Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
21Activity
P. 1
Repulsado de piezas de metal

Repulsado de piezas de metal

Ratings: (0)|Views: 4,489 |Likes:
Published by Casilisto

More info:

Published by: Casilisto on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

 
Ahpk|zdb KKK ZGQQ Fhazd|hl lj Akjiakhq { \jaibdbmçh Kim) Gjaèikah \jaibdbmçh Gjaèikah KK 
 
5:?
1)1)6) UJ_ZNHLB LJ _KJ^HQ LJ GJ\HD
 Jd
ujpznhlb 
jq zi pubajqb lj fbughlb lj gj|hd ji jd azhd qj lh fbugh h zih phu|j lj qkgj|uçh hskhdqbeuj zi ghilukd z cbugh gjlkhi|j zih cjuuhgkji|h ujlbiljhlh b ublkddb) Dh cjuuhgkji|h b jd ublkddbhpdkahi zih pujqkñi gz{ dbahdk~hlh #ji ahqk zi pzi|b lj abi|ha|b+ phuh ljfbughu jd gh|jukhd lj |uhehnbpbu gjlkb lj gbvkgkji|bq hskhdjq b uhlkhdjq qbeuj dh qzpjufkakj lj dh phu|j) Dhq fbughq mjbgë|ukahq|çpkahq xzj qj publzaji pbu ujpznhlb kiadz{ji abibq$ cjgkqfjukbq |zebq { akdkilubq) Ch{ |ujq |kpbq ljbpjuhakbijq lj ujpznhlb> 8+ ujpznhlb abivjiakbihd$ 5+ ujpznhlb abu|hi|j { 1+ ujpznhlb lj |zebq)
Ujpznhlb abivjiakbihd
Jd ujpznhlb abivjiakbihd jq dh bpjuhakñi lj ujpznhlb eèqkab) Abgb qjkdzq|uh ji dh fkmzuh 1)8?8$ zi lkqab lj dègkih qj qbq|kjij ji jd js|ujgb lj zi ghilukd ub|h|bukb xzj |kjij dhfbugh ki|jukbu ljqjhlh phuh dh phu|j fkihd$ gkji|uhq dh cjuuhgkji|h b ublkddb ljfbugh jd gj|hd abi|uh jdghilukd) Ji hdmzibq ahqbq dh fbugh kikakhd pzjlj qju lkfjuji|j h dh lj zi lkqab pdhib) Abgb qj kilkah jidh fkmzuh$ jd pubajqb ujxzkjuj zih qjukj lj phqbq phuh abgpdj|hu jd fbughlb lj dh phu|j) Dh pbqkakñi lj dhcjuuhgkji|h dh pzjlj abi|ubdhu zi bpjuhlbu zqhilb zi pzi|b lj hpb{b fknb phuh jd hphdhiahgkji|bijajqhukb$ b zi gë|blb hz|bgè|kab abgb abi|ubd izgëukab) Jq|hq hd|juih|kvhq qbi
ujpznhlb ghizhd { ujpznhlb gjahik~hlb)
Jd ujpznhlb gjahik~hlb |kjij dh ahphaklhl lj hpdkahu fzju~hq gèq hd|hq h dhbpjuhakñi$ db azhd ujpujqji|h akadbq gèq uèpklbq { gh{bu ahphaklhl ji azhi|b hd |hghøb ljd |uhehnb)\hgekëi qj dbmuh zi gjnbu abi|ubd ljd pubajqb xzj ji jd ujpznhlb ghizhd)
FKMZUH 1)8?8 Ujpznhlb abivjiakbihd> #8+ lkqpbqkakñi hd kikakhu jd pubajqb$ #5+ lzuhi|j jdujpznhlb { #1+ pubajqb abgpdj|b)
 
Ahpk|zdb KKK ZGQQ Fhazd|hl lj Akjiakhq { \jaibdbmçh Kim) Gjaèikah \jaibdbmçh Gjaèikah KK 
 
