Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15.7

15.7

Ratings:
(0)
|Views: 149|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

 
^etvrtak 
15. jul 2010.
Broj12.261Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DRU[TVO KROZ RSBIZNIS
Ruskekompani je u Bawaluci nadogovo ru okoncesi jama Vodu za pi}edobi ja trihiqadestanovnika PetrovaStanovnike Republike Srpskezahvatiotoplotni talas
странa
11
странa
7
странa
9
Poslije usvajawa Nacrta zakona o statu su dr`avne imovine u Skup{tini RS
DANAS
Bawalu ~ki fu dbaleri ve~eras (19.30 RTRS) gosti Lozane
Veru jemo u ono {to smo radili i nadamo se da }emo u Lozani ostvariti dobar rezultat. Pred nama je samo prvo poluvreme. Drugo je 22. jula na na{em stadionu, rekao trener Zoran Mari}
Bawalu ka
PREDSTVNI^KI DOM I SA VJET MINISTRA  O TERORISTI^KOM NA PA DU U BU GOJNU 
U Londonu zavr{en glavni pretres o zah tjevu  Srbije za izru ~ewe Eju pa Gani }a
Odlu ka oizru ~ewu  za najmawe {est mje  sci
 
Pro{le godine se manipulisalo cifrom od 500 terorista, a ove od 3.000. Staweozbiqni je i treba ga sasje}i u kori jenu. Ovaj problem, ako adekvatno ne reagu jemo, bi}e najve}i problem u budu}nosti kako BiH tako i Evrope, istakao @ivkovi} U BiH posto ji opstrukci ja borbe protiv terorizma i ne posto ji politi~ka voqa da se sa wim obra~una. Sada je teret na FBiH kada je ri je~ o teroristima i sa tim teretom treba da se suo~i, a ne da ga opstrui{e, naglasio Kalabi}
странa
3
Borac pi{e novu stranicu  is  tori je 
[teta odpoplava 5,8milionamaraka
странa
18
странe
 44 i 45
странa
2
Xerard Selman istakao
 
da ni jednom svo jom odredbom Nacrt zakona ne naru{ava temeqe Dejtonskog mirovnog sporazuma, a Haris Silajxi} da ovajnacrt predstavqadirektan nasrtaj na  ustavno ure |ewe BiH  definisano Dejtonom
Posqedice teroristi~kog napada u Bu gojnu 
   F   O    T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
F O  O :  O J   S 
странa
5
Eju p Gani }
 
2
~etvrtak, 15. jul 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Ne smije se dozvoliti da qudi rovare po kontejnerima, {to je mogu}e da se desi i parlamentarcima ako ne rije{e svoje pi- tawe.
Ilija Filipovi}, zamjenik  predsjedavaju  }eg Doma naroda Parlamenta BiH 
PI[E: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
LONDON, SA R JEVO- Predsudom u Londonuju~e je zavr{englavnipretres o zahtjevuSrbi je za izru~ewe ratnog~lanaPredsjedni{- tvaRBiHEjupaGani }ako ji se tereti za ratnizlo~in nad vojnicima JNA u Dobro- voqa~kojulici u Sara jevu 1992. godine.
