Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
70Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dasar Sukan Negara

Dasar Sukan Negara

Ratings:
(0)
|Views: 5,748|Likes:
Published by zaharibb

More info:

Published by: zaharibb on Oct 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
DASAR SUKAN NEGARA
 
National sports policy
 
(Kementerian Belia dan Sukan Malaysia)Digubal pada tahun 1988
A. RASIONAL
 1. Dasar Sukan Negara adalah satu dasar sukan untuk semua. Dasar ini merangkumisukan prestasi tertinggi dan sukan untuk semua (¹) dan digubal berlandaskan atasrasional yang mana segala kegiatan itu adalah sebahagian daripada rancanganpembangunan yang diusahakan oleh Kerajaan untuk seluruh rakyat. Sukan berhakmendapat pengiktirafan, penghormatan dan penggalakan yang sama sebagaimana jugayang diberikan kepada keperluan hak asasi sosial yang lain seperti pendidikan,pengangkutan, perumahan dan perkhidmatan kesihatan supaya membolehkan kerajaanmencapai pembangunan negara, perpaduan dan kestabilan yang berterusan.2. Sukan yang menyumbang kepada penggalakan pertandingan yang sihat, muhibah,toleransi, ksefahaman dan pembinaan kualiti moral dan fizikal memberi satu landasanyang selesa untuk mengintegrasikan pelbagai kumpulan etnik kepada satu bangsa yangbersatupadu serta juga untuk pemupukan maruah bangsa dan negara.3. Tegasnya, sukan mempunyai kesan-kesan manfaat yang amat besar terhadap individu,masyarakat dan seterusnya negara.4. Peringkat Individui) Sukan menyumbangkan kepada : -a) Pembentukan sahsiah, kesedaran diri termasuk semangat pertarungan;b) Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal;c) Penggunaan masa kesenggangan yang berfaedah dan bermaknad) Pengurangan tekanan hidup modene) Interaksi sosial yang bermakna; danf) Perkembangan kemahiran-kemahiran asas.ii) Melalui gaya hidup yang aktif seperti ini, seorang individu itu akan lebih sensitif terhadap kesejahteraan dirinya, dalam mana ia memahami sebenarnya akankenikmatan penglibatannya dan semangat pertarungan. Segala aktiviti inidilakukan di dalam sekitaran dan keupayaannya sama ada secara individu, didalam suasana kekeluargaan, di kalangan sahabat handai, di dalamkumpulan-kumpulan sukarewan ataupun di dalam suasana komuniti yangberlainan.5. Di Peringkat Masyarakati) Sukan membantu kepada :-a. Pengalakkan pembinaan kualiti fizikal dan moral rakyat yang sesuai denganaspirasi nasional;b. Pewujudan sekitaran untuk memupuk perhubungan komuniti yang lebih baikdi dalam pelbagai kumpulan etnik dalam negara;c. Peningkatan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti; dan
 
d. Pencegahan jenayah remaja dengan peluang-peluang oenggunaan masalapang yang memanfaatkan.6. Di Peringkat Antarabangsai. Sukan membantu :a. Pencapaian kecemerlangan kepada peringkat yang paling tinggib. Peningkatan maruah bangsa; danc. Pemupukan persahabatan
B
. LATAR
B
ELAKANG
 1. Sukan di negara ini secara tradisinya telah dijalankan olehorganisasi sukarelawan yang kebanyakannya bergabung denganMajlis Olimpik Malaysia.Peranan kerajaan hanya terhad kepadaperanan yang dimainkan oleh Kementerian Belia dan Sukan,Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia,melalui agensi masing-masing di peringkat kebangsaan, negeridan daerah.2. Mutu sukan pretasi tinggi dalam negara ini meningkat sedikitdalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. Namundemikian, peningkatan itu tidaklah seberapa berbanding denganpembangunan sukan keseluruhannya di peringkat antarabangsa. Akibatnya ahli-ahli sukan kita tidaklah begitu berjaya dipertandingan tersebut. Ini mungkin isebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan rancangan pembangunan menyeluruh bagiahli-ahli sukan, kekurangan pendekatan saintifik dalam latihan,kekurangan jurulatih-jurulatih dan pegawai-pegawai sukan yangbertauliah, kurang komitmen oleh ahli-ahli sukan,kurangnyakemudahan-kemudahan yang menghadkan peluang penyertaandalam sukan, kelemahan pengurusan dalam badan sukan danorganisasi-organisasi yang berkaitan, pembatasan kewangan dankeutamaan yang rendah yang diberikan oleh Kerajaan kepadabidang sukan.3. Sehingga baru-baru ini, kebanyakan aktivit-aktiviti sukandijalankan berasaskan kepada pertandingan. Pernyertaan massadalam sukan adalah satu fenomena baru dalam negara ini. Pola iniadalah satu petanda baik bagi negara.
C. O
BJ
EKTIF
1. Tujuan Dasar Sukan Negara ini adalah untuk membentuk satu masyarakat yangaktif, sihat dan cergas melalui aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi fizikal sejajar dengan usaha-usaha keseluruhan Kerajaan dalam pembangunan negara.Objektif-objektif utama adalah seperti berikut : -
y
Untuk membentuk sebuah masyarakat yang sihat, berdisiplin danbersatupadu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang-peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkatmasyarakat.
 
