Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
24. Gaano Kabuti Ang Sinabi Ng Diyos Tungkol Sa Iyo?

24. Gaano Kabuti Ang Sinabi Ng Diyos Tungkol Sa Iyo?

Ratings: (0)|Views: 114 |Likes:
Published by Jun Tabac
Si Satanas ang umuusig sa iyo (Pahayag 12:10). Dahil dito, dapat mong maunawaan na sinabi na ng Diyos ang lahat ng mabubuting bagay na masasabi tungkol sa iyo, lalo na ang katotohanang masmataas ang posisyon mo kay Satanas, sa mga demonyo niya, sa mga anghel at sa mga arkanghel.
Si Satanas ang umuusig sa iyo (Pahayag 12:10). Dahil dito, dapat mong maunawaan na sinabi na ng Diyos ang lahat ng mabubuting bagay na masasabi tungkol sa iyo, lalo na ang katotohanang masmataas ang posisyon mo kay Satanas, sa mga demonyo niya, sa mga anghel at sa mga arkanghel.

More info:

Published by: Jun Tabac on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2010

pdf

text

original

1
24. Gaano Kabuti ang Sinabi ng Diyos
Tungkol sa Iyo?
Mayroon bang nagsabi nang hindi maganda tungkol sa iyo? Mawawalan
ng epekto iyon kung nakay Cristo ka na at uunawain mo ang mabubuting
sinabi ng Diyos tungkol sa iyo:
“... ang Dios... na... nagpala sa atin ng bawa’tAP A G P A P A L A N G
espiritwal saBS A N G K A L A N G IT A N kay Cristo”(Efeso 1:3 BK)
1.A n ong espiritwal na bagay ang tinanggap m o sa Diyos?
A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Ang salitang ‘PAGPAPALA ay nangangahulugangmabuting masasabi ,
kabaligtaran ng salitang ‘SUMPA’ (masamang masasabi
):
PAGPALAIN ninyo ang sa inyo’y nagsisiusig... huwag ninyong
SUMPAIN.”(Roma 12:14)
Saan mo iyon tinanggap (Efeso 1:3)? SaB_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Naroon sa sangkalangitan ang mga espiritu, “mga pamunuan at... mga
kapangyarihan...” (Efeso 3:10), mabuti o masama man. Kasama sa kanila si
Satanas at ang mga demonyo, ang mga kalaban natin—“ang namamahala ng
kadilimang ito sa sanglibutan... espiritwal na kasamaan sa mga dakong
kaitasan.”( 6 :1 2 ) .
ANG DIYOS ANG NAGSABI SA HARAPAN NG MGA
ANGHEL AT MGA DEMONYO NG LAHAT NG
MABUBUTING MASASABI TUNGKOL SA ESPIRITWAL
NA KALAGAYAN MO.
Ano ang masasamang sinabi ng iba tungkol sa iyo?...
Mababago ba noon ang mabubuting sinabi ng Diyos tungkol sa iyo?
________. Mayroon bang nagsabi ng di totoo tungkol sa iyo?… Mayroon
bang nanira ng pangalan mo?… nangtsismis sa iyo?… Kung lahat ng
mabuting masasabi tungkol sa espiritwal na kalagayan mo ay nasabi na ng
Diyos, at kung ang sinabi ng iba tungkol sa iyo’y masama ngunit di totoo, sino
ang pakikinggan mo—sila o ang Diyos?…
“…C P A G K AP I L I niya sa atinp a r a sa kaniyaDB A G O itinatag ang
sanglibutan, upang tayo’y maging mgaEB A N A L at mga walang
dungis sa harapan niya...” (Efeso 1:4).
2.Ano ang ginawa niya para sa iyo?C__ __N I __ __ niya ako. Kailan niya
iyon ginawa?D________ itatag ang sanglibutan. Bakit ka niya pinili?
Upang ako’y magingE__________ at walang dungis sa harapan niya.
Dati, tayo’y2 … nabubuhay sa mgaFK A H A L A Y A N ng ating laman
[o katawan], na ating ginagawa ang mga pita [oGM A S A S A M A N G
HILIG] ng laman at ng pag-iisip...” (Efeso 2:1-4).
3.Saan ka dating nabubuhay? Sa mgaF_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ at
G __________________ ________ ng aking katawan. Kung gayon, pinili
ka ba niya dahil masmabuti ka sa ibang tao?_ _ _ _ _ _ _ _.
Akalain mo?!Pinili ka niya upang maging banal tulad ni Jesus kahit
kagaya ka rin ng iba - di karapat-dapat!…
Hindi ka ba tinuring na tunay na anak ng magulang mo?… Inabuso ka
ba niya?… Tingnan natin ang mabuting sinabi ng Diyos tungkol sa iyo:
“... tayo’y itinalaga niya nang una pa sa pagkupkop na tulad sa mga
ANAK...” (Efeso 1:5), tayong “nagsitanggap” kay Jesus at “binigyan niya...
ng karapatang maging mgaGA N A K ng Diyos” (Juan 1:12-13). “... ngayon
ay mgaa n a k tayo ng Diyos...” (1Juan 3:1-3).
4. Naging ano ka ng Diyos?G_ _ _ _ _ _ _ _.
Isipin mo: Anak ka ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat!
