Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Netaksharee 5 Jan 2010

Netaksharee 5 Jan 2010

Ratings: (0)|Views: 3,377 |Likes:
Published by marathivachak
visit -

http://ebooks.netbhet.com
http://esahity.com
visit -

http://ebooks.netbhet.com
http://esahity.com

More info:

Published by: marathivachak on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2011

 
 ´É¹ÉÇ  ùºÉ®äú +Æ Eò Gò¨ÉÉÆ Eò 4
 ‡nùxÉÉÆ Eò 3
VÉÉxÉä ´ÉÉ®úÒ 2010
É É É ¨ ¨ ¨ É É É 
„ „ „ 
É É É É É É  ä  ä  ä É É É  
ºÉÆ{ÉÉnùEò
 
+ÉxÉÆ nù ¨ÉÉxÉä
 
 º´É{xÉÉ EòÉà ±½ä þ ºÉÉä xÉɱÉÒ PÉÉ]õ{ÉÉÆ bà÷
 ºÉ‡SÉxÉ EòÉEòbà ÷
 ¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú
ºÉ½þºÉÆ{ÉÉnùEò
 
 ºÉÖ®ä ú„É ‡„É®úÉäb÷Eò®ú
 
 
 
 xÉä]ÉIÉ®Ò ... {ÉÉxÉ 2
 ºÉÆ {ÉÉnEòҪɠxɨɺEòÉ® nÉäºiɽþÉä! xÉä]ÉIÉ®ÒSªÉÉ ºÉ¨ÉºiÉ ´ÉÉSÉEò ´ÉMÉÉÇ ºÉ
 xɴɴɹÉÉÇ SªÉÉ JÉÚ  {É JÉÚ  {É „ÉÖ¦ÉäSUôÉ !
+ÉhÉJÉÒ BEò ´É¹ÉÇ ºÉ®±ÉÆ, ˦ÉiÉÒ´É®SÉÆ  Eòì±Éåb® ¤Én±É±ÉÆ, ªÉÉ ´É¹ÉÉÇ iÉ BEò <xGòÒ¨Éå ]   ZÉɱÉÆ, {ÉÖ fSªÉɽþÒ ´É¹ÉÉÇiÉ iÉä½þÉä <Ç ±É, ªÉÉ MÉÉä ¹]õÒ  xÉ´ÉÒxÉ xÉɽþÒiÉ {É®ÆúiÉÚ iÉÖ¨ÉSªÉÉSÉ BJÉÉtÉ
 ‡´ÉºÉ®±Éä ±ªÉÉ º´É{xÉɱÉÉ MÉä ±ªÉÉ ´É¹ÉÉÇxÉä 
 JÉiÉ{ÉÉhÉÒ PÉÉiɱÉÆ EòÉ ? +ºÉä ±É iÉ® ªÉÉ ´É¹ÉÉÇ iÉ
 iªÉÉ º´É{xÉÉSÉÒ ‡xÉMÉÉ ®ÉJÉɪɱÉÉ ‡´ÉºÉ°ü xÉEòÉ. +ɇhÉ xɺÉä±É iÉ® ªÉÉ ´É¹ÉÉÇ iÉ xÉCEòÒSÉ
 {É
  ä®hÉÒSÉÒ +É´É„ªÉEòiÉÉ +ɽäþ. EòÉähÉÉºÉ `É>ðEò EònùɇSÉiÉ ªÉÉ ´É¹ÉÉÇ iÉ iÉÒ º´É{xÉä{ÉÖhÉǽþÉä hÉÉ® 
+ºÉiÉÒ±É. ªÉÉ vÉÉ´É{ɳýÒSªÉÉ VÉMÉɨÉvªÉä lÉÉä bÆ÷ lÉÉÆ ¤ÉÉ  º´ÉiÉ&ºÉÉ`Ò, +ÉVÉÚ  ¤ÉÉVÉÚ  SªÉÉ VÉMÉÉSÉÉ lÉÉä bɺÉÉ +ɺ´ÉÉn PªÉÉ, IÉhÉÉIÉhÉɱÉÉ VÉMÉ ¤Én±ÉiɪÉ. ªÉÉ ¤Én±ÉiªÉÉ VÉMÉÉiÉ º´ÉiÉ&±ÉÉ ºÉɨÉÉ´ÉÚ näùiÉɪɠEòÒ iÉÖ ¨½þÒSÉ VÉMÉ ¤Én±ÉiÉÉªÉ ªÉÉ´É®SÉ iÉÖ ¨ÉSÉÆ  +κiÉi´É `®äú±É,
 ‡SÉ®ÆúiÉxÉ +lÉ´ÉÉ IÉhɦÉÆ MÉÚ  ®...
  xÉ´ÉÒxÉ ´É¹ÉÉÇSªÉÉ ºÉÖ ¯û´ÉÉiÉÒSªÉÉ ªÉÉ
 {ɇ½þ±ªÉÉSÉ +Æ EòÉiÉ xÉä]ÉIÉ®Ò SÉÒ ]õÒ¨É
 iÉÖ¨ÉSªÉɺÉÉ`Ò PÉä>ðxÉ +ɱÉÒ +ɽäþ BEòÉ V´É±ÉÆiÉ
 Eò´ÉÒSªÉÉ +Éi¨É„ÉÉävÉÉiÉÚxÉ ‡xɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ Eò‡´ÉiÉÉÆ SÉÉ ´ÉhÉ´ÉÉ...
  ½þÉ ´ÉhÉ´ÉÉ iÉÖ ¨ÉSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ GòÉÆ iÉÒSªÉÉ
 ¨É„ÉɱÉÒ {Éä]´Éä±É ªÉÉiÉ +ɨÉSªÉÉ ]õҨɱÉÉ ªÉÏiEò‡SÉiɽþÒ „ÉÆEòÉ xÉɽþÒ.
+ÉxÉÆ n ¨ÉÉxÉä ºÉÆ {ÉÉnEò xÉä ]ÉIÉ®Ò ]õÒ¨É
 ½þÉ +Æ Eò Eò´ÉÒ +ɱ½þÉn 
 EòÉ„ÉÒEò®ú ªÉÉÆ SªÉÉ Eò‡´ÉiÉÉÆ ´É® +ÉvÉɇ®iÉ +ɽä. ªÉÉ +Æ EòÉSÉä  ºÉ½þºÉÆ{ÉÉnEò ¸ÉÒ. ºÉÖ ®äú„É ‡„É®Éä bEò®ú ½ä º´É
 iÉ& Eò´ÉÒ +ºÉÚ  xÉ ¨É®É`öÒ iɺÉäSÉ ¨ÉɱɴÉhÉÒiÉ iªÉÉÆ xÉÒ
+xÉäEò Eò‡´ÉiÉÉ ‡±É½þÒ±ªÉÉ +ɽäiÉ. iÉä Eò‡´ÉiÉÉÆSÉä +¦ªÉɺÉEò +ɽäiÉ
 iªÉÉÆ xÉÉ +ɱ½þÉnSªÉÉ
 Eò‡´ÉiÉÉÆ ¤Éqù±ÉSÉÒ +ºÉhÉÉ®Ò
 iɳý¨É³ý iªÉÉÆSªÉÉiɱªÉÉ ½þ³ý´ªÉÉ Eò´ÉÒ ¨ÉxÉÉSÉÒ ºÉÉIÉ näiÉä.
 
