Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
David Begg - Makroekonomia [Skrypt]

David Begg - Makroekonomia [Skrypt]

Ratings: (0)|Views: 13,197 |Likes:
Published by Maciek Woźniczko

More info:

Published by: Maciek Woźniczko on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch
EKONOMIA – MAKROEKONOMIA
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
20. WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII I RACHUNKU DOCHODUNARODOWEGO
Makroekonomia -nie traktuje o szczegółach gospodarki, lecz o ogólnym jej obrazie.Makroekonomia zajmuje się głównie powiązaniami miedzy różnymi częściami gospodarki, opiera sięona na innego rodzaju uproszczeniach mających na celu zwiększenie operacyjności analizy.
Problemy makroekonomiczne
-niektóre z podstawowych problemów, o jakich traktuje makroekonomia:
Inflacja
 Roczna stopa
inflacji 
-
to procentowy przyrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w ciągu roku.
Bezrobocie
 Bezrobocie – to liczba osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy i jednocześnie niemającychzatrudnienia.
Stopa bezrobocia
-to odsetek siły roboczej pozostającej bez pracy.
Siła robocza-
to liczba ludzi pracujących lub poszukujących pracy
Produkcja i wzrost
 Realny produkt narodowy brutto (PNB) jest miara całkowitego dochodu gospodarki narodowej.Świadczy on o ilości dóbr i usług, na których zakup może pozwolić sobie gospodarka jako całość.
Przyrost realnego PNB
-określa się mianem wzrostu gospodarczego
Polityka makroekonomiczna
Państwo ma do dyspozycji całą gamę narzędzi polityki gospodarczej, za pomocą których możeoddziaływać na zachowanie się gospodarki jako całości.
20.3 Ramy analizy; krótki przegląd
 
Gospodarka-
 jako całość składa się z wielu milionów podmiotów gospodarczych:Tak na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Ich indywidualne decyzje wyznaczają łącznie wydatkicałkowitej gospodarce dochód całkowity i ogólny wielkość produkcji dóbr i usług.
Gospodarstwa domowe –
dysponują czynnikami produkcji lub – inaczej –nakładami niezbędnymi wprocesie produkcji. Są także faktycznymi właścicielami przedsiębiorstw.
Gospodarstwa Domowe
oferują przedsiębiorstwom podaż usług czynników produkcji,przedsiębiorstwa zaś wykorzystują te czynniki do wytwarzania dóbr i usług. Tym usługom odpowiadająpewne płatności..
Ruch okrężny 
 Istnieją trzy sposoby mierzenia skali działalności gospodarczej. Możemy, zatem mierzyć;a) Wartość wytworzonych dóbr 
 
b) Poziom dochodów czynników produkcji, który reprezentuje wartość dostarczonych przez nieusług.c) Wartość wydatków na dobra i usługi
Dochody czynników
produkcji muszą być równe wydatkom gospodarstw domowych, ponieważzałożyliśmy, iż wszystkie dochody, są wydatkowane. Wartość produkcji musi się równać całkowitymwydatkom na dobra i usługi, ponieważ przyjęliśmy założenie, iż wszystkie zostają sprzedane.
Produkt krajowy brutto- 
 jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórczezlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.
PBK -
mierzy wartość produkcji wytworzonej w gospodarce kraju.
Gospodarka zamkniętą
 – nazywamy gospodarką, w której nie występują związki z zagranicą.
Wartość dodatnia
 –jest to przyrost wartości dóbr w wyniku określonego (danego)procesu produkcji.Wartość dodatnią oblicza się przez odjęcie od wartości dóbr wyprodukowanych przedsiębiorstwiesumy kosztów rzeczowych czynników wytwórczych zużytych do produkcji tych dóbr.
Dobra finalne- 
to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to albo dobra konsumpcyjnezakupione przez gospodarstwa domowe, albo dobra kapitałowe (inwestycyjne)-np. maszyny -nabywane przez przedsiębiorstwa.
Dobra pośrednie
-to dobra częściowo przetworzone, które stanowią nakład w procesie produkcji winnych przedsiębiorstwach gdzie są zużywane.
Inwestycje
- są to zakupy nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa
Oszczędności- 
to ta część dochodu, która nie została wydana na zakup dóbr i usług
Y - 
będziemy oznaczać PKB, który jest tożsamy z wartością dochodów gospodarstw domowych.
C-
wydatki konsumpcyjne
-Oszczędności
S=Y-COraz Y=C+SSYMBOL =
oznacza ‘’jest Identycznie równy ( tożsamy)na mocy definicji’’
Dobra finalne
 – są to dobra, które nie zużywają się całkowicie w procesie produkcji w danym okresie
Zapasy –
to dobra trzymane obecnie w przedsiębiorstwie na potrzeby przyszłej produkcji lubsprzedażyZapasy nazywaliśmy KAPITAŁEM OBROTOWYM. Ponieważ nie zużywają się one całkowicie wprodukcji ani nie zostają sprzedane w bieżącym okresie, są uznawane w za dobra kapitałowe.Powiększanie zapasów jest, więc równoznaczne z inwestycjami kapitał obrotowy. Kiedy zapasyobniżają się, wtedy traktujemy to jako inwestycje ujemne lub – inaczej – dezinwestycje.Źródłem dochodów państwa są zarówno podatki bezpośrednie T e nakładane na dochody jak i podatkipośrednie T e zwane inaczej PODATKAMI OD WYDATKÓWPodatki nakłada się, aby móc sfinansować dwa rodzaje wydatków państwa. Wydatki na dobra i usługiG obejmują zakupy przez państwo dóbr i usług.Państwo ponosi też wydatki związane z finansowaniem PŁATNOŚCI TRANSFEROWYCH albo –inaczej – ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH –BPKB w cenach rynkowychPKB w cenach czynników wytwórczychRachunek dochodu narodowego, konsumpcję C ,inwestycje I i wydatki państwa G wyrażamy wcenach rynkowych, łącznie z podatkami pośrednimi od dóbr i usług , to wartość dodaną lub – inaczej -produkcje netto wytworzoną w gospodarce można zapisać jako C + I + G w rezultaciePKB w canach rynkowych = C+ I + GY=PKB e cenach czynników produkcji =C+I+G – TROZPORZĄDZALNE DOCHODY OSOBISTE – są to dochody gospodarstw domowych pouwzględnieniu podatków bezpośrednich % płatności transferowych. Wielkość ta informuje nas o tym,ile gospodarstwa domowe mogą przeznaczyć na wydatki i oszczędnościRozporządzalne dochody osobiste wynoszą, zatem Y+B+T d
 
