Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
P. 1
Evaluarea Supervizării Serviciilor Sociale acordate persoanelor de vârsta a treia acordate in cadrul Centrului de Îngrijire la Domiciliu

Evaluarea Supervizării Serviciilor Sociale acordate persoanelor de vârsta a treia acordate in cadrul Centrului de Îngrijire la Domiciliu

Ratings: (0)|Views: 784 |Likes:
Published by Editura Lumen

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Editura Lumen on Oct 12, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

 
Lyok|ovlo Q|~lvyjw
ā
vjj Qlvyjajjkmv Qmajokl oamvhoxl~lvqmodlkmv hl yævqxo o xvljo oamvhoxl jd aohv|k Aldxv|k|j hlÄdcvjgjvl ko Hmejajkj|Lyok|oxjmd mi Q|~lvyjqjmd ^voaxjal mi xbl Qmajok Qlvyjalq jdLkhlvkz Bmel Aovl ^vmyjhjdc Aldxlv
Ohjdo ^K\COV\
?
 Qjemdo ^MDLO
6
 Äd
šā
vjkl a| xvohj
š
jl+ lr~lvjld
š
o |~lvyjw
ā
vjj lxl hl e|kx xje~ amdjhlvox
ā
|d|khjdxvl alkl eoj je~mvxodxl o~laxl okl hlwymkx
ā
vjj ~vmiljmdokl äd cldlvok
ŝ
j okl ~voaxjajldjkmv hjd lvyjajjkl majokl äd ~ovxja|kov$Fldlijajovjj lvyjajjkmv hl ojxld
šā
majok
ā
yjd äd ~lveodldxo a| dlymj dmj+ o|jxlel hl yokmvj hjilvjxl hl ko jdhjyjh ko jdhjyjh+ hoxmvjx
ā
hjylvjx
āš
jj jx|o
š
jjkmv y|kdlvofjkjwodxl o~ov|xl äd majlxlxlo oax|ok
ā
"^mdlo+ Qodh|+ 6>?>*$ Hoxmvjx
ā
oalxmv hjylvjx
āš
j+ lvyjajjkl hl ojxld
šā
majok
ā
xvlf|jl 
ā
ijl imovxl lrjcldxl a| yokmvjkl ~vmiljmdokl
ŝ
j äd oalko
ŝ
j xje~ 
ā
vl~laxl ~k|vokjxoxlo ~lajija|k|j fldlijajovjkmv$ Äd oalxld+ |~lvyjwovlo vlokjwox
ā
ko |d djylk ~vmiljmdjx vl~vlwjdx
ā
m~mvx|djxoxlo |dlj imve
ā
vjamdxjd|l o ~lvmdok|k|j hov 
ŝ
j avl
ŝ
xlvlo lijajld
š
lj lvyjajjkmv milvjxl fldlijajovjkmv+ ädamdhj
š
jjkl abjef
ā
vjkmv ~lveodldxl "^mdlo+ 6>?>*$ Amdjhlv 
ā
e dlalov 
ā
oho~xovlolvyjajkmv milvjxl fldlijajovjkmv lvyjajjkmv majokl äd oamvh a| dlymjkl jhldxjijaoxl$Q|~lvyjwovlo+ ao ~vmal hl hlwymkxovl amdxjd|
ā
o ~voaxjajj majokl+ ~moxl ijjdxlv~vlxox
ā
~l hl m ~ovxl ao m m~mvx|djxoxl hl äef|d
ā
x
āš
jvl o lvyjajjkmv majokl+ ~vla|e
ŝ
jao m emhokjxoxl hl hlwymkxovl ~vmiljmdok
ā
 
ŝ
j ~lvmdok
ā
o ~lajokj
ŝ
xjkmv oalxmvo "Hosmd+?:690 Bos`jd ) Qbmblx+ ?:2:0 Fvjkk+ ?::>0 Amgmaov|+ 6>>3*$
?
 
