Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5422, 8.10.2010]

Dnevni avaz [broj 5422, 8.10.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 734|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
Na bira~kom mjestu Vi{njevo u Travniku uslikani zamjenik predsjednika bira~kog odbora i posmatra~ SDA kakotokom brojanja glasova pi{u po glasa~kim listi}ima
Ho}e li biti ispravljene nepravilnosti u Br~kom
Evropski parlament donio bitnu, ali ne i presudnu odluku
IZBORNA KRA\A
„Avaz“ u posjedu dokaza o prevarama
6+*+'8+ + +<'6$')18+'8+
.1218+7*8#'0+0#&,'.7
S glasanja u Evropskom parlamentu: Vi{e od 90 posto poslanika za ukidanje viza BiH i Albaniji 
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
petak, 8. 10. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5422
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Br ise l 
Libija:Kompaniji iz BiH povjeren najve}i toranj
’ANS DRIVE’ IZ SARAJEVAGRADI ’GADDAFI TOWER’
   7 .  s   t  r .
 Vize ~ekaju ministre EU
   2 .  s   t  r  a  n  a 
 T i r a `  o v o g  b r o j a  v e } i  j e  o d 11 0 . 0 0 0  p r i m j e r a k a!
Reprezentacija:Danas va`na utakmica
POBJEDA U TIRANIZA POVRATAK U IGRU
D
nevni avaz“ do{ao je uposjed jednog od dokazao o~iglednoj kra|i po~i-njenoj na proteklim op-}im izborima u na{oj zemlji. Rije~je o snimku nastalom na bira~kommjestu 091A049 Vi{njevo u Tra-vniku, koji jasno dokazuje kako suvr{ene manipulacije.Aktivisti SDA - Sulejman Ti-hi} bezobzirno su, nao~igledsvih, prekr{ili brojne zakone ipropise falsificiraju}i volju gra|-ana. Na potezu su CIK, ali i tu`i-la{tva.
 5. strana
   6   6 .   i   6   7 .  s   t  r  a  n  a
 
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Za sve nivoe vlasti ukupno 431.754neva`e}a glasa~ka listi}a
- Uop{te nije u pitanju nepismenoststanovni{tva. Prvi dokaz o tome je ogr-oman izlazak bira~a, jer `ele promijeni-ti dosada{nje stanje i kriminalnu vlast.Naravno da je dosta ljudi pa`ljivo zaokru`ilo svoje budu}e pr-edstavnike vlasti. Svugdje, i u EU i u drugim zemljama, brojneva`e}ih listi}a mo`e dose}i od dva do tri, a kod nas skoro 11posto.
(Wolfsburg)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, petak,8. oktobar/listopad 2010.
2
ALARMANTNO
Koliko dr`ava radi na osiguranju novca
Drumski razbojnici oplja~kalivi{e od 27 miliona maraka
Zakonom treba omogu}iti policiji da osigurava transport novca, ka`e Sre}ko Bo{njak 
Po~iniocima najve}e plja~ke uhistoriji BiH, koja se prije tri da-na desila na regionalnom putukod Gruda, kada je iz kombija ba-njalu~ke za{titarske ku}e „SectorSecurity“ ukradeno nevjerova-tnih deset miliona maraka, nemani traga ni glasa.Portparol Uprave policijeZHK Damir ^utura kazao nam jeda se na terenu, osim potrage, po-duzima niz operativnih radnji ka-ko bi se do{lo do plja~ka{a. Radiistrage, nije `elio potvrditi infor-maciju da li policija ve} ima nekeosumnji~ene osobe.
