Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Netaksharee Mahaaraashtra Din 2010

Netaksharee Mahaaraashtra Din 2010

Ratings: (0)|Views: 4,802|Likes:
Published by marathivachak
visit -

http://ebooks.netbhet.com
http://esahity.com
visit -

http://ebooks.netbhet.com
http://esahity.com

More info:

Published by: marathivachak on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

06/28/2011

 
 
©
 ªÉÉ +ÆEòÉSÉäºÉ´ÉÇ ½þCEò EòË´ÉSªÉÉ º´ÉÉvÉÒxÉ 
 ý
 
ºÉÆ{ÉÉnùEò
ºÉÉäxÉɱÉÒ PÉÉ]{ÉÉÆ÷ ({ÉÖhÉä) º´É{xÉÉ EòÉà±½äþ (xÉɇ„ÉEò)
¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú (¨ÉÖƤÉ<Ç)
 ºÉ‡SÉxÉ EòÉEòbä÷
(¨ÉÖƤÉ<Ç)
 
- ºÉɇ½iªÉ |ÉEòÉ„ÉxÉ ´É¹ÉÇnÖ ùºÉ®ä, +ÆEò 15, ‡nxÉÉÆEò
1 ¨Éä2010
 ºÉ´ÉÇ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ´ÉɺÉÒªÉÉÆxÉÉ xÉä ]ÉIÉ®úÒSªÉÉ ºÉÆ  {ÉÖhÉÇ ]õÒ¨É iÉ¢æ ò
 ºÉÖ ´ÉhÉÇ ¨É½þÉä iºÉ´ÉÒ ´É¹ÉÉÇSªÉÉ 
 ½þÉÌnùEò „ÉÖ¦Éä SUôÉ !
 
  <Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ÉEòÉ„ÉxÉ 
¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É +ÌlÉEò +ɇhÉ  ºÉÉƺEÞiÉÒEò Eå òpù ºlÉÉxÉ +ºÉhÉÉ®ä ú+É{ɱÉä ¨É½þÉ®úɹ]Å õ ®úÉVªÉ 1 ¨Éä1960 ®úÉä VÉÒ +κiÉi´ÉÉiÉ +ɱÉä. ¨É®úÉ`öÒ ¦Éɇ¹ÉEòÉÆ SÉä+κiÉi´É +ºÉhÉÉ-ªÉÉ  |Énä ù„ÉɱÉÉ º´ÉiÉÆ jÉ ºÉÆ ªÉÖ Hò ®úÉVªÉÉSÉÉ   nùVÉÉÇ ‡¨É³ýÉ´ÉÉ ªÉÉiÉ ºÉÆ ªÉÖHò ¨É½þÉ®úɹ]Åõ Sɳý´É³ýÒSÉä ¢òÉ®ú ¨ÉÉä`ä ö ªÉÉäMÉnùÉxÉ +ɽä þ.
105 ½ÖþiÉÉi¨ªÉÉÆ SªÉÉ ¤É±ÉÒnùÉxÉÉxÉÆ iÉ®ú
 ‡¨É³ýɱÉä ±ÉÉ ¨É½þÉ®úɹ]Å õ ½þÒ º´ÉºiÉÉiÉ  ‡¨É³ýɱÉä ±ÉÒ näùhÉ xÉɽþÒ ªÉÉSÉÒ |ÉiªÉäEò ¨É½þÉ®úɹ]Å õÒªÉ xÉÉMɇ®úEòɱÉÉ VÉÉhÉÒ´É  Eò°üxÉ nä ùhÉÉ®ä ú ½Ö þiÉÉi¨ÉÉ º¨ÉÉ®úEò +ÉVɽþÒ 
 ¨ÉÖÆ ¤É<ÇSªÉÉ ~±ÉÉä®úÉ 
-¢òÉ=Æ]õxÉ =¢Çò ½Ö þiÉÉi¨ÉÉ  SÉÉè EòÉiÉ +‡¦É¨ÉÉxÉÉxÉä=¦Éä +ɽäþ, ºÉÆ ªÉÖ Hò ¨É½þÉ®úɹ]ÅõɺÉÉ`öÒ ±Éfø±Éä ±ªÉÉ +ÉSÉɪÉÇ +jÉä,
 |ɤÉÉävÉxÉEòÉ®ú `öÉEò®äú, ºÉäxÉÉ{ÉiÉÒ ¤ÉÉ{É]õ iɺÉä SÉ iªÉÉ 105 ½Ö þiÉÉi¨ªÉÉÆxÉÉ 'xÉä]õÉIÉ®úÒ' SÉÉ 
 ¨ÉÉxÉÉSÉÉ ¨ÉÖ VÉ®úÉ. ªÉÉSÉ ‡nù´É„ÉÒ +ºÉhÉÉ-ªÉÉ EòɨÉMÉÉ®ú ‡nùxÉÉ ‡xɨÉÒkÉ ªÉÉ VÉMÉÉSªÉÉ +ÉètÉä ‡MÉEò
 |ÉMÉiÉÒSÉÉ +ÉvÉÉ®ú
+ºÉhÉÉ-ªÉÉ 
'¨ÉÖ ³ý' ´ªÉHòÒ±ÉÉ ¨½þhÉVÉä SÉ ®úɤÉiªÉÉ ½þÉiÉɱÉÉ ºÉ±ÉɨÉ, ªÉÉ 
 EòÉiɱªÉÉ Eò‡´ÉiÉÉ ½þÒ +ɨ½þÒ ªÉÉ ‡´É¹ÉªÉÉÆ„ÉÒ ‡xÉMÉb÷ÒiÉSÉ ‡xÉ´Éb÷±É䱪ÉÉ +ɽä þiÉ, +ɨ½þÒ +É„ÉÉ Eò®úiÉÉä xÉä½þ¨ÉÒ|ɨÉÉhÉä½þÉ +ÆEò ºÉÖ rùÉ +É{ɱªÉÉ {ɺÉÆ iÉÒºÉ =iÉ®äú±É.
-ºÉÆ {ÉÉnùEòÒªÉ ¨ÉÆ b÷³ 
 ý
 
