Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arignar Anna's Short Story

Arignar Anna's Short Story

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Waajid M A
This is a short story to teach a lesson to Federal Lords who are misusing their power and wealth and spoiling young women by marrying them when they are not at all satisfy the marital desire
This is a short story to teach a lesson to Federal Lords who are misusing their power and wealth and spoiling young women by marrying them when they are not at all satisfy the marital desire

More info:

Published by: Waajid M A on Oct 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

 
 
கம ர
 
By
 
அறஞ அண
 
அறஞ அண அவக எதய
கமர
 
எற இத சகதய
E book 
வவத வளயவத மத மகசஅடகற
.
ந ததர அடத தத நநறதத மடக மரதக ச கதஅழயக கசநசமல
.
அவகடய வஷத நநரக கழதகற
.
அவகடய ஆடபர
 
பகபணமதன பறவ இதகதய தளதளவக வளகபகறன
.
அ நபக பமகம கககற
.
 
எ ஏ வஜ
 bpcwajid@yahoo.co.in 
www.classicaltamilstories.blogspot.com
 
 
கம ர
 
By
அறஞ அண
 
 
 
ததரமன தர
!
க தமக இகற
.
சஒகவ
 
தவயல
. "
ர
"
கபரமக இகற
.
பகதல வ வ சத
 
கட ககளல ஒமரச
.
கக கறன
.
க வகமக
 
களகற
.
கதல கள இகற
.
தர சலகயமனத
.
 
ஆன வ ம ஏறதல
.
ரப டய இகற
.
ஆனதரய
 
பக சமள சத இல வ
.
வற வயக ம
 
இத
,
ஜத
!
 
மரத மனசதர அல த
,
பல சதக
 
ஆவ ப
,
அதக பசலவ பற அததரய
!
 
வ
,
பரபர ச
,
வகவயஅவசயமல
.
எனவ
,
தய ரவய
 
பழய வயலன
.
தரய வசஷத கதவக
,
வயவளவ றன
.
மனசதர
"
ஆம
"
எற
.
வ
 
வ ஆட கத
.
படறயல  வவவத
 
பழய வய உபயக கத
.
வழகமகவ கலமக வபவ
.
 
மரத
,
அவகனஆனத றவ
?
அத ஊர அவடய
;
ஆ
 
அஏரள
,
வவ அமக
.
வட ஏ
?
வத ஏ
?
வக
 
அவக வ
.
அத
,
தய தர கடத பறஆனத
 
பததவட
,
மடகய
.
மரதரசதஷய
 
தர ம த
,

,
கவக றவ
?
கம கச
,
சல வளகளல வவ வதமக வல உணக
 
அத தர
.
அழகனஅலகரக
.
இரவல பன படதக
,
பபவ
.
தரய வ ஷத
!
பத இரத இரய
 
பதணவவ சபத தரவய
,
படளதரயலவ அ
.
 
பபட பலக பனக பறவ சய பக
 
மரதர தரயற
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->