Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
19. Paano Yumaman?

19. Paano Yumaman?

Ratings:
(0)
|Views: 827|Likes:
Published by Jun Tabac
Nasa araling ito ang sikreto kung paano matugunan ang pangangailangan mo at maging mayaman ka sa mabuting gawa.
Nasa araling ito ang sikreto kung paano matugunan ang pangangailangan mo at maging mayaman ka sa mabuting gawa.

More info:

Published by: Jun Tabac on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2015

pdf

text

original

1
19. Paano Yumaman?
ANG GINAWA NI JESUS PARA IKAW AY YUMAMAN
“Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating
Panginoong Jesu-Cristo na bagamatAM A Y A M A N ay
BN A G P A K A D U K H Au p a n g CY U M A M A N kayo sa pamamagitan
ng Kanyang karukhaan.’ (2Corinto 8:9).
1. Ano ang kalagayan ni Jesus bago Siya ipinako? Siya’yA_____________.
Di Siya nagtipon “ng kayamanan para sa sarili”, sapagka’t kung gayon,
dukha Siya “sa harapan ng Diyos” (Lucas 12:21; Pahayag 3:17). Bagamat
Siya’y “wala man lamang matulugan o mapagpahingahan” (Lucas 9:58; Mateo
8:20), Siya’y nagingM A Y A M A NSA MABUBUTING GAWA… bukas ang
palad at matulungin sa kapwa” (1Timoteo 6:17-18). Nanalangin lamang Siya
at ang pangangailangan ng iba ay natugunan na. Sa bawat isa sa dalawang
pagkakataon, mahigit na apat na libo ang Kanyang pinakain (Marcos 6:44;
Lucas 9:14; Juan 6:10; Marcos 8:9; Mateo 14:21; 15:38; Mateo 16:9,10;
Marcos 8:19,20)!
2. Ano ang nangyari nang ipinako si Jesus?B_________________________
Siya (2Corinto 8:9).
Pinag-aralan sa aralin 5 na WALA MAN LANG SAPLOT SI JESUS SA
KATAWAN nang Siya'y ipinako sa krus!
Sa sobrang kahirapan mo, wala ka ba ng damit na maisuot?
Sa krus, sinabi ni Jesus, “Nauuhaw ako!” (Juan 19:28). Totoo,
napakahirap niya doon kaya’t WALA MAN LANG SIYANG NAINOM.
Sa sobrang kahirapan, wala ka bang tubig na mainom?…
4. Bakit Siya nagpakadukha (2Corinto 8:9)? UpangC_______________ ako.
8Magagawa ng Diyos na PASAGANAIN kayo sa lahat ng bagay
higit pa sa inyong pangangailangan—upang may magamit kayo sa
pagkakawanggawa.1 1PASASAGANAIN niya kayo sa lahat ng
bagay para lalo kayong makatulong sa marami…” (2Corinto 9:8,11).
5. Paano ka pasasaganain? Kahit ikaw ay nasa matinding kahirapan, maaari
kang maging mayaman sa pagbibigay tulad ng mga iglesya sa Macedonia.
Sabi ni Pablo tungkol sa kanila:
2Dumanas sila ng MATINDING KAHIRAPAN at ito’y isang mahigpit na
pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos,m a s a y a n g -
masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay.3Silay kusang-loob
na nag-abuloy hindi lamang ayon sa kanilangk a y a, kundi higit pa. Alam
ko ito pagkat4mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila’y bigyan ng
pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea.5At higit pa sa
inaasahan ko; inilaan nila ang kanilang sarili, una saDP A N G IN O O N, at
pagkatapos, saa m in, ayon sa kalooban ng Diyos.”(2Corinto 8:1-5).
5. Upang tunay kang maging mayaman, kanino mo muna dapat ibigay ang
iyong sarili (t.5)? SaD_________________ at sa mga tumutulong sa
aking espiritwal na buhay. Paano? Inutos ni Jesus,
ANG UNANG IKAPU
“Ibigay ninyo… sa Diyos ang sa Diyos.” …. (Marcos 12:17).3 0Lahat ng
E IKAPU, maging binhi o bunga ng halaman, ay nakatalaga kay Yahweh.
32Lahat ngIK A P U N G tupa o baka, bawatIK A S A M P U N G hayop ayp a ra
kay Yahweh.(Levitico 27:30,32)
6. Magkano ang inutos ni Jesus na dapat mong ibigay sa Diyos?
E_________ (oIK ASAMPUNG bahagi) ngk it a ko.
“Ang bahagi ng mgaL e v it a ay ang ikapu ng Israel, at ito ang nauukol sa
kanilangFP A G L IL IN G K O D….” (Bilang 18:21-24).
AngGN A G T U T U R O ng salita ng Diyos ayd a p a t bahaginan ng mga
pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan.(Galacia 6:6).
13Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay
tumatanggap ng pagkain mula sa templo, at ang naglilingkod sa dambana
ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana?1 4Sa ganyan ding
paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng
Mabuting Balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng Mabuting
Balita.(1Corinto 9:7-14).
