Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5424, 10.10.2010]

Dnevni avaz [broj 5424, 10.10.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 511|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

 
LIGA PRVAKA
Flensburgprejak zaBosnu
DANAS U AVAZU
RevijalniprilogPanorama
16. GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
nedjelja, 10. 10. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5424
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
 
NEJASNO]E
Opet zbrka s podacima
Pore|enjem ju~era{njih rezultata iz Glavnog centra s prekju~era{njimpreliminarnim ~ini se kao da su kandidatima oduzimani glasovi
N
akon informacija o okopola miliona sumnjivihneva`e}ih glasa~kih li-sti}a, novu zbrku iza-zvali su ju~er objavljeni rezultatina web-stranici CIK BiH.Prema ju~era{njim podacimaGlavnog centra, s redovnih bira~-kih mjesta Izetbegovi} je imao za16.283 manje nego prekju~er, Ra-don~i} za 14.288 manje, a Sila-jd`i} za 12.396 glasova manje.^lan CIK-a Branko Petri} je priz-nao gre{ku da nije objavljen brojobra|enih glasova.
 3. strana
%'064#.0# +<$140#
-1/+5+,# +<#<8#.#
0187 -10(7<+,7
   7 .  s   t  r  a  n  a
 Demir Herenda: Brigu o njemu i godinu dana starijem bratu Hasanu preuzela tetka Mersija Aganovi}
(Foto: N. Bo`ovi})
Imao osam dana kada mu je majka umrla od H1N1
Sud b ine
Prvi ro|endan Demira Herende
Istraga:Zbog umije{anosti u otmicu
24'&.1 '024+6814 <#$+8')5&#
NUNF/+0+564#24#8&'
Projekti:Rediteljski prvjenac An|eline \oli
5#4#,'81524'/01'-#'-+27+<$7&+/2'6'
Afere:Poku{aj odr`avanja sjednice NO
2412#1,1,'&#02.#02.,#-'7'.'-64124+84'&+
Safet Su{i}:Dan poslije Tirane
0+5#/64# +1&#+)4#+78#,74'/+
   5   1 .  s   t  r  a  n  a
6. strana
   1   4 .  s   t  r .   9 .  s   t  r  a  n  a
49. strana
www.dnevniavaz.ba
 
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 BiH le`i na dvije ekolo{ke bombe
- Najbolji primjer koliko je politi~arebriga za na{u dr`avu i sredinu u kojoj`ivimo su nedavni izbori. Bez imaloekolo{ke svijesti, plakati su lijepljenigdje se stiglo, toliko sme}a je ostalo izanjih da JKP „Rad“ ne}e ni za mjesec o~istiti. Kako uop}e i{tada o~ekujemo od takvih politi~ara.
(Aspire)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,10. oktobar/listopad 2010.
2
IZBORNA KRA\A
Sve brojniji dokazi prevara u re`iji SDA
U Gornjoj Dre`nicilisti}i no{eni ku}ama
SDP-ov posmatra~ svjedok izbornog in`injeringa po~injenog od SDA-ovih~lanova bira~kog odbora
Glasalo se i sa ~etiri li~ne karte
Kolika je dimenzija izbornekra|e po~injene 3. oktobra u re`ijiSDA, svjedo~e sve brojniji primje-ri koji svakodnevno izlaze navi-djelo. O tome {ta je sve na dan gla-sanja do`ivio u bira~kom mjestuOsnovna {kola „Gornja Dre`nica“kod Mostara, Omer ^evra, koji jetada bio u funkciji posmatra~aispred SDP-a, sa~inio je prijavuCentralnoj izbornoj komisiji(CIK) BiH.
Brojni prekr{aji
Zbog sumnje da mu prijavu bi-ra~ki odbor u ovom mjestu uo}enije ni proslijedio CIK-u, ^evra jeodlu~io istupiti i u javnost.- Odmah pri dolasku u GornjuDre`nicu u {est sati ujutro, pre-dsjednik bira~kog odbora Pa{anDuli} nam je „o~itao bukvicu“ otome kako }e te}i glasanje i na {tamoramo biti spremni. On nam jeve} nagovijestio da }e dolaziti lju-di s vi{e li~nih karata, ~iji rodite-lji ne mogu da iza|u na izbore, jersu bolesni, tako da }e sinovi do}i iglasati za njih. Rekao je da to nijeproblem, jer se „mi svi me|uso-bno znamo“ - govori ^evra.Kako navodi, bira~ki odborkoji je ve}inski bio sa-stavljen od ~lano-va SDA, po-~inio je bro-jne neregu-larnosti,od pu-{tanja i do devet glasa~a na triglasa~ka pulta, ne~itanja naglasimena i prezimena kako bi po-smatra~i mogli voditi evidenciju,pa do evidentiranja ljudi koji sudo{li s nekoliko li~nih karata.Uzalud su, ka`e ^evra, bila njego-va protivljenja i prigovori.
