Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phuong an Kinh Doanh Mau

Phuong an Kinh Doanh Mau

Ratings:
(0)
|Views: 5,810|Likes:
Published by taichinhketoantnx
phuong an kinh doanh mau www.taichinhketoan.com.vn
phuong an kinh doanh mau www.taichinhketoan.com.vn

More info:

Published by: taichinhketoantnx on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
1
Ph
n 1: Gi
ớ 
i thi
uM
C TIÊU:
B
n s
hi
u
đượ 
c nh
ng thông tin chính v
khoá h
c
để
s
n sàng cho các hn ti
ế
 p theo:
THÔNG TIN C
Ơ 
S
Ở 
 
 A. M 
c
đ 
ích c
: Giúp ng
ườ 
i h
c chu
n b
t
t h
ơ 
n b
h
s
ơ 
/
đề
xu
td
án phát tri
n
để
có th
nh
n
đượ 
c h
tr 
ợ 
t
các nhà tài tr 
ợ 
qu
c t
ế
 
 B. K 
ế 
t c
ấ 
u chung c
Ngày1: Gi
ớ 
i thi
u, Các ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n, Phân tích các nhóm có liên quanNgày 2: Phân ch v
n
đề
 Ngày 3: Phân ch m
c tiêu và l
 p k 
ế
ho
chNgày 4: Quy trình l
 p k 
ế
ho
ch& Trình bày
C. Sau khoá h
c
, b
n s
có k 
n
ă
ng vi
ế
t m
t b
tài li
u d
án c
th
, chính xác và lô-gíc h
ơ 
n,có tính thuy
ế
t ph
c cao
đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i
đọ
c.
 D. Nh
ữ 
ng 
đặ
c
đ 
ể 
m chính c
Khoá h
c này nh
mT
o c
ơ 
h
i
để
h
c viên h
c t
 p
đượ 
c các ki
ế
n th
c lý thuy
ế
t và th
c hi
n các ho
t
độ
ng th
c hành c
n thi
ế
t trong l
 p k 
ế
ho
ch m
t d
án/ ch
ươ 
ng trình ODACu
i khoá h
c, b
n s
có th
chu
n b
m
t tài li
u d
án s
d
ng các bi
u m
u th
c t
ế
 (Ph
l
c 2 và 3).Khoá h
c tr 
ng tâm vào quá trình xây d
ng d
án b
t
đầ
u t
“xác
đị
nh nh
ng l
 ĩ 
nh v
ccó kh
n
ă
ng can thi
 p”
đế
n “t
ch
c th
c hi
n d
án”.
 
đ
ây khung Lô-gíc
đượ 
c dùngnh
ư
m
t công c
l
 p k 
ế
ho
ch.
 E.
 Đị 
nh h
ướ 
ng 
M
i ph
n bao g
m các n
i dung
đượ 
c
đặ
t các bi
u t
ượ 
ng nh
ư
sau:
Câu h
i chính
, Câu h
i chính:
M
C TIÊU
c
a h
c ph
n,
THÔNG TIN C
Ơ 
S
Ở 
v
h
c ph
n, và
CÁC HO
T
ĐỘ
NG
để
 
đạ
t
đượ 
c m
c tiêu c
a h
c ph
nPH
N 2: T
NG QUAN - CÁC B
ƯỚ 
C XÂY D
Ự 
NG D
Ự 
ÁN
Các b
ướ 
c xây d 
ự 
ng m
t d 
ự 
án ODA là gì?
M
C TIÊU
 
2
Các b
n s
hi
u
đượ 
c t
ng th
t
t c
các b
ướ 
c
để
xây d
ng m
t b
h
s
ơ 
d
án ODA chu
n.
THÔNG TIN C
Ơ 
S
Ở 
 
Khoá h
c này tr 
ng tâm vào h
ướ 
ng d
n ph
ươ 
ng pháp xây d
ng m
t b
h
s
ơ 
d
 án ODA chu
n
để
 
đề
xu
t v
ớ 
i các nhà tài tr 
ợ 
qu
c t
ế
.Quá trình xây d
ng b
t
đầ
u v
ớ 
i b
ướ 
c “Xác
đị
nh nh
ng l
 ĩ 
nh v
c có kh
n
ă
ng canthi
 p” và k 
ế
t thúc v
ớ 
i b
ướ 
c “T
 
đ
ánh giá n
i b
và t
ch
c th
c hi
n d
án”Quá trình này bao g
m các b
ướ 
c sau
đ
ây1. Xác
đị
nh nh
ng l
 ĩ 
nh v
c có kh
n
ă
ng can thi
 p2. Phân tích các bên liên quan3. Tìm hi
u nh
ng thành t
u
đạ
t
đượ 
c4. Phân tích tình tr 
ng & v
n
đề
 5. Phân tích m
c tiêu6. L
a ch
n ph
ươ 
ng án can thi
 p7. Xây d
ng khung lô-gíc8. T
 
đ
ánh giá n
i b
 9.
Đ
i
n form thông tin d
án theo m
u (Ph
l
c 3)10.
Đệ
trình d
án
HO
T
ĐỘ
NG: Cho bi
ế
t có c
n b
sung ý ki
ế
n gì cho m
i b
ướ 
c không
Th
o lu
n xem các b
ướ 
c nói trên
đ
ã ph
n ánh
đủ
quá trình xây d
ng d
ánth
c t
ế
t
i c
ơ 
quan b
n ch
ư
a (c
ơ 
quan h
u quan). Hãy ch
ra xem c
n ph
imô t
b
sung gì không và vào ph
n nào
 
