Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Havana: Social Media

Havana: Social Media

Ratings: (0)|Views: 1,197|Likes:
Published by Remy Wilshaus
Havana, het weekblad van de Hogeschool van Amsterdam, schreef over het gebruik van online tools en social media door studenten en docenten.
Havana, het weekblad van de Hogeschool van Amsterdam, schreef over het gebruik van online tools en social media door studenten en docenten.

More info:

Published by: Remy Wilshaus on Oct 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/01/2011

pdf

text

original

 
Nog even snel een
 prezi
maken, voordat jenaar college gaat. Als je überhaupt al gaat,want via YouTube kun je al bankhangend desamenvatting van het college ook tot je ne-men. Een snelle blik op MSN en Twitter of die docent statistiek niet toevallig is ingelogdvoor een vragenuurtje. En anders downloadje wel een hoorcollege wiskunde via iTunesUniversity, net zo makkelijk.Bovenstaande klinkt kinderlijk eenvoudig,maar dat de dagelijkse digitale onderwijs-praktijk een stuk weerbarstiger is, daar is alheel wat papier aan gewijd. Eerder dit jaardeed Surfnet/Kennisnet onderzoek naar hetgebruik van nieuwe mediatoepassingen enconcludeerde in het rapport
Social mediaen de kansen voor het hoger onderwijs
datdatzelfde hoger onderwijs nog lang nietalle mogelijkheden en toepassingen benut.Vooral docenten zouden sloom zijn in hetoppikken van de nieuwste sociale media enweb 2.0-mogelijkheden.
Geen flauw benul
Een constatering die hout snijdt volgens YoriHak (20, tweedejaars interactieve media,webondernemer, actief op Twitter, Facebook,Foursquare en YouTube). Ook aan de HvAblijken de handen niet massaal op elkaarte gaan voor socialemediagebruik en web2.0 onderwijsmogelijkheden. Hak: ‘Je zoutoch verwachten dat juist op déze opleidingdocenten meegaan met hun tijd. Een aantalis goed ingevoerd, maar helaas zijn er ookdocenten die geen auw benul hebben. Of zeweten er wel wat van, maar verdiepen zicher verder niet in. Uitzonderingen daargelatenblijft het bij gepraat over wat er misschienmogelijk kan zijn “in de toekomst”. Dat weals studenten projecten nog steeds moetenuploaden op BSCW, dat vind ik eigenlijk nietkunnen. Waarom kan dat niet in bijvoor-beeld Dropbox?’Remy Wilshaus (29, pabodocent bij On-derwijs & Opvoeding, het meest vergrijsdedomein aan de HvA) weet het antwoorddaar wel op: ‘Het gros weet niet wat Drop-box is, die werken inderdaad nog met datredelijk achterhaalde “archiefkastje”, zoalsik BSCW wel eens lacherig noem.’ VolgensWilshaus leeft het onderwerp amper. ‘Nietbij studenten, niet bij docenten.’ Tijdens eenlezing van het domein kwam het onderwerpaan bod door een gastspreker, zegt Wilshaus:‘Er waren zelfs docenten die wat bozigen afstandelijk reageerden op zijn lezing.“Flauwekul” en “onzin” noemden sommigenhet toekomstbeeld dat de spreker over
social sharing 
van kennis schetste.
Digitale drempels
Niet alleen docenten zetten de hakken inhet zand, ook een ink aantal studentenhaalt de schouders op over het onderwerp,merkt HES-duaal docent Jurriaan Gorter.Zelf probeert hij de mogelijkheden van hetgeven van Twitter-colleges als aanvullingop de behandelde lesstof. Daarvoor peildeGorter tijdens colleges en werkgroepen hoeactief zijn studenten zich op sociale mediabewegen voor het delen van kennis, projec-ten en presentaties. Conclusie van Gorter:minimaal. Van de tweehonderd HES-duaalstudenten (commerciële economie) hebben er
ongeveer tien een Twitter-account. Een grootgedeelte (150) heeft een Hyves-account maardoet daar vrijwel niets meer mee. Slechts tienprocent is nu nog actief op het Nederlandsesociale media netwerk. Facebook kan rekenenop vijftig procent actieve gebruikers, in tegen-stelling tot YouTube: niemand heeft een eigenYouTube-kanaal en geen enkele student zeteigen onderwijsprojecten op het lmplatform.‘Het is een misvatting te denken dat studentenzo veel verder zijn in de mogelijkheden. Mijnervaring is dat ze vooral consumeren, maarveel minder echt participeren in het delen vankennis,’ zegt de docent. Zijn studenten laat hijdan ook niet ‘vastzitten aan de lesboeken’. ‘Ikstuur ze via allerlei netwerken “het gebouwuit”. Via LinkedIn zoeken ze interessantesprekers, via Twitter bekijken ze de laatstemeningen over een thema.
