Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 725, 7.10.2010]

Slobodna Bosna [broj 725, 7.10.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 574|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2011

pdf

text

original

 
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
Me|ugorje u Republici Srpskoj
IZBORI 2010:@ELJKO KOM[I], FENOMEN ILI DR@AVNIK
www.slobodna-bosna.ba
Fra Ivo Pavi}, jedini harizmatik u Bosni i Hercegovini
 I z ne v je re naira n je na [ E H E R Z A D Abe sc i l j nol u ta I s ta n b u lo miu po z na je s rod n ud u { u,Ha r i sa,i z b jeg l ic u i zBo s ne,inap r v ipog ledse za l j u b l j u j u1 0 0 %
MELODRAMATI^NAPOSLJEDNJA EPIZODAKULTNE SERIJE
“1001 NO]”
 
MELODRAMATI^NAPOSLJEDNJA EPIZODAKULTNE SERIJE
“1001 NO]”
EKSKLUZIVNOOTKRIVAMO
 I z ne v je re naira n je na [ E H E R Z A D Abe sc i l j nol u ta I s ta n b u lo miu po z na je s rod n ud u { u,Ha r i sa,i z b jeg l ic u i zBo s ne,inap r v ipog ledse za l j u b l j u j u1 0 0 %
 
POSTIZBORNA DRAMA
Rasulo izbornih pobjednika
Dragan ^ovi} i Milorad Dodik odbijajusuradnju sa ~elnikom SDP-a ZlatkomLagumd`ijom, koji pretendira na ~elnufunkciju u Vije}u ministara BiH; “SlobodnaBosna“ analizira mo`e li Lagumd`ija formi-rati dr`avnu vladu bez podr{ke ^ovi}a iDodika i otkriva mogu li Tihi}, ^ovi} i Dodikformirati dr`avnu vladu bez Lagumd`ije iSDP-a
ZLO^INA^KA ORGANIZACIJAZIKE TURKOVI]A
[to je otkrila dosada{nja istraga
Nakon {to je u najve}oj poslijeratnojpolicijsko-pravosudnoj akciji protiv orga-niziranog kriminala razbijena zlo~ina~kaorganizacija ZIJADA ZIKE TURKOVI]A iuhap{eno jedanaest njegovih kompanjona,osumnji~enih za pet ubojstava, trgovinudrogom, iznude, Dr`avno tu`iteljstvo jeotvorilo istragu o poslovanju vi{e firmi ~iji jeTurkovi} (su)vlasnik, kao i o njegovim“poslovnim partnerima“ u BiH i susjednimdr`avama
FRA IVO PAVI],ISCJELJITELJ IZ [URKOVCA
Molitvom do ozdravljenja
@upa [urkovac pored Prijedora u posljed-njih nekoliko mjeseci postala je stjeci{tebrojnih vjernika iz ~itave Evrope koji u ovomjesto dolaze zbog harizmati~nogsve{tenika fra Ive Pavi}a, koji ~udesnimmolitvama i isjeljiteljskom mo}i lije~i ljude iod najte`ih bolesti; reporteri na{eg listaposjetili su selo [urkovac, gdje su razgo-varali sa vjernicima i jedinim bh. hariz-matikom fra IVOM PAVI]EM
DOSSIER SB
Kako su bh. klubovi namje{taliutakmice
Krajem pro{le nedjelje istra`iteljinjema~kog regionalnog Tu`iteljstva izBochuma dostavili su bh. kolegama dosje simenima osoba i klubova iz BiH koji suu~estvovali u kladioni~arskom skandalukoji ve} mjesecima potresa Evropu;SLOBODNA BOSNA ekskluzivno donosinajva`nije detalje ovog sportskog skandalai ko je, kada i za koliko novca namje{taorezultate nogometnih utakmica na{ihklubova u Evropi i Premier ligi
PUBLIKACIJA [KOLEGIJUM
Dvolist za nastavnike, |ake, roditelje
Redakcija od pet novinara, profesora ipisaca pokrenula je prije mjesec danapodlistak “[kolegijum“ koji se distribuira sapoliti~ki neutralnim i {irom na{e zemlje pro-davanim oglasnikom “Super oglasi“; nastranicama “[kolegijuma“ se kratko, duhovi-to i provokativno pi{e o najbolnijim temamaiz bh. obrazovanja a ~lanovi njegove redak-cije za “SB“ govore o nastanku “[kolegiju-ma“ i o prvim reakcijama, pohvalama, ali i`u~nom napadu koji su do`ivjeli
HISTORIJSKI MUZEJ BiH
Prije i poslije Dejtona
U okolini Historijskog muzeja Bosne iHercegovine danas ni~u blje{tavi tr`ni cen-tri, prekoputa je novo, impozantno zdanjeAmeri~ke ambasade...; zgrada Muzejaizgleda kao da vi{e ne pripada tom vre-menu ni ambijentu - ipak, i dalje je tu
7.10.2010.
I
SL
 
OB
 
ODNA B
 
OSN
 
 A 
3
 
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa BA[I], Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213FIMA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
1216385060
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH
64

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->