 Eksportem X nazywamy dobra, które zostały wytworzone w kraju a następnie sprzedane za granicęIMPORT (Z) to dobra, które są produkowane za granicą i tam nabywane na potrzeby gospodarkikrajowejGospodarstwa domowe przedsiębiorstwa i państwo mogą dokonywać importu, Z który nie jest częściąprodukcji krajowej i nie kreuje dochodów czynników wytwórczych. Dobra importowane nie zostająwykazane w PKB ujmowanym od strony produkcji, który odnosi się tylko do wartości dodanej przezproducentów krajowych. Import zostaje jednakże ujęty w wydatkach na dobra finalne.W związku z istnieniem w gospodarce otwartej handlu zagranicznego możemy zmodyfikować nasząformułę obliczania PKB w cenach czynników produkcji w następujący sposób Y=C+I+G+X-Z-T=C + I+G+ NX –TS+(T d +T e –B)+Z=I+G+X – suma odpływów z obiegu musi być nadal równa sumie dopływów.Nadwyżka sektora prywatnego prywatnego-I to odpływ z ruchu okrężnego. Musi mu odpowiadaćdopływ o tej samej wielkości. Źródłem tego dopływu może być albo deficyt budżetu państwa, G+B-T e _T d albo eksport netto NX tj. nadwyżka wpływów z eksportu nad wydatkami na importPrzepływ netto dochodów majątkowych to nadwyżka napływu dochodów z własności z tytułu usługczynników produkcji świadczonych za granicą nad odpływem dochodów z własności pozostałych wwyniku świadczenie przez cudzoziemców usług czynników produkcji w Wielkiej BrytaniiPNB jest miernikiem całkowitych dochodów kraju, niezależnie od miejsca(kraju)świadczenie usługPKB powiększonemu o dochody netto t tytułu własności za granicąAMORTYZACJA zwana inaczej zużyciem kapitału trwałego, jest miarą szybkości zmniejszania sięwartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie będącego wynikiem jego fizycznego lubekonomicznego zużyciaAMORTYZACJA jest kosztem ekonomicznym, ponieważ dotyczy zasobów zużywanych w procesieprodukcjiDOCHÓD NARODOWY jest to produkt narodowy netto wytworzony w gospodarce. Oblicza się przezodjęcie amortyzacji od PNB w cenach czynników produkcji.Dochód narodowy to ilość pieniędzy, jaką dysponuje na wydatki na dobra i usługi po odłożeniuodpowiedniej ilości pieniędzyPNB w ujęciu nominalnym mierzy się w cenach bieżących tj. takich, które istniały w okresie, gdyosiągano składające się na PNB dochodyRealny PNB koryguje nominalny PNB o skutki inflacji i wyraża go w cenach istniejących pewnymokresie najczęściej określanym jako rok Bazowy lub podstawowyDelator PNB jest to stosunek nominalnego PNB (w cenach bieżących)do PNB w ujęciu realnym (wcenach stałych) wyrażony w postaci wskaźnikaRealny PNB jest prostym miernikiem fizycznym produkcji wytworzonej w gospodarce w roczna zmianaprocentowa jego poziomu informuje o tempie wzrostu gospodarczegoREALNY PNB per CAPITA jest to realny PNB podzielony przez liczbę mieszkańców krajuPrzy danym poziomie realnego PNB im większa jest liczba ludności tym mniejsza będzie liczba dóbr iusług przypadających na 1 osobęProsty miernik przeciętnego poziomu stropy życiowej w jakimś krajuPNB znajduje zastosowanie jako miernik wielkości produkcji dóbr i usług w gospodarce, byłobypożądane, aby rachunek PNB obejmował swym zasięgiem możliwie jak najszerszy obszar działalności

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
madzieeem liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Katarzyna Żyła liked this
Katarzyna Żyła liked this
Marek Trojak liked this
Aleksandra Cuper liked this
Grzegorz Penc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->