 
y
Untuk menyediakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahanbagi memenuhi keperluan asasi sosial, psikologi dan fisiologi bagiindividu melalui sukan;
 
y
Untuk membangun dan meningkat pengetahuan dan amalansuakn bagi kepentingan kebajikan sosial seseorang individu dankenikmatan kesenggangan kalangan orang awam; dan
 
y
Untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali, dengansemangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkatkebangsaan dan antarabangsa dan juga dengan harapanmempertingkatkan lagi muhibah dan imej negara.
 D. STRATEGI DAN PERLAKSANAAN
1. Kedua-dua bidang sukan iaitu sukan massa dan sukan prestasi tinggi, hendaklahdibangunkan serentak walaupun dengan penekanan yang berlainan. Sukan massaadalah bertujuan untuk membolehkan rakyat mengamalkan gaya hidup yang aktif dansihat. Sukan prestasi tinggi sebaliknya adalah memberi peluang kepada mereka yangberpotensi untuk membuktikan keunggulan mereka dipertandingan peringkatantarabangsa supaya meninggikan lagi maruah negara.2. Sukan massa dan sukan prestasi tinggi adalah pelengkap di antara satu sama lain,sebagai satu struktur yang berterusan (continuum). Pelaksanaan strategi ini melibatkanpihak-pihak awam, sukarela dan swasta bekerjasama sebagai satu kumpulan bagifaedah ahli-ahli sukan dan masyarakat keseluruhannya.3. Bagi mencapai objektif-objektif di atas, keutamaan hendaklan diberi kepada aspek-aspekberikut :-i. Perancangana. Adalah sangat diperlukan satu program jangka panjang dengan struktur yang baik untuk pembangunan ahli-ahli sukan, jurulatih-jurulatih,pentadbir-pentadbir dan pegawai-pegawai sukan; danb. Dalam kes sukan prestasi tinggi, pertimbangan yang khusus perlu diberikepada jenis-jenis sukan yang lebih maju dari aspek kemudahan danpenyertaan yang sedia ada dan jenis-jenis sukan yang lebih sesuaikepada bentuk fizikal rakyat Malaysia, agar membolehkan merekamendapat peluang yang lebih baik bagi mencapai kecemerlangan dipertandingan peringkat antarabangsa.ii. Organisasia) Pelbagai badan sukan hendaklah bekerjasama dengan lebih erat lagidengan Kerajaan Pusat dan Kerajaan-kerajaan Negeri untukmembangunkan sukan dalam negara. Sungguhpun pelbagai agensi danorganisasi itu mempunyai peranan yang khusus tetapi program yangdijalankan tidaklah bersepadu. Satu jentera penyelaras yang menyeluruhdalam bentuk jawatankuasa tetap adalah perlu bagi menentukanperhubungan (rapport) yang lebih rapat di kalangan organisasi-organisasi tersebut. Majlis Sukan Negara akan menyediakan jentera inibagi sukan prestasi tinggi.Begitu juga Kementerian Belia dan Sukanhendaklah mewujudkan satu jentera yang sama untuk menyelaraskanprogram sukan massa. Ini akan membantu mengadakan kerjasama yang

Activity (70)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nisadali liked this
nisadali liked this
Atie Fatimah liked this
Intan AR liked this
Kin Syikin liked this
Nur Farhah liked this
Nur Nzmf Zawani liked this
Azzati Manap liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->