Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TRN - Br. 5 (Tesanjske Ratne Novine Br.5 / 5. Oktobar / Listopad 1992. godine)

TRN - Br. 5 (Tesanjske Ratne Novine Br.5 / 5. Oktobar / Listopad 1992. godine)

Ratings:
(0)
|Views: 687|Likes:
Published by hornsman
TRN - Br. 5 (Tesanjske Ratne Novine Br.5 / 5. Oktobar / Listopad 1992. godine)
TRN - Br. 5 (Tesanjske Ratne Novine Br.5 / 5. Oktobar / Listopad 1992. godine)

More info:

Published by: hornsman on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
VVpobjede procijenitiojekolikoi 5ta
CIKAHJAn$ffiffiMA!lfl#.i#il{ti'
ffii-i*,*-?trm
w,sj'**'*:,,ffiifh*w.+ffifricffffiffi$flffiffi$fl$ffir*qiffiifii*#rld{#ii
r::nn:ti,=,i-:;:'i';i;ru::*#'r':::,.ffiflii.fifl*f;fir*j$l-tifi11ii",:'ir:iiridfi?
;6;;iG'piiiJip"?i"ri;;ll'tJnii$,;i:i::i:iirnr*ilii$iffit'+iF$T,E##,8#i*iffili{*#lE;Ti#it,tf,.'stitBiI:,ljl1lt"?,ri1_1i^t
suprotnimenta|itetu";i;d-'i;[j.$i;'i::;il:iiii[ffiH#H-.l.ffilr'**$,P.93,|judskijeiI:t::^:,yil1:9:5::
uprotni entariteruit='U"'1,"'iE'.iiiiiiiiil#'ffiHil8.-ft;.fli#ftif;#.-$$lT$t1$.ffi*li$ji,i*',-4$,f.n^:judskijerjepsetvariesoto
;tli;:i:;v;,"'"l,il;;1T$]1iffi$$ffiW!ii:rfi:'"'%.H:fft,i.?i:
tematskiunistavaprivredna,ulturna,ljubav-,remaogniH"r"ug:"*"''liiT''r+r;':iiir::U$t?:',ri,Y:'":::f-:j,t:.:":^9:*l:
;j;;;; 'fi;;'i;ei!,lii;;=ii*"[tffifi#r#]i+$lg-Ji#fiiiHg.EliifiXlfi::il':
mukotrpnimradom dece n j amasticdli;,ii:..i$Lrot
i izsradivari.volom-a';ii1[;ij;-lH*iii.#-$!l$'ii[ii"${$iifi#Ti}fn"#iflff,$tffifiF$f,l;iiiiiiiostorij:'n"".111X,::::::'':.1:1:
izgradivali' vojom.rtiljerijom..tato+i.1,#$$li.tt'iTestllii:ilffniilttis:iittt*"uStlp.fUE;i0,"'"""'"r.edruga6ijenegosu oniprivremeno.okupiraniheritorija."t#{rTF.l.tHrF1gfrti.*#iiii$,eilli,q'l$:rsineS,r;;",,;;;"
boboja,resri6a,oirena,";j";;i;;-;o"'/$Hii_IiT,#"sTfr.lFj$iidi*r+.$El*i:$ai'$;'acrtari'pjesadijomnistavallt"l3"-'j'u"i- iiii,&'l'ifii#Fjio]"*'-qE$#ffi**$Hifll.ii^^l:'.vi, odkojihodekujemou
ra+a ariia+aXar,^^_r;nrFi[+.;ii*!:rua,^+_iijilifirir* ritE+Tlj^"pomoc.imateprilikutouraditinave6
nostovozemaljskogivota, ijete-6ov-poq:iB.S.ftteni#Lvotaittilfi$$tih*'ti.Sfbiima.::^:^":"ieka-tiudskoi6e. ada u naiiZivotiNii?t*iilifl#.fi*,iri;Ti.#,ifr""lTfrE[,]#"'t,itvo.reneiro-radune inostranstvu'
;"';:ri:*r';i::l*r*;im*n:F,F*iit#$ffi*l$ffii*:i:rii:::ii:qlijli,"i{iltir
;;;i" ;;;t;';';;;;;;;;;;rj;';;;;;hi.$K$ff'[*ffiifiq'ffiil"wgfl*'et''"::T ll:""kumanosoanjierekat
kojoj ere udu6imokorJenjimauez-p'i"""lft,iiiiiihlfrrr,,#ilfu#i:,Ap"tdi+rr,b,"i l:9: ,:lj,i.T:3 :["-^",-:asredstva
posrajeezvrijednonistavno,ersu'hffi{,'ll'Iff",.*ivurji1lr$ffi*i*iii-Eo$.ft$i;;;;,11tri_ARM .JA RB|H"nadrugoj trani andaliojineprezajutta+ij'#nou,'b.u+$.fr'ftii$.fi-ip.vbcd$iiit;ida opsrrrusxrraa eiaN.J
a d ugoj stran vanda koj neprezajuLtgtlm'"t u,'q'$+u..t.llii+jffi,vboniod BoZijegi od ljudskog akona..,11i!td&.gozvoliniu;'tilij6'e,mbnat
F'"'v1r':i::::lei::!ijl.l:r:i:!i:rjlr!elst:::iil!{vr:.:i...q:-'.^L:lbudu uSmjeravalaplanSki.
