavni voj-ni savjetnik glavnog tajnika Saveza i Sjevernoatlantskog vije
ć
a.Od 1963. služilo je 16 takvih
č
asnika, a bili su iz Njema
č
ke (petoro), Ujedinjenog kraljevstva (troje), Kanade (dvoje), Norveške(dvoje), Italije (sada dvoje) i Belgije i Nizozemske (po jedan iz obje zemlje). Predsjedavaju
ć
i vojnog odbora upravlja svakod-nevnim poslovima odbora, njegov je predstavnik i glasnogovornik. Na tom položaju ima i važnu javnu ulogu u odnosima s jav-noš
ć
u i medijima. Odra
đ
uje službene posjete kao predstavnik Odbora u zemljama
č
lanicama, partnerima i kandidatkinjama za
č
lanstvo u Savezu. Bira se na tri godine od strane NATO-ovih obrambenih zapovjednika.
Vedran Obu
ć
ina
 
Izabran novi najviši vojni
č
asnik NATO-a
EUROATLANTSKI TJEDNIK 
Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA) -www.opsa.hr-opsa@opsa.hr
 
Posjetihttp://opsa.blog.hr 
Pokrenut NATO-ov fond za uspješnost u obrani
NATO
je pokrenuo fond za izgradnju integriteta i promicanja uspješnosti u obrani. Prvog dana srpnja u Bruxellesu je potpisandogovor izme
đ
u zamjenika glavnog tajnika i predstavnika triju vode
ć
ih zemalja u tom polju – Poljskom, Švicarskom i VelikomBritanijom.Radi se o prvom fondu za pružanje prakti
č
ne potpore u izgradnji obrambenih institucija. Uklju
č
uje izgradnju te
č
aja integriteta zacivilno i vojno osoblje na Obrambenoj akademiji Velike Britanije, NATO-ovoj školi u Njema
č
koj i Centru za obu
č
avanje u ope-racijama potpore miru u Bosni i Hercegovini. Projekt je razvijen u konzultacijama s Partnerstvom za mir (PfP) i njegovim centri-ma za obu
č
avanje, a uklju
č
en je i UN-ov okvir koji sadrži i UN-ovu konvenciju protiv korupcije. Fond je posebno otvoren no-vim
č
lanicama i partnerima, što valja prepoznati kao pomo
ć
u nužnoj transformaciji Oružanih snaga RH.
Vedran Obu
ć
ina
NATO i na poštanskim markicama
P
rigodom obilježavanja Dana državnosti u utorak, 24. lipnja 2008. otvorena je u prostoru Ministarstva mora, prometa i infras-trukture filatelisti
č
ka izložba
Prijam RH u NATOi EU 
. Izložba je predstavljena kroz
č
etiri temats-ka bloka a izloženi su materijali s motivima NA-TO-a iz kolekcije prof.dr.sc.
Radovana Vukadi-novi
ć
a
, predsjednika Atlantskog vije
ć
a Hrvatske,dok su filatelisti
č
ki motivi Europske unije, Vije
ć
aEurope i eura iz kolekcije gospodina
BerislavaTurudije
.Atlantsko vije
ć
e Hrvatske partner je Organizacijiza promicanje sjeverno-atlantskih integracija(OPSA) u našem radu. prof. Vukadinovi
ć
stras-tven je filijatelist, a njegova jedinstvena zbirka poštanskih maraka s motivima NATO-a ve
ć
jenekoliko puta predstavljena javnosti.
Vedran Obu
ć
ina
 
 
3
Broj 11., godina 1.
M
inistar vanjskih poslova i europskihintegracija Republike Hrvatske
GordanJandrokovi
ć
, boravio je u posjeti Sjedi-njenim Ameri
č
kim Državama od 30.lipnja do 2. srpnja.Ministar se po svom dolasku u SAD, 30.lipnja susreo s predstavnicima hrvatskezajednice, pri
č
emu je zahvalio na njiho-vom doprinosu i snažnoj potpori Hrvats-koj na putu prema neovisnosti, kao i urazvoju partnerskih i prijateljskih odnosasa SAD-om na svim razinama.U utorak, 1 srpnja ministar se susreo sdržavnom tajnicom SAD-a
Condoleez-zom Rice
, zamjenikom ministra obraneSAD-a
Gordonom Englandom
te sasupredsjedateljom kongresnog kluba uZastupni
č
kom domu SAD-a, kongresme-nom
Georgeom Radanovichem
.U razgovoru ministra Jandrokovi
ć
a sdržavnom tajnicom Rice i drugim ame-ri
č
kim dužnosnicima odnosi Hrvatske iSAD-a su ocijenjeni kao partnerski i prijatelj-ski, s visokom razinom savezništva u promica-nju zajedni
č
kih vrijednosti i interesa dviju ze-malja. Ministar Jandrokovi
ć
je rekao kako Hr-vatska cijeni suradnju sa SAD-om na bilateral-noj, kao i na multilateralnoj razini, u okviru NATO-a i Vije
ć
a sigurnosti. Pri tome je zahva-lio na kontinuiranoj ameri
č
koj potpori hrvats-kom
č
lanstvu u NATO što je jedan od glavnihvanjskopoliti
č
kih ciljeva Republike Hrvatske.Iskazao je uvjerenje da
ć
e ratifikacija pristup-nog protokola od strane zemalja
č
lanica NA-TO-a biti provedena u najkra
ć
em roku. Tije-
Odnosi Hrvatske i SAD-a na visokoj razini
EUROATLANTSKI TJEDNIK 
Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA) -www.opsa.hr-opsa@opsa.hr
 
