Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
20.7

20.7

Ratings: (0)|Views: 25 |Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2010

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DRU[TVO SPORTVIJESTI
Od daqeg{kolovawau Srpskojodustala532 osnovca
Utorak 
20. jul 2010.
Broj12.265Godina
LXVII
Federaci ja BiH nepo{tu jekonstitutivnost naroda
странa
 4 
странa
6
странe
 42 i 43
Tu  `ila{tvo  u Beogradu 
Dodik:Dolazim nautakmicu inavi ja}u za Borac
Mlinari ipekari ~eka ju formiraweci jene p{enice
странa
7
странa
10
Poskupqewa u RS
Uhap{enBawalu~aninsa kilogramom heroina
Bu dva
Stigla pri java protiv MilkeForcan
BiH nika dane  }e pri zna ti Ko sovo
REVIZORSKI IZVJE[TAJ O POSLOVAWU USTA VNOG SU DA BiH
Slavoqub Gvozdenovi}
странa
2
SUDIJE NEMILICE TRO[E NA DNEVNICE NA KN DE, REGRE SE
странa
13
Ne mo`e se tra`iti suverenitet i teritori jalni integritet vlastite zemqe, a osporavati to drugima. Ovakvom izjavom Kom{i} izaziva problem sa dr`avom, ko ja  je jedna od potpisnica i garant Dejtonskog sporazuma, rekao Radmanovi}
 
SIPA 
 ana li zira pri javu oprone vjri 100 mi li ona KM
странa
5
Marketin{ka agenci ja SV-RSA dobi jala popuste za emitovawe, a zauzvrat provizi jom nagra|ivala Prli }a i Kuki}a, na ~i jem su platnom spisku novinari Juki}, Haxiomerovi} i Be}iragi} Mada prosje~na plata u Ustavnom sudu dose`e 3.481 KM, na naknade zaposlenih iz buxeta pro{le godine Ustavni sud potro{io 688.964, a na putne tro{kove 92.763 KM. Za naknade za godi{wi iz buxeta ispla}eno 164.985 KM Revizori BiH konstatu ju da je tokom pro{le godine Ustavni sud izvr{io tri preraspodjele buxetskih sredstava u korist naknada za tro{kove zaposle nih, putne tro{kove, izdatke telefonskih i po{tanskih usluga, izdatke za stru ju Naknade za godi{wi odmor po zaposlenom u Ustavnom sudu BiH kretale se u rasponu od 1.400 do 4.600 maraka, pa je po tom osnovu iz buxeta ispla}eno 164.985 maraka, konstatovali revizori
странa
3
Neboj{aRadmanovi}
F O  O : G   L  S  S  S 
 
Ustavni sud BiH 
Krivi~na prijava protiv ru kovodstva Eroneta i urednika FTV-a
F O  O : G   L  S  S  S 
Neboj{a Radmanovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH iz Srpske
 
2
utorak, 20. jul 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Na op{tim izborima u oktobru ne treba glasati za politi~are i stranke koji su rekli da je u Dobrovoqa~koj ulici bio zlo~in. Da nije bilo Dobrovoqa~ke, ne bi bilo ni Sarajeva, ni BiH.
Ismet Spa hi}, zamjenik poglavara Islamske zajednice u BiH 
PI[E: VEDRANA KULAGA
vkulaga@glassrpske.com
BAWALU KA- ^lanPredsjedni{tva BiH iz RSNeboj{aRadmanovi}rekao  je ju~e“GlasuSrpske“ daBiH ni je i ne }epriznati Kosovo, {to @eqkoKo- m{i}dobro zna, jer je za ta-kone{topotrebnaodluka Predsjedni{tva BiH kon- senzusom, ko je ne mo `ebiti,  jer je on kao srpski~lantog organaprotivtakve odluke.
