Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
fotograf makinesi ayarlari

fotograf makinesi ayarlari

Ratings:

4.77

(1)
|Views: 10,579|Likes:
MEB Fotograf Makinesi Ayarları
MEB Fotograf Makinesi Ayarları

More info:

Published by: Editor: Bora ERESICI on Jul 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2013

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
FOTO
Ğ
RAF GRAF
İ
K ALANIFOTO
Ğ
RAF MAK
İ
NES
İ
AYARLARI
ANKARA 2007
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeli olarakyayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya nelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Moller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
abilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
i
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iiiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 1...................................................................................................31. F
İ
LMLER
İ
N ASA/ 
İ
SO DE
Ğ
ERLER
İ
.................................................................................31.1. ASA / ISO Ayarlar
ı
.......................................................................................................31.2. ASA/ISO De
ğ
erleri.......................................................................................................41.3. Farkl
ı
ASA/ISO De
ğ
erlerinin Foto
ğ
rafa Etkileri..........................................................61.4. Dijital ve Manuel Foto
ğ
raf Makinelerinde ASA/ISO Ayarlar
ı
.....................................7ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................11UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
–1 ............................................................................................9Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 2.................................................................................................132. D
İ
YAFRAM.......................................................................................................................132.1. Tan
ı
m..........................................................................................................................132.2. Önemi..........................................................................................................................142.3.
İş
levi............................................................................................................................142.4. Diyafram Ayarlar
ı
.......................................................................................................162.4.1.Diyafram Ayar
ı
n
ı
Gerektiren Durumlar ve Al
ı
nacak Önlemler...........................162.5. Net Alan Derinli
ğ
i.......................................................................................................182.6. Diyafram Seçiminin Foto
ğ
rafa Görsel Etkisi..............................................................22ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................27UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
2 ........................................................................................25Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-3..................................................................................................293. ENSTANTANE .................................................................................................................293.1. Tan
ı
m..........................................................................................................................293.2. Önemi..........................................................................................................................293.3.
İş
levi............................................................................................................................293.3.1.Ayr
ı
ml
ı
Örtücü Perde ...........................................................................................303.4. Enstantane (Örtücü) Ayarlar
ı
......................................................................................333.5. Enstantane-Diyafram
İ
li
ş
kisi.......................................................................................333.5.1.Foto
ğ
raf Makinesindeki Pozometrelerin Ölçüm Yöntemleri ...............................35ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................41UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
3 ........................................................................................42Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-4..................................................................................................444. NETLEME.........................................................................................................................444.1. Tan
ı
m..........................................................................................................................444.2. Önemi..........................................................................................................................444.3. Netleme Yöntemleri....................................................................................................464.4. Netleme Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar..............................................51ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................55UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-4..........................................................................................53Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-5..................................................................................................565. D
İ
J
İ
TAL FOTO
Ğ
RAF MAK
İ
NELER
İ
NDE MENÜ VE FONKS
İ
YON AYARLARI ....565.1.Geleneksel Makineler ile Farkl
ı
l
ı
klar
ı
.........................................................................575.2.Çal
ış
ma Prensipleri......................................................................................................585.3.Menüdeki Simgelerin Anlamlar
ı
..................................................................................585.4.Bellek (Foto
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
muallaktaki liked this
Huseyin Alpaslan liked this
ataraxia57 liked this
urbanomadic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->