Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
khái quát hóa và khái niệm hóa

khái quát hóa và khái niệm hóa

Ratings: (0)|Views: 172 |Likes:

More info:

Published by: nguyễn ngọc ánh on Oct 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2010

pdf

text

original

 
 
à 
i VIII: Kh 
á 
i Qu 
á 
t Ho 
á 
à 
Kh 
á 
i Ni 
ệ 
m Ho 
á 
á 
c
ạ 
n th 
â 
n
ế 
n,
 
Trong c 
á 
c
à 
i gi 
ả 
ng tr 
ướ 
c, ch 
ú 
ng ta 
đã 
ượ 
c qua m 
ộ 
t
ố 
ph 
ươ 
ng ph 
á 
p
ơ 
i
ạ 
tai 
đố 
i
ớ 
i SV/HS trong 
ướ 
c. Nay ch 
ú 
ng
ô 
i quay sang c 
á 
c ph 
ươ 
ng ph 
á 
p
ó 
ẻ 
ễ 
th 
ấ 
m
ơ 
".
ó 
i nh 
ư 
ậ 
y
à 
ì 
,
ộ 
t ph 
ầ 
ấ 
t
ơ 
 
đẳ 
ng cu 
ả 
á 
c ph 
ươ 
ng ph 
á 
p
à 
đã 
 
đượ 
c tr 
ì 
nh
à 
y trong c 
á 
c
á 
ch gi 
á 
o khoa v 
ề 
to 
á 
n (ch 
ẳ 
ng 
ạ 
n nh 
ư 
ộ 
í 
t th 
à 
nh
ố 
ó 
nh 
ắ 
đế 
n trong ch 
ươ 
ng tr 
ì 
nh PTTH l 
ớ 
p 10). Tuy nhi 
ê 
n, do qu 
á 
ơ 
 
đẳ 
ng 
ê 
n
ầ 
u
ế 
đã 
qu 
ê 
n hay kh 
ô 
ng
ử 
ụ 
ng
ổ 
i nh 
ữ 
ng
ì 
 
đã 
 
đượ 
c
ọ 
c.
á 
c
à 
i sau l 
à 
ỗ 
ự 
c
ấ 
t
ớ 
n cu 
ả 
ch 
ú 
ng
ô 
i nh 
ằ 
m
ệ 
th 
ố 
ng
ạ 
i nh 
ữ 
ng 
đ 
ể 
m
ố 
t
õ 
i
ầ 
n
ắ 
để 
á 
c
ạ 
ó 
th 
ể 
à 
i
é 
n
ơ 
n
ữ 
a con dao suy lu 
ậ 
n
à 
á 
c
ạ 
đ 
ang x 
à 
i
ó 
dao 
đã 
ị 
ù 
n
ụ 
t hay m 
ẻ 
ã 
y
ì 
 va ch 
ạ 
m cu 
ả 
th 
ự 
c
ế 
à 
th 
ờ 
i gian  ).
B
à
i
đầ
u ti
ê
n trong lo
t b
à
i n
à
y l
à
Kh
á
i Qu
á
t Ho
á
v
à
Kh
á
i Ni
m ho
á
:Kh
á
i Qu
á
t Ho
á
:
Trong nhng bài đu chúng tôi đã trình bày vi các bn nhng hình thc chung đ nghiên cu mt vn
 đ. Vn đ phi đc xét trên tt c các bình din. Tt c ý kin đu đc đánh giá công bng và tiêu
ưế ư
 chun cao nht là
bng mi cách đ đ cp đn vn đ mt cách d hiu và toàn din.
ế
T mt vn
 đ rt khó, nu chúng ta bit cách tp trung, g ri tng mng thì chúng ta có th đa vn đ ra ánh
ế ế ư
 sáng. Ít ra, chúng ta có th đt vn đ mt cách d hiu hn. Nói cách khác, chúng ta đã đi tng bc
ơ ư
 đ
khái quát hóa vn đ.
ề 
 Vy ki quát hóa là gì? Khái qt hóa là dùng nhng câu cú súc tích, đn gin a, b, c, dđ cung cp
ơ
 cho ngi khác ni dung vn đ t mt hay nhiu khía cnh khác nhau. Càng đi sâu và càng đi rng ta
ư
 càng to ra khung cnh sát thc ca vn đ hn.
ơ
 
Qu
á
tr
 ì
nh khoa h
c c
a kh
á
i qu
á
t h
ó
a th
ườ 
ng
đ
i theo c
á
c b
ướ 
c sau:
Bc 1:
ướ 
Nêu vn đ, nhim v đt ra ca vn đ. Ngay trong ví d t bài ba ca chúng tôi đã đt mt
 vn đ: Chúng ta có mt bãi tm. Và bãi tm cn đt đc tt c nhng tiêu chun v sinh nht
ư
 đnh.. Nhim v đt ra: Làm sao nc bin bãi tm luôn sch.
ư
Bc 2:
ướ 
Thu thp c ý kin. ch thu thp ý kin chúng i đã trình y i 1.
ế ế
Bc 3:
ướ 
Tng hp, đánh giá và sp xp các loi ý kin theo chiu sâu và chiu rng nh chúng tôi đã
ế ế ư 
 trình bày bài 3.
Bc 4:
ướ 
Phân nhóm các loi ý kin. Vic phân nhóm thng da trên hai tiêu chun c bn: lĩnh vc
ế ươ ự 
 
 
khoa hc và tính kh thi (gm c vic ngi ta đã có cách gii quyt vn đ này hu hiu cha).
ưế ư 
 V
í
d
:
Ph 
ạ 
t ti 
ề 
n th 
ậ 
t
ặ 
ng 
v
à
 
