Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zakon o Sprecavanju Zlostavljanja Na Radu SGRS 36-2010

Zakon o Sprecavanju Zlostavljanja Na Radu SGRS 36-2010

Ratings: (0)|Views: 78|Likes:
Published by Saleforza

More info:

Published by: Saleforza on Oct 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2010

pdf

text

original

 
Z A K O N
O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU
I. OSNOVNE ODREDBE
PredmetČlan 1
Ovim zakonom uređuju se: zabrana zlostavljanja na radu i u vezi sa radom;mere za sprečavanje zlostavljanja i unapređenje odnosa na radu; postupak zaštitelica izloženih zlostavljanju na radu i u vezi sa radom i druga pitanja od značaja zasprečavanje i zaštitu od zlostavljanja na radu i u vezi sa radom.Svi pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu u muškom rodu podrazumevaju istepojmove u ženskom rodu.
Primena ZakonaČlan 2
Odredbe ovog zakona odnose se na poslodavce, zaposlene u skladu sazakonom kojim se uređuje rad, zakonom kojim se uređuju prava i obaveze državnihslužbenika i nameštenika i zakonom kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih u jedinicama teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i na lica angažovanavan radnog odnosa, kao što su lica koja obavljaju privremene i povremene poslove iliposlove po ugovoru o delu ili drugom ugovoru, lica na dopunskom radu, lica nastručnom osposobljavanju i usavršavanju kod poslodavca bez zasnivanja radnogodnosa, volontere i svako drugo lice koje po bilo kom osnovu učestvuje u raduposlodavca (u daljem tekstu: zaposleni).
Član 3
Odredbe ovog zakona primenjuju se i na slučajeve seksualnoguznemiravanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.
Stvaranje zdrave i bezbedne radne okolineČlan 4
Poslodavac je dužan da, u cilju stvaranja uslova neophodnih za zdravu ibezbednu radnu okolinu, organizuje rad na način kojim se sprečava pojavazlostavljanja na radu i u vezi sa radom i zaposlenima obezbeđuju uslovi rada ukojima neće biti izloženi zlostavljanju na radu i u vezi sa radom od straneposlodavca, odnosno odgovornog lica ili zaposlenih kod poslodavca.
Zabrane u vezi sa zlostavljanjemČlan 5
Zabranjen je bilo koji vid zlostavljanja na radu i u vezi sa radom (u daljemtekstu: zlostavljanje), kao i zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja.
Pojam zlostavljanja i izvršioca zlostavljanjaČlan 6
 
- 2 -Zlostavljanje, u smislu ovog zakona, jeste svako aktivno ili pasivno ponašanjeprema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja, a koje za ciljima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog
 
integriteta,zdravlja, položaja zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko,ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da sezaposleni izoluje ili navede da na sopstvenu inicijativu raskine radni odnos ili otkažeugovor o radu ili drugi ugovor.Zlostavljanje, u smislu ovog zakona, jeste i podsticanje ili navođenje drugihna ponašanje iz stava 1. ovog člana.Izvršiocem zlostavljanja smatra se poslodavac sa svojstvom fizičkog lica iliodgovorno lice kod poslodavca sa svojstvom pravnog lica, zaposleni ili grupazaposlenih kod poslodavca, koji vrši zlostavljanje iz st. 1. i 2. ovog člana.
II. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA IZAPOSLENIH U VEZI SA ZLOSTAVLJANJEM
Prava, obaveze i odgovornosti poslodavcaČlan 7
Poslodavac je dužan da zaposlenog, pre stupanja na rad, pismenim putemobavesti o zabrani vršenja zlostavljanja i pravima, obavezama i odgovornostimazaposlenog i poslodavca u vezi sa zabranom zlostavljanja, u skladu sa ovimzakonom.Poslodavac je dužan da, u cilju prepoznavanja, prevencije i sprečavanjazlostavljanja, sprovodi mere obaveštavanja i osposobljavanja zaposlenih i njihovihpredstavnika da prepoznaju uzroke, oblike i posledice vršenja zlostavljanja.
Član 8
Poslodavac je dužan da zaposlenog zaštiti od zlostavljanja, u skladu sa ovimzakonom.
Član 9
Poslodavac odgovara za štetu koju odgovorno lice ili zaposleni vršećizlostavljanje prouzrokuje drugom zaposlenom kod istog poslodavca, u skladu sazakonom.Poslodavac koji je naknadio štetu koju je prouzrokovalo odgovorno lice ilizaposleni ima pravo da od tog lica ili zaposlenog zahteva naknadu iznosa isplaćeneštete.
Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenogČlan 10
Zaposleni ima pravo da pismenim putem bude upoznat sa zabranom vršenjazlostavljanja i pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog i poslodavca u vezisa zabranom zlostavljanja.Zaposleni ima pravo da kod poslodavca ostvari zaštitu od ponašanja kojepredstavlja zlostavljanje.
 
- 3 -
Član 11
Zaposleni je dužan da se uzdrži od ponašanja koje predstavlja zlostavljanje iponašanja koje predstavlja zloupotrebu prava na zaštitu od zlostavljanja.Zaposleni koji vrši zlostavljanje, kao i zaposleni koji zloupotrebi pravo nazaštitu od zlostavljanja, odgovoran je za nepoštovanje radne discipline, odnosnopovredu radne dužnosti.Zloupotrebu prava na zaštitu od zlostavljanja, u smislu ovog zakona, činizaposleni koji je svestan ili je morao biti svestan da ne postoje osnovani razlozi zapokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja, a pokrene ili inicira pokretanje togpostupka sa ciljem da za sebe ili drugog pribavi materijalnu ili nematerijalnu korist ilida nanese štetu drugom licu.
Član 12
Zaposleni koji sazna za ponašanje za koje opravdano veruje da predstavljazlostavljanje ima pravo da inicira pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanjaobaveštavanjem lica ovlašćenog za podnošenje zahteva za pokretanje tog postupka,u skladu sa ovim zakonom.
III. POSTUPAK ZA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJAKOD POSLODAVCA
Pokretanje postupkaČlan 13
Ako se za zlostavljanje ne tereti odgovorno lice u pravnom licu, odnosnoposlodavac sa svojstvom fizičkog lica, zaposleni koji smatra da je izloženzlostavljanju podnosi obrazloženi zahtev za pokretanje postupka za zaštitu odzlostavljanja neposredno tom licu.Zahtev iz stava 1. ovog člana može podneti i predstavnik sindikata, licenadležno za poslove bezbednosti i zdravlja na radu, predstavnik zaposlenih zabezbednost i zdravlje na radu ili odbor za bezbednost i zdravlje na radu, uz pismenusaglasnost zaposlenog koji smatra da je izložen zlostavljanju.
Kada nije obavezno pokretanje postupka za zaštitu odzlostavljanja kod poslodavcaČlan 14
Ako se za zlostavljanje tereti odgovorno lice u pravnom licu, odnosnoposlodavac sa svojstvom fizičkog lica, zaposleni koji smatra da je izloženzlostavljanju može podneti zahtev za pokretanje postupka posredovanja neposrednotom licu.Ako se za zlostavljanje tereti odgovorno lice u pravnom licu, odnosnoposlodavac sa svojstvom fizičkog lica, zaposleni koji smatra da je izloženzlostavljanju može, do isteka roka zastarelosti za pokretanje postupka za zaštitu odzlostavljanja kod poslodavca utvrđenog ovim zakonom, i bez podnošenja zahteva zapokretanje postupka posredovanja kod poslodavca, pokrenuti postupak prednadležnim sudom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->