7. Kaninod a p a t mapunta ang ibinibigay mong ikapu? Sa mga
FN
____________________ sa Diyos—buong panahong nananalangin
(Gawa 6:4
) atG_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ng Biblia (1Corinto 9:7-14).
Isang bahagi ng Macedonia ang Filipos. Sa pagbigay ng mga taga-Filipos
ng sarili nila kina Apostol Pablo (2Corinto 8:5), ibinigay nila ang kanilang
ikapu para sa pangangailangan niya. Sabi ni Pablo sa mga
mananampalataya doon:
....1 5Alam naman ninyong kayong mga taga-Filipos lamang ang
nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia at
nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng Mabuting Balita.1 6Nang
ako’y nasa Tesalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng
tulong.1 7Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob; ang
nais ko’y sumagana ang pakinabang na tatanggapin ninyo.1 8Narito
ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa
aking pangangailangan ang tulong ninyo sa akin na dala ni Epafrodito.
Ang mga ito ay masasamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugod
at kaaya-aya sa Kanya.1 9At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos,
ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Cristo
Jesus.”(Filipos 4:11-19).
Ibinibigay mo ba ang unang ikapu mo sa mga lingkod ng Diyos?...
ANG PAGHAHASIK
6… at ang naghahasik naman ng marami (HM A S A G A N A) ay
mag-aani ngIM A R A M I.7Ang bawat isa’y dapat magbigay
ayon sa sariling pasiya, maluwag ang loob at di napipilitan
lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay angJK U S A N G pagkakaloob.”
3
(2Corinto 9:6-7).
Paano ka dapat magbigay?H_________________ atJ________. Kung
ganito ang pagbibigay mo, ano ang aasahan mong ani?I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Ang sumusunod ay mga halimbawa kung saan ka maaaring kusang-loob na
magbigay:
1.Para sa naghihirap, lalo na yaong mga mananampalataya.
… sila ayk u s a n g -lo o b na nagbigay … higit sa kanilang makakaya … na
nakiusap sa amin … tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkods a
mga banal …. sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyayang ito.
(2Corinto 8:1-7 BB).
Ang nagpapalago ng kanyang yaman sa pamamagitan ng labis na
patubo, ay nagtitipon para sa iba na mabait sa dukha. (Kawikaan 28:8;
Eclesiastes 2:26; Isaias 60:5 BB)
1Tungkol naman sa tulong sa mga kapatid sa Judea …. 2Tuwing
unang araw ng sanlinggo, magbukod na ang bawat isa ng halagang
makakaya .(1Corinto 16:1-2).
... gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalung-lalo na sa mga kabilang sa
sambahayan ng pananampalataya (Galacia 6:9,10).
2.Para sa ikatatag ng mananampalataya at pagpapalaganap ng
Mabuting Balita.
Sa lumang tipan, ang Diyos ay tumahan sa santwaryo:
“…tanggapin ninyo ang handog para sa akin mula sa bawat tao na ang
puso ayn a g k u k u s a n g -lo o b8 Igawa nila ako ng isangs a n t w a ry o upang
ako’ym a k a p a n ir a h a n sa gitna nila.”(Exodo 25:1-9; 35:5-9).
Ngayon, naninirahan ang Diyos sa mga mananampalataya:
“Hindi ba ninyo alam nak a y o 'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo
ang Kanyang Espiritu?” (1Corinto 3:16; 6:19)
Kung gayon, upang makapanirahan ang Diyos, gawin natin ang nararapat
upang tumahan Siya sa puso ng mga tao. Isa na rito ang paggamit ng
salapi upang magkaroon tayo ng mga kaibigang tatanggap kay Cristo
(Lucas 16:9). Ikalawa ay ang pagtulong sa ikatatatag ng
mananampalataya.
Magkano ang kusang-loob na ibibigay ko?Itanong sa Panginoon kung
magkano ang ibibigay mo.Maaaring ipagaya Niya sa iyo ang pagbibigay
ng mga Judio ng IKALAWANG IKAPU.
A.Sa unang 2 taon, ipinabigay sa mga Judio ang ika-2 ikapu para:
1. sa espiritwal na ikalalago nila habang nasa pista sa Jerusalem
…. Ang ikapu ng inyong ani, alak, langis, at ang panganay ng
inyong mga hayop ay doon ninyo kakanin sa lugar na pipiliin ni
Yahweh upang matuto kayong matakot sa Kanya ….

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
JovanGarciano liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Jun Tabac liked this
Joei Cabras liked this
ladyjewels liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->