Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aneksi 5

Aneksi 5

Ratings: (0)|Views: 198|Likes:
Published by feritfazliu

More info:

Published by: feritfazliu on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2011

pdf

text

original

 
 Aneksi 5Procedurat e Manaxhimit te InvestimevePublikeProcedurat e meposhtme do te aplikohen ne procesin e planifikimit te investimevepublike. Investimet publike kryhen nga sektori publik dhe kryesisht realizohennepermjet ³projekteve te investimeve´. Procedurat e meposhtme bazohen mbi Ciklin eManaxhimit te Investimeve Publike.Projekti perben nje/ ose grup aktivitetesh te cilat realizojne nje/ose me shumeprodukte ne nje afat kohor te caktuar si pjese e programeve te shpenzimeve publike.Projektet mund te kerkojne si shpenzime kapitale ashtu edhe shpenzime korente, ketote fundit si gjate fazes kryerjes se investimit ashtu edhe pas kohes se perfundimit te tij.Cikli i Projektit duhet te konsierohet si pjese integrale e Ciklit te Manaxhimit teShpenzimeve Publike (MSHP). Mund te ndodhe qe cikli i nje projekti mund te mosperputhet nga pikpamja kohore me ciklin e Manaxhimit te Shpenzimeve Publike. Kjoper arsyen e pare se cikli i MSHP duhet te perputhet ne menyre te plote me kalendarine nje viti fiskal, ndersa fazat e nje projekti individual mund te jene me te gjata se safazat korresponduese te MSHP. E dyta, mund te ndodhe qe disa projekte financohennga donatoret dhe zakonisht donatore te ndryshem mund te kene cikle dhe procedurate ndryshme nga ato te MSHP qe aplikon Qeveria. Ne kete kontekst keto procedurasynojne te ndertojne nje proces qe lidh ne menyre integrale procesin e manaxhimit teprojekteve te investimeve me procesin e pergjithshem te Manaxhimit te ShpenzimevePublike.
 
 Seksioni i pare i procedurave shpjegon fazat e ciklit te manaxhit te projektit;Identifikimi i projektit ; vleresimi dhe pergatitja e projektit ; aprovimi dhe financimi iprojektit; zbatimi i projektit; monitorimi i zbatimit te projektit; raportimi i projekteve,vleresimi dhe auditimi.Seksioni i dyte shpjegon procedrat e pergatitjes se projekt propozimit si edheformularet perkates qe duhen plotesuar per kete qellim.. Gjithashtu shpjegon rolin einstitucioneve te perfshira, ministrive te linjes dhe Ministrise se Financave.Seksioni i trete shpjegon procedurat e analizes dhe vleresimit te projkekteve dhelidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike.5 - 1
 
PerkufizimeInvestimi publik kryhet nga/ose ne emer te sektorit publik dhe realizohetnepermjet projekteve te investimeve. Projekti i investimit, si pjese e njeProgrami te Shpenzimeve Publike, eshte nje grup aktivitetesh te projektuaraper te realizuar produkte te caktuara, brenda nje afati kohor.Programi i Shpenzimeve Publike eshte nje grup aktivitetesh, qe mund temenaxhohen se bashku dhe qe realizojne produkte, te cilat ndikojne direkt oseindirekt (si input per aktivitete te tjera) per arritjen e objektivave te politikave teprogramit, te paraqitura ne Buxhetin e Shtetit.Cikli i projekteve te investimeve eshte pjese integrale e Ciklit te Menaxhimitte Shpenzimeve Publike.Projekti i investimit, i cili do t¶iu nenshtrohet proçedurave ne vijim, do tekonsiderohet shpenzimi kapital qe:(i) rezulton ne nje shtese te aktiveve (aseteve);(ii) ka nje jetegjatesi me te madhe se nje vit; dhe(iii) ka vlere me te larte se 1.000.000 Lek.5 - 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->