Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya

Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya

Ratings: (0)|Views: 3,739|Likes:
Published by epul666

More info:

Published by: epul666 on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

 
MENGHORMATI HAK GOLONGAN KURANG BERUPAYA
DEFINISI:Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurangberupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insane ciptaan tuhan.
y
 
G
olongan kurang berupaya atau orang kurang upayamerupakan insan yang perlu diberikan layanan yangistimewa,
y
 
K
eluarga, rakan sebaya dan golongan masyarakat antaraorang sekeliling mereka yang perlu memberikansokongan.
y
 
B
anyak golongan kurang berupaya ini telah berjayaseperti Ludwig Van
B
eethoven, Walt Disney dan banyaklagi.
y
 
Sokongan dan layanan yang baik dari pelbagai pihakmenolong mereka mencapai kejayaan.
y
 
Semua pihak hendaklah prihatin akan keperluan merekasupaya mereka tidak tersisih.
y
 
Mereka wajar diberi peluang untuk mengembangkanpotensi diri dan bakat seperti insan biasa.
y
 
Sebagai masyarakat, kita perlulah menghormatilah danmenganggap mereka sebahagian daripada anggotamasyarakat yang sempurna.
MELINDUNGI HAK PENGGUNA
DEFINISI :Membela dan memelihara hak individu untuk menjadipengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan sertabarangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi.
y
 
Setiap pengguna perlu mendapat perlindungan danmaklumat tentang barangan dan perkhidmatan yangdisediakan.
y
 
P
engguna juga perlu mendapat perlindungan daripadapenngguna barangan dan perkhidmatan yang berbahaya.
y
 
P
engguna yang bijak akan merancangpembelian,memilih dan membuat perbandingan.
y
 
P
ersatuan
P
engguna ditubuhkan bertujuan untukmelindungi kepentingan pengguna.
y
 
P
engguna yang bijak tidak akan mudah terpengaruh olehpengiklanan.
y
 
P
engguna yang peka akan berhemah dalammenguruskan perbelanjaan.
y
 
O
leh hal yang demikian, kita perlu berfikir dahulusebelum membuat sesuatu perbelanjaan.
y
 
J
adilah pengguna yang bijak agar kita tidak menanggungkerugian.
MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
DEFINISI:Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undangyang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di manaseseorang itu berada.
y
 
U
ndang-undang perlu dipatuhi agar dapat menjaminkeselamatan.
y
 
Setiap orang harus menghormati dan mematuhi peraturandan undang-undang yang ditetapkan.
y
 
Statistik menunjukkan bahawa kadar kematian akibatkemalangan di jalan raya meningkat dari semasa kesemasa.
y
 
P
engguna jalan raya dan pemilik kenderaan mestilahmematuhi peraturan dan undang-undang.
y
 
P
erlumbaan haram,memandu tanpa lessen dan mabukadalah antara kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jalan raya.
y
 
B
agi pejalan kaki pula, mereka tidak memetingkankeselamatan diri dan sanggup menggadaikan nyawadengan menyeberang jalan tanpa menggunakan jejantas.
y
 
Walaupun pihak berkuasa sentiasa membuat pemantauan,namun jika orang ramai tidak mematuhi peraturan danundang-undang kemalangan di jalan raya sukar dielakkan.
KEBEBASAN BERSUARA
DEFINISI:kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran denganbatasan tertentu bagi menjaga keselamatan danketenteraman.
y
 
K
ebebasan bersuara dalam sesebuah keluargamencerminkan sebuah keluarga yang berfikiran terbuka.
y
 
A
malan bermusyawarah dalam keluarga merupakansuatau budaya yang murni.
y
 
Setiap keluarga perlulah berbincang dalam pelbagai hal.
y
 
Dalam setiap perbincangan, perasaan dan emosihendaklah dikawal.
y
 
mengamalkan sikap terbuka dalam perbincangan dengananggota keluarga dalam membina kemesraan keluarga.
y
 
P
andangan dan cadangan daripada anggota keluarga perludiambil kira.
y
 
Mereka bebas untuk mengeluarkan pendapat asalkan tidakmenyinggung perasaan anggota keluarga yang lain.
y
 
seorang bapa pula perlu mengawal emosi sewaktumenyuarakan pandangan.
y
 
Seseorang anak akan dapat meluahkan perasaan secaraterbuka jika sejak dari kecil telah dibiaskan dengan aspekkejujuran dan kebebasan mengeluarkan pendapat.
 