^lanPredsjedni{tva @eqkoKom{i}rekao je ju~e da }e “BiHostatijedinstve- na bez obzira{ta mislili predsjedniciSrbi je i HrvatskeBorisTadi} i Ivo Josipovi}“. On im je “za hva- lio“ na izjavama da po{tu ju suverenitet BiH i dodao da i on “podr`avacjelovitost i suverenit etHrvatske iSrbi je bez Kosova“. - Wegovaizjava je proti- vnastavovimaPredsjedni{ - tva BiH o dobrosusjedskim odnosima i direktnouti~e na dobrosusjedskeodnose, {to mo`e da se negativnoodrazi na BiH,jer se ne mo`etra-`itisuverenitet i teritori-  jalniintegritetvlastite zemqe, a osporavati to drugi- ma- rekao je Radmanovi}. Dodao je da je ovakvomizjavomKom{i}uvri jedio predsjednikaSrbi jeBorisa Tadi}ako jipokazu je`equ za dobrosusjedskimodnosima, ne samoretori~ki, nego i su- {tinski i potpuno. - OvakvomizjavomKo- m{i}izazivaproblem sa dr`avom, ko ja je jedna od po- tpisnica i garantDejtonskog mirovnogsporazuma- rekao je Radmanovi}. Upozorio je da onaj ko izBiH govori o Srbi ji bez Ko- sova, u stvari, govoridirek- tno i protiv BiH.- Razlogtome je prost, a to je da BiH ni jepriznalaKoso- vo i da nikadane}epriznati Kosovo- rekao je Radmanovi}, isti~u}i da funkcionisawe Predsjedni{tva BiHremete dnevnopoliti~kapitawa ove vrste.Tadi} i Josipovi} su u ne- djequistaklida su Srbi ja i Hrvatskakao potpisniceDej- tonskogsporazuma, jednogla- sne u stavu da BiH tre badaostanejedinstvenadr`ava u ko joj se tri narodamora judo- govoriti o ustavnimna~elima na osnovuko jih}e sagraditi funkcionalnudr`avu. Kom{i} im je odgovorio da bi “trebalo da se bavesvo-  jimzemqama i problemima ko jihima ju i previ{e, a ne BiH“.
^ini se da je pravosu|e u BiH potpuno nezaintereso - vano o pitawu opasnosti od terorizma koja vreba u cijeloj BiH. Umjesto da istra`uju, izdaju naloge za ha- p{ewa i sudski gone teroriste, Tu`ila{tvo i Sud BiH tra`i za{titu od
SIPA 
zbog mogu}ih napada terorista!
Email: ninalukichGR@gmail.com
Lijepo se radi u Ministarstvu za qudska prava i iz- bjeglice BiH - zaposleni u ovom ministarstvu tro{e ogromne koli~ine novca iz buxeta na avionske karte i pla}awe smje{taja daleko iznad zakonom predvi|e- nih tro{kova. Nema {ta.
Email: kosta_rudi29@yahoo.com
www.glassrpske.com
KOM[I]
rekao da podr`ava suverenitet Srbije bez Kosova
Radoji~i} - Donati
Dobra saradwa OEBS-ai instituci ja Srpske
BAWALU KA- SaradwaOEBS-a i instituci jaRepubli- keSrpske je veomadobra
, konstatovano je na ju~era{wem sastankupredsjednikaNarodneskup{tine RS IgoraRado-  ji~i}a i vi{egpredstavnikaMisi jeOEBS-a u BiH Stefa- naDonati ja. Rado ji~i} je Donati jaupoznaosaradom parlamenta, a to komrazgovorabilo je ri je~i i o trenutnim politi~kim i ekonomskimkretawima u RS i BiH, saop{te- no je iz Narodneskup{tine RS. - Ubudu}emperioduOEBS}e imatikonstruktivanpris- tup u saradwiputemrealizaci jeodre|enihpro jekata, pri je svega, u oblastiobrazovawa i razvo jalokalnesamouprave- istakao je Donati.
SA R JEVO
- Na predsto je- }imop{timizborima u BiH va`naje podr{kahrvatskog narodajednomkandidatu za ~lanaPredsjedni{tva BiH, izjavio je ju~eapostolski nunci je u BiH Alesandrod’ Eriko.D’ Eriko je posli jesastan- ka sa predsjednikomFBiH Bor janomKri{toistakao da  je predsto je}iperi od od ve- likeva`nosti za budu}nost BiH, a pogotovohrvatskog naroda, ko ji je u te{kom i ne ravnopravnompolo`a ju. - U BiH je potrebnodoni-  jetinoviustav, jer trenutna situaci ja ne garantu jeis- tinskuravnopravnost sva tri konstitutivnanaroda- istakla je Kri{to.