 
 xÉä]ÉIÉ®Ò ... {ÉÉxÉ 3
+Éi¨É„ÉÉävÉ 
 
 EòɽþÒ ´Éä ³ýÉ ¨ÉxÉ =nÉºÉ ½þÉä iÉÆ, +ºÉÆ´ÉÉ]õiÉÆ +É{ÉhÉ VÉäEò®iÉÉä iÉä+É{ɱªÉɱÉÉ +É´ÉbiÉÆEòÉ ? +É{ÉhÉ VÉäEò®iÉÉä iÉ䴪ɴɽþɮɺÉÉ`Ò EòÉ ?+É{ÉhÉ +É{ɱÉÉ +Éi¨ÉÉ MɨÉɴɱÉÉ iÉ® xÉɽþÒ ?
 ¨ÉÉCºÉÇSÉÉ nÖù®É´ªÉÉSÉÉ ‡ºÉrùÉÆ iÉ (
 
alination
) EòÉªÉ ¢òHò EòɨÉMÉÉ®ÉxÉÉÆ SÉ ±ÉÉMÉÚ +ɽäþ ?
 ¤ÉÉè ‡rùEò IÉä jÉÉiÉ EòÉ¨É Eò®hÉÉ®äú
 
 ´Éä` ‡¤ÉMÉÉ® 
ú xÉɽþÒiÉ EòɪÉ?+ÉVÉ |ÉiªÉä Eò VÉhÉ ¤É]õÒEò +ɽäþ EÖòhÉÉSÉÉ iÉ®Ò  ¨ÉÉä `É +ºÉÉäUôÉä]É +ºÉÉä!  ¨ÉÉä `¬ÉÆ SÉÒ MÉÖ±ÉɨÉÒ ¨ÉÉä`Ò +ºÉä ±É,
+κ¨ÉiÉÉ„ÉÖ xªÉ ºÉÖ JÉɺÉÒxÉiÉÉ +ºÉä ±É
 
„Éä´É]õÒ MÉÖ ±ÉÉ¨É iÉÉäMÉÖ ±ÉɨÉSÉ +ºÉhÉÉ®!
  Ë{ÉVÉ®É ºÉÉä xªÉÉSÉÉ +ºÉÉä+lÉ´ÉÉ ±ÉÉäJÉÆ bÉSÉÉ
 º´ÉiÉ&SÉÉ „ÉÉävÉ PÉähªÉÉSÉÒ ÊEò¨ÉiÉ ºÉÖ rùÉ ¨ÉÉä `Ò +ºÉiÉä
 
 ºÉÖ ®‡IÉiÉiÉä±ÉÉ ºÉÖJÉɺÉÒxÉiÉä ±ÉÉ |ɇiɹ`äö±ÉÉ +ɇhÉ JÉÉä ]¬É |ɇiɨÉÉÆ xÉÉ
  ¢äòEòhªÉÉSÉÒ iɪÉÉ®Ò +ºÉÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä iÉÒ ËEò¨ÉiÉ näùiÉÉxÉÉ, ¨ÉÒ ¨ÉÉMÉäªÉɪɱÉÉ xÉEòÉä BEònùÉ {ÉÉªÉ ¨ÉÉMÉä+ɱÉÉ EòÒ iÉÉä JÉÉä ±É MÉiÉæ iÉ VÉÉhÉÉ®!!!
+Éi¨É „ÉÉävÉÉSÉÆlÉbMÉÆ
 
 {ÉÖx½þÉ ‡VÉ´ÉÆ iÉ xÉɽþÒ ½þÉä hÉÉ®...
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->