Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
20. Paano Magparami Ng Mga Maliliit Na Grupo?

20. Paano Magparami Ng Mga Maliliit Na Grupo?

Ratings: (0)|Views: 63|Likes:
Published by Jun Tabac
Upang magpatuloy ka sa paglago mo, mahalaga na matupad mo ang utos na “…huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon…” (Hebreo 10:24,25). Sumama ka sa isang bahay-dalanginan at maghanap ng isang taong mag-aalalay sa iyo (Mangangaral 4:9-12).
Upang magpatuloy ka sa paglago mo, mahalaga na matupad mo ang utos na “…huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon…” (Hebreo 10:24,25). Sumama ka sa isang bahay-dalanginan at maghanap ng isang taong mag-aalalay sa iyo (Mangangaral 4:9-12).

More info:

Published by: Jun Tabac on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2010

pdf

text

original

1
20. Paano Magparami ng mga Maliliit na Grupo?
Tayong mga tumanggap kay Cristo ay sinasabihan ng ganito:
"24... sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa
pag-ibig sa kapwa, at saAP A G G A W A ng mabuti.2 5At huwag
kaligtaan angBP A G D A L O sa ating mga pagtitipon gaya ng
ginagawa ng ilan, kundiCP A L A K A S IN ang loob ng isa't-isa,
lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng
Panginoon." (Hebreo 10:24,25)
1.Ayon dito, ano ang dapat na huwag mong kaligtaan (t.25)? Ang
B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sa mga
pagtitipon ng mga tumanggap kay Cristo.
"... sa pamamagitan ngDP A G S A S A L IT A ng katotohanan sa diwa ng
EP A G - IB IG, magiging FG A N A P tayo kay Cristo… (Efeso 4:15).
2.Sa ganitong pakikipag-ugnayan mo sa ibang Cristiano, magiging ano ka
(t.15)?F_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kay Cristo. Anong ugali ni Cristo ang lalong makikita
sa buhay mo (t.15)?E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Sa anong mabuting gawa mo
maipakikita ang ganitong ugali (t.15)? SaD_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ng katotohanan. Sa ganitong paraan, ano ang magagawa mo sa iba
(Hebreo 10:24,25)? t.25 -CMAPA
________ ko ang loob nila; t.24 -
mapupukaw ko ang damdamin nila sa pag-ibig atA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ng
mabuti. Paano ito nagawa ng mga naunang alagad?
"41… naparagdag sa kanila nang araw na yaon ang may tatlong libong
kaluluwa.4 2At sila'y nagsipanatiling matibay saGT U R O ng mga apostol at
sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga
HP A N A N A L A N G IN4 4At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay
nagkakatipon….4 6At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa
pagkakaisa saIT E M P L O, at sa pagpuputol-putol ngJ TINAPAY sa
KB A H A Y - B A H A Y, at nagsipagkain sila ng kanilang pagkain na may galak
at may katapatan ng puso,4 7naLN A G P U P U R I sa Dios, at nagtatamo ng
MP A G L IN G A P ng buong bayan. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon
NA R A W -A R A Wy a o n g ON A L IL IG T A S"(Gawa 2:41-47, pinadaling basahin
mula sa Banal na Kasulatan [BK]).
3.Nakiisa sa 120 alagad (Gawa 1:15) ang 3,000 taong tumanggap ng salita
ni Pedro. Ano ang dulot ng mga ginawa nila
(2:47)?LN A
_______ ang Diyos. Saan sila
nagkaroon ng malakihang pagsasama-sama
(2:46)? SaI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Ano ang ginawa ng
mga apostol doon (2:42)?GN A G________.
Saan naman ginanap ang maliliit na pagsasama-
sama nila (2:46; 5:42; Roma 16:5)? SaK_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-__________. Ano
ang ginawa nila doon (Gawa 2:46)? Sila’y nagputol-putol ng
J_____________ at kumain nang may galak at katapatan ng puso.
4.Dahil sa mga ginawa nilang ito, ano ang tinamo nila sa lahat ng mga
taong naroon (2:47)?M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Sinu-sino ang
idinaragdag sa kanila ng Panginoon (2:47)? YaongO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->