BAWALU KA 
- SjednicaKolegi jumaVi je}anarodaRe- publikeSrpske u vezi sa iz- mjenamaPoslovnika o radu ovogavi je}abi}eodr`ana u septembru, potvrdio je “Glasu Srpske“ predsjedava ju}iVi je- }anaroda RS YevadOsman- ~evi}.Klubdelegatasrpskog narodanedavno je uputiozah- tjev za odr`avawe ove sjedni- ce u julu.- Pri je tog zahtjeva, pred- sjedni{tvoVi je}anarodaRS  je za uzelostav da se sjednica odr`i u septembru.Na inici jativuKluba Srba, sazvao sam Kolegi jum Vi je}anaroda RS na ko jem je taj zahtjevrazmatran, ali se Kolegi jumni jeusaglasio i ostalo je na tome da sjednica budeodr`anaposli jego- di{wihodmora- istakao je Osman~evi}.On o~eku je da }e tadabi- tiusvo jennovi, i kakoka`e, kvalitetanPoslovnik, na ko-  jem se dostaradilo. Predsjedava ju}iKluba Srba u Vi je}unaroda RS Sta{aKo{aracrekao je ra- ni je da predstavni ciovoga kluba“`ele da uradeizmjene i dopunePoslovnika sciqem stvarawafunkcionalni jeg i efikasni jegVi je}anaroda RS i onemogu}avawabiloka- kvihzlihnamjera“.- Imamopotrebu da pre- cizni jedefini{emoulogu nacionalnihklubova u Vi je- }unaroda, kadajedan od klu- bovapokrenepitaweza{tite vitalnognacionalnoginte- resa- naveo je Ko{arac. Prema tim izmjenama, do- da je, klubovi bi bilidu`ni da, kadapokrenu to pitawe, u roku od sedamdanadostave i amandmane i obrazlo`ewe, a ne kao sada, u roku od deset, 15 ili 20 dana.V. [.
STVA RAWE
efikasnijeg i funkcionalnijeg Vije}a
Xevad Osman~evi}, predsjedavaju}i Vije}a naroda Republike Srpske
Izmjene Poslovnika u sep tembru 
Bari{a ^olak
Poni{tio rje{ewe inspekci je u SK BiH 
SA R JEVO- MinistarpravdeBiHBari{a^olakju~e  jeponi{tioprvostepeno
rje{eweupravnoginspektorapo komejeustanovqenodasuizboriuSpoqnotrgovinskojko- mori(SK) BiH, ko jisuodr`aniuma ju,nezakonitoraspi- saniisprovedenimimozakonskeprocedure,kakoje nalagalaregulativaKomore. ^olaktvrdidainspekci jaMinistarstvapravdeni jena- dle`nazainspekcijskinadzornadSK BiHidajedono- {ewemrje{ewaupravneinspekci jeMinistarstvapravde do{lodopovredestvarnenadle`nosti. MinistarstvospoqnetrgovineiekonomskihodnosaBiH  je zatra`ilo22. junainspekcijskinadzoruSK BiH, posli-  je~ega je upravniinspektordoniorje{eweko jimsu izbori  u SK BiH sprovedeninezakonito.@. D.
D’ Eriko - Kri{to
Podr`ati jednog hrvatskog kandidata
Premijer Srpske Milorad Dodik rekao je da kod Tadi- }a i Josipovi}a postoji `eqa da se na ovim prosto-rima o~uva stabilnost i da bi za to trebalo da imaju partnere i na nivou BiH. - Cini~an na~in na koji je Kom{i} reagovao govori o tome da ni predsjednik Srbije, ni Hrvatske nemaju adekvatne i dorasle zago- vornike u Sarajevu i to je problem, a ne wihovoopredjeqewe - rekao je Do- dik.
DODIK 
Borjana Kri{to i Alesandro d ,Eriko
FOTO: GLAS SRPSKE
F O  O : G   L  S  S  S 
Ne mo`e se tra`iti suverenitet i teritorijalni integritet vlastite zemqe, a osporavati to drugima. Ovakvom izjavom Kom{i} izaziva problem sa dr`avom, koja je jedna od potpisnica i garant Dejtonskog sporazuma, rekao Radmanovi}
Neboj{a Radmanovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH iz Republike Srpske
BiH nika da ne }e pri zna ti Ko sovo
Neboj{a Radmanovi}
OM[I ] 
 uvrijedio  Tadi }a
 
GLAS SRPSKE
utorak, 20. jul 2010.
3
SARAJEVO - Zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Milorad @ivkovi} prenije}e na konferen- ciji predsjednika parlamenata zemaqa ~lanica Interparla- mentarne unije u @enevi poruku da sve zemqe treba ravnopravno da u~estvuju u radu UN. - Moja poruka je da svaka zemqa, bez obzira na veli~inu i ekonomsku mo}, mora biti uva`avana i mora na jednakim principima da participira u radu UN - rekao je ju~e @ivko- vi} Srni i dodao da se u~esnicima konferencije obratio ge- neralni sekretar UN Ban Ki Mun.