“GlasuSrpske“u timuko-  jizastupaSrbi ju u “slu~a ju Gani}“ re~eno je da posli je glavnogpretresaodluka o izru~ewuGani}ane}ebiti donesena u sqede}ih{estmje- seci, a mogu}e i godinu, jer u zakonuni jepropisano dokada se donosiodluka o ekstradi- ci ji.- To ne ide u prilogGani- }u i wegovojodbrani. Oni su se ~aknadali da }e u prilogGani}u i}i to {to je jedan od sudi ja trebalo da budepenzi onisan, ali on je ostao do okon~awaslu~a ja- re~eno je u Timu. Gani}evadvokatEdvard Ficyeraldrekao je ju~e u su- dnici da “Srbi ja ne posjedu je su{tinskinovedokazeko ji bi opravdaliizru~eweGani- }a“.Ficyerald je unakrsnoispitivaoMilanaPetrovi}a, zamjenikasrpskogtu`ioca za ratnezlo~ine, tokomposqed- wegdanaizno{ewadokaza. I dok su u Britani jitu- `ila{tvo i odbranaiznosi- lizavr{neri je~i u “slu~a ju Gani}“, u Predsjedni{tvu BiH u dru{tvupredsjedava ju- }egHarisaSilajyi}awegov pravnisavjetnik i ~lanGani- }eveodbraneDamirArna ut optu`io je MUP RS da “dje- lu je kao agentstranedr`ave“, da “radi na nelegalanna- ~in“, te da se “slu`ikorumpiranimmeto- dama i pritiskom“.  Arna ut je op- tu`io~lanove Tima za istra`i- vaweratnihzlo-~ina MUP-a RSSimuTu{evqakai RadovanaPe ji}a da su licu, ko je je uslu~a juzahtjevaSrbi je za izru~eweGani}apredlon- donskimsudomozna~eno kao za{ti}enisvjedok, nudilipo- sao u MUP-u ukolikosvjedo~i  u koristBeograda. On tvrdi da mu je ta osoba u marturekla da su mu Tu- {evqak i Pe ji} u septembru pro{legodinenudiliposao  u MUP-u RS ukoliko da izja- vu u koristzahtjevaBeograda.  Arna ut je rekao da se u dokumentaci jiko ju je Srbi ja dostavilasu du u Londonu nalazi i svjedo~ewe tog li- cako je je ozna~eno kao za- {ti}enisvjedok “A”, a ko je  je navelo da je Ar na ut od wegatra`io da odustane od iskaza.RadovanPe ji} je rekao “GlasuSrpske“ da Arna utovi navodinisuta~ni i da MUP Srpske i Tim za istra`ivawe ratnihzlo~inapostupa ju u skladu sa pozitivnimzakon- skimpropisima BiH. - Timzaistra`ivawera- tnihzlo~inaMUP-aRS radi profesionalno u skladu sa policijskimstandardima. Postupamo po svimzahtjevima i nalozimaTu`ila{tva BiH, okru`nih i kantonalnihtu- `ila{tava- ka`ePe ji}. On je rekao da ne zna na~i jiiskaz i na kog svjedoka je  Arna utmislio. - Ne znam o ko jemkonkre- tnoslu~a ju se radi. Tim u svimslu~a jevimakada ga svje- dociobavi jeste da su uznemi- ravani od odbrane, o{te}enih ili pri javqenihlica, o tome odmahobavje{tavaTu`ila{- tvo. Takvihslu~a jeva smo pri-  javilinekoliko- ka`ePe ji} i doda jeda o tome da li }e nekobitiza{ti}enisvjedok ne odlu~u je MUP RS, negosu- dovi na pri jedlognadle`nih tu`ila{tava.
Vjerujem zamjeniku javnog tu`ioca Srbije za ratne zlo~ine Milanu Petrovi}u da bi Ejup Gani} imao po- {teno su|ewe u Srbiji. Wega bi trebalo {to prije izru~iti Srbiji, koja }e mu suditi za ubistvo mladih vojnika JNA.
Ema l: mirkom.omk@gma l.com
Stvarno nevjerovatno zvu~i podatak da u BiH ima vi{e od 3.000 terorista, a jo{ nevjerovatnije podatak da se neki od wih nalazi u najvi{im institucijama vlasti.
Ema l: draga.grab@yahoo.com
www.glassrpske.com
 ARNA UT
optu`ioMUP RSda djeluje kao agentstrane dr`ave
Zajedni~ka komisija NSRS i Vije}a naroda RS
Zakon o popisu u RS pred Ustavnim sudom
BAWALU KA- Za jedni~kakomisi jaNarodneskup{ti ne i Vi je }anaroda RS ni jeju~epostiglasaglasnost
 u vezi sa Za-konom o popisustanovni{tva, doma}instava i stanova u 2011. godini u RS, a o wegovojsudbiniodlu~i}eUstavni sud RS, ja- vila je Srna.Predsjednikparlamenta RS IgorRado ji~i}kazao je da obra- zlo`eweamandmanako je su podni jelidelegatiKlubaBo{waka izlazi iz okviranadle`nostiVi je}anaroda RS. - Predlo`iosam da se amandmaniusaglase u di jelu u ko jem je to pri hvatqivo, aliKlubBo{wakani jepri hvationikakvo  usagla{avawe. Predsjedava ju}iKomisi jeYevadOsman~evi}re- kao je da je KlubBo{waka u Vi je}unaroda, ko ji je i pokrenuo pitawevitalnognacionalnoginteresa na ovajzakon, podnio pet amandmana, ali da ni jebilokonsenzusa u vezi sa wima.