bijeditislobodan, emokratski,judskiagrese--r.iEilttriifi.*jriifU.r1fiii$$fu$i$.tevanja
Zivotdostojan6ovjeka.Sve todanasSvi
REPUBLIKA OSNAHERCEGOVINA
Krajnjeevrijeme,vi5e nema deka#:iii"''rn...rrsja,dapokuSamosaduvatikozemljekoji imamo,eragresor vakimdanom sve viSepoja6avasvoju ofan-zivu.Mi, stanoviciop5tineTeSanj oji setu nalazimo kojivodimoneravnoprav-nu borbuprotivdaleko boljenaoruZanog eprijatelja,ovujesen,Gospodnje992.godine,pozivamo,ujedno i zahlijevamood svakog 6ov-jekakoji boravina ovimprostorima,kojietuboravio koji misli u boraviti,
 
TESANJSKENATNENOVINE
S.oktobar/tlstopada992.
SWARANJE,RASTZNACAJPATRIOTSKEIGEBiH/2
Trebaimati uvidu dasu u to vrijemeve6postojalivanidnikrizniStabovidiji dlanovibubili nosiocinajistaknutijihunkcijaipredstavnici olitidkihpartijastranaka,edaeosnovniciljtihStabovaiopopuStaniemedunacionalnihenzija ispredavanjesukoba,ersuse odredenioblicisukobazSlovenii6Hrvatskeed manifestovalikodnas.JNAjepreuzelaoruijeteritorijalneodbrane,te kartotekedrugeevidenciievojnihobveznikazskoro svihsekretarijatanarodne odbrane..,r;ii:Utakvojsituacijii laikupostajeasnodajenapomoluoS ednouni5tavanievegaEtoemuslimansko,pai samognaroda,ese-pristupaosnivanjuilegalnihvojnihStabova.Madazami5ljeniao organikoji6eokupliatiiskrenepatrioteipobornikeiedinstvene,uverenenedjeljiveBosneHerceoovine.bez obzirananacionalnuviersklpripadnost,to u onizaistau nekimo-pCinaindbili,teSanjskiojniStabezapravobio Stabsastavljenodpredstav-nilia samoedne(muslimanske)naciietooostaieshv-atliivokose ima uvidu da sehrvatit<inar6d,oslonjenna RepublikuHrvatsku,u okviruHDZve6 znatnoranijepodeoorganizovatinaoruiavati,ok su sepripadnicisrpskognarodadijelomoprediielilizaprisajedinjavanjev. SAOKrajini,dijelompritajilidekaliprilikudasvoiimsuqradanimaabodu noIu leda, adiielomsimoinicijativnoraiilimoguinostda soukljude uneki oblikborbeprotivaoresiie zaopstanakedinstveneBosneH-erceoovine.ldeiniinspiratoriisnabdjEvadieroristidkergani2acijeDS-Srbiia,Crna Gora,te JNA-bilesujojineisirpanizvor oruija,opreme,municije,minsko-eksplozivnihredstava,kadrovasvihdrugihpotrep5tinaza dugotrajnovodenjeagresije.Muslimanskiarod,pak,rczoruiani ostavljensam sebi,bioiesvjes-lan {qjetada aktuelnaagresijanaRepublikuHrvatskui sasvimizvijesnanarodas toopodrudia.Radiogiiui zadacivojnih Stabovailiusmierenina dielatnostikoie 6e ometatiostvbrenje gresbrskihteroristidkihilievai umanjiti tradanjemuslimanskogaroda.Ti zadacisu:lavenstvo kao najidealnijedruStveno-politidkodrlavno uredenje,Tita smatraoza tvorca 'Driaveblagostanja'inepogreSivog driavnikanajve6egsvjetskog kalibra. Ovamojakonstatacijaubzojei formalnopotvrdena,ersamed-nomprilikom'uzda5icurazgovora'spomenuoGoli otok,polugeibriljante,rezidencije,ahtei iene,.teprijateljeodSelasiia ldi Aminado Cau5eskua biopresrdtantose sve zavr5ilobedanjem a