Uvrede i prijetnje
- Sve je kuliminiralo kada jeu{ao ~ovjek s ~etiri li~ne karte.^lanovi bira~kog odbora su ga evi-dentirali i bez problema pustili daglasa. Ja sam odmah nazvao mojekolege iz stranke koji su do{li s po-licijom, nakon ~ega se situacijadonekle smirila - isti~e ^evra.No, na tome se, dodaje on, nijezavr{ilo. Nakon {to je od predsje-dnika bira~kog odbora odbio pri-miti nov~anicu od 10 KM i s njimoti}i na pi}e, pred vratima ga je~ekala grupa ljudi koji su gapo~eli vrije|ati i prijetitimu, a onda su nekim ljudi-ma, ka`e, ~lanovi bira~kogodbora dali glasa~ke li-sti}e da idu po ku}ama„tra`iti glasove“.- I tokom prebroja-vanja glasova nastavilisu s kr{enjem zakona.Kada su utvrdili odr-e|eni broj listi}a kojinisu bili popunjeni,Duli} je predlo`io dase oni podijele me|uposmatra~ima iz ra-zli~itih stranaka i popu-ne, {to sam ener-gi~no odbio -ka`e ^evra.
 A. DU^I]
Ni {est dana nakon izbora u BiH
Na web-stranici nemapodataka iz Vi{egrada
Uo~ili smo da ima odre|enih gre{aka i da se ne sla`u odre|eni podaci, pa suzbog toga isklju~ena neka bira~ka mjesta, ka`e Maksida Piri}
Na web-stranici Centralne izbo-rne komisije (CIK) BiH ni doju~er, {est dana nakon op}ih izboranema objavljenih rezultata iz Vi{-egrada za NSRS i Parlament BiH.Predsjednik Op}inske izbornekomisije (OIK) Boro Ninkovi}tvrdi da je razlog vjerovatno to {toje u nedjelju nave~er prilikom sla-nja rezultata iz Vi{egrada paora~unarski izborni informacionisistem u tom gradu.- Tokom dana sve je funkcio-nisalo, ali u ve~ernjim satima, kadaje trebalo unijeti rezultate s bi-ra~kih mjesta, sistem je zakazao,pa smo to morali raditi tako dasmo obrasce dostavljali putem fa-ksa u CIK, a te rezultate u sistemsu unosili operateri CIK-a - ka`eNinkovi}.On dodaje da su operateri CIK-a unijeli u informacioni sistem re-zultate iz Vi{egrada za nivo Pre-dsjedni{tva BiH i nivo predsjedni-ka i potpredsjednika RS, ali da su,iz njemu nepoznatih razloga, izo-stavljeni rezultati za ParlamentBiH i NSRS, koji su iz OIK-aVi{egrad spremljeni tokom posti-zborne no}i.Maksida Piri}, portparol CIK-a,saop}ila je da su na web-straniciCIK-a objavljeni preliminarni rezu-ltati s redovnih bira~kih mjesta kojesu op}inske izborne komisije iz BiHdostavile elektronskim putem.- Drugog dana vr{en je unos soriginalnih obrazaca iz svihop}ina, i to prvi i drugi unos. Pro-mjene su nastale jer smo uo~ili daima odre|enih gre{aka i da se nesla`u odre|eni podaci, pa su zbogtoga isklju~ena neka bira~ka mje-sta dok se ne zavr{i postupak pro-vjere - pojasnila je Piri}.Ona ka`e da }e u narednih de-setak dana biti utvr|eni kompletniizborni rezultati na koje }e svi po-liti~ki subjekti mo}i podnijeti `a-lbe ili zahtjeve za ponovno broja-nje glasova.