KEBEBASAN BERAGAMA
DEFINISI
K
ebebasan setiap individu untuk menganuti danmengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam
P
erlembagaan Malaysia
y
 
R
akyat Malaysia yang terdiri daripada kaum merayakanpelbagai upacara keagamaan.
y
 
K
ebebasan beragama bermaksud kebebasan beragamabermaksud kebebasan setiap individu untuk menganutidan mengamalkan agama masing-masing.
y
 
P
erayaan seperti hari
R
aya
A
idilfitri, Hari Wesak,Thaipusam,
G
ood Friday dan Hari Vasakhi merupakanantara yang disambut oleh rakyat Malaysia.
y
 
K
ita mestilah menghormatilah amalan kepercayaansetiap penduduk dan masyarakat Malaysia.
y
 
Walaupun agama Islam agama rasmi Negara ini, rakyattetap bebas menganut agama-agama lain.
y
 
R
akyat bebas meraikan upacara keagamaan sendiridengan batasan-batasan tertentu.
y
 
K
ita haruslah menghormatilah amalan keagamaan kaumlain untuk memupuk semangat persefahaman danperpaduan.
PENGLIBATAN DIRI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA
DEFINISIkebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktivitipembangunan Negara dengan mematuhi peraturan, undang-undang dan
P
erlembagaan Malaysia.
y
 
Masyarakat Malaysia bebas untuk melibatkan diir dalampelbagai aktiviti.
y
 
B
anyak ativiti kemasyarakatan yang boleh diceburi olehorang ramai.
y
 
A
ntara aktiviti tersebut adalah melawat pesakit dihospital, membersihkan sekolah, kempen kesedaran danbanyak lagi.
y
 
Masa yang terluang dapat digunakan dengan berfaedah.
y
 
A
ktiviti kemasyarakatan bukan sahaja berfaedah, bahkandapat mengeratkan perpaduan anatara kaum.
y
 
P
elajar yang didedahkan dengan aktiviti kebajikankemasyarakatan akan bertambah matang dan pekaterhadap isu-isu di sekelilingnya.
y
 
P
ihak sekolah boleh memberi galakan kepada pelajaryang berminat dengan aktiviti kemasyarakatan.
y
 
A
ktiviti kemasyarakatan yang disertai bukan sahaja dapatmenambahkan pengetahuan dan memupuk sikapbekerjasama, malahan dapat mewujudkan rasatanggungjawab dalam diri individu.
SIKAP KETERBUKAAN
DEFINISI
B
ersedia memberidan menerima pandangan, pembaharuandan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan normamasyarakat Malaysia.
y
 
Sikap keterbuaan penting dalam masyarakat.
y
 
Memberi dan menerima pandangan,
P
embaharuan dankritikan merupakan sikap yang terpuji.
y
 
Sikap keterbukaan menandakan kematangan fikiranseseorang.
y
 
Individu yang mengamalkan sikap terbuka akan sentiasacuba untuk meningkatkan kecemerlangan diri.
y
 
K
ita sepatutnya berterima kasih apabila ada orangmenegur dan memberi pandangan mengenai prestasipembelajaran kita.
y
 
B
anyak rakan dan individu yang boleh memberikanteguran dan pendapat.
y
 
K
ita haruslah bersikap terbuka dan rela menerimapandangan ornag lain sekiranya idea tersebut sesuai danbernas.
y
 
Individu yang berfikiran terbuka akan memperbaikikelemahan diri dan kesilapan apabila ditegur dan diberipandangan.
HIDUP BERSAMA SECARA AMAN
DEFINISI:Hidup berbaik-baik antara satu sama lain denganmengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpamengira agama, bangsa dan budaya.
y
 
Semangat kejiranan dapat membentuk kesejahteraan.
y
 
Sikap kejiranan yang baik akan dapat mengeratkanperpaduan.
y
 
J
iran yang baik akan dicontohi masyarakat.
y
 
Sikap bertolak-ansur, tolong-menolong dan hormat-menghormati merupakan asas perpaduan.
y
 
J
iran merupakan orang yang hampir dengan tempat tinggalkita. Merekalah orang pertama yang akan memberibantuan apabila kita ditimpa kesusahan.
y
 
K
ita perlulah mengetahui cara hidup dan memahamibudaya mereka sekiranya kita hidup dalan linkungan jiranyang pelbagai kaum dan bangsa.
y
 
Setiap individu patut bersyukur kerana dapat hidup denganaman dan tenteram.
y
 
K
onsep kejiranan dapat dilakukan dengan cara salingmembanttu dan ziarah-menziarahi.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ottillow Tillo liked this
Michelle YeeXin liked this
Vikash Bavisi liked this
Pavitra Nantha liked this
Stannia Chong liked this
Mimi Syakila liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->