ỏ 
ù 
á 
c vi ph 
ạ 
thu
c l
 ĩ 
nhv
ự 
c ph
á
p lu
t. Trong n
à
y c
ò
n c
ó
nh
ữ 
ng n
i quy c
a b
ã
i bi
n,nh
ữ 
ng quy
đị
nh
đị
a ph
ươ
ng v
à
nh
ữ 
ng b
lu
t nh
à
n
ướ
c. Trongs
c
á
c lu
t v
à
l
n
à
y c
ó
gi
i ph
á
p
đã
th
ú
c
đẩ
y t
í
ch c
ự 
c, c
ó
 nh
ữ 
ng gi
i ph
á
p kh
ô
ng
đ
em
đế
n ti
ế
n b
n
à
o v
à
c
ó
nh
ữ 
ng gi
iph
á
p c
n ph
i c
ó
v
ă
n b
n h
n hoi th
 ì
b
ê
n Quy
n L
ự 
c L
pPh
á
p v
n ch
ư 
a ban h
à
nh…Hay v
í
d
:
thay
đổ
i xu h
ướ 
ng x
ã
h
i v
m
ô
i sinh
th
 ì
d
í
nhd
á
ng
đế
n Gi
á
o d
c, Tuy
ê
n truy
n v
à
Qu
ng c
á
o x
ã
h
i. Ho
cnh
ư 
:
Ki
ể 
m so
á
t
ô
nhi
m do k
ngh
v
à
n
ô
ng nghi
p
,
ki
mch
ế
r
á
c r
ưở 
i
đổ
ra bi
ể 
n
,
n
â
ng c
p ch
t l
ượ 
ng n
ướ 
c
v
à
 
gi
m
ô
nhi
m t
ừ 
t
à
u b
è
l
i li
ê
n quan
đế
n K
thu
t v
à
Ph
á
p lu
t.
n nh
ư 
lc nc bin
ọ ư
li liên quan chính đn K thut.
ế
Nói chung, chúng ta cn phi phân nhóm đ chúng ta bit sc chúng ta s làm đc đn đâu. Chúng ta
ế ưế
 có k hoch rõ ràng đ nghiên cu vn đ và chúng ta s phân công công vic cho tng ngi hp vi
ế ư
 kh năng và s thích ca h hn.
ơ
Bc 5:
ướ 
Tin hành tra cu nhng tài liu có sn theo tng phân nhóm. Đánh giá nhng tài liu này ngay
ế
 chính trên phân nhóm. Ví d, có ý kin này đã có ngi gii quyt trn vn thì ta đánh du 1, có ý kin
ế ưế ế
 khác cha h đc đ đng ti ta đánh du 0. Nói chung qua bc 4, bc 5 chúng ta lp đc mô
ư ưưưư
 hình c th nhng ý kin c b sâu ln b rng ca vn đ. Và cho nhng đánh giá c th đ tt c
ế ộ ủ
 mi ngi tham d nghiên cu thy vic gì cn làm, vic gì cp bách, vic gì thit thc
ưế ự 
Bc 6:
ướ 
Lúc này, ta đã có toàn cnh ca vn đ. Ta bt đu tng kt. Đi vi vn đ, trên thc t
ế ố ế
 ngi ta đã gii quyt đc bao nhiêu, trên lý thuyt ngi ta đã gii quyt đc nhng gì. Đánh giá
ưế ưế ưế ưữ 
 mt mnh, mt yu ca các gii pháp. Đa ra nhng quan h h tng gia các nhóm ý kin vi nhau.
ạ ặ ế ư ươ ế
 Đa ra gii pháp ci thin ca chúng ta. Và hin nhiên, đa ra nhng k hoch gii quyt nhng ý
ư ả ư ế ế ữ 
 kin, t tng mà c trên thc t và lý thuyt cha có ai (hoc s sài) đ cp đn.
ế ư ưế ế ư ơ ế
 