Problem postoji
Uporedo s ovim policijskimaktivnostima, nadle`ne institucijetrebale bi se ozbiljno upitati koli-ko je efikasan Zakon o agencijamai unutra{njim slu`bama za za{tituljudi i imovine FBiH, odnosnoUredba o mjerama za{tite finansi-jskih institucija, koju je pro{le go-dine usvojila Vlada FBiH.O tome koliko je dr`ava zaistauradila za efikasno ure|enje oveoblasti, najbolje govori vi{e negoalarmantan podatak da su u pro-teklih deset godina, od kada jeza{titarskim agencijama povjere-no osiguranje transporta novca,razbojnici na bh. ulicama iz vozi-la oplja~kali vi{e od 27 milionamaraka!Rije~ je isklju~ivo o novcu ko-ji je transportovan u kombijimaza{titarskih firmi.- Dok je transport novca od Ce-ntralne banke BiH do poslovnihbanaka osiguravala Federalna upr-ava policije, a od tih banaka do nji-hovih poslovnica kantonalne poli-cije, nije se desila nijedna plja~ka,nijedan eksces. Problem postoji sa-da i veoma je evidentan u organi-zaciji transporta novca - ka`e za„Avaz“ ]amil Kreso, {ef Odsjekaza odnose s javno{}u FUP-a.
Ovlasti policajaca
Na~elnik Sektora kriminali-sti~ke policije MUP-a HNKSre}ko Bo{njak tvrdi da se dorje{enja ovog problema mo`edo}i samo ako se novim zako-nskim uredbama policiji omo-gu}i osiguranje transporta veli-kih koli~ina novca.- Zakon jasno propisuje do-meti ovlasti policijskog slu`beni-ka, koji je ovla{ten upotrijebitioru`je, dok za{titari imaju niz ogr-ani~enja u vezi s tim. Njihova efi-kasnost je - nikakva. Oni, jedno-stavno, ne daju svoj doprinos uza{titi novca, nego jedino u dobro-voljnoj predaji imovine koju {tite -isti~e Bo{njak.
 A. DU^I]
Uvi|aj kod vozila koji su koristili plja~ka{i kod Gruda
Dovoljno je analizirati samodva slu~aja oru`ane plja~ke, i tolanjski napad kod Kru{eva, kadasu oplja~kani za{titari koji su pr-evozili oko 750.000 KM namije-njenih penzionerima, kao i ovo-sedmi~ni kod Gruda, da bi seutvrdili propusti. A to su upravonedovoljna za{tita novca i neefi-kasni za{titari.Simptomati~no je {to ni u je-dnom od ta dva slu~aja, ni Hrva-tska po{ta Mostar niti UniCreditbanka nisu aktivirale sistem ele-ktrohemijske za{tite novca, odno-sno mehanizam koji omogu}avada se novac u koferima oboji kakobi postao bezvrijedan za plja~ka{e.
Za{to novac nije bio obilje`en?
U Podgorici je ju~er potpisanSporazum izme|u Vlade CrneGore i Vije}a ministara BiH o gr-ani~nim prijelazima za me|unar-odni promet i Sporazum o gra-ni~nim prijelazima za pograni~nipromet. Sporazume su potpisalicrnogorski ministar unutra{njihposlova i javne uprave Ivan Bra-jovi} i ministar sigurnosti BiHSadik Ahmetovi}, javila je Srna.- Ovim sporazumima usposta-vljaju se dva nova grani~na prije-laza - Pituljice, u op}ini Nik{i},na putu prema Gacku, i Me{tro-vac u op}ini Pljevlja, na putu pr-ema Fo~i. Rije~ je o veomazna~ajnim sporazumima za CrnuGoru i BiH, koji pokazuju da Cr-na Gora nema problema sa susje-dima - naglasio je Brajovi}.