5:8
Jd ujpznhlb abivjiakbihd lbedh jd gj|hd hdujljlbu lj zi jnj akuazdhu ji gbvkgkji|b phuh abifbughujd gj|hd lj hazjulb h dh qzpjufkakj js|juih lj zi ghilukd lj qkgj|uçh hskhd) Jd jqpjqbu ljd gj|hdpjughijaj qki ahgekb #gèq b gjibq+ ujqpja|b hd jqpjqbu lj dh fbugh kikakhd) Jd lkègj|ub lj dh fbughljej qju hdmb gèq muhilj xzj jd lkègj|ub lj dh phu|j ujqzd|hi|j) Jd lkègj|ub kikakhd ujxzjuklb qj pzjljjq|kghu hqzgkjilb vbdþgjijq abiq|hi|jq$ hi|jq { ljqpzëq ljd ujpznhlb)Dh hpdkahakñi ljd ujpznhlb abivjiakbihd kiadz{j dh publzaakñi lj fbughq añikahq { azuvhq ji ehnhqahi|klhljq) _bu jq|j pubajqb qj pzjlji chaju phu|jq abi lkègj|ubq gz{ muhiljq #chq|h : g b gèq+) Dbqgë|blbq hd|juih|kvbq lj fbughlb lj dègkih pbluçhi ujxzjuku hd|bq abq|bq ji dbq lhlbq) Dh cbugh ljujpznhlb qj pzjlj chaju lj ghljuh z b|ub gh|jukhd qzhvj fèakd lj fbughu) _bu |hi|b jq zih cjuuhgkji|hlj ehnb abq|b abgphuhlh abi jd pzi~ñi { lhlb ujxzjuklbq phuh jgez|klb pubfzilb$ xzj pbluçh qju zipubajqb qzq|k|z|b phuh hdmzihq phu|jq)
Ujpznhlb abu|hi|j
Ji jd
ujpznhlb abu|hi|j 
qj fbugh dh phu|j qbeuj jd ghilukd pbu gjlkb lj zipubajqb lj ljfbughakñi abu|hi|j ji jd azhd jd lkègj|ub js|jukbu pjughijaj abiq|hi|j { jd jqpjqbu lj dhphujl qj ujlzaj$ abgb qj gzjq|uh ji dh fkmzuh 1)8?5) Jq|h ljfbughakñi abu|hi|j { jd abiqkmzkji|jhljdmh~hgkji|b ljd gj|hd lkq|kimzji jq|j pubajqb lj dh haakñi lj lbedhlb ji jd ujpznhlb abivjiakbihd)Qj chi zqhlb b|ubq ibgeujq phuh jd ujpznhlb abu|hi|j$ abgb
|buijhlb lj fdznb$ fbughlb pbu abu|j { fbunhlb ub|h|bukb)
Jd pubajqb qj$ ch hpdkahlb ji dh kilzq|ukh hjubjqphakhd phuh fbughu phu|jq muhiljq abgbdbq abibq phuh dh ihuk~ lj dbq abcj|jq
FKMZUH 1)8?5 Ujpznhlb abu|hi|j> #8+ lkqpbqkakñi { #5+ pubajqb |jugkihlb)
_huh zih fbugh añikah qkgpdj$ jd jqpjqbu ujqzd|hi|j lj dh phujl ujach~hlh pzjlj lj|jugkihuqjfèakdgji|j h |uhvëq lj dh ujdhakñi lj dh dj{ lj dbq qjibq>
θ  
qji
 f 
7
#1):6+Lbilj
7 jqpjqbu fkihd lj dh phujl ljqpzëq lj ujach~hlh$ #gg+0
| 7 jqpjqbu 
kikakhd lj dh fbugh$ #gg+0
 
Ahpk|zdb KKK ZGQQ Fhazd|hl lj Akjiakhq { \jaibdbmçh Kim) Gjaèikah \jaibdbmçh Gjaèikah KK 
 
5:5
7 èimzdb ljd ghilukd #ji ujhdklhl gjlkb èimzdb+)Jd hljdmh~hgkji|b qj azhi|kfkah hdmzihq vjajq pbu dh ujlzaakñi ljd ujpznhlb
u> 
 f 
7
#1):=+Jskq|ji dçgk|jq h dh ahi|klhl lj hljdmh~hgkji|b xzj pzjlj qbpbu|hu jd gj|hd ji zih bpjuhakñi ljujpznhlb abi jqfzju~b abu|hi|j hi|jq lj xzj bazuuh dh fuha|zuh) Jq|h ujlzaakñi gèskgh qj abuujdhakbihekji abi dh ujlzaakñi lj èujh ji jd jiqh{b lj |jiqkñi P6W)
Ujpznhlb lj |zebq
Jd ujpznhlb lj |zebq 
qj zqh phuh ujlzaku jd jqpjqbu lj dhq phujljq {hzgji|hu dh dbimk|zl lj zi |zeb gjlkhi|j dh hpdkahakñi lj zi ublkddb hd gh|jukhd lj |uhehnb qbeuj zighilukd akdçilukab$ abgb qj gzjq|uh ji dh fkmzuh 1)8?1) Jd ujpznhlb lj |zebq jq qkgkdhu hd ujpznhlb abiljfbughakñi abu|hi|j qhdvb xzj dh pkj~h kikakhd jq zi |zeb ji dzmhu lj zih fbugh pdhih) Dh bpjuhakñi qjpzjlj ujhdk~hu hpdkahilb jd ublkddb js|juihgji|j abi|uh jd |uhehnb #zqhilb zi ghilukd akdçilukab ji jdki|jukbu ljd |zeb+ b ki|juihgji|j #zqhilb zi lhlb hdujljlbu ljd |zeb+) \hgekëi jq pbqkedj fbughu pjufkdjqji dhq phujljq ljd akdkilub$ abgb qj gzjq|uh ji dh fkmzuh 1)8?1#a+$ abi|ubdhilb jd ujabuuklb ljd ublkddb hdgbvjuqj |himjiakhdgji|j h db dhumb lj dh phujl)Dh ujlzaakñi pbu ujpznhlb lj |zebq$ dh azhd publzaj zih phujl lj jqpjqbu zikfbugj$ qj pzjljlj|jugkihu abgb ji jd ujpznhlb abu|hi|j pbu dh jazhakñi 1):=)
FKMZUH 1)8?1 Ujpznhlb lj |zebq #h+ js|juib$ #e+ ki|juib { #a+ pjufkdhlb)
1)1)=) _KJ^HQ JQ\HG_HLHQ _BU UB\HAKBI
Jd jq|hgphlb pbu ub|hakñi jq zi pubajqb hpdkahedj h pkj~hq akdçilukahq cjachq h phu|ku lj ehuuhq$|zebq { hdhgeujq) Jd pubajqb hd|juh jd lkègj|ub b dh fbugh lj jq|bq gh|jukhdjq pbu gjlkb lj zi muhiiþgjub lj kgpha|bq abi|ubdhlbq$ hpdkahlbq uhlkhdgji|j pbu zib b gèq phujq lj gh|ukajq bpzjq|hq#lhlbq+) Dhq gh|ukajq jq|èi fbughlhq phuh lhu h dh pkj~h dh fbugh ujxzjuklh)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->