Kratke vijesti
NATO: Nove kosovske snagesigurnosti krajem 2009. godine
 
EADS predstavio A400M vojni transportni zrakoplov
 
Pentagon: Talibani "evoluirali u tvrdokorne pobunjenike" 
Ve
č
ernji list: Prema anketi gra-
đ
ani podržavaju ulazak u NATO iEU
 
NATO parlamentarci u SvetomStefanu — Crna Gora raspravljalio euroatlantskim integracijamaBalkana 
ET/OPSA
kom razgovora razmotrena su i pita-nja viznog sustava, kao i dvostru-kog oporezivanja.Sugovornici su raspravljali i o situa-ciju u jugoisto
č
noj Europi te se slo-žili kako je europska perspektivasvih zemalja regije najbolji na
č
in postizanja trajne stabilnosti i mira uovom dijelu Europe. U tom je smis-lu ministar Jandrokovi
ć
rekao kako je Hrvatska spremna nastaviti razvi- jati dobrosusjedske odnose sa zem-ljama regije, koji
ć
e se temeljiti name
đ
usobnom uvažavanju i jedna-kosti. Bilo je rije
č
i i o stanju u Bos-ni i Hercegovini, ministar Jandroko-vi
ć
istaknuo je kako Hrvatska podr-žava ona rješenja koja
ć
e osigurati jednakopravnost sva tri konstitutiv-na naroda.
Denis Avdagi
ć
 Slika:www.mvpei.hr 
NATO intervjui – novi OPSA bilten
O
rganizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija(OPSA) pokrenula je novi bilten pod nazivom
NATO inter-vjui
. Bilten
ć
e izlaziti jednom mjese
č
no i u njemu
ć
e se ob- javljivati razgovori sa osobama koje su u mogu
ć
nosti i na poziciji da nam daju više od informacije, da nam kažu svojevlastito mišljenje, komentar ili objašnjenje aktualnih i važnihdoga
đ
aja i procesa u svijetlu budu
ć
eg
č
lanstva Hrvatske u NATO-u, ali i brojnih drugih povezanih pitanja…U prvom broju NATO intervjua donosimo razgovore s prof.dr.sc.
Krešimirom
Ć
osi
ć
em
- Voditeljem IzaslanstvaHrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a i sa- borskim zastupnikom te dr.
Péterom Imre Györkösom
-veleposlanikom Republike Ma
đ
arske u Hrvatskoj.Veleposlanik Republike Ma
đ
arske dr. Péter Imre Györkös je u razgovoru za novi OPSA bilten izme
đ
u ostalog rekao: "U trenuta
č
no heterogenoj regiji, Hrvatska je zemlja model i podupiremo njezin uspjeh kojeg osobno nazivam hrvatskim modelom. Vrlo sam sretanzbog ishoda summita u Bukureštu, jer taj ishod nije samo ma
đ
arska procjena stanja, ve
ć
iostalih 25
č
lanica Saveza. S druge strane, postoji op
ć
a politi
č
ka potpora. Napravili smoneke konkretne korake u sjedištu NATO-a u Bruxellesu, gdje smo i osnovali grupu prijate-lja proširenja, a u Zagrebu je ma
đ
arsko veleposlanstvo kontakt to
č
ka. Nadamo se da
ć
eHrvatska potpisati protokol o pristupanju NATO-u do proslave 60. godišnjice Saveza."Za prvi broj novog OPSA biltena sa saborskim zastupnikom Krešimirom
Ć
osi
ć
em razgo-varali smo o proljetnom zasjedanju Parlamentarne skupštine NATO-a, u
č
ijem radu jesudjelovalo i hrvatsko izaslanstvo.Bilten se distribuira u tiskanom i elektronskom obliku, a kako bi se prijavili za primanje biltena putem e-pošte dovoljno je uformular na stranicama OPSA-e(www.opsa.hr 
 
) upisati adresu nakoju želite primati bilten.
Denis Avdagi
ć
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
rastok liked this
rastok liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->