znanieksbesiTuzli,Vi5egradu,-e*$gqiiiiiiiilfgiLi5tici,Sarajevui drugimml"i$tlffili+'"-,:-uNekada5njaNAeve6postalarmiie::ii*iliii'jiUblnog narodakojeg masovnonaoruZa.riHilil:;rf,,ini,opiemaobudava.UkupstiniiHSSfi''jiticlaniciSDSSPO predavajuonoSenjrl$ilo?.i;-#,kakvedlukednteresaaBiH td,td.jF$Si
zaodbranu.leUdestalisupokretijedinicaJNA(ll{*i-ii#
Si*oda,.rgiMusliman
-upoznavanjenarodasa situacijomukojof e sevjerovatnoa6i animiranjestog
u
biti tuieniprestankomnekih:eljstava. arjeondadudo Sto sejo5k moZe od akademskiobrazovanihrezervista)od istokapremazapadui dobt#jiiii',,i..Fi.znaniekscesiuTuzli, Visegradu,M.9i$gqliiiiiii:'lgtkao od djece,u Te5njudutida sesrecem,sebipos-morajuorganizovatia odbranu.Dodaoeda sile zlatoliko ielerat dajeonneminovan.li da nemamoremenadekatidato spoznajurelormistikomunisti,er esiguranda bitada i oni,na 6elu saDurakovi6em.inilito isto 5to misadadinimo,ali dabi to tada biloprekasno.PreporudiomieSeju,Ra5u Ekukao sarad-nike kojijo5izpredizborneaktivnostiusvakomnaseljunaju judekojimase moievjerovatisakojimase ovaizadatakmoZeizvrSitia velikomvierovatno6om ane6edo6i do"provale".U razgovoruaSejomRa5omEkoebioodsutan)upoznaosamih sa znaiajemposlakolempristupamoopasnostima ojimzlaiemo sebedruge usludaju"provale",e dao zadatak da zapodetak,svakomselu organizujuednuliviSe trojki,pomogu6nostiod mladih ineoienjenihjudi.(nastavaklijedi)'HatidHAFtZowetaviouslovpredstoleiaagresijana RepublikuBosnuHercegovinuustvari borbaza teritorije,koiu-6eagresorii teroristinastoiatimora imatiu vidudatom sei BosnuHercegovinuo2ivljavajuaosvojuedinudomoVinu,toonajeste,daje,htjelili ne,morajubraniti,bez obzirana irtvekoje utoi borbi moralupodnijeti.Agresijaetnidkodi56enjeeritorija, tradanjemuslimanskogihrvdtskogstanovniStvakojena timteritorijamaivi,izmijeSanoa Srbima,nijese moglo.sprijediti,ali suse moralepreduzetimjeie dase broj irtavaumanjinedozvoliostvarenjekonadnogagresorskogcilja-sfuaranjesrpske drlavena svakompodrudju gdjeiivi maijedanSrbini istrebljenjeripadnikasvih drugihUproteklih14dana(od19. do 3.10.'92)bog ratnihdjejstavanepriiatelianapodrudjuop5tineTeSanj slobodnihteritorilaDobojaTesli6a,'ranjen6e,uz dosadaSnje,o5124braniteija19civila.Ve6ina helak5e aniena,asunakonukazanedekvatneliekarskeomoiimogli oii6ikudi,ponekiod njihuedinicu.-Nekoliiinaranjenihemorala ostatiu bolnicina liiedenjuoporavku.Na branihu domovineBosne Hercegovinepoloiilasuiivot,uz dosadainie domoliube,TpripadnlkaArmtle Republike BIHi 7 clvlla.Rodblnipoginulihbraniteljaizraiavamonajtskreniiesaueeice i zavjet daCesje6anjena njih biti dovijeka, a amanet
niihovtzvrift:t"o"o$^f,.^F{j^f,"^f::fvtnuosisurcti!
koga
poslu,lkrenuo
idealne
 
TESANJSKERATNENOIrINE
POSTOVANAOSPODO VROPO
NAer.roJ JE
STRANIRAz,UiM?
