Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
65Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evanghelii Apocrife - Cartea înţelepciunii lui Solomon

Evanghelii Apocrife - Cartea înţelepciunii lui Solomon

Ratings:

5.0

(4)
|Views: 3,380 |Likes:
Published by Billy Dean
"Judecăţile Tale sunt mari şi anevoie de lămurit, de aceea cugetele fără învăţătură sunt în rătăcire."
"Judecăţile Tale sunt mari şi anevoie de lămurit, de aceea cugetele fără învăţătură sunt în rătăcire."

More info:

Published by: Billy Dean on Jul 11, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Cartea înţelepciunii lui Solomon
 1
CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI SOLOMON
CAPITOLUL 1
Înţelepciunea adevărată; îndemn spre dreptate, fără care nu este înţelepciune.
1. Iubiţi dreptatea, judecători ai pământului; cugetaţi drept despre Domnul şi căutaţi
-L
cu inimă smerită,
2.
Căci El Se lasă găsit celor care nu
-
L ispitesc şi Se arată celor care au credinţă în El.
3. Într-
adevăr, cugetele viclene depărtează de Dumnezeu, şi puterea Lui, când Îlispiteşti, mustră pe cei fără de minte.4. Înţelepciunea nu pătrunde în sufletul viclean şi nu sălăşluieşte în trupul supus păcatului.5. Duhul cel Sfânt, povăţuitorul oamenilor, fuge de vicleşug, Se depărtează de minţilefără de pricepere şi Se dă în lături când se apropie fărădelegea;6. Înţelepciunea este duh iubitor de oameni şi
 
nu lasă nepedepsit pe cel care huleşte prinvorbele sale, căci Dumnezeu este martor gândurilor celor mai ascunse şi pătrunde fără greşinimile şi aude toate cuvintele.7. Duhul lui Dumnezeu umple lumea, El cuprinde toate şi ştie orice şoaptă.
8. Pentr
u aceea, cel care grăieşte lucruri nedrepte nu poate să se ascundă şi dreptatearăzbunătoare nu
-
l uită.9. Căci chibzuinţele nelegiuitului vor fi cercetate şi zvonul vorbelor sale va ajunge pânăla Domnul spre pedeapsa strâmbătăţilor sale.
10. O ureche
geloasă aude totul şi sunetul şoaptelor nu
-
i scapă.11. Păziţi
-
vă deci de vorbele cârtitoare şi deşarte şi feriţi limba voastră de clevetire,fiindcă vorba cea mai tainică nu va trece fără pedeapsă şi gura mincinoasă aduce sufletului
moarte.
12. Nu vă
 
grăbiţi moartea prin rătăcirile vieţii voastre şi nu vă atrageţi pieirea prin fapta
mâinilor voastre.
13. Căci Dumnezeu n
-
a făcut moartea şi nu se bucură de pieirea celor vii.14. El a zidit toate lucrurile spre viaţă şi făpturile lumii sunt izbăvitoa
re; întru ele nu
este sămânţă de pieire şi moartea n
-
are putere asupra pământului.
15. Dreptatea este nemuritoare, iar nedreptatea aduce moarte.
16. Dar cei necredincioşi îşi atrag moartea cu mâinile şi cu glasul, se uită la ea ca la o prietenă, sunt pătimaşi după ea şi au făcut legătură cu ea şi cu adevărat vrednici sunt să fie ai
ei.
 CAPITOLUL 2
 
Petrecerea necredincioşilor care nu au nădejde în viaţa veşnică. Prigonirea celuidrept şi urmările răului.
 
Cartea înţelepciunii lui Solomon
 2
1. Cei care cugetă nedrept şi
-au zis în sine:
“Viaţa noastră este scurtă şi tristă şi omul nu poate scăpa de moarte, nici nu cunoaşte cine l
-
ar izbăvi de şeol.2. Din întâmplare am ajuns să fim cum suntem şi după viaţa aceasta vom fi ca şi cum n
-
am fi fost niciodată; căci fum este suflarea din nările noastre şi cugetarea o scânteie care seaprinde din mişcarea inimii noastre.3. Când se va stinge, trupul nostru se va face cenuşă şi duhul se va risipi ca aerul celuşor.4. Numele nostru se va uita cu vremea şi nimeni nu
-
şi va aduce am
inte de lucrurile
noastre şi viaţa noastră va trece ca urma norului şi se va risipi ca negura, pe care o alungărazele soarelui şi căldura lui o îngreuiază.5. Ca umbra de trecătoare este viaţa noastră şi sfârşitul ei este fără înapoiere, că s
-apecetlui
t şi nimeni nu mai vine înapoi.6. Veniţi deci şi să ne desfătăm cu bunătăţile cele de acum şi de făpturi să ne folosim cutoată căldura tinereţii.7. Să avem din belşug vinuri scumpe şi miresme şi să nu lăsăm să treacă florile de primăvară.8. Să ne
 