BEOGRAD
- Dr`avnisekre- tarMinistarstvapravde Srbi jeSlobodanHomenizja- vio je ju~e u Beogradu da Ustav BiH ne dozvoqava da se potpi- {esporazum o izru~ewu dr`avqanaosumwi~enih iosu|enih za organizovanikri- minal i korupci ju, javile su agenci je.Predstavniciministarstava pravdeSrbi je i CrneGoreda- nas}e po~etirazgovore o zakqu~ewusporazuma o izru- ~ewusvo jihdr`avqana.- Eventualnosklapaweta- kvogsporazuma sa BiH ni jera- zmatrano- naglasio je Homen i dodao da je predlo`enoCrnoj Gori da se sporazumpro{iri na sva djela za ko ja se mo`e izre}ikaznadu`a od godinu.
BAWALU KA, BEOGRAD-
Hrvatskiambasador u BiH Ton~iStani~i}rekao je “Gla- suSrpske“ da }estanovnici Srpskeu KonzulatuHrvatskeu Bawaluciuskoroima tiuvid u spiskovelicako ja su u Hrvat- skojoptu`ena ili osu|ena za po~iweniratnizlo~in. Stani~i} jekazao da }e sve osobeimatimogu}nost da provjere da li se wihovo ime nalazi na spisku. Generalni konzulSrbi je u BawaluciJa- drankaDera ji}rekla je da jo{ nisudobiliinformaci ju o tomekada bi u Konzulatu Srbi jemoglida buduomogu}e- niuvidi u spiskovelicako ja su optu`ena ili osu|ena za ra- tnezlo~ine.MinistarpravdeSrbi je Sne`anaMalovi}saop{tila  je da je uvid u spiskovelica ko ja su u Hrvatskoj i Srbi ji osu|ena, optu`ena ili su pre- dmetistragezbogsumwe da supo~inila ratnizlo~in od su- tramogu}eostvariti i u mi- nistarstvimapravde u Beogra- du i Zagrebu.Premawenimri je~ima, mogu}nost da se uvid u spis- koveobavi, na osnovuli~nog pisanogzahtjeva, u ministar- stvimapravdeSrbi je i Hrvatskeumnogome}e dopri- ni jetigra|anima da br`e i  jednostavni jedo|u do podata- ka i da utvrde da li su eventu- alno na spiskulicako ja su osu|ena, optu`ena ili protiv ko jih se vodiistraga za kri- vi~nadjelaratnihzlo~ina. Svi zainteresovanigra|a- ni na veb straniciMinistar- stvapravdeSrbi jemogu da se obavi jeste o na~inu na ko ji mogu da ostvareuvid u spisko- ve, objasnila je Malovi}eva. D. K.
SVE OSOBE
mo}i }e da provjere da li je wihovoime na spisku
Srbija i Hrvatska omogu}ile uvid u spiskove optu`enih i osu|enih za ratne zlo~ine
Spisko vi i u hrvat skom kon zu la tu u RS
Sarajevo
NATO
bitan za BiH uborbi protiv terorizma
SA R JEVO-
NATO
 je za BiH bitanzbogborbeprotivte- rorizma, oci jeweno je ju~e na okruglom
stolu o benefici ja- mapristupawa
NA TO
-u odr`anom u Sara jevu. Na okruglomstolu je istaknuto da izo laci ja~iniBiH samo slabi jom, jer nemaindividualnumogu}nostodbrane od terori- zma, a ekstremizamje danasprisutan u svakojzemqisvi jeta. Portparol
NA TO
{taba u Sara jevuDerek^epeloci jenio je da je najboqaodbrana od takvihpri jetwi da BiHbude dio gru- pepri jateqako jiraspola`uinformaci jama, obavje{tajnim po dacima, ko jijemogupodr`ati i ko ji}e napadshvatiti kao napad na sebe.Dodao je da su ekstremizam, organizovanikriminal i tero- rizampo javeko jeprelazegranice, pa borbaprotiv wih mora bitimultinacionalna.