Umoranod uzaludnognadania vjerovanjatebe,gospodoEvropo, u OUN,u Amerikance,umoran odovog vi5emlese6nogacovskog2ivota, odovog bijednogi apsurdnog2ivotaizmetlu dvanemilosrdnagranatiranja,dvaavionskabombardovanja,moranod svih ovihsmrtibliskih dragihjudi,odtolikoprolivenervi,uzaludnepatnje,beskrajnestrepnjeza svojetridjevojdiceo znagdjeu izbjegli5tuu,eskrajnorazo6aran utvoju neprihvatljivuineobia5niivuneodlu6nost,oZda namjernu,tvojunesprem-nost, nesnalaienjei odugovlaienje,u tvole,sto one reii otvoreno,icemjerje,iSemiovopismo,osudu,vapaj,molbu,shvatikakohoieS.Ovojepismo6ovjekakoga vi5enije strahsopstvene mrti,ernama, Eosancima,anasesmrtjedinii najboljidrug ba5 zbog tvogkur-vanjskog utanja,na nameediniputza bijeg zovog bosanskogrtloga ,zamisli,rihvatljivijadbijegau Evropu.Ne juti se,Evropo,zbog ovakvog tona,mozdai neuvidavnosti,li, da li si seodpoietkarata uBiH,lo5prije,u Sloveniji liHrvatskoj,pitalana;ijoi.ietraniBAZUMu ovom suludom atu?Da siseto upitala,ovo besmislenoubijanie,ovaj bosnacid bi moZdaprestao.Alinisi,izato,zajednosaAmerikancimaOUN, organizacijikojoj ieBosna'92,znaditipodetaknienograspada,uporno,poziraiu ulozi za5titnikaslabijegodjaiega,(amoidai obrnuto),a dagastvarnone stitis.Tvoji istraZivadistine naovim surovimpros-torima vjerovatnosu ti odavnoposlalina.jstrahot-nije slike ragediiebosanskognaroda, likesmrtinevidene nezmislive,li ebituoiim uspavanimgradanimaneprihvatljivim,epotrebnimda vampomutesvakodnevniugodni mir vaSedemok-ratije,vaseg licemjerja.Shvati,Evropo: anasiezboru tuojimukama.Odoga zbora, Evropo,zavisi voja buduinost.Mismo odludili:osvoiit emo slobodubit iemoiedostojni, uprkostvoiol 6utnii,vome zavaravanjusebe nas.Evropo, a5izameopetnasceni.na ovimpros-torima nestaleJugoslaile,a ti upornonameie5kompromis.Evropo, kompromisu Bosnijenepotreban, lijetebi, Evropo,potrebanda bimoglamirnoda spava5,okseovdje u Bosninesredisve samo od sebe.Ali,fadizamkuca ina tvojavrata,Evropo. Barto moZeShvatiti.U mojojBosni,ne znam viieda lieto i kolikoviSe Hercegovina,bjesnipravi pravcatirat. Znailiti to, Evropo? Slu5a5i vijesti? Hat-nezapamienpookrutnostiibestijalizmu,u tvojojevropskoj iopStesvietskoistoriji, upavo seodigrava u Bosnii Hercegovini.GospodoEvropo,probudinapokonsvojuuspavanu saviesl,otvorisvoie zatvoreneodi!Ponovoe upitai, amoseupitaj:u ovomsurovom ratu na dijojiestrani RAZUM?smogni dos-tajanstua ihrabrosti iprekinisvoje licemlerno6utanje.Mojadomovina, BosnaHercegovina,danasiebeskrajnomore vrele ljudskekrvi,ponajljepiimproplancimalivadama azbacaneuizvadeneljudske o6i, smrvljenejudskeglavediece, mladida,staraca,zgoriela judska tlelesa,rasutjudskimozak,rilekomplivajue5eviumjes-toriba...Ovdjeeskupljaednacigaretaod bilodiiegZivota,moZei liti toshvatiti,Evropo?Evropo,shvati,bar vierujemda tolikog ludskogdostoianstvaVoiigradaniipakmogu iskopatiusvojoj