încununăm cu flori de trandafir, până nu se veştejesc.9. Nimeni dintre noi să nu lipsească de la petrecerile noastre, să lăsăm pretutindenisemnele veseliei noastre, căci aceasta este partea şi menirea noastră.10. Să asuprim pe cel sărac şi drept, să nu ne fie milă de văduvă, şi de cărunteţile bătrânului încărcat de ani să nu ne ruşinăm.11. Puterea noastră să fie legea dreptăţii noastre, că ce este slab nu este de nici un folos.12. Să vânăm pe cel drept, fiindcă ne stinghereşte şi se împotriveşte isprăvilor noastre şine scoate vină că stricăm legea şi ne învinovăţeşte că nu umblăm cum am fost învăţaţi dincopilărie.13. El se face pe sine că are cunoştinţă despre Dumnezeu şi se numeşte: fiul Domnului.14. El este pentru noi ca o osândă a gândurilor noastre şi ne este greu chiar când neuităm la el.15. Căci viaţa lui nu seamănă cu viaţa celorlalţi şi cărările lui sunt schimbate.16. Înaintea lui suntem socotiţi ca necuraţi şi de căile noastre se fereşte ca de ospurcăciune; el fericeşte sfârşitul celor drepţi şi se laudă că are pe Dumnezeu drept tată.17. Deci să vedem dacă cuvintele lui sunt adevărate şi să cercetăm ce i se va întâmplaieşind din această viaţă.18. Căci dacă dreptul este fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl va apăra
 
şi
-l va scoate
din mâna potrivnicilor săi.19. Să
-
l încercăm cu ocări şi cu chinuri, ca să vedem cât este de răbdător şi să încercămsuferinţa lui.20. Să
-
l dăm unei morţi de ocară căci, după vorba lui, Dumnezeu va avea grijă de el”
.21. Acestea sun
t gândurile lor, dar ei se amăgesc, viclenia lor i
-a orbit.22. Ei nu cunosc tainicele puneri la cale ale lui Dumnezeu, ei n-
au nădejde în răsplatasfinţeniei şi nu cred că sufletele curate vor avea. cununa lor.23. Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune şi l
-
a făcut după chipul fiinţei Sale.24. Iar prin pizma diavolului moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor 
ajunge s-
o cunoască.
 
CAPITOLUL 3
 
 
Cartea înţelepciunii lui Solomon
 3
Fericirea drepţilor şi pedepsirea păcătoşilor.
1. Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi chinul nu se va atinge de ele.2. În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire şi ieşirea lor din lume li
se pare mare nenorocire.
3. Şi plecarea lor dintre noi, un prăpăd, dar ei sunt în pace.
4. Chiar da
că, în faţa oamenilor, ei au îndurat suferinţe, nădejdea lor este plină de
nemurire.
5. Şi fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i
-a pus la
încercare şi i
-
a găsit vrednici de El.6. Ca pe aur în topitoare, aşa i
-
a lămurit, şi
 
ca pe o jertfă de ardere întreagă i
-a primit.
7. Străluci
-
vor în ziua răsplătirii şi ca nişte scântei care se lasă pe mirişte, aşa vor fi.
8. Judeca-
vor neamurile şi stăpâni vor fi peste popoare şi Domnul va împărăţi întru ei,
 în veci.
9. Ei vor înţelege adevărul, ca unii care şi
-
au pus încrederea în Domnul; cei credincioşivor petrece cu El în iubire, căci harul şi îndurarea sunt partea aleşilor Lui.10. Cei nelegiuiţi vor fi pedepsiţi după cugetul lor cel viclean, pentru că nu le
-
a păsat de
cel drept, iar de Dumnezeu s-
au depărtat.11. Defăimătorii înţelepciunii şi ai învăţăturii sunt ticăloşi, şi nădejdea lor este deşartăşi ostenelile lor fără de folos şi lucrurile lor netrebnice.12. Femeile lor sunt fără de minte şi copiii lor sunt stricaţi şi spiţa lor este blestemată.13. Drept aceea, fericită este cea stearpă care nu s
-
a pângărit şi care n
-a cunoscut pat cu
 păcat; ea va avea roadă la cercetarea sufletelor.14. Tot aşa famenul ale cărui mâini n
-
au săvârşit fărădelegea şi împotriva Dom
nului n-a
gândit cele rele; el va primi aleasă plată pentru credinţa lui şi în templul Domnului locul cel
mai de dorit.
15. Căci roada bunelor osteneli este slăvită şi rădăcina înţelepciunii n
-are pieire.
16. Fiii desfrânaţilor nu vor avea desăvârşire şi sămânţa ieşită din patul nelegiuit se va
stinge.
17. Că de vor şi avea viaţă lungă, nu vor fi de nici o treabă şi bătrâneţile lor, la urmă detot, vor fi fără cinste.18. Iar de vor muri de timpuriu, vor fi fără nădejde şi fără mângâiere vor fi în z
iua
 judecăţii,19. Căci neamul celui nedrept are sfârşit groaznic.
 
CAPITOLUL 4
 
Ce trebuie crezut despre moartea cea timpurie a drepţilor şi despre soartapăcătoşilor.
1. Mai bine este să nu ai copii, dar să ai bunătate, căci pomenirea bunătăţii estenemuritoare; şi Dumnezeu o ştie şi oamenii o cunosc.2. Când este de faţă, o urmezi şi când s
-
a dus, îţi pare rău după ea. Bunătatea poartăveşnică cunună, veşnic biruitoare, ieşind fără pată din lupte câştigate.

Activity (65)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Valy Vally liked this
stefan_stemi4849 liked this
amdumitru liked this
amdumitru liked this
itiulescu472 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->