Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Makalah Goa Tembus

Makalah Goa Tembus

Ratings:
(0)
|Views: 414|Likes:
Published by dompetpaint
download word http://www.ziddu.com/download/12051423/OnaMakalahGoaTembus.doc.html
download word http://www.ziddu.com/download/12051423/OnaMakalahGoaTembus.doc.html

More info:

Published by: dompetpaint on Oct 12, 2010
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

 
WT FHR@THA^FOHAI
WOR@H^F JP^@PJ KAT^R ^@DAEAF ^ATAHAWTOJO^F UF^ARA FHR@THA^FOHAI
Bf~p~ph oi`m 3 \FOHA ATIFA^ATF / 10>757714UFIPC@HE KPTHFATF / 10>757727
CPTP^AH FIJP KOJPHFKA^FLAKPIRA^ FIJP ^O^FAI BAH WOIFRFK PHF\@T^FRA^ W@JDAHEPHAH HA^FOHAI‚\@R@TAH‚VOEVAKATRA
4776
 
KARA W@HEAHRAT 
Ta~a ~vpkpt vahe baiaj kajf ~ajwafkah k` mabftah Rpmah Vahe Jama W`jptamAiiam ^UR) kat`ha d`tkar k`jptamah*Hva jakaiam fhf bawar kajf ~`i`~afkah ~`~pafvahe bfmatawkah( Baiaj jakaiam fhf kajf j`jdama~ ’WOR@H^F EOA R@JDP^^@DAEAF ^ATAHA WTOJO^F UF^ARA FHR@THA^FOHAI‚) ~parp a~~`r H`eatavahe d`twor`h~f jajwp j`jw`tk`haikah Fhboh`~fa k` kahnam fhr`tha~fohai bah ~aiam~arp ~ataha phrpk j`hajdam b`|f~a H`eata(Jakaiam fhf bfdpar baiaj taheka j`he`hai i`dfm capm r`hrahe uf~ara Eoa R`jdp~vahe r`tbawar bf E`dahematco) Wtanfjahroto) Kadpwar`h Uohoeftf Caua R`heam( Bah cpea phrpk ~ataha wtojo~f uf~ara bf bphfa fhr`tha~fohai( Ta~a r`tfja ka~fm w`hpif~ w`t~`jdamkah k`waba k`bpa otahe rpa akp vahe ~`hahfra~a j`jd`tfkah bpkpheah bahboahva phrpk akp vahe rfbak w`tham wprp~) k`ipatea vahe j`jd`tfkah jorf|a~f) bo~`hbah eptp*eptp vahe j`jd`tfkah fijp bah w`he`rampahhva ~`tra r`jah*r`jah vahe r`iamj`jdahrp(Jakaiam fhf ~ahear capm batf ~`jwptha) jaka batf frp w`hpif~ ~`iaipj`hematawkah ~atah bah ktfrfk vahe d`t~flar j`jdaheph( B`jfkfah ~`joea d`tjahlaarW`hpif~
 
DAD FW@HBAMPIPAHA( Iarat D`iakahe
Uohoeftf) doi`m cabf ~aiam ~arp ufiavam bf Fhboh`~fa vahe j`jfifkf ~`epbahek`fhbamah aiaj vahe d`ipj r`teaif( ^aiam ~arp wor`h~f aiaj ipat dfa~a vahe bfjfifkfkadpwar`h vahe i`dfm r`tk`hai b`heah eawi`khva frp abaiam kaua~ah w`ephpheahkawpt vahe r`td`hrahe bf ba`tam ~`iarah(D`d`tawa uakrp iaip) W`jkad Uohoeftf jpiaf j`he`ja~hva ~`daeaf odv`k uf~ara) vahe bfd`tf haja Kaua~ah Jp~`pj Kat~r Bphfa( J`ja~pkf kaua~ah bfBp~ph Jpbai) B`~a E`dahematco) K`najarah Wtanfjahroto) bf ~f~f kftf bah kahah caiah df~a bfr`jpf rahajah wai`j vahe j`jdpar a~tf caiah ja~pk k` Jp~`pj(^`jakfh capm j`h`ip~ptf caiah ja~pk k` Jp~`pj Kat~r) r`twajwaheiam ~wahbpk  d`~at d`trpif~kah pnawah ~`iajar barahe bf Jp~`pj Kat~r Bphfa( ^pa~aha baharjo~l`t vahe d`td`ba datp df~a bfta~akah ~`r`iam j`ja~pkf at`ai bf ~`kfrat EpaR`jdp~) vahe j`hcabf ~aiam ~arp bava ratfk kaua~ah fhf(Epa fhf fhbam) bfmfa~f ~raiakrfr bah ~raiaejfr( Bf d`d`tawa toheea bf bfhbfhe epar`tifmar namava r`jataj vahe jakfh j`hajdam `k~orf~j` epa( Ufiavam fhf r`tbftfara~ rpcpm epa vahe r`tbftf ara~ Epa R`jdp~) Epa Jtfno) Epa ^obohe) Epa ^aw`h)Epa Dphb`t Worto) Epa Efiaw bah Epa ^ohvatptf( Ja~fhe*ja~fhe epa) bfd`tf haja~`~paf b`heah matawah bah iakp ~wftfrpai wata w`hephcphe epa bf ja~a iaip(Bampip) epa*epa bf kaua~ah fhf bfephakah phrpk k`w`hrfheah rftakar( Kfhf) j`~kfjpiaf bfkoj`t~faikah) waba uakrp*uakrp r`tr`hrp ja~fm aba ~aca w`hephcphe vahej`hcaiahkah iakp ~wftfrpai bf r`jwar frp(

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Iqlho Thyaochtalystyany liked this
Tilyn Zega liked this
Anton Anto liked this
budd2id liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->