 Ohjdo ^K\COV\ ‑ EO jd Q|~lvyjqjmd odh Qmajok ^kodjdc —Ok$ J$ A|wo― \djylvqjxz JoqjVmeodjo Leojk Ohhvlqqqsllxzohjdo]>3Nzobmm$ame
 
 
6
 
Qjemdo ^MDLO ‑ Vlqlovablv Oqqjqxldx ox K|eld Vlqlovab Aldxlv jd B|eodjqxja Qajldalqivme K|eld Oqqmajoxjmd Leojk
qjemdo~mdloNceojk$ame
 ^bmdl dm$ +88 3<2 196 ??19
 
"Xvodqkoxl ivme ldckjqb*^mqxemhlvd M~ldjdcq+ Zlov ?+ Ymk$1+ Ql~xleflv+ Zlov 6>?>+ Lhjx|vo K|eld+ Joqj
Am~zvjcbx K|eld^k|cov|+ O$+ ^mdlo+ Q$+ Lyok|ovlo Q|~lvyjwovjj Qlvyjajjkmv Qmajokl
 
 
Xlveld|k |~lvyjwovl lxl m amefjdo
š
jl o hmj xlveldj koxjdj7
 |~lv+
aovl ädloed
ā
 —hlo|~vo+ ~lxl―+
ŝ
j
yjhlvl
al ädloed
ā
—o ylhlo+ o ~vjyj―
ŝ
j o imx amdxv|jx ~ldxv| ohld|ej m oaxjyjxoxl hl |~voylcblvl ~ldxv| mvcodjwovlo lijajldx
ā
o e|dajj+ eoj okl oe|dajj moeldjkmv eoj ~|
š
jd ~vlc
ā
xj
š
j+ o
ŝ
o a|e |dx ymk|dxovjj "Bovhaoxkl+ ?::?0Amgmaov|+ 6>><*$Q|~lvyjwovlo lxl hlijdjx
ā
hvl~x |d ~vmal lh|ao
š
jmdok "Bozdl+ Amvlz+ Em|kxmd+6>>10 * äd aohv|k a
ā
v|jo m ~lvmod
ā
a| |d od|ejx focog hl jdimveo
š
jj
ŝ
j od|ejxl ofjkjx
āš
jä
ŝ
j o|e
ā
vl~mdofjkjxoxlo hl o ädy
āš
o m ~lvmod
ā
"Jxwbo`z ) Okmdj+ ?::9* a| eoj ~|
š
jdla|dm
ŝ
xjjd
š
l "Vmfjdmd+ 6>>?*$Q|~lvyjwovlo lxl7
%
 
\d abjef hl lr~lvjld
šā
ao imve
ā
hl ädy
āš
ovl o oh|k
š
jkmv0
%
 
\d aohv| imveok hl hli 
āŝ
|vovl o abjef|k|j hl lr~lvjld
šā
0
%
 
Emhokjx
āš
j hl ~vjgjd ~ldxv| hli 
āŝ
|vovlo e|dajj hl wj a| wj0
%
 
Ejgkma hl emdjxmvjwovl%lyok|ovl o ~vmal|k|j hl e|da
ā
%ädy
āš
ovl o oh|k
š
jkmv0
"Xvodqkoxl ivme ldckjqb*^mqxemhlvd M~ldjdcq+ Zlov ?+ Ymk$1+ Ql~xleflv+ Zlov 6>?>+ Lhjx|vo K|eld+ Joqj
Am~zvjcbx K|eld^k|cov|+ O$+ ^mdlo+ Q$+ Lyok|ovlo Q|~lvyjwovjj Qlvyjajjkmv Qmajokl
 
%
 
Ojc|vovlo vl~mdofjkjx
āš
jj0
%
 
++Kjodx|k― ädxvl xlmvjl
ŝ
j ~voaxja
ā
0
Qam~|k q|~lvyjwovjj
Q|~lvyjwovlo+ ao
ŝ
j oaxjyjxoxl hli 
āŝ
|voxo hl ~lvmdok oavlhjxox+ ovl hvl~x am~ ~vmemyovlo hlwymkx
ā
vjj ~lvmdokl
ŝ
j ~vmiljmdokl$ Ädxvlc|k ~vmal ovl ko fow
ā
oamvhovlo|dmv ~mjfjkjx
āš
j hl ädy
āš
ovl oxilk ädaæx 
ā
l oelkjmvlwl aokjxoxlo e|dajj hl~|l "@o~kod+?::?0 K|dhld+ 6>>30 Qodh|+ Amgmaov|+ \dc|v|+ ^mdlo+ 6>?>*$Q|~lvyjwovlo hl cv|~ "Oco~jl lx okk+ 6>?>*+ ao elxmh
ā
hl jdxlvyld
š
jl+ |ve
ā
vl
ŝ
xl7
%
 
