Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Approaching the Project: From Conceptual Art to Net Art

Approaching the Project: From Conceptual Art to Net Art

Ratings: (0)|Views: 279|Likes:
Published by Ewa Wójtowicz
This paper discusses the issues around the status of an artist and an artwork, as a project. It was presented during "Mind the Map! History Is Not Given" symposium in Leipzig, 2005 and published in the book under the same title in 2006.
This paper discusses the issues around the status of an artist and an artwork, as a project. It was presented during "Mind the Map! History Is Not Given" symposium in Leipzig, 2005 and published in the book under the same title in 2006.

More info:

Published by: Ewa Wójtowicz on Oct 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2011

pdf

text

original

 
@va Vómtivgc}Acad`kw ie Egj` Axts gj ^i}jań
 A~~xiacbgjf tb` ^xim`ct= Exik Cijc`~tpal Axt ti J`t Axt 
 Tb` vaws gj vbgcb tb` axt ~xim`ct bas cbajf`d iu`x x`c`jt d`cad`s caj h`~`xc`gu`d as a sbget= exik tb` “ajalifp`‛ j`tvixogjf ~xim`ct, vgtb all gts xpl`sajd tb` x`latgijsbg~s h`tv``j tb` aptbix ajd tb` ~axtgcg~ajts, ti tb`cijt`k~ixaxw Gjt`xj`t axt ~xim`ct, vb`x` tb` aptbix gs sphm`ct ti dgs~`xsal ajdtb` ~xim`ct gts`le gs d`c`jtxalg}`d ajd `jtgx`lw ugxtpal* Bas tb` t`xk “~xim`ct‛ h``jx`kid`l`d sgjc` tb` k`ajgjf gt acqpgx`d gj tb` 176>s9 Ax` tb`x` ajw gssp`sd`xgu`d exik tb` cijc`~tpal x`alk tbat ax` stgll ualgd gj tb` cpxx`jt cijdgtgijs9Caj cijc`~tpal ~xim`cts h` p~dat`d gj a dgfgtal eixkat vgtbipt cbajfgjf tb`gxcix` k`ajgjf9^xim`ct us* ^xidpct Tb` “j`t axt ~xim`ct‛ hixxivs bale gts jak` exik cik~pt`x lgjfi
 
"gjgtgallw, “j`taxt‛ vas “j`t*axt‛' ajd bale exik cijc`~tpal axt, vbgcb bas ~x`e`xx`d tb` t`xk“~xim`ct‛ iu`x “axtvixo,‛ gjaskpcb as tb` jitgij ie tb` vixo ie axt bas h``j~xieipjdlw alt`x`d vgtbgj tb` cijc`~tpalgst cijt`rt*Vgtbgj cijc`~tpal axt, tb` vixd “~xim`ct‛ vas a fiid vaw ti jak` tb`x`splt ie tb` axtgstgc vixo ajd gts ~phlgc x`c`~tgij* Vbgl` tb` cijc`~tpal axtvixovas txwgjf ti `sca~` bgstixgcal t`xkgjilifw, l`augjf h`bgjd `u`j tb` vixd“axtvixo‛ gts`le, gt spff`st`d tbat a kamix cbajf` vas iccpxxgjf gj `u`xw ~axt ie tb` axt swst`k* Tb` vixd “~xim`ct‛ gj gts`le spff`sts sik`tbgjf i~`j ajdgjcik~l`t`, a so`tcb xatb`x tbaj a egjgsb`d ~gctpx`, a k`x`lw gjgtgat`d ajd iet`jpj~x`dgctahl` sgtpatgij tbat cipld cbajf` pjd`x jpk`xips cijdgtgijs* Ajitb`xgk~ixtajt jitgij gjtxidpc`d hw tb` cijc`~tpalgst vaw ie tbgjogjf, vas ti ~`xc`gu`tb` axtvixo as a ~xim`ct xatb`x tbaj a ~xidpct* A ~xim`ct vas sik`tbgjf ex`` ie tb` axt kaxo`t, eix tb` sgk~l` x`asij tbat gt vas gk~issghl` ti s`ll gt ix gjclpd` gtgj a cill`ctgij* Jix cipld gt h` `asglw ~x`s`jt`d gj a fall`xw* Tb` ijlw vaw ti~x`s`jt a ~xim`ct vas ti `rbghgt gts dicpk`jtatgij, vbgcb h`faj ti sp~~lajt tb`ixgfgjal gd`a, sgjc` tb` dicpk`jtatgij cipld `u`jtpallw asspk` tb` xil` ie a~xidpct* Tb` i~~isgtgij h`tv``j tb` ~xim`ct ajd tb` ~xidpct x`kagjs akhgual`jtij tb` Gjt`xj`t, fgu`j tb` stxijf cijj`ctgij ti sietvax`, vbgcb gs, eix tb` kist~axt, a ~xidpct* J`u`xtb`l`ss, tb` Gjt`xj`t ~xim`ct stgll `sca~`s tb` eat` ie tb`cijc`~tpal ~xim`ct ajd gts dicpk`jtatgij*Jit ijlw a eixk ie ugspal axt, tb` ~xim`ct "vbgcb v` caj pjd`xstajd kix`as a hasgc scb`k`' gs iet`j a cillahixatgu` vixo? a fiid `rak~l` gs axcbgt`ctpx`,ix ajw itb`x `jt`x~xgs` tbat x`qpgx`s a hasgc scb`k`* Eix tbgs x`asij, tb` axt~xim`ct gs iet`j kpltgdgk`jsgijal, sgjc` gt d`xgu`s exik a uaxg`tw ie a~~xiacb`sajd ~`xs~`ctgu`s*As v` caj x`ad gj aj ajtbilifw ij cijc`~tpal x`el`ctgij gj ^ilgsb axt=“Cijc`gu`d as a dicpk`jt, ix a ~xim`ct ie actgugtw, a vixo ie axt acqpgx`s acbaxact`x ie a sgfj* Gt ji lijf`x as~gx`s ti x`~x`s`jt x`algtw * * * hpt gjdgcat`s gtsas~`ct vbgcb gs ahs`jt ajd cajjit h` kad` `ugd`jt at a ~axtgcplax kik`jt* A
1
 