Slobodan Homen
Ustav BiH ne dozvoqavasporazum o izru~ewu
Reis-ul-ulema Islamske za- jednice u BiH Mustafa Ce- ri} trebalo je ju~e da se sastane u Londonu sa Ejupom Gani}em, prenijele su agen- cije. Reis Ceri} boravi u Londonu gdje je predsjedavao sastanku Izvr{nog odbora me|unarodne organizacije
C1 - World Dialogue
“.
REIS
“Glasu Srpske“ u timu koji zastupa Srbiju re~eno da poslije glavnog pretresa odluka o izru~ewu Gani}a ne}e biti donesena u sqede}ih {est mjeseci, a mogu}e i godinu, jer zakon ne propisuje rok za weno dono{ewe
Zavr{en glavni pretres o zahtjevu Srbije za izru~ewe Ejupa Gani}a
Odlu ka o izru~ewu zanajmawe {est mje seci
Odlu ka
Poslije odluke londonskog suda o zahtjevu Srbije za izru~ewe Gani}a, predmet }e biti proslije|en minis- tru unutra{wih poslova Velike Bri- tanije koji donosi odluku o ekstradiciji, a potvr|uje je parla- ment.
Slobodan Homen
FOTO: GLAS SRPSKE
Emina i EjupGani} u Londonu 
   F   O    T   O  :   R   O   J   T   E   R   S
 
GLAS SRPSKE
~etvrtak, 15. jul 2010.
3
SARAJEVO - Generalni sekretar
NA TO
-a Anders Fog Ra-smusen pozvao je ju~e organe vlasti u BiH da u~ine dodatni napor da bi {to prije bila ukwi`ena perspektivna vojna nepokretna imovina na BiH, javila je Srna. Rasmusen je u razgovoru sa ministrom inostranih poslova BiH Svenom Alkalajem izrazio zadovoqstvo {to je sprove- dena ve}ina planiranih aktivnosti u vezi sa Individual- nim partnerskim akcionim planom.
 “Peri{i} i Savovi} sudi je `ivota i smrti“
HAG
- Osu|eni na do`ivotnuka- znuzatvoraMilanLuki}ju~e je na konferenci ji o stawu u `albe- nompostupku u Ha{komtribunalu izrazionadu da }e se, umjestowega i wegovogbrataSredo ja, ko ji su, kakoka `e, “neviniosu|eni“, na optu`eni~kojklupina }iRistoPeri{i}, profesorsr- pskogjezikako ji je tokomrata bio na~elnikpolici je u Vi- {egradu i BranimirSavovi}, lokalniliderSDS-a. Luki} je Peri{i}a i Savovi}aju~enazvao“sudi jama`i- vota i smrti“ u Vi{egradu, prenosiSense.
Ukwi`iti perspektivnu vojnu nepokretnu imovinu na BiH 
Jeremi}: Ocjena MSP ni je kraj borbe za Kosovo
BEOGRAD-
MinistarspoqnihposlovaSrbi je Vuk Jere- mi}izjavio je ju~eda izricawesavjetodavnogmi{qewaMe- |unarodnogsudapravde(MSP) o legalnostiprogla{ewa nezavisnostiKosova, na javqeno za 22. jul, ni jeposqedwa fazaborbe za o~uvaweteritori jalnogintegriteta i suve- renitetaSrbi je, prenoseagenci je. - Srbi jipredsto ji jo{ `e{}aborba. Moramobitisvesni da }emobitiizlo`eni`estokoj i dobropla}enojalbanskoj propagandi- rekao je Jeremi}. On je naveo da MSPsavjetodavnomi{qeweprosqe|u je Generalnojskup{tini UN, gdjeSrbi juo~eku jeborba za osva jaweve}ineko ja}e bitidalekote`anegodo sada.
[ukalo predsjednik Dru{tva Matice srpske RS
BAWALU KA-
Mladen[ukaloizabran je ju~eu Bawaluci za predsjednikaDru{tvaMaticesrpske u RepubliciSrp- skoj, javila je Srna.Osniva~kaskup{tinaDru{tvaMaticesrpske u RS izabrala je na ju~era{wemzasjedawu u Bawaluciorga- neDru{tva i ~lanoveUpravnog i Nadzornogodbora. Za zamjenikapredsjednikaizabran je Miqko[indi}, predsjednikaSkup{tineSne`anaSavi}, potpredsjednike Dru{tvaRankoRiso jevi} i ZoranPe ja{inovi},a za gene- ralnogsekretaraDragoBrankovi}. Sjednici je prisustvo- vaopredsjednik RS i predsjednikOrganizacionogodbora RajkoKuzmanovi}.