 M. An.
S jednog od glasa~kih mjesta uVi{egradu
(Foto: M. Andri})
CIK: Rastu sumnje u regularnost izbora
^olak tvrdi da }e Krndelj biti potpredsjednik RS
Zadovoljni smo izbornim rezultatom, jer smo ostvarili 80 do 85posto na{ih ciljeva, a na{ kandidat Ivan Krndelj bit }e novi potpre-dsjednik RS, izjavio je ju~er u Sarajevu predsjednik Hrvatske se-lja~ke stranke - Nove hrvatske inicijative (HSS-NHI) Ante ^olak.- Ako se nastavi trend pristizanja glasova za na{eg kandidata Krnde-lja, onda }e on biti novi potpredsjednik RS. To potvr|uju svakodne-vni izvje{taji Centra za brojanje glasova, kao i rezultati broja glasovakoji pristi`u po{tom - kazao je ^olak.^olak je poru~io da su sada zakasnjeli neki pozivi na ujedinjenje hr-vatskih stranaka u BiH, a stajali{te predsjednika Hrvatske demokra-tske zajednice (HDZ) BiH Dragana ^ovi}a o stvaranju ju`ne federa-lne jedinice, ^olak je ocijenio „neodr`ivim i vrlo {tetnim projektomza Hrvate u BiH“.
Saop}enje BPS - Sefer Halilovi}
Izborni proces neregularan
Bosanskohercegova~ka patrio-tska stranka (BPS) - Sefer Halilo-vi} bi do utorka, 12. oktobra, tre-bala imati sve izjave i dokaze saterena o nereguralnostima i zlou-potrebama, kao i prevarama na bi-ra~kim mjestima {irom FBiH, na-kon ~ega }e podnijeti prigovorCentralnoj izbornoj komisiji(CIK) u vezi sa nereguralnimizbornim procesom i zatra`iti po-novno brojanje glasova u mnogimop}inama u Federaciji BiH, a ne-gdje i ponovno prebrojavanje~itavih kantona, saop}eno je ju~eriz ove stranke.
Tragom sve ve}eg nezadovoljstva bira~a
Gra|ani zbogizborne kra|e najaviliproteste pred CIK-om
Za{to jo{ nisu obra|eni svi glasa~ki listi}is redovnih bira~kih mjesta
Iz Centralne izborne komisije(CIK) BiH saop}ili su nam da ne-maju nikakvih zvani~nih najava izstranaka ili nevladinog sektora oorganiziranju protesta gra|ana. Na-ime, neke nevladine organizacije istranke koje su o~igledno pokrade-ne na proteklim izborima, premanekim nezvani~nim informacija-ma, ozbiljno razmi{ljaju o velikimprotestima ispred zgrade CIK-a uSarajevu.- Nismo dobili takve najave, aako to neko i organizira, to je njiho-vo demokratsko pravo - ka`e za„Dnevni avaz“ portparol CIK-aMaksida Piri}.Ina~e, javnost posebno zanima izbog ~ega ve} sedmi dan ododr`avanja izbora nisu prebrojanisvi glasa~ki listi}i bar s redovnih bi-ra~kih mjesta, nego ih je ostalo ne-obra|enih u prosjeku jo{ oko 15 po-sto, dok su, s druge strane, ve} prvidan nakon izbora bili saop}eni prvipreliminarni rezultati za vi{e od 80posto redovnih bira~kih mjesta.- Treba znati da se sve vrijemeobjavljuju prvi, preliminarni ne-zvani~ni rezultati i ne radi se tu sa-mo o brojanju glasova. Obra|eneglasove u izbornoj no}i op}inske iz-borne komisije su elektronski uni-jele odmah u bazu podataka, a na-ma su sutradan nave~er stigli origi-nalni obrasci s rezultatima sa sva-kog bira~kog mjetsa. Na osnovu tihobrazaca u Glavnom centru za bro-janje vr{e se korekcije. Prvo se radiprvi unos podataka u bazu, pa ondadruge osobe vr{e drugu kontrolu idrugi unos, a program je takav daon odmah prepozna neslaganja, tese u tim slu~ajevima rade nove pro-vjere i unose ispravke - ka`e Piri}.Ona isti~e da je uporedo s ovimposlom u Glavnom centru za broja-nje po~elo i brojanje glasova pristi-glih putem po{te iz inozemstva, apripremljeni su za brojanje i glaso-vi u odsustvu, zatim nepotvr|eni,te slijede oni koji su stigli iz diplo-matsko-konzularnih predstavni{ta-va i od mobilnih timova.