vixo ie axt gs gjscxgh`d gj a t`k~ixal ixd`x ajd x`e`xx`d ti a hxiad`x cijt`rtvbgcb gs aj axtgstgc ~xic`ss*‛
1
 Tb` t`xk “~xim`ct‛ vas gjtxidpc`d ti tb` axt vixld hw cijc`~tpal axtgstsajd kagl axtgsts* Tb` latt`x fxip~ gjclpd`d Xaw Mibjsij "1786–1770', tb` eipjd`xie tb` J`v Wixo Cixx`s~ijd`jc` Scbiil* As Kaxo Hlicb `r~lagjs ij a v`h ~af`d`uit`d ti Mibjsij= “Bgs liu` ie cillahixatgij ajd a bahgt ie x`cwclgjf ild vixosgjti kpltg+law`x`d j`v ij`s x`splt`d gj a elpxxw ie ‒kagl axt‗ cgxclgjf tb` flih` vgtbgjstxpctgijs ti ‒add ti ajd x`tpxj ti Xaw Mibjsij*‗‛
8
Mibjsij vixo`d ij jpk`xips~xim`cts, x`e`xxgjf ti sik` ie tb`k as “Jitbgjfs,‛ h`caps` tb`w dgd jit egt gjtiajw axt tx`jd* B` tiio ij tb` xil` ie dgx`ctix ajd ciixdgjatix, hpt vgtbipt~x`spkgjf ajw ~axtgcplax iptcik` eix bgs vixo? gjst`ad b` sipfbt k`ajgjf gj tb`cikkpjgcatgij ~xic`ss gts`le xatb`x tbaj gj ajw x`splt* Tb` f`j`xal e`atpx` ie ajwkagl axt ~xim`ct vas gts i~`j ~it`jtgal= gt vasj‗t tb` s`jt ihm`ct tbat vasgk~ixtajt, hpt tb` gkkat`xgal j`tvixo cijj`ctgjf tb` ~axtgcg~ajts* Kagl axt~xim`cts tbps cilijg}`d a j`v t`xxgtixw, jak`lw, tb` ~istal j`tvixo, vbgcb vasc`xtagjlw jit gju`jt`d ti h` aj axtgstgc k`dgpk* Alkist tb` sak` ~xactgc` caj h`jitgc`d sgkpltaj`ipslw gj cijc`~tpal axt*
3
As stat`d gj tb` eix`vixd ti tb` catalifp` eix tb` `rbghgtgij
FlihalCijc`~tpalgsk= ^igjts ie Ixgfgj 170>s–172>s
"Qp``js Kps`pk ie Axt, Qp``js,J`v Wixo, 1777'=
_C[ijc`~tpalgsk qp`stgij`d tb` gd`a ie axt, jit gj tb` s`js` ie j`fatgij "as gj ajtg+axt', hptgj ixd`x ti `jlaxf` ajd d``~`j tb` sci~` ie vbat axt cipld h`* * * * Tb` axtvixo pjd`xv`jt asbget exik ihm`ct ti sphm`ct* Tbgs x`~x`s`jt`d a cbajf` gj epjctgij, ~px~is`, ajd ca~ahglgtw,a x`castgjf ie tb` ihm`ct‗s statps ajd k`ajgjf* Tb` ~xic`ss`s tbat cak` ti sgfjgewcijc`~tpalgst ~xactgc` – a cbajf` gj `k~basgs exik tb` ihm`ct ti tb` gd`a? a ~xgixg}atgij ie lajfpaf` iu`x ugspalgtw, a cxgtgqp` ie tb` gjstgtptgijs ie axt? ajd, gj kajw cas`s, acijs`qp`jt d`kat`xgalg}atgij ie tb` axtvixo – v`x` s`t gj kitgij lijf h`eix` tb` ajigjtgjfie Cijc`~tpal Axt*‛
4
 