Predstavni~ki dom i Savjet ministara o teroristi~kom napadu u Bugojnu
Ve habi je i te ro ri zam sramo ta za BiH 
Pro{le godine se manipulisalo cifrom od 500 takvih osoba, a ove godine od 3000. Svaki dan stawe ozbiqnije i treba ga sasje}i u korijenu. Ovaj problem, ako adekvatno ne reagujemo, bi}e najve}i problem u budu}nosti kako BiH tako i Evrope, istakao @ivkovi}
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA RA  JEVO- Vehabi je i terorizam su sramota BiH, ko juEvropazbogtogatreti- ra kao stalnupri jetwumi- ru, a svakoggra |anina BiH kao potenci jalnogteroris- tu. Zato}emotra `itiza- branusvihorganizaci jako je se na biloko jina~indovode  u vezu sa terorizmom.
Rekao je to ju~ezamjenik predsjedava ju}egPredstavni- ~kogdomaParlamenta BiH Milorad@ivkovi}tokom rasprave o teroristi~komna- padu u Bugojnu i akci ji“Svje- tlost“u Mao~i u Parlamentu BiH.- Mora ju se ispuniti tri preduslova da bi se razgovara- lo o konkretnimmjerama: po- liti~kavoqa, zakonodavni okvir i efikasni jiinstru- menti za sprovo|ewezakona. Kakovidimo, politi~kevoqe u BiH nemada se to ri je{i, za- konodavniokvir bi morao da proistekne iz te politi~ke voqe, a sve organizaci jeko je se baveborbomprotivovog zla  u BiH govore da nema ju ni ma- teri jalne ni qudskeresurse da mu se suprotstave- kazao je @ivkovi}.Dodao je da }e SNSDusko- ro u proceduruuputitipri je- dlogizmjena i dopuna Krivi~nogzako na BiH ko jim se zabrawujedjelovaweorga- nizaci japovezanih na bilo ko jina~in sa terorizmom. @ivkovi} je kazao da ve- omabrine to {to brojosobaspremnih za teroristi~ke akci je u BiH rapidnoraste. - Pro{legodine se mani- pulisalocifrom od 500 ta- kvihosoba, a ove godine od 3.000. Svaki dan je staweozbiqni je i treba ga sasje}i  u kori jenu. Ovajproblem, ako adekvatno ne reagu jemo, bi}e najve}iproblem u budu}nosti ka ko BiH tako i Evrope- is- takao je @ivkovi}. Dodao je datrebarazdvo jitipitawe dobi jawabezviznogre`ima od pitawabezbjednosti i pu- ta BiH ka EU.- Liberalizaci juviznog re`ima su svi dobili, a mi smo ispunili sve uslove i ni- smo- smatra@ivkovi}. Naglasio je da je pitawe terori zmapitawe`i vota i su`ivotasvih u BiH, ko je je te`akbolesnikko jitreba da se suo~i sa problemom. Obrazla`u}izbog~egasr- pskiposlanicine}epodr`ati Zakon o za{tititajnihpoda- taka za ko ji su bo{wa~kipo- liti~ari rekli da je uslov zaEU i liberalizaci juviznog re`ima, @ivkovi} je kazao da “ni~imizazvaninekipoliti- ~arisamidi`uqestvicu i postavqajunoveuslove“. [ef klubaposlanika SNSD-a DragoKalabi}rekao  je da je rasprava o problemu terorizma u BiH vo|ena bez  uva`avawa~iwenica i da je wen rezultat“duplogolo“. - U BiH posto jiopstru- kci jaborbeprotivterorizma i ne posto jipoliti~kavoqa da se sa wim obra~una. Minis- tarstvobezbjednosti nas je ne- davnoobavi jestilo da u BiH ne posto jiopasnost od terori- zma,a sadadobi jamopodatke da  u BiH posto jivi{e od3.000 qudiko ji su potenci jalnite- roristi. To je jasanpokazateq da posto jeopstrukci je- ista- kao je Kalabi}.Dodao je da je RSnosila te{kiteretzbogha{kihoptu- `enika i sa tim se suo~ila. - Sada je teret na FBiHkada je ri je~ o teroristi ma i sa tim