uspavanojsavjesti,moja zemlja, moj narod,moja Bosnadanas krvari, aganoumire sa svakimdanomtvoje neodlu6nosti, vojepodmukle,sramotneneobjainjiveneodludnosti.Uzaludsu o6inaieprestra5enedjeceuprte utebe,uzaludodekujuiispasenje odtebe, kojamoida uskoroneieSmo6i ni samu sebe spasiti.Evropo, a li su nasenade uzaludne?zaistazbiva?Posmatra5smrt ve6preko200.000 iudi,ubiienih u ovomzvjerskom atu, nasBosanaca,Muslimana HrvataSrba, akoienacionalnostuop5te vi5ebitna. lli tekpostaiebitna? Zamisli,Evropo, 200.000.veiubiienih, veiinomcivila:'djece,'Zenataraca.to,na.2alost,ije konadnabrojka. Strahmeleda6eta broika bitijostragi6nija.Je li, te strahrEvroportetravidne rojkesmrtinas Eosanaca?!'MoZdatejeipak strahpriznatiiprihvatitiodgovornost,li ubijetlen am da osieiad krivicu,svojukrivicu, Evropo,pa,kao dar iskupljenjuovompolumrtvomali dostojanstuenomarodu,Saljei konzerve,and-paketemlijeko uprahu,braino...MoZda u ovompismu, pismunade, imaiprevise atetikeakuplieneoovom bosanskomvilajetu,mozda sam ipretjeraou tvoioi osudi,mo2dai i zaista evina5ce, oZda amse udaljioodtvolih standardadobrog ukusa, ali, Evropo,shvati:vdjese umire,unjedrimaEvrope, Bosnikojajeodavno veiEvropa sama, na raskrsniciviekova.ti iuti5 igrajuii seZivota smrti.Evropo, i nisividielanaSeprovode.SvakidanugradiiimapoputTeSnja ude hdesetak vi5e.ldem nasprovode svojimprijateljima,odbini,nepoznatimorcima, pitamse:ho6e i matisutradovoljanbroijudi da me bar ukopa,ako seovalratnastavi? er smrtiedanasu Bosnivi6enegoiivota.Ti ne zna5,Evropo,Sta naii ukopavati ovjekadoktegadajugranatama05 li 155mm, namaeto danasgotovosvejedno, dok kostidavnoukopanih ete vudaoko ebezajedno agelerimanoseii novesmrti, lidokizavionamitraljirajujudedok se mole za duSuubijenog.Mnogo oga ti.Evropo,neznas . Mozdazbogtoga6uti5? lipakuti5 ba5zbog ogaStosve ovozna5.Evropo,ate osne optuZujem,ako mampunomoralnopravoza to,,ertvoie krivice u naiojtagediji maprevi6e,ti ma5 vogaudjelauovomhaosuBosne. OsjeiaS i to?Evropo, na5e bosanske majke, onejo5preiiv-lele,imaju znatno vise suza nego Sto reba zaovuna5upatniu,daparafraziramvropljaninaGijoa,alipomozinamda bar upatniuprekinemo.U;inito, Evropo, ti to moZes. Pitanjeiesamo da li ihoieS?MoraSEvropo, dasesutrane bi stidjela svogane6inienja,svoga nedovoljnog dinjenja,ali i zbogtogada se sutra bosanska ragedija ne bi itebi,Evropo, svim na5imdu6ebri2nicima,ratilakaobumerang. Ovaj krvavi rat uBepublici Bosni iHercegovini rezultatjeitvoie ravnodu5nosti ikukavi6luka na5ebeskrajne naivnosti i vjere uzapad, u evrposkudemokratiiuBosna92.niena krvava ragedijaedan eodpromaSajavoie demokratije.Njenproma5ai,opomena liporal?I na kraju, Evropo,upitaj sepotreiiput:uovombosanskomratu na 6iioj straniieRAZUM?Odgovori5 i naovopitanie,moida iei uspjeti.SpostovaniemSafetTUMLICEvropo, da li tejesvah?VidiS i, Evropo,5ta se
Salih BRKIC
5.oktobar/listopad199r.