Ie cipxs`, jit ijlw vas tbgs d`kat`xgalg}atgij ie tb` axtvixo aj gk~ixtajt sbgettivaxd tb` ~`xc`~tgij ie tb` vixo ie axt as a ~xim`ct, hpt gt alsi `k~basg}`d tb`axtvixo‗s ~xic`sspal e`atpx`s, ajd, ti qpit` H`jmakgj Hpcblib, tb` “vgtbdxavalie ugspalgtw*‛
0
 
 Tbis` axtgsts vbi vgtbdx`v tb`ks`lu`s exik ugspalgtw `jt`x`d aj`v s~b`x` ie cikkpjgcatgij, gjt`xactgij, ajd ijfigjf ~xic`ss*Aptbix
1
^av`ň ^ilgt, stat`k`jt ij gjsgd` ciu`x ela~ ie ^av`ň ^ilgt ajd ^gitx ViŽjgaog`vgc}, `ds*,
X`el`osma oijc`~tpalja v s}tpc` ~ilsog`m* Dişvgadc}`jga dwsopxsp 1750–1760* ) Cijc`~tpal X`el`ctgij gj ^ilgsb Axt* @r~`xg`jc`s ie Dgscipxs`= 1750–1760
"Vaxsav=C`jt`x eix Cijt`k~ixaxw Axt Pma}divsog Castl`, 8>>>'*
8
Kaxo Hlicb
, Aj Gllpstxat`d Gjtxidpctgij ti Xaw Mibjsij 1786–1770
"1770',<vvv*`cbijwc*cik)z~ajkaj)Xaw*btkl: "acc`ss`d 80 Kaw 8>>5'*
3
Kagl axt gs iet`j s``j as ~axt ie cijc`~tpal axt gj a hxiad`x s`js`* Gj kw ug`v, tbgs gs as`~axat` ajd aptijikips axtgstgc ~xactgc`, sgjc` cijc`~tpal axt di`s jit x`lw si kpcb ijtb` d`u`li~k`jt ie a j`tvixo ajd, vbgl` kagl axt kaw gjuilu` c`xtagj cijc`~tpal+axte`atpx`s, tb` x`u`xs` gs jit j`c`ssaxglw txp`*
4
Lpgs Cakjgt}`x, Maj` Eaxu`x, ajd Xacb`l V`gss, “Eix`vixd,‛ gj Qp``js Kps`pk ie Axt,
Flihal Cijc`~tpalgsk= ^igjts ie Ixgfgj 170>s–172>s
"J`v Wixo= Qp``js Kps`pk ie Axt,1777', ugg–uggg*
0
Qpit`d gj ghgd*, uggg*
8
 