 Ahmetovi} i Brajovi}: S potpisivanja dokumenta
BiH i Crna Gora potpisale sporazume
Otvaraju se dva nova grani~na prijelaza
 Evropski parlament: Ogromna podr{ka
Evropski parlament podr`ao ukidanje viza BiH
Do kraja godine nabijeloj {engen listi
Kona~an paraf na odluku EP-a u novembru bitrebalo dati Vije}e ministara zemalja ~lanica EU
Evropski parlament (EP)ju~er je na plenarnom zasjedanjudao nedvojbenu podr{ku ukida-nju viza gra|anima BiH. Prije-dlog zastupnice Tanje Fajon pri-hvatilo je 538 poslanika, 47 ih jebilo protiv, a 41 suzdr`anih.Tako nam je ostao jo{ samo je-dan korak da se pridru`imo Srbi-ji, Crnoj Gori i Makedoniji na bi-jeloj {engen listi i da ve} krajemove godine s biometrijskim pa-so{em u d`epu turisti~ki putuje-mo po Evropi.Kona~an paraf na odluku Evr-opskog parlamenta u novembrubi trebalo dati Vije}e ministarazemalja ~lanica EU, od kojeg seo~ekuje da potvrdi parlamentar-nu odluku.- Sada se prelazi na drugu lini-ju odlu~ivanja. Prvo su seizja{njavali ~lanovi Evropskogparlamenta koji dolaze iz dr`ava~lanica, ali koji djeluju u okvirupoliti~kih grupacija. Druga linijaodlu~ivanja je Vije}e ministaraEvropske unije gdje dr`ave ~lan-ice EU izra`avaju svoj stav. Tu jejedan broj dr`ava koje su tra`iledodatne informacije i provjere zaukidanje viza BiH - rekao nam jeambasador u Misiji BiH pri EU uBriselu Osman Top~agi}.Ta~ka koja se odnosi na uki-danje viza gra|anima BiH, kakosaznajemo iz Brisela, na dne-vnom redu sjednice Vije}e mini-stara EU trebala bi se na}i 8. ili 9.novembra. Odluka o datumu stu-panja na snagu vizne liberalizaci-je bit }e donesena u konsultacijiVije}a ministara EU i Evropskogparlamenta.
S. RO@AJAC
- Radujemo se ukidanju vizai poru~ujemo da su gra|aniAlbanije i BiH na{i prijatelji,na{i partneri i na{e dragekom{ije. Dobrodo{li su da posje-te nas i svoje ro|ake, koji svojimmarljivim radom zajedno sa na-ma grade zajedni~ku, bolju, bo-gatiju i pro{irenu EU - kazao jeslovenski zastupnik u Evro-pskom parlamentu Jelko Kacin.I ostali poslanici EP-a ~esti-tali su BiH i Albaniji na ispunje-nim uvjetima iz Mape puta zaviznu liberalizaciju te su pozvalizemlje ~lanice EU da daju zele-no svjetlo za bezvizni re`im.
Kacinova poruka
Portal na{eg lista www.dnevni-avaz.baoborio je sve rekorde pobroju posjeta zbog velike zainter-esiranosti gra|ana u BiH, ali iinozemstvu, za rezultate ovogo-di{njih op}ih izbora. Tako je danposlije odr`avanja izbora, na{ustranicu, prema relevantnim po-dacima „Google Analyticsa“, po-sjetilo ~ak 281.680 osoba.To je apsolutno najve}i zabi-lje`eni broj posjeta bilo koje inter-net-stranice u BiH u jednom danu,a iznimno povjerenje korisnika jerezultat ne samo brzog nego ita~nog izvje{tavanja portala „Dne-vnog avaza“ o izbornim rezultati-ma, strana~kim reagiranjima te de-taljima izbornog procesa.
Veliko interesiranje za izborne rezultate
Portal „Dnevnog avaza“ oboriosve rekorde sa 281.600 posjeta
 Portal „Dnevnog avaza“: Iznimno povjerenje ~italaca
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,8. oktobar/listopad 2010.