...gdieste
sada?
Te5anj,skrivenzmedupitomihbreiulj-aka, zbijenoko drevnekameneurdavevijekovimaotvara5evrata svojasvakomdobronamjerniku.roz njega neprolaZahuputevi,ve6 u njega dolaziSenebija5e usludajnihrolaznika,egoonihkojiseovdjemahsuzzaputi5e.Dolaziliu tumali velikiljudi,ijeli crni,nekidrugijezikovorahu,alisu se sa Te5njacimaijeposporazum-jevali.Jednisu sevraiali sa obe6anjemaieopet doii daosjetemirisstareipe,pogledlijepihdjevojaka,da se divepro5lostibudu6nosti ojuvrijedni judigradiSeasre6anivotpokoljenjavojih.Drugisu do5lii tu ostali,svojnovi ivot otpodeli.Do5lisutrbuhoma kruhom, aputnomorbomilibez nje)dijelili a namaono kolikoebiloza sviju.Nikoihnijepitaokada 6e otiii,postajaliuTe5njaci, ovisusjedi,uslanari,kolegeprijatelji...nikomeebijaSetijesno.Zajedno slavismoBajrame,UskrseiVaskrse.Na sijelima veseljimaepjevalo,igralo se kolo, 5ota,oro,polka,sanialo oputovanjimaezgranica,ivotubez strahai bijede.Komesve o zasmeta,o.prekidepjesme,zatvori taze doprvogkom5ije,asisvjetlousredbijeladana da sedjecaupodrumuplaSe!?oeonajSto svojepozvau Sumebrda,dade m opovepuSkeapucajuoiivotu tudem i svom uime Boga i slavejunadke,a bi bilisaminaovome vijetu.ZaStoai u ime degaposlu5asenikoliopet uze5eiline uzeSe)utnuorbu bezpozdravaodoie,kriSom, uku6iza rukudjedicuuplakanubog ostavljenih rugova,prijatelja,odbine..,odoSenekudgdjeebiti stranci-do5ljaci,mi smoih ve6zvaliTednjaci.djeca znaju da imjeu Te5njumatidna njiga,klupa,dvori5teprijateljiaigru,da mu djed mraz z"Pobjede",Napret-ka'ili drugefabrikepoSaljenovogodi5njipaketi6.li,djecaneznajuamoZdaznaju)da neke njihove atesada z topovapucajuna njihovu Skolu,obdani5te, grali5tenasvoiudojudefabriku,uplakuju ubijajunjihove r5njake ineeteSto mprvekorakeislovapokaziva5eogladnjelimod igrenamazaneekmezomriskeijelise.Kadbi djeca saznala mogla,dobroznam,pozvalaisvesvojetateda seodmahkuii vrate,da ih se sutrane stide,da se nestide svojih vrSnjakazbog njihovihpos-tupaka. maloj djecie jasnoda 6e sveovopro6i,ali meni nijeasnogdje6e sutraonikoji odo5e svoja ognjiStaostaviseda ihdrugibrane,gdje6eoni kojisejoSuhvati5eu kolozlodinadko. rataTeSnjapet 6e bitiotvorena, li smo sadaneSto naudili!....
NEKSTE.,.Hvala, Ilobollile
ProditasmoGLASNIKSLOBOD.NOGDOBOJA,broj1,od koricadokorica.eestitamo,lijepoevaino za danas,pogotovoa istoriju, iljeZiti ljudima
trezaboravlia
dogadajima vogratnogvremenako Staradikoe5ta adio,5tase radi 5taebilo.A biloe.Dosta ogaebilo. Biloe,znaseu ku6i, za sofru,svega drugogpokeb-nogza hiljade Dobojlijakojihpozadugone vidjesmoni u Te5njuni na frontuzaodbranuDoboja), a nezapisa to ovajGLASNIK,Ako seomaklo,mnogoe.Halalosun,Dobojlije.Nek ste!

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sabin Hrnjic liked this
hornsman liked this
akidelisic liked this
Tiskarnica liked this
hornsman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->