 M. K.
^evra:Sa~inio prijavuCIK-u
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,10. oktobar/listopad 2010.
3
 Pi{e: Ismar [MIGALOVI] (ismar.smigalovic
 avaz.ba)
Tempiranebombe
Nadle`ne bh. institucije i resorna ministarstva nemare za prijete}e ekolo{ke katastrofe, godinamala`no uvjeravaju}i gra|ane da su stvari pod kontrolom
Zastra{uju}e zvu~i ~injenica da se u dvije deponije u BiHnalazi 12 miliona tona crvenog mulja, da ta odlagali{ta nezadovoljavaju ni minimalne okoli{ne standarde, te da su to,ustvari, tempirane bombe koje svakog trena mogu izazvatiekolo{ku katastrofu puno ve}ih razmjera nego ona u Ma|ar-skoj. Jo{ je stra{nije {to nadle`ne institucije i resorna ministar-stva ne mare za ove opasnosti, uvjeravaju}i gra|ane da sustvari pod kontrolom. Da stvari nisu pod kontrolom, znajuto i oni, ali i gra|ani Mostara i Zvornika, gdje se nalaze de-ponije crvenog mulja. Ugro`eni su ljudi, rijeke, {ume. Sve jeugro`eno.Me|utim, nisu ovo jedine ekolo{ke opasnosti koje prijeteBiH. Dok se politi~ari u oba entiteta razme}u izjavama oizgradnji novih termoelektrana, postoje}e ve} proizvodeogromne koli~ine otrovnih materija koje svakodnevnoudi{emo.Za izgradnju termoelektrana dovode se u najmanju rukusumnjivi strani investitori kojima prirodne ljepote i okoli{BiH nisu ni najmanje bitni, ve} samo {to jeftinija izgradnja i{to ve}i profit.Ovo }e potvrditi svaki gra|anin Tuzle, Sarajeva i Zenice.Ve} du`e vremena gra|ani Tuzle optu`uju „ElektroprivreduBiH“ i Federalno ministarstvo okoli{a i turizma za ekolo{kekatastrofe koje se ~esto de{avaju u naseljima koja se nalaze ublizini Termoelektrane Tuzla.Ta naselja ~esto u potpunosti budu prekrivena kontami-niranom {ljakom koju nanosi vjetar s odlagali{ta {ljake.Gra|ani stalno upozoravaju nadle`ne institucije na taj pro-blem, ali upozorenja uvijek odlaze u prazno.Ovakvih primjera je mnogo, a doma}e vlasti {ute li {ute.Njihova korumpiranost nema dna, pa je u takvoj situaciji poBosni i Hercegovini lako praviti „velike“ projekte za malepare i uz nikakve ekolo{ke standarde.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
NEJASNO]E
Nakon zbrke sa neva`e}im glasa~kim listi}ima
Novi podaci CIK-a
izazvali jo{ ve}u konfuziju
Pore|enjem ju~er objavljenih rezultata iz Glavnog centra za brojanje sprekju~era{njim preliminarnim ~ini se kao da su kandidatima oduzimani glasovi
Nakon informacija o oko polamiliona sumnjivih neva`e}ih gla-sa~kih listi}a, novu zbrku izazvali suju~er objavljeni na web-stranici Ce-ntralne izborne komisije (CIK) BiHdopunjeni djelimi~ni rezultati izGlavnog centra za brojanje za~lanove Predsjedni{tva BiH, te pre-dsjednika i potpredsjednike RS. Onisadr`e glasove sa redovnih bira~kihmjesta, te dijelove prebrojanih gla-sa~kih listi}a iz odsustva i onih pri-stiglih po{tom iz inozemstva.
Znatne razlike
Me|utim, ti podaci izazvali su jo{ve}u konfuziju s obzirom na to da ni-je saop}eno o kojem procentu gla-sa~kih listi}a prebrojanih u Glavnomcentru se radi, ali je primjetno da setaj broj glasova s redovnih bira~kihmjesta znatno razlikuje od prelimina-rnih, nezvani~nih rezultata objavlje-nih prekju~er na web-stranici CIK-as redovnih bira~kih mjesta, odnosno~ini se kao da su kandidatima ~akoduzimani mnogobrojni glasovi.Primjerice, kandidat za bo-{nja~kog ~lana Predsjedni{tvaBakir Izetbegovi} (SDA) pre-kju~er ujutro s redovnih bira~kihmjesta na osnovu 95,25 posto ob-ra|enih glasa~kih listi}a imao je151.495 glasova, Fahrudin Ra-don~i} (SBB BiH) 133.882, a Har-is Silajd`i} (SBiH) 108.399.No, prema ju~era{njim podaci-ma Glavnog centra, s redovnih bi-ra~kih mjesta Izetbegovi} je imao135.212 glasova (za 16.283 manjenego prekju~er), Radon~i} 119.594(za 14.288 manje), a Silajd`i}96.003 (za 12.396 glasova manje).Ove razlike djeluju skandalo-zno, a sve zbog toga {to CIK javno-sti nije ponudio klju~ni podatakkoliki postotak glasova je obra|enu Glavnom centru za brojanje.