Lyok|ovlo lilaxlkmv ~vjdaj~okl
ŝ
j la|dhovl okl xjk|k|j hl k|av|
ŝ
j o xlveldjkmv hlame|djaovl vlkoxjyl ko labj~o äd jdl
ŝ
j ko ädxvloco mvcodjwo
š
jl0
%
 
Ofjkjxoxlo hl o odokjwo jx|o
š
jjkl amdavlxl
ŝ
j hl o jeocjdo ofmvhovj okxlvdoxjyl0
%
 
Elxmhlkl hl avl
ŝ
xlvl o aodxjxo
š
jj
ŝ
j aokjxo
š
jj oaxjyjxo
š
jj ~mx ij hlam~lvjxl+ ylvjijaoxl
ŝ
j o~vmi|dhoxl äd ~voaxjao$Q|~lvyjwovlo lxl m ame~mdldx
ā
hl fow
ā
o |dlj ~vmilj|dj
ŝ
j |d|k hjdxvl lkleldxlkl aovlioa hjilvld
š
o ädxvl m ma|~o
š
jl
ŝ
j m ~vmilj|dl "@oh|bjd+ ?:390 Flvdovh) Cmmhzlov+ ?::2*$Q|~lvyjwovlo |ve
ā
vl
ŝ
xl ädkldjvlo ~lval~lvjj eoj akovl hl a
ā
xvl ~ovxjaj~od
š
j o ~vm~vjjkmv amdal~xl+ jdxv|eldxl+ am~|vj
ŝ
j kjejxl "@oh|bjd+ ?::60 Gm|vhod% Jmdla|+ 6>>3*$ Hloallo+ ~|xle oijveo a
ā
äd aldxv|k ~vmal|k|j hl |~lvyjwovl lxl ~lvmodo |~lvyjwox
ā
+mflvyovlo l oho~xlow
ā
vjxe|k|j
ŝ
j emh|k|j hl cædhjvl o ~lvmodlj |~lvyjwoxli|vdjwædh|%j jdxv|eldxl ~ldxv| lilax|ovlo ~o
ŝ
jkmv äd ylhlvlo oxjdclvjj am~|vjkmv ~vm~vjj$
Lyok|ovlo ~vmcvoe|k|j hl ädcvjgjvl ko hmejajkj| o ~lvqmodlkmv yævqxdjal
J$ Vl|vlkl ~vmcvoe|k|j
o*$ Hld|ejvl
7 Aldxv|k hl ojxld
šā
majok
ā
 
ŝ
j hl ädcvjgjvl ko hmejajkj|0
f*$ Xj~|k hl |djxoxl
7 7 Ädcvjgjvl majm%elhjaok
ā
ko hmejajkj|0
a*$ G|qxjijaovlo ~vmjlax|k|j
Vlokjwovlo oalx|j ~vmjlax o ~mvdjx hjd odokjwo+ hl%o k|dc|k odjkmv+ o ~voaxjajjlvyjajjkmv hl ädcvjgjvl ko hmejajkj|
ŝ
j hl lrxlvdovl hjvjgox
DŽ
hjd ~jxok+ |dhl ivlayldx l
"Xvodqkoxl ivme ldckjqb*^mqxemhlvd M~ldjdcq+ Zlov ?+ Ymk$1+ Ql~xleflv+ Zlov 6>?>+ Lhjx|vo K|eld+ Joqj
Am~zvjcbx K|eld^k|cov|+ O$+ ^mdlo+ Q$+ Lyok|ovlo Q|~lvyjwovjj Qlvyjajjkmv Qmajokl

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Raluk Encsi liked this
Natalia Faureanu liked this
Roxana Dorcu liked this
Petru Nicolae liked this
Petru Nicolae liked this
Mirela Nicoleta liked this
Velisca Victoria liked this
Velisca Victoria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->