Khái Nim hoá
Dù bt kbc nào, đ vic nghiên cu rõ ràng, rành mch hn, vic đu tiên nhà khoa hc cn làm
ươ
 là đa ra nhng khái nim c bn xuyên sut trong toàn b quá trình. Nhng khái nim này phi có tính
ư ơ
 modul cao, càng đc lp vi nhau càng tt và đc s dng mt cách thng nht trong sut quá trình
ưố ấ
 tìm hiu và nghiên cu vn đ. Vy khái nim hoá là gì?
 Ngày ngày, chúng ta nghe không bit bao nhiêu câu dính dáng đn t Khái nim”: Tôi ch có mt tý
ế ế
 khái nim v vn đ này c, “Cu có th gii thích cho t vài khái nim không?, … Nhng câu
ữ 
 
 
thng ngày chúng ta hay nói hay nghe, chúng ta c ng nó vn dĩ phi nh thNhng không phi
ưư ế ư
 vy, hu ht nhng t ng trong đó đã đc các tin nhân chúng ta khái nim hoá c ri. Ví d, ta nói
ế ư
 cho tp s t nhiên N. Vy tp s nguyên là gì? Chúng ta tr li: À, à. Tp s t nhiên là tp 1, 2, 3,
 4đó mà, ngi nói rõ ràng hn thì gii thích: Tp t nhiên là tp nhng s nguyên dng.. Nu
ươ ả ươ ế
 th tp nhng s nguyên là gì?...Dn dn, chúng ta không hiu phi gii thích t đâu, ti vì các khái
ế
 nim c xon vào nhau. Mc dù, chúng ta đã bit, nhn thc, cm giác đc nó nh là điu hin nhiên
ế ưư
 vy. Thc ra, tp s t nhiên là tp s mà s đu tiên a
1
=1, các s tip theo bng s k nó cng thêm 1.
ế ằ ố ế
 Đn đây, các bn th khái nim hoá nhng tp hp khác, ví d nh tp các s nguyên Z, tp các s
ế ư ậ ố ậ ố
 hu t Q.
 Đó là vi nhng danh t. Nhng khái nim hoá, nó còn bao trùm lên mi lãnh vc. Ví d, đi vi các
ư
 đng t thì mc đ khái nim hoá còn phong phú hn. Ngay ví d bài 3 ca chúng tôi có khái nim
ơ
 
lc nc bin
ư
. Nhng
ư 
lc nc bin
ư
là cái gì? Chúng ta có th đa ra đnh nghĩa nh sau
ư ư 
: lc
 nc bin là s dng các quá trình sinh lý hoá sao cho nc bin khi đc x lý sau mt thi gian
ưưườ 
  s đt đc mt tiêu chun nào đó (dĩ nhiên là tt hn).
ươ 
Đn gin hn, chúng ta ly ví d sau: trên website Câu lc b Toán Lý Hoá có bn ra mt đ toán sau:
ơ ơ
 
Ghi nhng s t nhiên t 1 đn 2004 lên bng. Mt ngi chn vài s trong nhng s trên bng
ế ư
 cng li nhau chia cho 11. Ly s d ghi li lên bng và các s đã chn ta xoá đi. Ngi kia tip
ư ưế 
 tc thc hin nh th đn khi trên bng còn hai s. Mt s là 1000. Bn hãy tìm s còn li.
ư ế ế
. Tôikhông mun đ cp đn li gii. Tôi ch mun phân tích xem có cách gì khái nim hoá bài Toán. Đc
ế
 gi nhn thy ngay, trong bài toán nói trên thành phn quan trng nht là thao tác :
chn vài s trong
ố 
 nhng s trên bng cng li nhau chia cho 11. Ly s d
ố ả ư 
. Đ gn ta tm gi thao tác trên là
thaotác mod 11
và ký hiu nó bng Q. Cui cùng, ta tìm tính cht ca thao tác đó thc hin trên trng xác
ư
 đnh ca nó. Trong trng hp Q: Q(a,b,c)=Q(Q(a,b),c).
ư
 Nh vy, trên chúng ta có th thy đc khái nim hoá có ba phn chính:
ư ư
1.
Đị
nh ngh
 ĩ 
a.
 2.
K
ý
hi
u
 3.
T
í
nh ch
t.
 Trong trng hp bài toán ta đã thy rõ ràng ba đim trên. Ngay nh trng hp
ưư ư
lc nc bin
ư
ta đãcó đnh nghĩa. Ví d ta có mt quy trình sinh hoá nh sau: Cho mt s to vào nc bin. Sau mt thi
ụ ộ ư ư
 gian thì s to này thi ra mt enzim có tính cht làm tiêu hu các cht bn thuc h benzol, êt
ỷ ấ
e,ru. Ta gi quá trình này là LSH, còn hàm s LSH(TTNB, t, w) có giá tr xác đnh trng
ưư
 TTNB(a
1
,a
2
,…a
m
). TTNB tình trng nc bin trc khi thc hin quy trình, nó đc xác đnh tng
ưưưươ
 đi chính xác trên trng các thông s a
ư
1
,a
2
,…a
m
; t thi gian ti thiu đ s dng ti u khi lng
ể ể ư ư
 nguyên liu w; w khi lng nguyên liu. Sau khi qua tác dng LSH, ta có đc TTNB khác vi các
ưư
 thông s khác a
1
’,a
2
’,…a
m
. Trong trng hp này, ta thy tính cht ca hàm LSH có dng quay vòng
ư
 (recursive). Điu này giúp cho cng ta nhng algorith thích hp đ chn nhng tng s t, w ti u.
ư 
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->