Ho
t
độ
ng 2.1: Cho ý ki
ế
n xem có c
n ch
nh s
a gì không
 
B
ướ 
c Ý ki
ế
n
1. Xác
đị
nh nh
ng l
 ĩ 
nh(Chu
n b
Ph
l
c 2)2. Phân tích bên liênquan3.3. Tìm hi
unh
ng thành
 
Trình
4.Phân tích tình tr 
ng& v
n
đề
 
5. Phân tích m
ctiêu
6. L
a ch
n can thi
p9.Xây d
ngbi
u m
u ph
 l
c8.T
 
đ
ánh gián
i b
7.Xây d
ngkhung lô gíc
 
3
 
PH
N 3: XÁC
ĐỊ
NH NH
Ữ 
NG L
Ĩ
NH V
Ự 
C CÓ KH
N
Ă
NG CAN THI
P (B
ƯỚ 
C1)
 B
n kh
ở 
độ
ng quá trình l 
 p k 
ế 
ho
ch m
t d 
ự 
án ODA th
ế 
nào, có c
n ph
i phù h
ợ 
 p v
ớ 
i các
ĩ 
nh v
ự 
c
ư 
u tiên c
a chính ph
và nhà tài tr 
ợ 
không?
 
M
C TIÊU
B
n s
xác
đị
nh nh
ng l
 ĩ 
nh v
c có kh
n
ă
ng can thi
 p
để
 
đề
xu
t m
t d
 án ODA.
B
n có th
s
d
ng khuôn kh
d
án
đ
ã
đượ 
c kh
ng
đị
nh
để
xây d
ng
Đề
c
ươ 
ng s
ơ 
b
 (theo m
u Ph
l
c 2)
THÔNG TIN C
Ơ 
S
Ở 
 
B
n ph
i kh
ng
đị
nh
đượ 
c khuôn kh
d
án mong
đợ 
i
để
làm c
ơ 
s
ở 
th
o lu
ngi
a các thành viên trong nhóm.
Đ
ây là b
ướ 
c kh
ở 
i
độ
ng quá trình l
 p k 
ế
ho
chm
t d
án ODA. B
ướ 
c này bao g
m ít nh
t các thông tin chính y
ế
u sau:Tên d
ki
ế
n c
a d
ánL
 ĩ 
nh v
c ho
cngành m
c tiêuTh
ờ 
i k 
d
ánC
ơ 
quan th
chi
n Ngân sáchCác
đố
i t
ượ 
ngh
ưở 
ng l
ợ 
iSau
đ
ó các thông tin chính y
ế
u này s
 
đượ 
c ki
m tra
đố
i chi
ế
u v
ớ 
i các n
i dung và quan
đ
i
msau
đ
ây tr 
ướ 
c khi th
o lu
n chi ti
ế
t v
xây d
ng d
án.Có phù h
ợ 
 p v
ớ 
i chính sách, ngh
 
đ
inh, quy
ế
t
đị
nh vv… c
a Chính ph
Vi
t Namkhông.Có phù h
ợ 
 p v
ớ 
i l
 ĩ 
nh v
c
ư
u tiên c
a nhà tài tr 
ợ 
d
ki
ế
n không.Câu h
i: Li
u nh
ng can thi
 p d
ki
ế
n có giúp
đỡ 
 
đượ 
c ng
ườ 
i ngèo không? N
ế
u khung này làm sai,
đề
xu
t d
án s
b
B
ế
ho
ch
đầ
u t
ư
/ Nhà tài tr 
ợ 
g
t b
/ t
ch
i donó không thích h
ợ 
 p v
ớ 
i l
 ĩ 
nh v
c
ư
u tiên và chính sách c
a h
.
Các chính sách và k 
ế
ho
ch c
a Chính ph
Vi
t Nam liên quan
đế
n ODA
Các l
 ĩ 
nh v
c
ư
u tiên cho các d
án/ chu
ơ 
ng trình ODA
đượ 
c quy
đị
nh trong ngh
 
đị
nh 17/2001-CP s
a
đổ
i:1. Nông nghi
 p và phát tri
n nông thôn (g
m nông nghi
 p, thu
l
ợ 
i, lâm nghi
 p, nuôitr 
ng thu
s
n) cùng v
ớ 
i xoá
đ
ói gi
m ngèo.2. Xây d
ng h
t
ng kinh t
ế
hi
n
đạ
i và
đồ
ng b
.3. Phát tri
n h
t
ng xã h
i (Y t
ế
, giáo d
c, phát tri
n dân c
ư
…)4. B
o v
môI tru
ờ 
ng và tài nguyên thiên nhiên5. Nâng cao n
ă
ng l
c th
ch
ế
và phát tri
n ngu
n nhân l
c; chuy
n giao công ngh
, t
ă
ngc
ườ 
ng n
ă
ng l
c nghiên c
u phát tri
n.Các l
 ĩ 
nh v
c khác do Th
t
ướ 
ng chính ph
quy
ế
t
đị
nh theo t
ng tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p do B
KH
Đ
T vàcác c
ơ 
quan h
u quan trình.
ế
ho
ch c
a chính ph
:Các v
ă
n ki
n qu
c gia: K 
ế
ho
ch phát tri
n kinh t
ế
h
i 5 n
ă
m (SEDP), Chi
ế
n l
ượ 
cxoá
đ
ói gi
m ngèo và t
ă
ng tr 
ưở 
ng toàn di
n (CPRGS), K 
ế
ho
ch phát tri
n kinh t
ế
h
i hàng n
ă
m, Chi
ế
n l
ượ 
c khung v
ODA, danh m
c d
án/ch
ươ 
ng trình qu
c gia,Tuyên b
Hà N
i, vv.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
longct2013 liked this
Si Bui liked this
Hoang A Dung liked this
Vincent Nguyeenx liked this
Tram Nguyen liked this
hanglong liked this
saobangquet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->