Zatra`ene zatvorske kazne pqa~ka{ima iz helikoptera
STOK HOLM-
Tu`ila{tvo u [vedskojju~e jezatra`ilo zatvorskekazne do desetgodina za grupu od desetu~esnika spektakularnepqa~ke39 miliona{vedskihkruna, ko ja je izvr{enapro{legodine iz dr`avnogtrezora u [vedskoj uz pomo}helikoptera, javio je Tanjug. Razbojnici su se 23. septembrapro{legodine u cik zorespus- tili iz ukradenoghelikopte ra i uz pomo}eksploziva i pomaga~a iznutraupali u trezor u ko jem je bilo na desetinemilionaevra. U grupipqa~ka{a je bilodvadesetakosoba sa prostora biv{eJugoslavi je. [vedskotu`ila{tvopodni jelo je ju~e tu`beprotivdevet[ve|ana i jednogSirijca.
Marku Bo{ki }u deset godina zatvora zbog Srebrenice
SA R JEVO-
Biv{ipripadnikDese- togdiverzantskogodredaVRSMarko Bo{ki}osu|en je ju~ena desetgodina zatvorazbogu~e{}a u ubistvuvi{e stotinasrebreni~kihmu{karaca. Sud BiH je osudioBo{ki}azbogzlo~ina protiv~ovje~nostipo~iwenih u julu1995. godine nad Bo{wacima sa podru~jaSrebrenice. Bo{ki} je po- tpisaosporazum o priznawukrivice sa tu`iocemPosebnog odjeqewa za ratnezlo~ineTu`ila{tva BiH. Sporazumomje Bo- {ki}priznao da je u~estvovao u zlo~inimaprotiv~ovje~nosti.
U Beogradu uhap{ena grupa provalnika iz BiH 
BEOGRAD-
Kriminalisti~kapolici ja iz Beogradauhap- sila je {estlicazbogsumwe da su obili pet megamarketa “IDEA“ po Srbi ji i pri~inilimateri jalnu{tetu od oko 115.000 evra, javila je Srna.Uhap{eni su Milo{Vuki~evi} (27) iz Sara jeva, Bo jan Topalovi} (26) i Miqan[inikovi}(31), obo jica iz Vi{e- grada, VladanJeremi} (37) i Bo janSpasi}(41), obo jica iz Beograda, kao i RajkoJovkovi} (43) iz Sopota. Osumwi~eni su tokom ove godinekasnouve~edolazili do objekatasvo jimvozilima“audi A 4”, “fi jatpunto“ i
BMW
“. Kli je{tima su otvaralimagacinskavrata, a potom kralikase s novcemko ji su tro{ili na vozila i potrebe.
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA R JEVO- Revizi jom poslovawaUstavnogsuda BiH revizo risuuo~ilida cjelokupnisisteminternih kontrolauovojinstituci ji ni jeupotpunostirazra |en, tedata~iwenicamo `edaimauticajnaneracionalno tro{ewebuyetskihsredsta- va.
UstavnisudBiHjeupro- {lojgodiniod5.022.614 ma- rakabuyetskihsredstava potro{io4.964.347 maraka, od~egajenaplate90 zapo- slenihpotro{eno3.759.980 maraka.Madaprosje~naplata u Ustavnomsududose`e3.481 KM, na naknadezaposlenih iz b uyetapro{legodinepo- tro{enoje688.964, a na pu- tnetro{kove92.763 marke. Ugovoreneusluge su u pro{lojgodinipla}ene 72.528 KM, telefoni ipo- {tanskeuslugeiznosili su 87.742 marke, dok je za stru jui komunali jepotro{eno 80.577. Na nabavkumateri jala  u pro{lojgodini je potro{e- no27.866 maraka, na nabavku opreme19.972, a na prevoz igorivo12.824. Teku}eodr`a- vawe je u pro{lojgodini ko{talo74.497 maraka.RevizoriBiHkon statu ju dajetokompro{legodine Ustavnisudizvr{iotri preraspodjelebuyetskih sredstavaukoristnaknada zatro{kovezaposlenih, pu- tnetro{kove, izdatketele- fonskihipo{tanskih  usluga, izdatkezastru ju. Takosutro{kovizana- knadezaposlenihuve}aniza 11.000 maraka, putnitro{ko- viza27.000, telefonskei po{tanskeuslugeza34.000 maraka, stru juikomunali je za29.000 maraka, ateku}iiz- dacipove}anisuza50.000 marakavi{enego{tojepla- niranonapo~etkugodine. -Zarazlikuoddrugih