3
 Pi{e: Mirela KUKAN (mirela
@
 avaz.ba)
Nevi|enabruka CIK-a
Mnogo ranije moralo se djelovati kako bi se sprije~ilobrutalno falsificiranje volje gra|ana, koji tek jednom u~etiri godine odlu~uju o svojoj budu}nosti
Oko pola miliona neva`e}ih glasa~kih listi}a na proteklimop}im izborima u na{oj dr`avi, {okantna je brojka koja jo{ nije nikona~na, s obzirom na to da nisu prebrojani svi glasovi, ali je sa-svim dovoljan pokazatelj u`asno slabog dr`avnog sistema za{titeod izbornog in`injeringa, koji kona~no mora biti promijenjen!Svakako da je u lancu odgovornosti, prema Izbornom zakonuBiH, za ovu nevi|enu bruku kriva prvenstveno Centralna izbornakomisija (CIK), koja, slu~ajno ili namjerno, nije na vrijemeuklju~ila zvono za uzbunu.Potpuno je isprazno pravdanje CIK-a da je mehanizme kontro-le koje ima na raspolaganju dobio od politike, jer politika, odnosnovlast je ta koja donosi zakone, koji su u ovom slu~aju izuzetno opa-sni i omogu}avaju nevi|enu plja~ku glasova bira~a.Izborna komisija morala je mnogo ranije i mnogo glasnije uka-zivati na ove opasnosti i insistirati na izmjenama zakona kako bi sesprije~ilo brutalno falsificiranje volje gra|ana, kojima se tek je-dnom u ~etiri godine pru`i mogu}nost da odlu~uju o svojoj bu-du}nosti.No, glas CIK-a nije se ~uo. Sada, kada je na povr{inu isplivalaalarmantna cifra sumnjivih neva`e}ih glasa~kih listi}a, ~lanoviCIK-a tu pojavu poku{avaju minimizirati „pretpostavkom“ da seradi o bojkotu gra|ana diskriminiranih zbog toga {to Izborni za-kon BiH nije izmijenjen u skladu s presudom Evropskog suda zaljudska prava u Strazburu.Skrivanje iza takvih razloga i vi{e je nego providno, jer ko tomo`e povjerovati da u ovoj dr`avi postoji vi{e od 100.000 Roma ili Jevreja koji su iza{li na izbore i odlu~ili u glasa~ke kutije ubacitiprazne listi}e zato {to me|u kandidatima za ~lanove Predsje-dni{tva BiH nema predstavnika naroda iz reda ostalih?!Posebna je pri~a to {to se nije smjelo desiti da izborne rezultatefakti~ki odre|uju ~lanovi bira~kih odbora, imenovani od poli-ti~kih stranaka koje su od tih tijela napravile svoje instrumente zanajbrutalniju kra|u glasova.Ni u tom slu~aju iz CIK-a nisu bili dovoljno glasni u tra`enjuda se u bira~ke odbore biraju nezavisni profesionalci, a ne stra-na~ki ljudi spremni na raznorazne zloupotrebe i malverzacije.Kada ve} nisu to u~inili, onda su morali barem dosljedno pro-voditi odredbe Izbornog zakona koje ka`u: „CIK nadgleda i regu-lira zakonitost rada svih izbornih komisija i bira~kih odbora iodgovoran je za sigurnost glasa~kih listi}a“. Kako ni{ta od toga ni-su ispo{tovali, onda bi barem morali ispuniti obe}anje da }e svakisumnjivi neva`e}i glasa~ki listi} istra`iti, a odgovorne za izbornukra|u kazniti!
 
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
POSJETE
Poruke dolaska Hilari Klinton u Sarajevo
SAD jo{ jednomisti~u podr{ku BiH
Nije slu~ajno da ova evropska turneja kre}e iz Sarajeva
^vrsta opredijeljenost za suverenu BiH na nezaustavljivom putu evroatlantskih integracija
Dr`avna tajnica SjedinjenihAmeri~kih Dr`ava Hilari Klinton(Hillary Clinton) svoju prvu posje-tu Balkanu zapo~et }e naredne se-dmice dolaskom u Sarajevo.Posjeta Evropi nimalo slu~ajnone kre}e iz glavnog grada Bosne iHercegovine.