teretomtreba da se su - o~i,a ne da ga opstrui{e- re- kao jeKalabi}.Poslanik SDA BakirIze- tbegovi}kazaoje da je Haris ^a u{evi},ko ji je izveotero- risti~kinapad u Bugojnu, “biv{iroker i ~ovjekko ji se nalazi u stresu“. Konstatovao  je da je ri je~ o “benignomslu- ~a ju i da od toga ne trebapra- vitimaligniproblem“ i da mu “ni jejasnokako se od jednog slu~a japravi3.000 slu~a jeva“. - Da nisampro~itaoiz- vje{tajdirekto raOBA, slu- {a ju}iraspravupo jedinih poslanikapomislio bih da je  uzrokterorizmu u BiH i te- roristi~komnapadurokenrol - ka`eposlanikSNSD-a @eqkoKuzmanovi}. Po slanikSDS-a MirkoOkoli}, ko ji je i predsjedava-  ju}iKomisi je za kontrolu nad radomObavje{tajno-bezbjedno- sneagenci je, kazao je da poda- tak da u BiH ima oko 3.000licako ja su u svakomtrenutku spremna danapraveteroristi- ~ki akt ni jeiznena|u ju}i. - Taj broj je ve}i od onogko ji smo dobi jali od nadle- `nihdr`avnihinstituci ja- kazao je Okoli}.Dodao je da posli jeBugoj- na BiH morabitisvjesna da  je terorizamovdjeprisutan i da se sa tim problemommo rapozabaviti. - Terorizam su uvezli bo{wa~kipoliti~ari,sa  Ali jomIzetbegovi}emna ~e- lu, tokom i neposrednoposli je rata. On se uvozio i prekosu- sjedneHrvatske i odre|enih me|unarodnihinstitucijako je su omogu}iledolazakmuyahe- dina, pripadnika“Al-Kaide“ i drugihradikalnihislam- skihorganizaci ja. Trebalo je da napuste BiH po potpisi- vawuDejtonskogsporazuma, ali ta dejtonskastavkanikada ni jeimplementirana i oni su  jo{ ovdje- konstatovao je. Komentari{u}ipodatak da susada u BiH za terorizam spremni i qudiko ji su odav- de, tj. bh. dr`avqani, Okoli} je kazao da je ri je~ o velikom problemu.- Osobeafroazijskogpo- ri jeklazavr{ilesu svojposao na tom planu. Wihovposao je upravoi bio da doveduqude afroazijskogpori jeklako jise baveregrutaci jomnovihkadro- va u BiH jer se oni izgledom nerazliku ju od Evropqana- kon- statovao je Okoli}, dodav{i da je nedo pustivo da policij- ske, bezbjednosne i pravosudne instituci jejavnogovorekako ta lica ne prizna juzakonei nema judokumenta BiH,a ne ~i- neni{ta da ih kazne.Savjetministara BiH ju- ~e je razmatraozakqu~ke Predstavni~kogdomapovodom rasprave o informaci ji o stawubezbjednosti u BiH u 2009. godini i za realizaci ju zakqu~akazadu`ioMinis- tarstvobezbjednostii Mi- nistarstvopravde BiH. Kolegi jumPredstavni- ~kogdomarani je je zatra`io od Savjetaministara BiH de- taqnuinformaci ju o napadu  u Bugojnu.
Zakon o za{titi podataka
Bo{wa~ki poslanici koji su u Predstavni~kom domu BiH u~es- tvovali u raspravi o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o za{titi tajnih podataka zauzeli su se za wego vo dono- {ewe, uz ocjenu da bi to pomoglo borbi protiv terorizma. Okoli} je negirao ove tvrdwe, navode}i da su to “pri~e za malu djecu“. Ukazuju}i na potrebu dosqednog sprovo|ewa postoje}ih zakona, on je istakao da ne mo`e neko biti bez dokumenata, kao {to je to slu~aj sa vehabijama u BiH, a da ne bude uhap{en.
IZETBEGOVI]:
^au{evi} biv{i roker pod stresom
Ve habije izvele teroristi~ki napad na policijsku stanicu u Bu gojnu 
FOTO: GLAS SRPSKE

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->