Dahil ang Diyos ang iyongA m a, sa pagsunod mo sa kanya, ibibigay ba
niya ang mabubuting bagay na hihilingin mo (Mateo 7:7-11)?_ _ _ _ _ _.
“… sa kaniya’y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng
kaniyangHD U G O, na kapatawaran ng ating mga kasalanan…” (Efeso 1:7
sariling salin)
5.Gaano ka kahalaga? Ano ang ipinangbayad ng Diyos upang mapatawad
ang mga kasalanan mo? AngH_ _ _ _ _ _ _ _ ni Jesus!
Binili ka na nang pinakamahal na maaaring pambayad—ang dugo ni
Jesus—kaya’t luwalhatiin mo ang Diyos sa iyong katawan (1Corinto 6:20).
Kaya naman, kung dumating ang araw na bayaran ka upang sumama sa
gawaing masama, mas hihigit pa ba iyon sa ipinambayad ni Jesus?
_________. Kung gayon, sasama ka pa ba? ______________.
Mayroon ka bang kasalanang ginawa na sa palagay mo ay di
mapapatawad? Kung gayon, unawain ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin:
Ang “kaniyangB IY A Y AIP IN A S A G A N A niya sa atin” (Efeso 1:7,8).
6.Ano ang ginawa niya sa biyaya niya?I___________________ niya iyon sa
akin. Totoo, SAGANA—SAPAT ANG BIYAYA NG DIYOS UPANG
MAPATAWAD KA—KAHIT GAANO KA MAN KASAMA!
Hindi ba naging maganda ang takbo ng buhay mo? Sinabi mo bang,
“Pinabayaan ako ng Diyos!” Hindi totoo iyan. Nasa iyo ang pabor ng Diyos.
Sinabi ng anghel tungkol sa kalagayan ni Maria:
“Magalak ka, ikaw naP IN A G P A L A! Ang Panginoon ay sumasaiyo.”
(Lucas 1:28 BB)...
Ang salitang “pinagpala” dito ay sinalingIPINAGKALOOB NANG
WALANG BAYADna tumutukoy sa biyaya ng Diyos (Efeso 1:6 BB).
Mayroon ka bang kakilalang nais mong makaalam ng natutunan mo sa
Diyos subalit di ka makapagsalita dahil masmatalino o masmayaman siya sa
iyo? Kung gayon, unawain mo na…
“... ipinaalam niya sa atin angJH IW A G A ng kaniyang kalooban...”( E fe s o
1:9-10).
7.Ano ang ipinaalam niya sa iyo? AngJ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ng kaniyang
2
3
kalooban. Alam ba ito ng kakilala mo na matalino o mayamang di
mananampalataya?_ _ _ _ _ _ _. Kung gayon, ano sa palagay mo ang dapat
mong gawin!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Sa pakiramdam mo ba’y: naging masamang patotoo ka?… na di mo
naluwalhati ang Diyos sa buhay mo?… May nagsabi ba sa iyo, “Kung katulad
mo na rin lang ang mga 'born again', ayoko ko nang maging 'born again'
Kung gayon, pakinggan mo ang layunin ng Diyos para sa iyo…
“SaKIK A P U P U R I ng kaluwalhatian ng kaniyang biyaya... Upang tayo’y
magingKK A P U R IH A N ng kaniyang kaluwalhatian...” (Efeso 1:6,12,14).
8.Ano ang layunin niya para sa iyo? UpangKMA
_______ ang kaluwalhatian
niya at ng kaniyang biyaya.
Lalong mapupuri ang Diyos at ang biyaya niya sa buhay mo. Maghintay ka
lang… Darating ang araw, may magsasabi sa iyo, “Iba talaga ang Diyos mo!
Iba talaga ang biyaya niya! Biro mo, pati ikaw, nabago! Pati ikaw,
natanggap! … Gusto ko na ring makilala ang Diyos mo!”
“... nang kayo’y magsisampalataya, kayo’y tinatakan ng Espiritu Santo,
na ipinangako, na siyang patotoo sa ating mana...” (Efeso 1:13,14) na “di
nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan saLL A N G IT
para sa inyo.” (1Pedro 1:4)
9.Saan katatanggap ng mana? SaL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Namnamin mo, sa langit ka na pupunta, may mana ka pang
tatanggapin doon!
“...MT A Y O Y … pinaupong [o,p in a lu k lo k na] kasama niya [ni
Cristo]...” sa kanan ng Diyos Ama “sa sangkalangitan, sa kaiba-
ibabawan ng lahat ng pamunuan, at kapamahalaan, at
kapangyarihan, at pagkasakop, at sa bawa’t pangalan na ipinangungusap,
hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi naman sa darating...” (Efeso 2:6;
1:18-23).
10.S in o ang kasama ni Cristo na naluklok sa kanan ng Ama?M_ _ _ _ _ _ _ _ _.
Kung gayon, sino ang masmataas ang posisyon:IK A W o ang mga
demonyo (Lucas 10:19) ?_ _ _ _ _. Ikaw o si Satanas (Pahayag 12:10-11)?
_____. Ikaw o ang mga anghel? _____. o ang mga arkanghel? _____.
Ikaw o ang sakit?_ _ _ _ _ _. Ikaw o ang dati mong mga kinatatakutan?
_____...

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->