instituci ja,zaposleniuUs -tavnomsuduBiHnisu smawivaliplate. Naime, u vri jemekadajeosnovicaza obra~unplataudrugimin- stituci jamaumawivanasa 535 na498 KM, uUstavnomsudujedo{lodopove}awa koefici jenatatakodasa smawewemosnoviceni jedo- {lodosmawewaplatauovojinstituci jikaoudrugim, ut- vrdili su revizori. Navode da je regresuUs- tavnomsuduispla}ivan70 odstoodplatezaposlenog iliprosje~neplateuUsta- vnomsuduko jaiznosioko 2.000 marakauzavisnosti {tajezazaposlenogpo- voqni je.- Takosusenakna dezagodi{wiodmorpozaposle- nomkretaleurasponuod 1.400 do4.600 maraka, pajepotomosnovuizbuyetaispla- }eno164.985 maraka- konsta- tu jurevizori. Revizoritako|eotkriva-  judasenaknadezaposlenima  uslu~a jusmrtiilite`ebo- lestiu`eg~lanaporodice ispla}u junaosnovuinternih akata, aosnovzatenaknade  jeprosje~naplatauUsta- vnomsuduiliplatazaposle- noguzavisnosti{taje povoqni jaopci ja. -Zaslu~ajsmrtiu`eg~lanaporodicenaknada iznositriprosje~neplate zaposlenogilitriprosje~ne plateuUstavnomsudu, pajeu pro{lojgodinizaslu~a jeve smrtiite`ebolestiu`ih ~lanovaporodiceispla}eno 36.796maraka- navoderevi- zori.U decembrupro{legodi- neUstavni sud je isplatio i stimulaci je za za poslene u  ukupnomiznosu od 41.440 ma- raka, a odluka o tomedonese- na je naknadno, 6. januara ove godine.Stimulaci je su se kreta- le od 225 do 1.620 maraka.-S obzirom na todaseUstavnisudfinansiraiz buyeta, uskla|ivaweminter-nihakatau vezi sa naknada- mazaposlenih, sapropisima ko jireguli{uovuproblema- tikuuinstituci jamaBiH, Ustavnisudbisepostaviou realni jeokvireopitawuna- vedenihakatauskladusaop- {tomekonomskomsituaci jom  udru{tvu- upozorava jurevi- zori.Predsjednik Ustavnogsuda BiH Miodrag Simovi}rekao je “Glasu Srpske” da jerevizorski izvje{taj za ovuinstituciju dobar i da su uva`ene sve primjedbe koje su uputili revizori.- Nijedan sudija, pa ni jakao predsjednik nenapla}ujem pravo na odvojeni`ivot, dnevnice niti izna- jmqivawe stana iako to rademnogi dr`avni slu`benici.Revizorski izvje{taj jedobio punu podr{kunadle`nih u Ustavnom suduBiH i usvojen je jednoglasno.Nastojimo da {tedimo ko-liko se mo`e i plate koje do-bijamo su u skladu sazakonskim propisima - is-takao je Simovi}.
 @ivkovi}: Sve zemqe treba da su ravnopravne u UN
ZA RA ZLIKU 
od ostalihinstitucija, sudije nisu smawile plate
Nerije{ena 6.243 predmeta
Revizori su naveli da je Ustavni sud u pro{loj godini zaprimio 4.209 predmeta od ~ega se 18 odnosilo na ocjenu usta- vnosti, a 4.191 na apelacije. Od toga je rije{io 3.294 predmeta od kojih su 14 bili ocjena ustavnosti, a 3.280 apelaci- oni predmeti.- Uo~ili smo ~iwenicu da su na kraju pro- {le godine u Ustavnom sudu ostala nerije- {ena 6.243 predmeta, {to je rezultat wihovog vi{egodi{weg gomilawa - konsta- tuju revizori.
Revizorski izvje{taj o poslovawu Ustavnog suda BiH
Su  di je ne milice tro {e na  dnevni ce, na kna de, regrese
Mada prosje~na plata u Ustavnom sudu dose`e 3.481 KM, na naknade zaposlenih iz buxeta pro{le godine Ustavni sud potro{io 688.964, a na putne tro{kove 92.763 KM. Za naknade za godi{wi iz buxeta bi}e ispla}eno 164.985 KM
Ustavni sud BiH 
FOTO: GLAS SRPSKE

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->