Stabilna dr`ava
Oni koji malo bolje poznaju di-plomatski protokol SAD, u ovomgestu razumiju potvrdu da postojijako i trajno opredjeljenje SAD daBiH napreduje, ne samo kao stabi-lna i cjelovita dr`ava nego i kaodr`ava koja je nepovratno i ~vrstona putu evroatlantskih integracija.Kako se o~ekuje, Klinton }e nesamo rije~ima nego i djelom de-monstrirati strate{ku opredijelje-nost SAD za napredak BiH. Kaojedno od tih djela treba posmatratii sve~ano otvaranje nove zgradeAmbasade SAD u Sarajevu. Rije~je o osmoj po veli~ini ambasadiove zemlje u Evropi!Ameri~ka administracija svje-sna je da nema sporenja me|u akte-rima u BiH kada je u pitanju evroa-tlantski put na{e zemlje. Zato Kli-nton, nakon posjete Sarajevu, Beo-gradu i Pri{tini, odlazi u Brisel. Ta-kva ruta putovanja nema samo pra-kti~ni nego i simboli~ni zna~aj.Iz Va{ingtona se, posebno sadanakon izbora u BiH, diploma-tskim kanalima Sarajevu {alje vrlojasna poruka: Sjedinjene Dr`avejesu i bit }e pouzdani prijatelj BiH.Amerikanci }e pomo}i koliko godmogu. Ali, odluke su na doma}imakterima - kako vlastima tako igra|anima BiH. SAD }e i u tomdijelu pomo}i koliko god mogu.No, ne}e odlu~ivati umjesto BiH.
Dva pravca
U tom kontekstu, SAD su od-lu~ne da na boljitku BiH rade zaje-dno s evropskim saveznicima, ali ibilateralno sa bh. zvani~nicima.Posjeta Hilari Klinton pada ne-tom nakon izbora. Nema sumnjeda }e dr`avna tajnica imati serijurazgovora s politi~kim liderima.Nema sumnje ni da }e njena poru-ka svakome od njih biti ista - suve-renitet i teritorijalni integritet BiHnije upitan, niti se mo`e propiti-vati. Umjesto tih jalovih pri~a,politi~ari }e se morati okrenutiustavnim reformama, pobolj{anjufunkcioniranja institucija BiHkako bi se mogao nastaviti i ubr-zati put ka EU i NATO-u.
S. NUMANOVI]
Analiti~ar Majkl Holcel o dolasku dr`avne tajnice SAD
Zvani~ni Va{ington tra`i da seodbaci radikalni nacionalizam
Dr`avna tajnica SAD HilariKlinton (Hillary Clinton) poru~it}e tokom predstoje}e posjete ze-mljama zapadnog Balkana da jenjihova budu}nost u NATO-u iEU i da }e SAD podr`ati njihovudemokratsku tranziciju akoodbace radikalni nacionalizam,smatra ameri~ki analiti~ar MajklHolcel (Michael Haltzel), preni-jela je Onasa.- Njena poruka, verujem, gla-sit }e - napredak je ostvaren, sa-mo nastavite tako. Va{a budu}no-st le`i u evroatlantskim instituci-jama, odnosno NATO-u i Evro-pskoj uniji. Odbacite radikalninacionalizam i SAD }e podr`ativa{u demokratsku tranziciju - re-kao je Holcel, biv{i savjetnik po-tpredsjednika SAD D`ozefa Ba-jdena (Joseph Biden), za „GlasAmerike“.Holcel isti~e da je ostvaren vi-dan napredak i u svim ostalim ze-mljama zapadnog Balkana, a po-vodom nedjeljnih izbora u BiH,ukazao je da mo`da predstoje da-ni bolje saradnje tri naroda uBiH.
 Holcel: Vidan napredak u BiH  Klinton: Serija razgovora s politi~kim liderima
Nakon posjete potpredsje-dnika SAD D`ozefa Bajdena(Joseph Biden) BiH prije dvijegodine, Sarajevo }e ugostiti dr-ugog po rangu iz ameri~keadministracije.I time SAD `ele pokazati dara~unaju na BiH kao bitnog sa-veznika u ovom dijelu Evrope.
Veliki zna~aj

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ironsh liked this
Elvir Duranović liked this
Mirsad Durmisevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->