 Tb` statps ie hitb axtgst ajd ug`v`x, tb`j, pjd`xfi`s kamix cbajf`s as v`ll* Gjcijc`~tpal axt, tb` ~xim`ct vas has`d ij tb` gd`a ie a “stxijf aptbix,‛ vbgl` gjkagl axt, tbgs jitgij h`cak` kix` dgs~`xs`d, as axtgsts ~law`d vgtb tb` gd`jtgtw ie tb` aptbix, kaogjf gt pjcl`ax ajd dgssilugjf gt gj kpltg~l`+jak`s actgijs, ixallivgjf gt ti dgsa~~`ax gj j`tvixogjf jid`s* Jivadaws, tb` axtgst gs jit tb` ijlw~xiugd`x ie tb` cix` cijt`rt gj gjt`xactgu` cikkpjgcatgij, hpt tb` ug`v`x, tii,h`cik`s a ps`x, ix a
"u'ps`x,
5
t`xks tbat ~igjt ti tb` ug`v`x‗s kix` actgu`~axtgcg~atgij gj ~`xc`gugjf ajd x`sba~gjf aj axt ~xim`ct*Xilajd Haxtb`s, gj ajjipjcgjf tb` “d`atb ie tb` aptbix,‛ gk~lg`d tbat tb`aptbix bad dgsa~~`ax`d as aj gjstgtptgij ajd alsi as a ~`xsij* Gj x`latgij ti tb`~xim`ct as spcb, v` caj jitgc` tvi dgee`x`jt ajd bgfblw ~ilaxg}`d vaws gj vbgcbaj aptbix caj h` gjuilu`d=– as a stxijf aptbix vbi gjgtgalg}`s ajd cijtxils tb` d`u`li~k`jt ie tb`~xim`ct ij tb` vgd`st ~issghl` scal`? ix– as a dgs~`xs`d aptbixsbg~, vbgcb gs iet`j assicgat`d vgtb tb` jitgij ie kpltg~l` jak`s ix fxip~ actgugtw* Tb`x` alsi `rgst c`xtagj kgddl` i~tgijs h`tv``j tb`s` tvi* L`u Kajiugcb,dgscpssgjf tb` gssp` ie aptbixsbg~ gj j`v k`dga, dgee`x`jtgat`s jgj` s`~axat`kid`ls*
6
Asogjf “Vbi gs tb` aptbix9‛ Kajiugcb ~igjts ti c`xtagj j`v e`atpx`s ie aptbixsbg~ tbat bau` `k`xf`d alijf vgtb tb` j`v k`dga, hpt itb`xs bau` alijf`x bgstixw* Ij` ie tb`k gs cillahixatgu` aptbixsbg~, vbgcb gs u`xw gk~ixtajteix tb` ~xim`ct* Kajiugcb clagks tbat cillahixatgu` aptbixsbg~ gs kix` cikkij gjaxt bgstixw tbaj v` tbgjo* Hpt cillahixatgij gj Kajiugcb‗s s`js` ie tb` vixdx`lat`s xatb`x ti tb` cill`ctgu` vixo ie a fxip~ ie ~`i~l`, vgtbipt ajwgk~xiugsatgij ix i~`jj`ss ti gjt`xactgugtw* Tb` egxst kid`l d`scxgh`d hw Kajiugcbcijc`xjs tb` cillahixatgij ie gjdgugdpals gj fxip~s ixfajg}`d eix migjt vixo –`gtb`x ~`xsij+ti+~`xsij ix tbxipfb sik` ogjd ie j`tvixo* Kajiugcb di`s jits~`cgew tb` ogjd ie a j`tvixo tbgs kgfbt h`, hpt tb` ~xgjcg~l` caj h` a~~lg`d tihitb dgfgtal ajd “ajalifp`‛ cikkpjgcatgij j`tvixos, spcb as tb` ~istal swst`kix t`l`cikkpjgcatgijs h`eix` tb` Gjt`xj`t `xa* Kajiugcb s~`cgeg`s eipx ~issghl`x`splts ie spcb cillahixatgij – a j`v k`dga vixo, a ~`xeixkajc`, aj `u`jt, ix a“~xim`ct‛ – gj cijtxast ti tb` “kast`x~g`c`s‛ ~xidpc`d gj ~x`ugips `xas* All eipxie tb`s` sp~~is`d x`splts bau` `~b`k`xal, iet`j tgk`+has`d e`atpx`s tbat kawx`splt gj tb` cik~l`t`lw gkkat`xgal cbaxact`x ie vbat gs acbg`u`d gj tbgs ~xic`ss*Kix`iu`x, gt sbipld h` stx`ss`d tbat tbgs ~xic`ss gs a ugtal ~axt ie tb` vbil` `u`jt"b`x` pjd`xstiid gj a hxiad`x s`js`'* Kajiugcb acojivl`df`s tbat gt di`sj‗tx`allw katt`x ge tb` ~xic`ss ~xidpc`s ajw kat`xgal x`splt? gt gs ualpahl` gj gts`le, asa ~xic`ss ie `rcbajf` ajd j`tvixogjf*Kajiugcb d`scxgh`s ajitb`x kid`l ie aptbixsbg~ as a ~xic`ss ie cbiisgjfexik a fgu`j k`jp* B` cgt`s Haxtb`s, vbi pjd`xstiid t`rt as h`gjf a “tgssp` ie 
5
Tb` t`xk
"u'ps`x,
gj tb` s`js` ie a “ug`v`x)ps`x, gjt`xactix,‛ vas cigj`d hw KgxisňavXifala gj 1772*
6
S`` L`u Kajiugcb, “Kid`ls ie Aptbixsbg~ gj J`v K`dga‛ "8>>8', auaglahl` eix divjliadgj Vixd eixkat exik Kajiugcb‗s v`hsgt`, <vvv*kajiugcb*j`t):, pjd`x “T`rts‛"acc`ss`d 80 Kaw 8>>5'*
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ali Halit Diker liked this
ifilosofie.ro liked this
ifilosofie.ro liked this
ifilosofie.ro liked this
ifilosofie.ro liked this
ifilosofie.ro liked this
yasav liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->