UvA-promovendus Media & Cultuur DavidNieborg reageert verbaasd op de gebruikers-gegevens van Gorter. Hij is niet overtuigd.‘Jongeren, blijkt uit vrijwel alle rapporten enonderzoeken, zijn volledig “genetwerkt.” Dieweten precies wat er allemaal aan nieuwemogelijkheden ligt, zijn continu online, zijnvergroeid met hun smartphone.’ Er gaaptechter een groot gat tussen de dagelijkse on-derwijspraktijk en de wensen van de jongeregeneratie, volgens Nieborg. Hij zag hoe hetóók kan tijdens zijn verblijf in de VS. ‘Dáárgebeurt het. Daar worden de Googles en Fa-cebooks ontwikkeld. Commerciële bedrijvenzetten de paaltjes uit, marktpartijen beslissenover onze digitale toekomst. Dat moet jeals hogeronderwijsinstelling niet willen, alsje de ambitie hebt leidend te zijn.’ VolgensNieborg is er geen enkel excuus socialenetwerktoepassingen niet te omarmen. Hij isechter somber.Intellectuele luiheid en een gebrek aannieuwsgierigheid bij de wat oudere docent of hoogleraar vormen volgens de promovendusinke hobbels. ‘In het hoger onderwijs lopenongelofelijk slimme mensen rond. Maar alshet over dit onderwerp gaat, hoor je: “Ik benniet zo handig met knopjes.” Onvoorstel-baar, meent Nieborg, die houding van ‘hetzal mijn tijd wel duren’. Gorter beaamt dater notoire weigeraars rondlopen. ‘Die ver-wachten een opdracht nog in een postvakje.Het staat iedereen vrij, maar het is gewoonniet meer van deze tijd.’ Nieborg: ‘Wat datbetreft kun je zeggen dat we wat betreftkennis overdragen en de manier van denkendaarover, in de 18e eeuw zijn blijven hangen.Kanselonderwijs.’Zo zou Luc van der Pijl, directeur Strategi-sche Informatievoorziening HvA, het nietmeteen noemen, maar het is eveneens zijnervaring dat docenten aan de HvA in eenkramp schieten bij het zien en horen vanallerlei – op het eerste oog – ingewikkeldecrossmediale aangelegenheden, enkele earlyadopters niet meegerekend. ‘Veel docen-ten weten niet wat er te koop is, maar wemerken toch een aarzelende interesse. Hetkost echter tijd en energie uit te vogelenhoe alle technologie werkt. De toegevoegdewaarde voor je onderwijs – en inke tijds-winst voor jezelf – komt pas later, dat vergtuithoudingsvermogen.’ Om die digibetende helpende hand te bieden, is Van der Pijlmet collegae dan ook aan het inventariserenwaar precies behoefte aan is. ‘Speerpunt isnu te bekijken via welke web 2.0-kanalenwe gegevens het best kunnen aanbieden.’En dat blijkt lang zo makkelijk nog niet.Als voorbeeld geeft de informatiestrateeg desuccesvolle implementatie van roosterinfor-matie via smartphones. ‘Daar komen heelpraktische vragen bij kijken. Waar zoekenstudenten als eerste naar roosterinformatie?Op een laptop? Via mail? Via telefoon?Wat is het kennisniveau van docenten, enwelke middelen hebben we nodig om datbij te spijkeren?’ De afdeling probeert datvia samenwerking met docententeams teachterhalen. Docent Wilshaus merkt op datook de toegevoegde waarde moet wordenbenadrukt: ‘Zo lang mijn studenten niet denoodzaak voelen zich hierin te verdiepenomdat ze er niets van terugzien in hun cur-riculum of op hun stageschool, zullen ze nietmeteen warmlopen voor
social sharing 
.’ Eenstevige infrastructuur is volgens Nieborgeveneens een absolute must. ‘Trage wi-verbindingen kunnen echt niet meer. Allesbegint met een fatsoenlijke infrastructuur enmiddelen. In Eindhoven snappen ze dat heelgoed: die hogeschool geeft iedere student eeniPad. En wat doet het College van Bestuurhier? Die kondigen enorme bezuinigingenop ict-gebied aan, in ieder geval aan deUvA. Het is bijna niet te geloven. We missenlangzaam de boot, en niemand die zich datlijkt te realiseren.
Deltaplan
Het ontbreken van een HvA-breed beleidresulteert bovendien in een inke versnip-pering van initiatieven op individueel niveau.Tegenstanders menen dat sociale netwerken,portals en community’s bestaan bij de gratievan vrijwilligheid, interesse en groei die orga-nisch verloopt. Dwang werkt niet om mensenenthousiast te krijgen. De voorstanders ziendat anders. ‘Duw het mensen door de strot,zou ik bijna zeggen,’ zegt David Nieborg. ‘Ermoet echt een structureel beleid komen. EenDeltaplan waarin zaken als bijscholing encursussen worden geregeld. En dan niet vrij-blijvend, formaliseer het ook.’ De opvattingdat de HvA en de UvA de boot langzaamaan het missen zijn, deelt informatiestrateegVan der Pijl niet, maar: ‘Ik zeg er eerlijk bijdat we als hoger onderwijs in Nederlandmisschien wat harder moeten lopen, maar deontwikkelingen gaan erg snel. Dat is lastig bijte benen en gaat gepaard met omvangrijkeinvesteringen.’ Volgens Van der Pijl komt eraan de HvA de komende jaren wél schot inde zaak via diverse investeringen: ‘Docentenkrijgen up-to-date digitale middelen om hunonderwijsprogramma’s vorm te geven. Enbelangrijker: in die programma’s wordt óókaandacht besteed aan scholing en begeleidingvan docententeams.’
Het hoger onderwijs doet nog veel te weinig met alleonderwijstoepassingen die web 2.0 en sociale mediabieden. Ook aan de HvA gaan de handen van docentén student nog niet massaal op elkaar.
Annemarie Vissers
‘Het zal mijn tijd wel duren,is de gedachte’
‘Niet zo handigmet knopjes’
onderwijs 2.0
18
 
havana

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->