Duple provjere
Ipak, na{ list je izvr{io pore|enjeju~era{njih i prekju~era{njih rezu-ltata za Predsjedni{tvo BiH obja-vljenih na web-stranici CIK-a.S jedne strane, prekju~er obja-vljeni preliminarni rezultati dobi-veni iz op}inskih izbornih komisi-ja (OIK) govore da je za bo{nja~kog~lana Predsjedni{tva bilo prebroja-no 435.340 glasova, za hrvatskog520.208, ~iji zbir je 955.548. S obzi-rom na to da je neva`e}ih listi}a bi-lo 70.032, proizilazi da je do pre-kju~er iz OIK-a bilo obra|enihukupno 1.025.580 glasa~kih listi}aza bo{nja~kog i hrvatskog ~lana. Zasrpskog ~lana prekju~er je s redo-vnih mjesta bilo prebrojano576.690, a neva`e}ih je bilo 60.652,{to je ukupno 637.342 glasa.S druge strane, do ju~er je uGlavnom centru za brojanje zabo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva sredovnih bira~kih mjesta bilo pre-brojano 387.577 glasova, a za hrva-tskog 472.613, {to je ukupno860.190 prebrojanih glasova. Za sr-pskog ~lana u Glavnom centru doju~er su prebrojana 535.132 glasa.- Radi se o parcijalnim podaci-ma koje mi objavljujemo radi tra-nsparentnosti, ali potcrtavamo dato jo{ nisu relevantni podaci usmislu kona~nog izbornog rezu-ltata i da imamo situacije da s po-jedinih bira~kih mjesta nisu niuneseni rezultati. Glavni centarvr{i duple provjere onoga {to jestiglo s terena i u ovom trenutkunismo u mogu}nosti dati posto-tak obra|enih i validiranih rezu-ltata, ali nastojimo i o~ekujemoda to imamo ve} sutra (danas, op.a.) i da }e on biti blizu 100 posto -ka`e portparol CIK-a MaksidaPiri}.
 M. KUKAN 
Kandidat Redovni Inozemstvo Odsustvo Ukupno
Bakir Izetbegovi}135.212677135.889Fahrudin Radon~i}119.594816120.410Haris Silajd`i}96.0032.35198.354@eljko Kom{i} 283.7721.983285.755Borjana Kri{to 94.395 81495.209Martin Ragu` 52.40949652.905Neboj{a Radmanovi}266.78493447267.765Mladen Ivani}250.9944.863 339256.196
Ju~era{nji djelimi~ni rezultati iz Glavnog centra
U ju~era{njoj izjavi zana{ list, ~lan CIK-a BrankoPetri} slo`io se s time da jegre{ka u tome {to Glavnicentar nije dao podatak oobra|enom broju glasova.- Ti djelimi~ni rezulta-ti objavljeni iz Glavnog ce-ntra su dio kona~nih.Utvr|eni su nakon provje-ra rezultata dobijenih odop}inskih izbornih komisija kojesmo objavljivali kao preli-minarne, a sada su izvr{-eni prvi i drugi unosi u si-stem i tamo gdje je utvr|-eno slaganje rezultata, onisu kona~ni. Posao provje-ra nije zavr{en i tamo gdjeima neslaganja rade se ko-ntrole, a sigurno je da }ese i}i i na otvaranja vre}a sglasa~kim listi}ima - izja-vio je Petri}.
Otvaranje vre}a s glasa~kim listi}ima
 Petri}: Priznao gre{kuGlavni centar za brojanje: Gre{ka u neobjavljivanju broja obra|enih glasova

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ella A. liked this
Elvir Duranović liked this
Mirsad Durmisevic liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->