  <Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ÉEòÉ„ÉxÉ 
iÉä ‡MÉ®hÉÒ EòɨÉMÉÉ® 
EòɱÉSÉ BEò ¤ÉÉiɨÉÒ BàEò±ÉÒ 
 
‡MÉ®úhÉÒ EòɨÉMÉÉ®úÉÆSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ ‡¨É³ýhÉÉ®ú
 75 ]õCEäò +É®úIÉhÉ 
‡MÉ®úhÉÒSªÉÉ VÉÉMÉÒ =¦ªÉÉ ®ú½ÉhÉÉ 
-
ªÉÉ |ÉiªÉäEò ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉiÉ 
 
+xÉ ºÉÉ®Æú ‡MÉ®úhÉMÉÉÆ´ÉSÉ ºÉÖ JÉɴɱÉÆ
 
lÉÉä bÆ÷ºÉÆ ¨ÉxÉ MÉä±ÉƦÉÚ iÉEòɳýÉiÉ 
 
+É`ö´ÉÚ ±ÉÉMɱÉƺÉÉ®Æú EòɽÒ....
 
1982 SÉÉ ºÉÆ{É +ɇhÉ iªÉÉiÉ 
 
xÉÉäEò®úÒ MÉä±É䱪ÉÉ ‡EòiªÉäEò VÉhÉÉÆSÉä
 
=PÉb÷¬É´É®ú {Éb÷±Éä±ÉäºÉƺÉÉ®ú ....
 
{ÉhÉ ½äþ {ɽɪɱÉÉ iÉä´½É ½äþÉä³äý +ɱÉäxÉ´½iÉäÁÉ VÉMÉÉiÉ ....
 
ÁÉ b÷É䲪ÉÉÆxÉÒ {Éɇ½±ÉÆiÉä
 
‡MÉ®úhÉÒSªÉÉ Vɇ¨ÉxÉÒ ‡´ÉEòiÉÉ ªÉÉ´ªÉÉiÉ ¨½hÉÚ xÉ 
 
‡MÉ®úhªÉÉÆxÉÉ +ÉMÉ ±ÉÉ´ÉhÉÉ ªÉÉ 
 
iªÉÉ ‡MÉ®úhÉÒ ¨ÉɱÉEòÉÆSÉä ‡xɹ`Ú ö®ú SÉä½®äú ....
 
+xÉ ÁÉ b÷É䲪ÉÉÆxÉÒ +VÉÚ xÉ BEò MÉÉä¹] {Éɇ½±ÉҪɠ
 
iªÉÉ VɳýɱÉ䱪ÉÉ ‡MÉ®úhÉÒSÉÒ ®úÉJÉ 
 
º´ÉiÉ&SÉÆ xÉ„ÉÒ¤É ¨ÉÉxÉÚxÉ b÷ÉäCªÉ 
ɱÉÉ 
±ÉÉ´ÉhÉÉ®äú
 
iÉä‡MÉ®úhÉÒ EòɨÉMÉÉ®ú ....
 
-
 
SÉèiÉɱÉÒ ¨½þÉ{ɺÉäEò® 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->